Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0443(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0249/2015

Внесени текстове :

A8-0249/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/11/2016 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Приети текстове
PDF 925kWORD 425k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Емисии на някои атмосферни замърсители ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 28 октомври 2015 г., към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В Седмата програма за действие за околната среда18 се потвърждава дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката относно въздуха за постигане на равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда, и за тази цел се призовава за пълно спазване на действащото законодателство на Съюза за качеството на въздуха, стратегически цели и действия след 2020 г., по-големи усилия в области, в които населението и екосистемите са изложени на голяма концентрация на замърсители във въздуха, и укрепване на полезните взаимодействия между законодателството за качеството на въздуха и целите на политиката на Съюза, по-специално относно изменението на климата и биологичното разнообразие.
(2)  В Седмата програма за действие за околната среда18 се потвърждава дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката относно въздуха за постигане на равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда, и за тази цел се призовава за пълно спазване на действащото законодателство на Съюза за качеството на въздуха, стратегически цели и действия след 2020 г., по-големи усилия в области, в които населението и екосистемите са изложени на голяма концентрация на замърсители във въздуха, и укрепване на полезните взаимодействия между законодателството за качеството на въздуха и целите на политиката на Съюза, по-специално относно изменението на климата и биологичното разнообразие. Общата селскостопанска политика за периода 2014–2020 г. предоставя на държавите членки възможността да допринесат за качеството на въздуха чрез предприемане на конкретни мерки. Извършването на оценка в бъдеще ще покаже по-ясно въздействието на тези мерки.
__________________
__________________
18 Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“, COM(2012)0710, 29.11.2012 г.
18 Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“, COM(2012)0710, 29.11.2012 г.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Държавите членки и Съюзът са страни по Конвенцията от Минамата за живака от 2013 г., чиято цел е подобряването на здравето на човека и на опазването на околната среда посредством намаляване на емисиите на живак от съществуващи и нови източници. Настоящата директива следва да допринесе за намаляването на емисиите на живак в Съюза, както се изисква в съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 28 януари 2005 г. относно обща стратегия във връзка с живака и в Конвенцията от Минамата за живака.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Поради това режимът на национални тавани за емисии, установен с Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде изменен, за да се приведе в съответствие с международните ангажименти на Съюза и на държавите членки.
(6)  Поради това режимът на национални тавани за емисии, установен с Директива 2001/81/ЕО, следва да бъде изменен, за да се гарантира спазване на международните ангажименти на Съюза и на държавите членки.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Настоящата директива следва също така да допринесе за постигането на целите за качество на въздуха, определени в законодателството на Съюза, и за ограничаване на въздействието на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на краткотрайните атмосферни замърсители, както и за подобряване на качеството на въздуха в световен мащаб.
(8)  Настоящата директива следва също така да допринесе за постигането ― по икономически ефективен начин ― на целите за качество на въздуха, определени в законодателството на Съюза, и за ограничаване на въздействието на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на краткотрайните атмосферни замърсители, в допълнение към подобряването на качеството на въздуха в световен мащаб и чрез подобряване на полезните взаимодействия с политиката на Съюза в областта на климата и на енергетиката и гарантиране на липсата на дублиране на действащото законодателство на Съюза. По-специално, настоящата директива следва да бъде съгласувана с намиращите се в процес на развитие европейски и международни мерки срещу изменението на климата, включително, но не само, рамката на политиката до 2030 г. за климата и енергетиката, както и всеобхватно, обвързващо глобално споразумение по въпросите на изменението на климата.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Настоящата директива следва също така да допринесе за намаляване на разходите за здравеопазване в Съюза, свързани със замърсяването на въздуха, чрез подобряване на качеството на живот на гражданите на Съюза, както и за насърчаване на прехода към екологична икономика.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)
(8б)  За да се намалят емисиите от морския транспорт, трябва да бъде гарантирано цялостно и навременно изпълнение на ограниченията, установени в рамките на Международната морска организация (ММО), както и стриктното прилагане на Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Също така са необходими допълнителни действия за контрол на емисиите от корабоплаването. Целесъобразно е Съюзът и държавите членки да обмислят определянето на нови зони за контрол на емисиите и да продължат дейността в рамките на ММО за по-нататъшно намаляване на емисиите.
______________
Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ L 327, 27.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Държавите членки следва да спазят ангажиментите за намаляване на емисиите, посочени в настоящата директива за 2020 г. и 2030 г. За да гарантират осезаем напредък по отношение на ангажиментите за 2030 г., държавите членки следва да постигнат междинните нива на емисиите за 2025 г., установени въз основа на линейна крива между нивата на емисиите за 2030 г., освен ако това не доведе до прекомерни разходи. Когато емисиите за 2025 г. не могат да бъдат ограничени по този начин, държавите членки следва да обяснят причините за това в докладите си, изисквани по силата на настоящата директива.
(9)  С цел ограничаване на атмосферните емисии на замърсители на въздуха и осъществяване на ефективен принос към целта на Съюза за постигане на качество на въздуха, което не предизвиква значителни отрицателни въздействия върху здравето и рискове за здравето, както и намаляване на нивата на отлагания на киселинни и еутрофични замърсители под критичните натоварвания и равнища, в настоящата директива се посочват обвързващи национални ангажименти за намаляване на емисиите за 2020, 2025 и 2030 г.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  С оглед да се насърчи икономически ефективното постигане на националните ангажименти за намаляване на емисиите и на междинните нива на емисиите, държавите членки следва да имат право да отчитат намаляването на емисиите от международното морско корабоплаване, ако емисиите от този сектор са по-ниски от равнището на емисиите, което би се получило в резултат от спазването на установените норми в правото на Съюза, включително за пределното съдържание на сяра в горивата, посочено в Директива 1999/32/ЕО на Съвета21. Държавите членки следва също така да могат съвместно да спазят своите ангажименти и междинните нива на емисиите по отношение на метана (CH4) и да се възползват от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за това22. За целите на проверката на съответствието със своите национални тавани за емисии, ангажименти за намаляване на емисиите и междинни нива на емисиите, държавите членки могат да приспособят своите национални инвентаризации на емисиите с оглед на по-задълбочените научни познания и на подобрените методики относно емисиите. Комисията може да възрази срещу използването на някоя от тези възможности за гъвкавост от държава членка, ако не са изпълнени условията съгласно настоящата директива.
(11)  С оглед да се насърчи икономически ефективното постигане на националните ангажименти за намаляване на емисиите, държавите членки следва да могат съвместно да спазят своите ангажименти по отношение на метана (CH4) и да се възползват от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за това22. За целите на проверката на съответствието със своите национални тавани за емисии, ангажименти за намаляване на емисиите и нива на емисиите, държавите членки могат да приспособят своите национални инвентаризации на емисиите с оглед на по-задълбочените научните познания и на подобрените методики относно емисиите. Комисията може да възрази срещу използването на тези възможности за гъвкавост от държава членка, ако не са изпълнени условията съгласно настоящата директива.
__________________
__________________
21 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13).
22 Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).
22 Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Държавите членки следва да приемат и прилагат национална програма за контрол на замърсяването на въздуха с оглед да изпълнят изискванията към тях за намаляване на емисиите и междинните нива на емисиите и да допринесат ефективно за постигането на целите на Съюза за качество на въздуха. За тази цел държавите членки следва да вземат предвид необходимостта от намаляване на емисиите в зони и агломерации, засегнати от прекомерни концентрации на замърсители на въздуха и/или в такива, които допринасят значително за замърсяването на въздуха в други зони и агломерации, включително в съседни държави. За тази цел националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да допринесат за успешното изпълнение на плановете за качеството на въздуха, приети съгласно член 23 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23.
(12)  Държавите членки следва да приемат и прилагат национална програма за контрол на замърсяването на въздуха с оглед да изпълнят изискванията към тях за намаляване на емисиите и да допринесат ефективно за постигането на целите на Съюза за качество на въздуха. За тази цел държавите членки следва да вземат предвид необходимостта от намаляване на емисиите в зони и агломерации, засегнати от прекомерни концентрации на замърсители на въздуха и/или в такива, които допринасят значително за замърсяването на въздуха в други зони и агломерации, включително в съседни държави. За тази цел националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да допринесат за успешното изпълнение на плановете за качеството на въздуха, приети съгласно член 23 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета23.
__________________
__________________
23 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).
23 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С цел намаляване на атмосферните емисии на NH3 и ПЧ2,5 от основните източници, националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да включват мерки, приложими към селскостопанския сектор. Държавите членки следва да имат право поради специфични национални обстоятелства да прилагат мерки, различни от определените в настоящата директива, с еквивалентно равнище на екологичните показатели.
(13)  С цел намаляване на атмосферните емисии на NH3, CH4 и ПЧ2,5 от основните източници, националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да включват мерки, приложими към селскостопанския сектор. Тези мерки следва да бъдат икономически ефективни и да се основават на конкретна информация и данни, при отчитане на научнотехническия напредък и на предходните мерки, предприети от държавите членки. Също така би било желателно да се разработят насоки относно добрите практики за използването на NH3 в селското стопанство, които да бъдат споделяни на европейско равнище, с цел да се направи опит за намаляване на тези емисии. Държавите членки следва да имат право поради специфични национални обстоятелства да прилагат мерки, различни от определените в настоящата директива, с еквивалентно равнище на екологичните показатели.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)  С цел намаляване на емисиите от основните източници, националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да включват мерки, приложими към всички съответни сектори, в това число секторите на селското стопанство, промишлеността, автомобилния транспорт и извънпътната подвижна техника, вътрешния морски транспорт и корабоплаването по вътрешни водни пътища, отоплението на домакинствата и разтворителите. Държавите членки следва да имат право да прилагат мерки, различни от определените в настоящата директива, с еквивалентно равнище на екологичните показатели, като се отчитат специфичните национални обстоятелства.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Когато предприемат мерки, които да бъдат включени в националните програми за контрол на замърсяването на въздуха, приложими за сектора на селското стопанство, държавите членки следва да гарантират, че въздействието върху малките до средноголеми стопанства се вземат изцяло предвид и тези въздействия не водят до възникването на значителни допълнителни разходи, които са непосилни за тези стопанства. Подобряването на качеството на въздуха следва да се постига чрез пропорционални мерки, които гарантират бъдещето на стопанствата. Националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да осигурят баланс между животновъдството и контрола на замърсяването.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Мерките, предприети в рамките на националните програми за контрол на замърсяването на въздуха за предотвратяване на емисиите на NH3, CH4 и PM2.5 в сектора на селското стопанство следва да бъдат допустими за финансово подпомагане в рамките на, наред с другото, фондовете за развитие на селските райони, по-специално мерки, предприети от малки и средноголеми стопанства, нуждаещи се от съществени промени в практиките или от значителни инвестиции, като например екстензивна паша, агроекология, анаеробно разлагане за производство на биогаз с използване на отпадъци от стопанствата, както и нискоемисионни системи за помещения за отглеждане на животни.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  За да се подобри качеството на въздуха, по-специално в градските райони, националните програми за контрол на замърсяването на въздуха следва да включват мерки за намаляване на емисиите на азотни оксиди и прахови частици в посочените райони.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  В съответствие с Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, както и със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, на обществеността следва да се предостави широк достъп до правосъдие с цел да се осигури ефективното прилагане и изпълнение на настоящата директива и да се допринесе за защитата на правото на живот в околна среда, която предлага подходящи условия за личното здраве и благосъстояние.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Необходими са екологични инспекции и надзор на пазара, за да се осигури ефективността на настоящата директива и на мерките, приети в съответствие с постигането на нейните цели.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 15 в (ново)
(15в)  При оценката на полезните взаимодействия между политиката на ЕС за качество на въздуха и политиката в областта на климата и енергетиката Комисията следва да вземе предвид изследването, изготвено от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, на тема „Качество на въздуха ― допълваща оценка на въздействието относно взаимодействията между политиката на ЕС за качество на въздуха и политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката“.
Изменение 123
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Необходимо е да се измени Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26 с оглед да се осигури съгласуваност на настоящата директива с Орхуската конвенция от 1998 г. относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.
(20)  Необходимо е да се измени Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26 с оглед да се осигури съгласуваност на настоящата директива и на Директива 2008/50/ЕО с Орхуската конвенция от 1998 г. относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.
__________________
__________________
26 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).
26 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  С оглед да се вземе под внимание техническото развитие, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на измененията на Насоките за докладване, посочени в приложение I, както и част 1 от приложение III и приложения IV и V, за да ги адаптира съобразно техническия прогрес. От особено важно значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на равнище експерти. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременно изпращане по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.
(21)  С оглед да се вземе под внимание техническото развитие, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията за определен период по отношение на измененията на Насоките за докладване, посочени в приложение I, както и част 1 от приложение III и приложения IV и V, за да ги адаптира съобразно техническия прогрес. От особено важно значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на равнище експерти. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременно изпращане по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 26 a (ново)
(26a)  Държавите кандидатки и потенциални кандидатки следва, доколкото е възможно, да приведат своето национално право в съответствие с настоящата директива.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)
Настоящата директива има за цел да ограничи атмосферните емисии на киселинни и еутрофични замърсители, прекурсори на озона, първични прахови частици и прекурсори на вторични прахови частици и други замърсители на въздуха, като по този начин се допринася за:
а)  дългосрочната цел на Съюза да постигне равнище на качество на въздуха, което да не поражда значителни неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда, както и рискове за тях, в съответствие с насоките относно качеството на въздуха, публикувани от Световната здравна организация;
б)  постигането на целите на Съюза по отношение на биологичното разнообразие и на екосистемите чрез намаляване на равнищата и на отлагането на киселинни и еутрофични замърсители и други замърсители, включително озона в приземните слоеве на тропосферата, под критичните натоварвания и равнища;
в)  постигането на целите за качество на въздуха, определени в законодателните актове на Съюза;
г)  смекчаване на въздействието на изменението на климата чрез намаляване на емисиите на атмосферни замърсители с краткотраен живот и чрез подобряване на полезните взаимодействия с политиката на Съюза в областта на климата и енергетиката.
Настоящата директива следва да бъде съгласувана по-специално с намиращите се в процес на развитие европейски и международни мерки срещу изменението на климата, включително, но не само, рамката на политиката до 2030 г. за климата и енергетиката, както и всестранно, обвързващо глобално споразумение по въпросите на климата.
Изменение 131
Предложение за директива
Член 3 – точка 2
2.  „прекурсори на озона“ са азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан и въглероден оксид;
2.  „прекурсори на озона“ са азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения и въглероден оксид;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 3 – точка 3 a (нова)
3a.  „критично натоварване“ означава количествена оценка на излагане на въздействието на един или повече замърсители, под което според съвременните познания не настъпват значителни неблагоприятни въздействия върху определени чувствителни елементи от околната среда;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 3 – точка 3 б (нова)
3б.  „критично равнище“ означава концентрацията на замърсители в атмосферата или потоци към рецептори, над която според съвременните познания могат да настъпят преки неблагоприятни въздействия върху рецептори, като човешки същества, растения, екосистеми или материали;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 3 – точка 4 a (нова)
4a.  „озон в приземните слоеве на атмосферата“ означава озонът в най-долния слой на тропосферата;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – точка 4 б (нова)
4б.  „летливи органични съединения“ (ЛОС) означава всички органични съединения, произтичащи от човешки дейности, с изключение на метан, които могат да произвеждат фотохимични окислители чрез реакции с азотни оксиди в присъствието на слънчева светлина;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – точка 6 a (нова)
6a.  „национален таван за емисии“ означава максималното количество вещество, изразено в килотонове, което може да бъде изпуснато в атмосферата в държава членка за една календарна година;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 – точка 9
9.  „международно морско корабоплаване“ са пътувания в морето и в крайбрежни води на плавателни съдове, плаващи под всякакъв флаг, освен риболовните кораби, които заминават от територията на една държава и пристигат в територията на друга държава;
заличава се
Изменение 30
Предложение за директива
Член 3 – точка 12 a (нова)
12a.  „политики на ЕС относно замърсяването на въздуха при източника“ означава регламенти или директиви, които независимо от задълженията, предвидени в тях, имат за цел, било то частично или не, намаляване на емисиите от серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3), прахови частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) чрез предприемане на мерки за намаляване при източника, включително най-малкото, но не само, намаляването на емисиите, осъществявано чрез:
–  Директива 94/63/EО1a;
–  Директива 97/68/EО;
–  Директива 98/70/EО;
–  Директива 1999/32/EО;
–  Директива 2009/126/EО;
–  Директива 2004/42/EО;
–  Директива 2007/46/ЕО, в това число Регламент (ЕО) № 715/2007;
Регламент (EО) № 79/20091и ;
Регламент (ЕО) № 595/2009и Регламент (ЕО) № 661/2009;
–  Директива 2010/75/ЕС;
–  Регламент (ЕС) № 167/2013;
–  Регламент (ЕС) № 168/2013;
–  Директива 2014/94/ЕС.
_______________________
1a Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24).
Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1).“
Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (OВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58).
Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО (OВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13).
Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (OВ L 285, 31.10.2009 г., стp. 36).
Директива 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства, и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1);
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32).
Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).
2 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (OВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).
Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (OВ L 307, 28.10.2014 г., стp. 1)
Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – точка 12 б (нова)
12б.  „заинтересованата общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес във връзка със замърсяващите въздуха емисии в атмосферата; за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда, организациите на потребителите, организациите, представляващи интересите на уязвими групи от населението и други съответни органи в областта на здравеопазването, отговарящи на изискванията съгласно националното право, се считат за заинтересовани.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
1.  Държавите членки ограничават, като минимум, своите годишни антропогенни емисии на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3), прахови частици (ПЧ2,5) и метан (CH4) в съответствие с националните ангажименти за намаляване на емисиите, приложими от 2020 г. и 2030 г., както е предвидено в приложение II.
1.  Държавите членки ограничават, като минимум, своите годишни антропогенни емисии на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и прахови частици (ПЧ2,5) в съответствие с националните ангажименти за намаляване на емисиите, приложими от 2020 г., 2025 г. и 2030 г., както е предвидено в приложение II.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки като минимум ограничават антропогенните си емисии на метан (CH4) с изключение на емисиите метан от ентерична ферментация, произведен от преживни селскостопански животни, в съответствие с националните ангажименти за намаляване на емисиите, приложими от 2030 г., както е предвидено в приложение II.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки предприемат всички необходими мерки, неводещи до прекомерни разходи, за да ограничат своите антропогенни емисии на SO2, NOx, НМЛОС, NH3, ПЧ2,5 и CH4 за 2025 г. Нивата на изброените емисии се определят въз основа на продадените горива, посредством линейна крива на намалението, установена между нивата на емисиите за 2020 г. и съответните нива, определени с ангажиментите за намаляване на емисиите за 2030 г.
2.  В докладите си, подадени до Комисията в съответствие с член 9, държавите членки предоставят актуална информация за напредъка си при постигането на своите национални ангажименти за намаляване на емисиите.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – уводна част
3.  Следните емисии не се отчитат за целите на спазването на изискванията на параграфи 1 и 2:
3.  Следните емисии не се отчитат за целите на спазването на изискванията на параграф 1:
Изменение 36
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква г
г)  емисиите от международното морско корабоплаване, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 1.
г)  емисии от международното морско корабоплаване.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
1.  С оглед спазване на междинните нива на емисиите, определени за 2025 г. в съответствие с член 4, параграф 2, и на националните ангажименти за намаляване на емисиите, посочени в приложение II, приложими от 2030 г. нататък за NOx, SO2 и ПЧ2,5 , държавите членки могат да приспаднат намалението на емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5 , постигнато от международното морско корабоплаване, емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5 , отделени от други източници през същата година, при условие че отговарят на следните условия:
заличава се
а)  намалението на емисиите е осъществено в морските зони, които попадат в териториалното море на държавите членки, изключителни икономически зони или в зони за контрол на замърсяването, ако са установени такива зони;
б)  те са приели и приложили ефективни мерки за мониторинг и контрол, за да се гарантира правилното използване на тази възможност за гъвкавост;
в)  те са осъществили мерки за постигане на по-ниски емисии на NOx, SO2 и ПЧ2,5 от международното морско корабоплаване отколкото равнището на емисиите, което би било постигнато чрез спазване на нормите на Съюза, приложими за емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5 , и са демонстрирали адекватно количествено определяне на допълнителното намаление на емисиите в резултат на тези мерки;
г)  те са приспаднали не повече от 20% от намалението на емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5 , изчислено в съответствие с буква в), при условие че приспадането не води до неспазване на националните ангажименти за намаляване на емисиите за 2020 г., посочени в приложение II.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – уводна част
2.  Държавите членки могат съвместно да изпълняват своите ангажименти за намаляване на емисиите на метан и за междинните нива на емисиите, посочени в приложение II, при условие че отговарят на следните условия:
2.  Държавите членки могат съвместно да изпълняват своите ангажименти за намаляване на емисиите на метан, посочени в приложение II, при условие че отговарят на следните условия:
Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 3
3.  Държавите членки могат да внесат изменения в националните инвентаризации на годишните емисии на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и ПЧ2,5 съгласно приложение ІV, когато прилагането на усъвършенствани, актуализирани съгласно научните познания методи за инвентаризация на емисиите би довело до несъответствие с техните национални ангажименти за намаляване на емисиите или междинните нива на емисиите.
3.  Държавите членки могат да внесат изменения в националните инвентаризации на годишните емисии на SO2, NOx, NH3, НМЛОС и ПЧ2,5 съгласно приложение ІV, когато прилагането на усъвършенствани, актуализирани съгласно научните познания методи за инвентаризация на емисиите би довело до несъответствие с техните национални ангажименти за намаляване на емисиите.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
4.  Държавите членки, които възнамеряват да прилагат параграфи 1, 2 и 3, уведомяват Комисията за това до 30 септември на годината, предхождаща съответната година на докладване. Съответната информация включва данни за засегнатите замърсители и сектори, както и за степента на въздействие върху националните инвентаризации на емисиите, ако е известна.
4.  Държавите членки, които възнамеряват да прилагат възможностите за гъвкавост съгласно настоящата директива, уведомяват Комисията за това до 31 декември на годината, предхождаща съответната година на докладване. Съответната информация включва данни за засегнатите замърсители и сектори, както и за степента на въздействие върху националните инвентаризации на емисиите, ако е известна.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 1
5.  Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, извършва преглед и оценява дали използването на възможностите за гъвкавост за определена година отговаря на съответните изисквания и критерии.
5.  Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, извършва преглед и оценява дали използването на възможност за гъвкавост или корекция за определена година отговаря на съответните изисквания и критерии.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 2
Когато Комисията не повдигне възражения в срок от девет месеца, считано от датата на получаване на съответния доклад, посочен в член 7, параграфи 4, 5 и 6, съответната държава членка счита, че заявеното използване на гъвкавост е одобрено и важи за въпросната година. Когато Комисията счита, че използването на дадена възможност за гъвкавост не е в съответствие с приложимите изисквания и критерии, тя приема решение и уведомява държавата членка, че използването на въпросната възможност за гъвкавост не може да бъде одобрено.
Когато Комисията не повдигне възражения в срок от шест месеца, считано от датата на получаване на съответния доклад, посочен в член 7, параграфи 5 и 6, съответната държава членка счита, че заявеното използване на гъвкавост е одобрено и важи за въпросната година. Когато Комисията счита, че използването на дадена възможност за гъвкавост не е в съответствие с приложимите изисквания и критерии, в срок от девет месеца, считано от датата на получаване на съответния доклад, тя приема решение, придружено от обяснителна обосновка, и уведомява държавата членка, че използването на въпросната възможност за гъвкавост не може да бъде одобрено. Към решението се прилага обосновка.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи подробни правила за използване на възможностите за гъвкавост, посочени в параграфи 1, 2 и 3, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи подробни правила за използване на възможност за гъвкавост, посочена в параграфи 2 и 3, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
1.  Държавите членки изготвят и приемат национална програма за контрол на замърсяването на въздуха в съответствие с част 2 от приложение III с цел да ограничат своите годишни антропогенни емисии съгласно член 4.
1.  Държавите членки изготвят и приемат национална програма за контрол на замърсяването на въздуха в съответствие с част 2 от приложение III с цел да ограничат своите годишни антропогенни емисии съгласно член 4 и да постигнат целите на настоящата директива съгласно член 1.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)
aa)  разглеждат икономическата ефективност на мерките за намаляване на емисиите и вземат предвид намаляването на емисиите, което е постигнато или, ако държавата членка отдава приоритетно значение на мерките си за намаляване на емисиите, може да бъде постигнато чрез прилагането на действащото законодателство на Съюза;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква a б) (нова)
aб)  отдават приоритет на специфични политически мерки , имащи за цел намаляване на риска за здравето на уязвими групи от хора и осигуряване на спазването на целта за намаляване на експозицията, установена в съответствие с раздел Б от приложение ХІV към Директива 2008/50/ЕО;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  вземат под внимание необходимостта от намаляване на емисиите на замърсители на въздуха с оглед да се постигне съответствие с целите за качество на въздуха на тяхната територия и, когато е уместно, в съседни държави членки;
б)  намаляват емисиите на замърсители на въздуха с оглед да се постигне съответствие с целите за качество на въздуха на тяхната територия, по-конкретно пределно допустимите стойности съгласно Директива 2008/50/ЕО и когато е уместно, в съседни държави членки;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
бa)  определят количеството на допълнителното намаляване на емисиите, необходимо за постигането до 2030 г. на нива на качество на атмосферния въздух, които са равни на или по-ниски от нивата, препоръчани от Световната здравна организация;
Изменение 49
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б б) (нова)
бб)  определят количеството на допълнителното намаляване на емисиите, необходимо за постигане на критичните нива и натоварвания за защита на околната среда до 2030 г.;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква б в) (нова)
бв)  определят подходящи мерки за постигане на целите по букви ба) и бб);
Изменение 51
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a (нова)
вa)  подкрепят пренасочването на инвестиции към чисти и ефикасни технологии и устойчиво производство с помощта на фискални стимули;
Изменение 52
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква в б (нова)
вб)  оценяват степента, до която различните национални географски региони имат различни нужди и затруднения при предприемането на мерки срещу замърсяването на въздуха;
Изменение 53
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)
гa)  гарантират, че съответните компетентни органи следят ефективността на мерките, предприети от държавите членки с цел постигане на съответствие с настоящата директива и, ако е необходимо, са упълномощени да предприемат действия.
Изменение 124
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията гарантира, че всички политики на ЕС за намаляване на замърсяването на въздуха при източника са целесъобразни и допринасят за постигането на целите на ЕС относно качеството на въздуха.
За целта Комисията и държавите членки незабавно постигат съгласие по новото предложение за регламент относно реалните емисии при движение (РЕД), което се разглежда понастоящем.
Новият метод на изпитване за одобрение на типа се прилага не по-късно от 2017 г. и гарантира, че замърсителите като NOx и праховите частици (PM2,5 и PM10) са действително ограничени при използване на коефициенти на съответствие, които са необходими, за да се симулират реални условия на движение. Новите изпитвания са независими и прозрачни.
Коефициентите на съответствие са строго определени и количествено се изчисляват така, че да представляват само несигурността в рамките на процедурата за изпитване за емисии при реални условия на движение.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 б (нов)
2б.  Държавите членки създават система за рутинни и извънредни екологични инспекции, както и за пазарен надзор и публично докладване на мобилните и стационарните източници, за да гарантират, че политиките и мерките са ефективни при постигането на намаляване на емисиите в реални условия на експлоатация.
До ... * Комисията представя законодателно предложение за обхващаща целия Съюз система за изпитвания в рамките на надзора при реални условия и публично докладване за стандартите за емисии за лекотоварните превозни средства, управлявана от съответния компетентен орган, с цел да се удостовери, че превозните средства и двигателите са в съответствие с Евро 6 през целия си експлоатационен срок.
______________
*OВ: моля, въведете датата: две години от датата на транспониране на настоящата директива.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки могат да подкрепят постепенното премахване на източниците на приземни емисии, като насърчават в сектора на транспорта и на доставките на горива подмяната на порестите маркучи с технологии за маркучи с нулеви емисии.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква б
б)  ако държавите членки решат да се възползват от някоя от възможностите за гъвкавост, посочени в член 5.
б)  ако държавите членки решат да се възползват от възможностите за гъвкавост, посочени в член 5.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Националните програми за контрол на замърсяването на въздуха посочват дали държавите членки възнамеряват да използват някоя от възможностите за гъвкавост, посочени в член 5.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5
5.  Държавите членки се допитват, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, до обществеността и компетентните органи, които поради своите специфични екологични отговорности в областта на замърсяването на въздуха, качеството и управлението на всички равнища вероятно имат отношение към изпълнението на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, относно проекта за такава програма и всички съществени актуализации преди тяхното финализиране. Когато е необходимо, се осигурява провеждането на трансгранични консултации в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.
5.  Държавите членки се допитват, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, до компетентните органи, които поради своите специфични екологични отговорности в областта на замърсяването на въздуха, качеството и управлението на всички равнища вероятно имат отношение към изпълнението на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, относно проекта за такава програма и всички актуализации преди тяхното финализиране. Тези консултации включват съответните местни или регионални органи, отговорни за прилагане на политики за намаляване на емисиите в определени зони и/или агломерации, като не се изключват зоните и/или агломерациите, които са разположени в поне две държави членки.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)
Държавите членки гарантират, в съответствие с приложимото право на Съюза, че членовете на заинтересованата общественост са консултирани на ранен етап от изготвянето и прегледа на проектите на национални програми за контрол на замърсяването на въздуха и при всички актуализации на тези програми преди тяхното финализиране. Когато това е целесъобразно се осигурява провеждането на трансгранични консултации в съответствие с приложимото законодателство на Съюза, включително член 25 от Директива 2008/50/ЕО.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки определят свой собствен независим експертен орган, който да направи преглед на проектите на националните програми относно замърсяването на въздуха, за да оцени точността на информацията и адекватността на политиките и мерките, съдържащи се в тези програми. Резултатите от този преглед се правят публично достояние преди публикуването на проекта на национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, за да се улесни съдържателното участие на обществеността.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 6 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)
Комисията предоставя насоки за мерки за намаляване на емисиите, които не са включени в част 1 от приложение III, включително битово отопление и автомобилен транспорт, които държавите членки могат да включат в националната програма за контрол на замърсяването на въздуха.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 6 – параграф 8
8.  Комисията може да установи насоки относно разработването и изпълнението на националните програми за контрол на замърсяването на въздуха.
8.  Комисията установява насоки относно разработването и изпълнението на националните програми за контрол на замърсяването на въздуха.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 6 – параграф 9
9.  Комисията може също да определи формат и необходимата информация относно националните програми на държавите членки за контрол на замърсяването на въздуха под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14.
9.  Комисията също определя формата и необходимата информация относно националните програми на държавите членки за контрол на замърсяването на въздуха под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 6 а (нов)
Член 6a
Фонд „Чист въздух“
Комисията улеснява достъпа до финансова подкрепа, за да съдейства за гарантирането на възможност да се предприемат подходящи мерки за постигане на целите на настоящата директива.
Това включва наличното финансиране, inter alia, по линия на:
а)  средствата за селско стопанство, включително наличните по Общата селскостопанска политика 2014 – 2020 г., която ще бъде изменена в средносрочния преглед през 2017 г., за да включва качеството на въздуха като „обществено благо“, със специално внимание върху амоняка и метана, така че да се предложи на държавите членки и съответните регионални и местни органи възможност да допринесат за намаляване на емисиите с конкретни мерки, както и помощ за постигането на тази цел;
б)  бъдещите работни програми в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
в)  европейските структурни и инвестиционни фондове;
г)  инструменти за финансиране за действията в областта на околната среда и климата като LIFE;
д)  всяка комбинация от горепосочените.
Комисията гарантира, че процедурите за финансиране са прости, прозрачни и достъпни за различните равнища на управление,
Комисията оценява възможността за създаването на едно гише за обслужване, където субектите могат лесно да открият наличните средства и процедури, свързани с достъпа до проекти в областта на замърсяването на въздуха.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4
4.  Държавите членки, които прилагат гъвкавост съгласно член 5, параграф 1, включват следната информация в информационния доклад за инвентаризацията за съответната година:
заличава се
а)  количеството на емисиите на NOx, SO2 и ПЧ2,5 , които биха били наблюдавани при отсъствието на зона за контрол на емисиите;
б)  равнището на намаленията на емисиите, постигнато в частта на държавата членка от зоната за контрол на емисиите в съответствие с член 5, параграф 1, буква в);
в)  степента, в която те прилагат тази гъвкавост;
г)  всички допълнителни данни, считани от държавите членки за уместни, за да може Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда, да извърши пълна оценка на условията, при които е приложена гъвкавостта.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 7 – параграф 7
7.  Държавите членки извършват инвентаризациите на емисиите, включително коригираните инвентаризации на емисиите, и изготвят прогнози за емисиите и информационния доклад за инвентаризацията в съответствие с Приложение IV.
7.  Държавите членки извършват инвентаризациите на емисиите, включително, ако е целесъобразно, коригираните инвентаризации на емисиите, и изготвят прогнози за емисиите и информационния доклад за инвентаризацията в съответствие с Приложение IV.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
1.  Държавите членки осигуряват, когато е възможно, мониторинга на вредните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите в съответствие с изискванията, посочени в приложение V.
1.  Държавите членки извършват мониторинг на вредните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите в съответствие с изискванията, посочени в приложение V.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2
2.  Държавите членки координират, когато е целесъобразно, мониторинга на въздействията на замърсяването на въздуха с други програми за мониторинг, създадени по силата на законодателството на Съюза, включително Директива 2008/50/ЕО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30.
2.  Държавите членки координират мониторинга на въздействията на замърсяването на въздуха с други програми за мониторинг, създадени по силата на законодателството на Съюза, включително Директива 2008/50/ЕО и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30.
__________________
__________________
30 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
30 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 71
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите членки предоставят на Комисията своята национална програма за контрол на замърсяването на въздуха [в срок от три месеца от датата, посочена в член 17 — датата се въвежда от Службата за публикации на Европейския съюз], а също и нейните актуализации — на всеки две години след тази дата.
1.  Държавите членки предоставят на Комисията своята национална програма за контрол на замърсяването на въздуха преди ...*, а също и нейните актуализации — на всеки две години след тази дата.
_________________
* OВ: Моля, въведете дата шест месеца след влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
Когато дадена национална програма за контрол на замърсяването на въздуха се актуализира съгласно член 6, параграф 4, съответната държава членка информира Комисията за това в срок от два месеца.
Когато дадена национална програма за контрол на замърсяването на въздуха се актуализира съгласно член 6, параграф 4, съответната държава членка изпраща актуализираната програма на Комисията в срок от два месеца.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
2.  От 2017 г. държавите членки съобщават своите национални инвентаризации на емисии, прогнози за емисии, инвентаризации за териториалното разпределение на емисиите, инвентаризации за емисиите от големи точкови източници и доклади, посочени в член 7, параграфи 1, 2 и 3, и според случая — член 7, параграфи 4, 5 и 6, на Комисията и Европейската агенция за околната среда в съответствие с изискванията за дати на докладване, посочени в приложение І.
2.  От 2017 г. държавите членки съобщават своите национални инвентаризации на емисии, прогнози за емисии, инвентаризации за териториалното разпределение на емисиите, инвентаризации за емисиите от големи точкови източници и доклади, посочени в член 7, параграфи 1, 2 и 3, и според случая — член 7, параграфи 5 и 6, на Комисията и Европейската агенция за околната среда в съответствие с изискванията за дати на докладване, посочени в приложение І.
Изменение 134
Предложение за директива
Член 9 - параграф 3
3.  Държавите членки докладват своите национални емисии и прогнози за CH4 в съответствие с Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета31.
заличава се
__________________
31 Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).
Изменение 74
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част
4.  Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда и държавите членки, редовно преглежда данните от националната инвентаризация на емисиите. Този преглед включва следното:
4.  Комисията, със съдействието на Европейската агенция за околната среда и държавите членки, редовно преглежда данните от националната инвентаризация на емисиите и националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. Този преглед включва следното:
Изменение 75
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)  проверки за потвърждаване, че националните програми за контрол на замърсяването на въздуха отговарят на изискванията по член 6.
Изменение 76
Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Резултатите от прегледа на Комисията се предоставят на обществеността в съответствие с член 11.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
1.  Комисията докладва поне веднъж на всеки пет години на Европейския парламент и на Съвета за напредъка по прилагането на настоящата директива, включително оценка на своя принос за постигането на целите на същата директива.
1.  Комисията докладва на всеки 30 месеца, считано от ...*, пред Европейския парламент и Съвета за напредъка по прилагането на настоящата директива. С това Комисията оценява:
а)  своя принос и усилията на държавите членки за постигане на целите на настоящата директива
б)  напредъка по намаляването на емисиите на замърсители на въздуха до 2025 и 2030 г.;
в)  напредъка при постигането на дългосрочните цели във връзка с качеството на въздуха, установени в Седмата програма за действие за околната среда;
г)  дали са превишени критичните натоварвания и нива и ориентировъчните стойности за замърсяването на въздуха на Световната здравна организация; както и
д)  усвояването от държавите членки на наличното финансиране от ЕС, когато това финансиране е било използвано с цел намаляване на замърсяването на въздуха.
______________
*OВ: Моля въведете датата на влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Когато докладва за намаленията на емисиите на държавите членки за 2020 и 2025 г. и 2030 г., Комисията включва, когато е приложимо, причините за непостигането им.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
Когато докладът показва, че държавите членки не са в състояние да се съобразят с правото на Съюза и пределно допустимите стойности за качеството на въздуха, определени в Директива 2008/50/ЕО, Комисията:
а)  прави оценка дали непостигането е резултат от неефективна политика на ЕС за борба със замърсяването на въздуха при източника, включително във връзка с прилагането на равнище държави членки,
б)  се консултира с комитета, посочен в член 14, и набелязва областите, в които е налице необходимост от ново законодателството за източниците на емисии, и, когато е целесъобразно, представя законодателни предложения, за да се гарантира спазването на целите на настоящата директива. Всяко такова предложение се подкрепя със стабилна оценка на въздействието и отразява най-новите научни данни.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
При всички случаи Комисията докладва за 2025 г. в съответствие с указаното по-горе, като същевременно включва информация за постигането на междинните нива на емисиите, посочени в член 4, параграф 2, както и за евентуалните причини за непостигането им. Тя определя необходимостта от допълнителни действия, като същевременно отчита въздействието от прилагането по сектори.
Въз основа на тези доклади Комисията определя, заедно с държавите членки, необходимостта от допълнителни действия, включително на национално равнище, като същевременно отчита въздействието от прилагането по сектори.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
2.  Докладите, посочени в параграф 1, могат да включват оценка на въздействието върху околната среда и на социално-икономическото въздействие на настоящата директива.
2.  Докладите, посочени в параграф 1, включват оценка на въздействието върху здравето, околната среда и на социално-икономическото въздействие на настоящата директива, включително въздействието върху здравните системи на държавите членки и цената на неизпълнението. Комисията предоставя публичен достъп до тези доклади.
Изменение 152
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2а (нов)
2а.  Комисията също така извършва оценка на въздействието по отношение на живака (Hg), преди да се определи национален ангажимент за намаляване на емисиите и, ако е необходимо, внася ново законодателно предложение.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 10 а (нов)
Член 10а
Европейски форум „Чист въздух“
Комисията създава Европейски форум „Чист въздух“, за да се улесни координираното прилагане на Програмата „Чист въздух“ и провеждането на среща на всички участници, включително компетентните органи на държавите членки на всички съответни равнища, Комисията, промишлеността, гражданското общество и научната общност, веднъж на всеки две години. Форумът „Чист въздух“ ръководи създаването на насоки за разработването и изпълнението на националните програми за контрол на замърсяването на въздуха, наблюдава развитието на траекториите за намаляване на емисиите, включително оценката на изискванията за докладване.
Изменение 83
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  напредък по държави членки за постигането на специфичните за съответната държава задължителни цели по отношение на замърсяването на въздуха за 2025 и 2030 г. за всеки замърсител.
Изменение 84
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  резултатите от прегледа, посочен в член 9, параграф 4.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите членки гарантират, че засегнатата част от обществеността има достъп до административни и съдебни процедури, за да оспорва действия и бездействие на компетентни органи и частни лица, които не спазват настоящата директива.
Тези процедури предвиждат подходящи и ефективни средства за правна защита, включително, по целесъобразност, временни мерки и са надеждни, справедливи и навременни, без да са прекалено скъпи.
Държавите членки гарантират, че информацията за начина на достъп до такива процедури е публично достъпна и разглеждат възможностите за създаването на подходящи механизми за предоставяне на помощ за премахване или намаляване на финансовите и другите пречки пред достъпа до правосъдие.
Изменение 127
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 б (нов)
2б.  Въз основа на докладите, посочени в член 10, параграф 1 Комисията, по отношение на NH3, извършва оценка на действащите правно обвързващи национални ангажименти за намаляване на емисиите въз основа на най-актуалните научни данни, като взема предвид постиженията на държавите членки съгласно Директива 2001/81/ЕО и Протокола към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон от 1979 г.
До 2002 г. Комисията извършва оценка на напредъка при изпълнението на ангажиментите съгласно настоящата директива, като взема предвид, наред с другото:
а)  документа на ИКЕ на ООН с насоки за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк, Рамковия кодекс ИКЕ на ООН за добра земеделска практика за намаляване на емисиите на амоняк във варианта след преработката му от 2014 г., както и най-добрите налични техники, определени в член 3, параграф 10 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.
б)  агроекологичните мерки в рамките на Общата селскостопанска политика;
в)  преработките на всички имащи отношение законодателни актове относно качеството на въздуха, включително, наред с другото, посочените в член 3, параграф 12а от настоящата директива.
Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателни предложения за цели за периода след 2030 г. с цел усъвършенстване на стандартите за качеството на въздуха.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 11 а (нов)
Член 11а
Въз основа на докладите, посочени в член 10, параграф 1, Комисията преразглежда настоящата директива най-късно през 2025 г. с цел да се гарантира напредък към постигането на препоръчаните от Световната здравна организация стойности за качеството на въздуха и на дългосрочната визия, както е посочена в Седмата програма за действие за околната среда. По-специално, Комисията, ако е целесъобразно и като взема предвид научния и техническия напредък, предлага промени на посочените в приложение II национални ангажименти за намаляване на емисиите;
Въз основа на редовните доклади, посочени в член 10, параграф 1, Комисията разглежда мерки за намаляване на емисиите от международния морски транспорт, особено в териториалните води на държавите членки и изключителните икономически зони, и, ако е целесъобразно, представя законодателно предложение.
Изменение 87
Предложение за директива
Член 12
Съюзът и държавите членки, в зависимост от случая, се стремят към двустранно и многостранно сътрудничество с трети държави, както и към координация в рамките на съответните международни организации, като например Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), Международната морска организация (ММО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), включително чрез обмен на информация, относно научно-техническата изследователска и развойна дейност с цел да се подобри основата за намаляване на емисиите.
Съюзът и държавите членки, в зависимост от случая, се стремят към двустранно и многостранно сътрудничество с трети държави, както и към координация в рамките на съответните международни организации, като например Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП), Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) към ООН, Международната морска организация (ММО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), включително чрез обмен на информация, относно научно-техническата изследователска и развойна дейност с цел да се подобри основата за намалява не на емисиите. Държавите членки извършват трансгранични консултации относно взаимните рискове, произтичащи от емисиите от съседни промишлени региони в тези държави, а засегнатите държави членки изготвят съвместни планове за премахване или намаляване на тези емисии.
Изменение 88
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 7, член 7, параграф 9 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 7, член 7, параграф 9 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощието не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
_______________
* OВ: Моля въведете датата на влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 89
Предложение за директива
Член 15
Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират Комисията за тези мерки не по-късно от ...*, както и незабавно при всяко тяхно последващо изменение.
_________________
* OВ: Моля въведете датата на влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 90
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 а (нов)
Без да се засяга параграф 1, държавите членки не прехвърлят тежестта на съответствието на органи, които не разполагат със стратегически правомощия, за да спазят изискванията на директивата.
Изменение 125
Предложение за директива
Член 16 – встъпителна част
В приложение I към Директива 2003/35/ЕО се добавя следната буква ж):
В приложение I към Директива 2003/35/ЕО се добавят следните букви ж) и з):
Изменение 126
Предложение за директива
Член 16 – точка 1 a (нова)
„з) Член 23 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.“
Изменение 135
Предложение за директива
Приложение I – таблица A – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Общи национални емисии по категории източници

—  CH4

Годишно — от 2005 г. до годината на докладване минус 2 (X–2)

15.2****

Изменение

заличава се

Изменение 91
Предложение за директива
Приложение І – таблица А – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Предварителна оценка за националните емисии, обобщени по NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, НМЛОС, ПЧ2,5

Годишно — за годината на докладване минус 1 (X–1)

30/09

Изменение

Предварителна оценка за националните емисии, обобщени по NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, НМЛОС, ПЧ2,5

На всеки две години — за годината на докладване минус 1 (X–1)

31/12

Изменение 136
Предложение за директива
Приложение I – таблица В – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Прогнозни емисии по обобщени категории източници

—  CH4

Докладване на всеки две години, обхващащо всяка година от година Х до 2030 г., а при наличие на данни — 2040 г. и 2050 г.

15.3

Изменение

заличава се

Изменение 95
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква а)
а)  управление на азота, като се взема предвид пълният азотен цикъл;
а)  управление на азота, като се взема предвид пълният азотен цикъл и се разглежда създаването на планове за управление на почвите и хранителните вещества;
Изменение 96
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква в)
в)  нискоемисионни подходи за разпръскване на оборски тор;
в)  нискоемисионни подходи и техники за разпръскване на оборски тор включително разделяне на течности и твърди вещества;
Изменение 97
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква д)
д)  нискоемисионни системи за преработване и компостиране на оборски тор;
д)  нискоемисионни системи за преработване и компостиране на оборски тор, включително разделяне на течности и твърди вещества;
Изменение 98
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква ж а) (нова)
жа)  насърчаване на използването на пасища и екстензивно земеделие и повишаване на биологичното разнообразие на пасищата с растения с високо равнище на аминокиселини, като детелини, люцерна и зърнени култури;
Изменение 99
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква ж б) (нова)
жб)  насърчаване на редуването на култури, включително култури, които обогатяват почвата с азот;
Изменение 100
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 1 – буква ж в) (нова)
жв)  насърчаване на агроекологично земеделие, което води до селскостопански системи с високо биологично разнообразие, ефективно използване на ресурсите и намаляване, а в идеалния случай – премахване на зависимостта от изкуствени входни материали.
Изменение 101
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А – точка 3 – буква г)
г)  разпръскване на неорганичните торове в съответствие с предвидимите потребности на торените култури или пасища от азот и фосфор, като се вземе предвид и наличното съдържание на хранителни вещества в почвата, както и на хранителни вещества от други изкуствени торове.
г)  замяна на неорганичните торове, доколкото е възможно, с органични торове. Когато продължат да се прилагат неорганични торове, разпръскването им се осъществява в съответствие с предвидимите потребности на торените култури или пасища от азот и фосфор, като се вземе предвид и наличното съдържание на хранителни вещества в почвата, както и на хранителни вещества от други изкуствени торове.
Изменение 108
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел А а (нов)
Aа. Мерки за контрол на емисиите на азотни оксиди и фини прахови частици в градските райони
След консултация с местни и регионални органи държавите членки вземат предвид следните мерки:
—  планове за устойчива градска мобилност, включващи мерки като зони на ниски емисии, такси за избягване на претоварването на движението, управление на паркирането, ограничения на скоростта, схеми за съвместно ползване на автомобил и въвеждане на инфраструктура за зареждане с алтернативни източници;
—  насърчаване на преминаването към използване на други видове транспорт, с цел да се увеличи придвижването с велосипед, пеш и с обществен транспорт;
—  планове за устойчив градски товарен транспорт, като например въвеждането на консолидационни центрове плюс мерки за насърчаване на преминаването на регионалния превоз на товари от автомобилен към електрически железопътен и воден транспорт;
—  използване на системата за планиране за справяне с емисиите в новото строителство и котелните системи; мерки за енергийна ефективност за модернизиране на съществуващи сгради;
—  схеми за модернизиране с цел насърчаване на замяната на старите вътрешни горивни инсталации с по-добра изолация на домовете, използване на термопомпи, лек мазут, нови инсталации, работещи с дървесни пелети, централно отопление или газ;
—  икономически и данъчни стимули за насърчаване на използването на нискоемисионни отоплителни уреди;
—  забрана за изгаряне на твърдо гориво в жилищни и в други чувствителни зони с оглед на защитата на здравето на уязвими групи, включително деца;
—  гарантиране, че емисиите от строителство са сведени до минимум чрез въвеждането и прилагането на политики за намаляване и наблюдение на строителния прах, и определяне на прагове за емисиите от извънпътна подвижна техника;
—  преразглеждане на данъчните ставки за превозни средства по отношение на признаването на по-високите действителни емисии от дизеловите автомобили и превозните средства с директно впръскване на бензин с цел насърчаване на продажбите на по-малко замърсяващи превозни средства;
—  обществени поръчки и данъчни стимули за насърчаване на ранното въвеждане на превозни средства със свръхниски емисии;
—  подкрепа за преоборудването на дизеловите машини, камиони, автобуси и таксита с филтри за частици от клас IV съгласно Регламента на ИКЕ на ООН за преоборудване със системи за контрол на емисиите (UNECE REC);
—  регулиране на емисиите от строителни машини и друга извънпътна подвижна техника, работещи в гъстонаселените райони (включително чрез преоборудване);
—  кампании и сигнали за повишаване на осведомеността.
Изменение 109
Предложение за директива
Приложение III – част 1– раздел В а (нов)
Вa. Мерки за намаляване на емисиите с цел ограничаване на емисиите на въглеводороди
Държавите членки намаляват емисиите на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) чрез насърчаване на въвеждането на съвременни технологии за маркучи с нулеви емисии, които се използват в различни сектори.
Изменение 110
Предложение за директива
Приложение III – част 2– точка 1 – буква а) – подточка i)
i)  приоритетите на политиката и връзката им с приоритетите, определени в други свързани области на политиката, включително изменението на климата;
i)  приоритетите на политиката и връзката им с приоритетите, определени в други свързани области на политиката, включително селското стопанство, икономиката в селските райони, промишлеността, мобилността и транспорта, опазването на природата и изменението на климата;
Изменение 111
Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 2 – точка 1 – буква б)
б)  разгледаните варианти на политика за спазване на ангажиментите за намаляване на емисиите за 2020 г. и от 2030 г. нататък, както и на междинните нива на емисии, определени за 2025 г., и за принос за по-нататъшно подобряване на качеството на въздуха, със съответния анализ, включително метода за анализ; самостоятелното или комбинираното въздействие на политиките и мерките върху намалението на емисиите, качеството на въздуха и околната среда, както и свързаната с тях несигурност;
б)  разгледаните варианти на политика за спазване на ангажиментите за намаляване на емисиите за 2020 г., 2025 г. и 2030 г., както и за принос за по-нататъшно подобряване на качеството на въздуха, със съответния анализ, включително метода за анализ; самостоятелното или комбинираното въздействие на политиките и мерките върху намалението на емисиите, качеството на въздуха и околната среда, както и свързаната с тях несигурност;
Изменение 112
Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 2 – точка 1 – буква г)
г)  когато е уместно, пояснение на причините, поради които междинните нива на емисии за 2025 г. не могат да бъдат постигнати без мерки, водещи до несъразмерни разходи;
г)  пояснение на мерките, предприети за изпълнение на националните ангажименти за намаляване на емисиите;
Изменение 113
Предложение за директива
Приложение ІІІ – част 2 – точка 1 – буква г a) (нова)
гa)  пояснение на методологията, използвана за да се гарантира, че мерките за постигане на националните ангажименти за намаляване на ПЧ2,5 определят като приоритет намаляването на емисиите от сажди;
Изменение 114
Предложение за директива
Приложение ІII – част 2 – точка 1 – буква д)
д)  оценка на това как избраните политики и мерки осигуряват съгласуваност с разработените планове и програми в други свързани области на политиката.
д)  оценка на това как избраните политики и мерки осигуряват съгласуваност с разработените планове и програми в други свързани области на политиката, по-специално, но без да се ограничават до планове за качеството на въздуха в съответствие с Директива 2008/50/ЕО, преходни национални планове и планове за инспекции съгласно Директива 2010/75/ЕО, национални планове за действие, в областта на енергийната ефективност съгласно Директива 2012/27/ЕС, както и национални планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно Директива 2009/28/ЕО, и съответните планове или програми, подлежащи на изискванията на Директива 2001/42/EО или еквивалентни разпоредби в приемното законодателство.
Изменение 115
Предложение за директива
Приложение III – част 2 – точка 2 – буква а)
а)  оценка на постигнатия напредък по изпълнението на програмата и намаляването на емисиите и концентрациите;
а)  оценка на постигнатия напредък по изпълнението на програмата, намаляването на емисиите и концентрациите и на съответните социално-икономически ползи и ползите за околната среда и общественото здраве;
Изменение 116
Предложение за директива
Приложение III – част 2 – точка 2 – буква б
б)  всички съществени промени в политическия контекст, оценките, програмата или графика за изпълнение.
б)  всички съществени промени в политическия контекст, оценките (в т.ч. резултатите от проверките и надзора на пазара, извършвани в съответствие с член 6, параграф 2б), програмата или графика за изпълнение.
Изменение 117
Предложение за директива
Приложение III – част 2 – точка 2 – подточка б а (нова)
ба)  оценка на постигнатия напредък в посока постигане на целите на Съюза за дългосрочни и здравни и екологични цели с оглед на всяка необходима актуализация на тези цели, включително всички нови насоки за качество на въздуха, определени от Световната здравна организация;
Изменение 118
Предложение за директива
Приложение III – част 2 – точка 2 – буква б б (нова)
бб)  Когато една национална програма за контрол на замърсяването на въздуха се актуализира в съответствие с член 6, параграф 4, това трябва да включва и информация за всички допълнителни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, предвидени за изпълнение на съответното местно, регионално или национално равнище, във връзка с постигането на ангажиментите за намаляване на емисиите и целите за качество на въздуха, включително посочените в приложение III към настоящата директива и параграф 3 от приложение XV (Б) към Директива 2008/50/ЕО.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8‑0249/2015).

Правна информация - Политика за поверителност