Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0435(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0046/2014

Ingediende teksten :

A8-0046/2014

Debatten :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0380

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 86k
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
Nieuwe voedingsmiddelen ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 oktober 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0894),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0487/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de standpunten van zowel de Raad als het Europees Parlement van 29 maart 2011, toen de bemiddeling over nieuwe voedingsmiddelen mislukte,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Franse Nationale Vergadering en de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 april 2014(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0046/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 311 van 12.09.2014, blz. 73.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 28 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie
P8_TC1-COD(2013)0435

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/2283.)

Juridische mededeling - Privacybeleid