Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0435(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0046/2014

Внесени текстове :

A8-0046/2014

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0380

Приети текстове
PDF 475kWORD 91k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Нови храни ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0894),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0487/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид позициите на Съвета и на Европейския парламент на 29 март 2011 г., когато не беше постигнато съгласие относно новите храни,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Националното събрание на Френската република и от Сената на Френската република, в което се декларира, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 април 2014 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по международна търговия и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0046/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 311, 12.9.2014 г., стр. 73.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията
P8_TC1-COD(2013)0435

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2283.)

Правна информация - Политика за поверителност