Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0435(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0046/2014

Ingivna texter :

A8-0046/2014

Debatter :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0380

Antagna texter
PDF 244kWORD 318k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg
Nya livsmedel ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0894),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0487/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av både rådets och Europaparlamentets ståndpunkter av den 29 mars 2011, när förlikningen om nya livsmedel strandade,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från Frankrikes nationalförsamling och Frankrikes senat, som lagts fram i enlighet med protokollet (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 april 2014(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0046/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 311, 12.9.2014, s. 73.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 28 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001
P8_TC1-COD(2013)0435

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2283.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy