Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0443(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0249/2015

Předložené texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Přijaté texty
PDF 854kWORD 409k
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 28. října 2015 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Sedmý akční program pro životní prostředí18 potvrzuje dlouhodobý cíl politiky Unie v oblasti ovzduší dosáhnout takových úrovní kvality, které nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí ani nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a vyzývá za tímto účelem k dosažení úplného souladu se stávajícími právními předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke stanovení strategických cílů a opatření na období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí v oblastech, kde jsou obyvatelé a ekosystémy vystaveni vysokým úrovním látek znečišťujících ovzduší a k posílení synergie mezi právními předpisy v oblasti kvality ovzduší a politickými cíli, jež si Unie stanovila zejména v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti.
(2)  Sedmý akční program pro životní prostředí18 potvrzuje dlouhodobý cíl politiky Unie v oblasti ovzduší dosáhnout takových úrovní kvality, které nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí ani nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a vyzývá za tímto účelem k dosažení úplného souladu se stávajícími právními předpisy Unie v oblasti kvality ovzduší, ke stanovení strategických cílů a opatření na období po roce 2020, ke zvýšenému úsilí v oblastech, kde jsou obyvatelé a ekosystémy vystaveni vysokým úrovním látek znečišťujících ovzduší a k posílení synergie mezi právními předpisy v oblasti kvality ovzduší a politickými cíli, jež si Unie stanovila zejména v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Společná zemědělská politika na období 2014–2020 dává členským státům možnost přispět pomocí konkrétních opatření ke kvalitě ovzduší. Budoucí hodnocení umožní lépe pochopit účinky těchto opatření.
__________________
__________________
18 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“, COM(2012)0710, 29.11.2012.
18 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“, COM(2012)0710, 29.11.2012.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Členské státy a Unie jsou stranami Minamatské úmluvy o rtuti z roku 2013, která si klade za cíl zlepšení lidského zdraví a ochranu životního prostředí pomocí snížení emisí rtuti ze stávajících a nových zdrojů. Tato směrnice by měla přispět ke snížení emisí rtuti v Unii, jak požaduje sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Tematická strategie o znečišťování ovzduší“ ze dne 28. ledna 2005 a Minamatská úmluva o rtuti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)   Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován a uveden do souladu s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.
(6)   Systém národních emisních stropů zavedený směrnicí 2001/81/ES by tedy měl být revidován s cílem zajistit soulad s mezinárodními závazky Unie a jednotlivých členských států.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)   Tato směrnice by rovněž měla přispět k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v právních předpisech Unie a ke zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima a rovněž k celosvětovému zlepšení kvality ovzduší.
(8)   Tato směrnice by rovněž měla přispět nákladově efektivním způsobem k dosažení cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v právních předpisech Unie a ke zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima kromě celosvětového zlepšení kvality ovzduší, a to zlepšením synergií s politikou Unie v oblasti klimatu a energetiky a zajištěním toho, že nebude docházet ke zdvojování právních předpisů Unie. Tato směrnice by zejména měla být uvedena do souladu s vyvíjejícími se unijními a mezinárodními opatřeními v oblasti změny klimatu, mimo jiné i s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a s komplexní a závaznou celosvětovou dohodou v oblasti změny klimatu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Tato směrnice by měla také přispět ke snížení nákladů na zdravotní péči spojených se znečištěním ovzduší v Unii prostřednictvím zvýšení kvality života občanů EU a podporou přechodu na zelenou ekonomiku.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  Za účelem snížení emisí z námořní dopravy je nutné zajistit plné a včasné zavedení limitů stanovených Mezinárodní námořní organizací a přísné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU1a. Jsou nutné také další kroky v oblasti kontroly emisí z lodní dopravy. Bylo by vhodné, aby Unie a členské státy zvážily vymezení nových oblastí kontroly emisí a v rámci IMO pokračovaly v opatřeních pro další snižování emisí.
______________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (Úř. věst. L 327, 27.11.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)   Členské státy by měly splnit závazky ke snížení emisí do roku 2020 a 2030. Aby byl zajištěn prokazatelný pokrok směrem k závazkům pro rok 2030, měly by členské státy dosáhnout průběžného závazku pro rok 2025, které jsou stanoveny na základě lineární trajektorie mezi úrovněmi jejich emisí pro rok 2020 úrovněmi definovanými podle závazků na snížení emisí pro rok 2030, kromě případu, že by vznikly nepřiměřené náklady. Pokud emise do roku 2025 takto sníženy být nemohou, měly by členské státy podat vysvětlení ve zprávě podávané v souladu s touto směrnicí.
(9)   S cílem snížit emise látek znečišťujících ovzduší do atmosféry a účinně přispět k cíli Unie, jímž je dosažení takové úrovně kvality vzduchu, která nebude mít závažné negativní dopady a nebude představovat riziko pro zdraví, a snížit úrovně a depozice znečišťujících látek, které způsobují acidifikaci a eutrofizaci pod kritickou hodnotu a míru, jsou v této směrnici stanoveny pro členské státy závazné závazky snížit emise do roku 2020, 2025 a 2030.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)   Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy oprávnění započítat snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, pokud je úroveň emisí z tohoto odvětví nižší než úroveň emisí při splnění norem daných právními předpisy Unie, a to i pokud jde o mezní hodnoty pro obsah síry v palivu, které stanoví směrnice Rady 1999/32/ES21. Členské státy by rovněž měly mít možnost splnit své závazky a průběžné úrovně emisí methanu (CH4) společně a využít k tomu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a průběžných úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití kterékoliv z těchto možností flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.
(11)   Aby se podpořilo plnění národních závazků ke snížení emisí nákladově efektivním způsobem, měly by mít členské státy možnost splnit své závazky týkající se methanu (CH4) společně a využít k tomu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské státy by mohly za účelem kontroly plnění vlastních národních emisních stropů, závazků ke snížení emisí a úrovní emisí upravovat své národní emisní inventury s ohledem na pokročilejší vědecké poznatky a metodiky v oblasti emisí. Komise by mohla proti využití takovéto flexibility členským státem vznést námitku v případě, kdy by nebyly splněny podmínky stanovené v této směrnici.
__________________
__________________
21 Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).
22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).
22 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)   Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a průběžné úrovně emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23.
(12)   Členské státy by měly přijmout a provádět svůj národní program omezování znečištění ovzduší s cílem splnit příslušné požadavky na snížení emisí a účinně přispívat k dosažení cílů Unie v oblasti kvality ovzduší. V tomto směru by členské státy měly zohlednit potřebu snížit emise v zónách a aglomeracích s nadměrnými koncentracemi látek znečišťujících ovzduší a/nebo v těch zónách a aglomeracích, které významně přispívají ke znečištění ovzduší v jiných zónách a aglomeracích, a to i v sousedních zemích. Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23.
__________________
__________________
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)   Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření, která lze uplatnit v odvětví zemědělství, aby se snížily emise NH3 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, pokud budou tato opatření mít na životní prostředí rovnocenný vliv.
(13)   Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření, která lze uplatnit v odvětví zemědělství, aby se snížily emise NH3, CH4 a PM2,5 do ovzduší z hlavních zdrojů emisí. Tato opatření by měla být efektivní z hlediska nákladů, vycházet z konkrétních informací a údajů a zohledňovat vědecký pokrok a předchozí opatření přijatá členskými státy. Bylo by rovněž žádoucí vypracovat pokyny pro osvědčené zemědělské postupy v oblasti používání amoniaku, které by měly být předmětem výměny na unijní úrovni, ve snaze snížit tyto emise. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, pokud budou tato opatření mít na životní prostředí rovnocenný vliv.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly zahrnovat opatření na snížení emisí z hlavních zdrojů, která lze uplatnit ve všech příslušných odvětvích včetně zemědělství, průmyslu, silniční dopravy, nesilničních pojízdných strojů, vnitrozemské a vnitrostátní lodní dopravy, vytápění domácností a rozpouštědel. Členské státy by měly mít vzhledem ke specifickým vnitrostátním okolnostem právo provádět i jiná opatření, než stanoví tato směrnice, která mají na životní prostředí rovnocenný vliv.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Při přijímání opatření, která mají být začleněna do národních programů omezování znečištění ovzduší, které se uplatňují v odvětví zemědělství, by členské státy měly zajistit, aby byly plně zohledněny dopady na malé a střední zemědělské podniky a aby tyto dopady s sebou nenesly značné navýšení nákladů, které tyto zemědělské podniky nejsou schopny nést. Zlepšení, pokud jde o kvalitu ovzduší, by mělo být dosaženo přiměřenými opatřeními, která neohrozí budoucnost zemědělských podniků. Národní programy omezování znečištění ovzduší by měly sladit hledisko chovu zvířat s omezováním znečištění ovzduší.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Opatření přijatá v rámci národních programů omezování znečištění ovzduší s cílem předcházet emisím NH3, PM2,5 a CH4 v odvětví zemědělství by měla být způsobilá pro finanční podporu mimo jiné z fondů pro rozvoj venkova, zejména opatření malých a středních podniků, která vyžadují významné změny postupů nebo výrazné investice, jako jsou extenzivní systémy pastvy, agroekologie, anaerobní digesce používání odpadů ze zemědělské činnosti pro výrobu bioplynu a nízkoemisní systémy ustájení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Za účelem zlepšení kvality ovzduší především v městských oblastech by národní programy omezování znečištění ovzduší měly zahrnovat opatření na snížení emisí oxidu dusíku a částic v těchto oblastech.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  V souladu s Aarhuskou úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a v souladu s judikaturou Soudního dvora by veřejnost měla mít široký přístup k právní ochraně, aby bylo zajištěno účinné provádění a prosazování této směrnice a posílena ochrana práva na život v prostředí přiměřeném pro lidské zdraví a vysokou kvalitu života.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  K zajištění účinnosti této směrnice a opatření k plnění jejích cílů jsou nezbytné inspekce v oblasti ochrany životního prostředí a dozor nad trhem.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)
(15c)  Při posuzování součinnosti politiky EU v oblasti kvality ovzduší a politiky v oblasti klimatu a energetiky by Komise měla vzít v úvahu studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Doplňkové posouzení dopadů interakce mezi politikou EU v oblasti kvality ovzduší a politikou v oblasti klimatu a energetiky“.
Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)   Je nezbytné změnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES26 tak, aby byl zajištěn soulad této směrnice s Aarhuskou úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí z roku 1998.
(20)   Je nezbytné změnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES26 tak, aby byl zajištěn soulad této směrnice a směrnice 2008/50/ES s Aarhuskou úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí z roku 1998.
______________
______________
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17).
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17).
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)   Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie k úpravě pokynů k podávání zpráv stanovených v příloze I a dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a to s cílem přizpůsobit je technickému vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(21)   Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by být na Komisi na stanovenou dobu přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie k úpravě pokynů k podávání zpráv stanovených v příloze I a dále v části 1 přílohy III a v přílohách IV a V, a to s cílem přizpůsobit je technickému vývoji. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)  Kandidátské a potenciální kandidátské země by měly své vnitrostátní předpisy uvést pokud možno co nejvíce do souladu s touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Cílem této směrnice je omezit emise znečišťujících látek způsobujících acidifikaci a eutrofizaci, prekurzorů ozonu, primárních částic a prekurzorů sekundárních částic a dalších látek znečišťujících ovzduší, což přispěje:
a)  ke splnění dlouhodobého cíle Unie, jímž je dosáhnout úrovní kvality ovzduší, jež nemají výrazné nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí, v souladu s pokyny týkajícími se kvality ovzduší zveřejněnými Světovou zdravotnickou organizací;
b)  ke splnění cílů Unie v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystému prostřednictvím snížení množství a ukládání znečišťujících látek způsobujících acidifikaci a eutrofizaci a dalších znečišťujících látek včetně přízemního ozonu pod kritické zátěže a úrovně;
c)  ke splnění cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených právními akty Unie;
d)  zmírnění dopadů změny klimatu prostřednictvím snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima a zlepšením synergií s politikami Unie v oblasti klimatu a energetiky.
Tato směrnice bude uvedena do souladu především s vyvíjejícími se unijními a mezinárodními opatřeními v oblasti změny klimatu, mimo jiné i s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a s komplexní a závaznou celosvětovou dohodou v oblasti změny klimatu.
Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 3 - odst. 1 - bod 2
2.  „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, nemethanické těkavé organické sloučeniny, methan a oxid uhelnatý;
2.  „prekurzory ozonu“ oxidy dusíku, nemethanické těkavé organické sloučeniny a oxid uhelnatý;
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3 a (nový)
3a.  „kritickou zátěží“ kvantitativní odhad expozice jedné nebo více znečišťujícím látkám, pod níž podle současných znalostí nedochází k významným nepříznivým účinkům na určené citlivé prvky životního prostředí;
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3 b (nový)
3b.  „kritickou úrovní“ taková koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nebo v proudech směřujících na receptory, nad níž může podle současných znalostí docházet k přímým nepříznivým účinkům na receptory, jako jsou lidé, rostliny, ekosystémy nebo materiály;
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4 a (nový)
4a.  „přízemním ozonem“ ozon v nejnižší části troposféry;
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4 b (nový)
4b.  „těkavými organickými sloučeninami“ (VOC) všechny organické sloučeniny s výjimkou methanu, jež vznikají lidskou činností a jsou schopné reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla tvořit fotochemické oxidanty;
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6 a (nový)
6a.  „národním emisním stropem“ maximální množství látky v kilotunách, které může být v členském státě emitováno za kalendářní rok;
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9
9.  „mezinárodní námořní dopravou“ vykonávání plaveb na moři a v pobřežních vodách plavidly plujícími pod jakoukoliv vlajkou, jež vyplouvají z území jedné země a připlouvají na území jiné země, a to s výjimkou rybářských plavidel;
vypouští se
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12 a (nový)
12a.  „politikou EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje“ nařízení nebo směrnice, které – bez ohledu na povinnosti, které se v nich stanoví – mají za cíl, ať již částečně, či nikoli, snížit emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických sloučenin (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu (CH4), a to provedením zmírňujících opatření u zdroje, zahrnujících přinejmenším, ale nikoli výlučně, snížení emisí, kterého bylo dosaženo prostřednictvím:
–  směrnice 94/63/ES1a;
–  směrnice 97/68/ES1b;
–  směrnice 98/70/ES1c;
–  směrnice 1999/32/ES1d;
–  směrnice 2009/126/ES1e;
–  směrnice 2004/42/ES1f;
–  směrnice 2007/46/ES1g, včetně nařízení (ES) č. 715/20071h;
–  nařízení (ES) č. 79/20091i;
–  nařízení (ES) č. 595/20091j a nařízení (ES) č. 661/20091k;
–  směrnice 2010/75/EU1l;
–  nařízení (EU) č. 167/20131m;
–  nařízení (EU) č. 168/20131n;
–  směrnice 2014/94/EU1o.
_______________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).
1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).
1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).
1d Směrnice Rady č. 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13).
1e Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 36).
1f Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).
1g Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
1h Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
1i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32).
1j Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).
1k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1).
1l Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
1m Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
1n Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).
1o Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12 b (nový)
12b.  „dotčenou veřejností“ veřejnost, která je, či může být dotčena nebo má zájem na rozhodování o emisích látek znečišťujících ovzduší do atmosféry; pro účely této definice se nevládní organizace na ochranu životního prostředí, sdružení spotřebitelů, organizace zastupující zájmy zranitelných skupin obyvatelstva a jiné příslušné subjekty v oblasti zdravotní péče, které splňují požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy, považují za organizace mající na rozhodování zájem.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
1.   Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných od roku 2020 a 2030 stanovených v příloze II.
1.   Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), nemethanických těkavých organických látek (NMVOC), amoniaku (NH3) a částic (PM2,5) přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných od roku 2020, 2025 a 2030 stanovených v příloze II.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy omezí své roční antropogenní emise methanu (CH4) kromě emisí enterického methanu produkovaného přežvýkavými hospodářskými zvířaty přinejmenším v rozsahu národních závazků ke snížení emisí platných do roku 2030 stanovených v příloze II.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
2.   Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která s sebou nenesou nepřiměřené náklady, s cílem omezit do roku 2025 jejich antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí se určí na základě prodaného paliva z lineární trajektorie omezení emisí spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 a úroveň emisí stanovenou v národních závazcích ke snížení emisí stanovených pro rok 2030.
2.  Členské státy poskytnou ve své zprávě podávané Komisi v souladu s článkem 9 aktuální informace o svém pokroku při plnění svých národních závazků ke snížení emisí.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí
3.   Pro účely plnění odstavců 1 a 2 se nezapočítávají tyto emise:
3.   Pro účely plnění odstavce 1 se nezohledňují tyto emise:
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. d
d)   emise z mezinárodní námořní dopravy, aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.
d)   emise z mezinárodní námořní dopravy.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
1.  S cílem splnit průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 v souladu s čl. 4 odst. 2 a národní závazky ke snížení emisí platné pro období od roku 2030 pro NOX, SO2 a PM2,5, které stanoví příloha II, mohou členské státy snížením emisí NOX, SO2 a PM2,5 dosaženým v mezinárodní námořní dopravě kompenzovat emise NOX, SO2 a PM2,5 z ostatních zdrojů v témže roce, a to za předpokladu, že splní tyto podmínky:
vypouští se
a)  ke snížení emisí došlo v mořských oblastech, jež spadají do teritoriálních vod členských států, výlučných ekonomických zón nebo do kontrolních zón znečištění, pokud byly takové zóny stanoveny;
b)  přijaly s cílem zajistit správné fungování této možnosti flexibility opatření k účinnému monitorování a kontrole a provádí je;
c)  provádějí opatření s cílem dosáhnout z mezinárodní námořní dopravy úrovně emisí NOX, SO2 a PM2,5, která je nižší než ta, jíž by bylo dosaženo splněním norem Unie platných pro emise NOX, SO2 a PM2,5, a doložily toto dodatečné snížení emisí, jež je výsledkem těchto opatření, přiměřenou kvantifikací;
d)  nekompenzovaly více než 20 % ze snížení emisí NOX, SO2 a PM2,5 vypočteného podle písmene c), přičemž je splněn předpoklad, že tato kompenzace nevede k nesplnění vnitrostátních závazků ke snížení emisí na období 2020 stanovených v příloze II.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí
2.  Členské státy mohou své závazky ke snížení emisí methanu a průběžné úrovně emisí uvedené v příloze II provádět společně, za předpokladu, že splní tyto podmínky:
2.  Členské státy mohou své závazky ke snížení emisí methanu uvedené v příloze II provádět společně, za předpokladu, že splní tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
3.   Členské státy mohou v souladu s přílohou IV zavést upravené národní emisní inventury pro SO2, NOX, NH3, NMVOC a PM2,5, pokud by metody zlepšené na základě aktuálních vědeckých poznatků a použité při emisní inventuře vedly k nesplnění jejich národních závazků ke snížení emisí nebo průběžných úrovní emisí.
3.   Členské státy mohou v souladu s přílohou IV zavést upravené národní emisní inventury pro SO2, NOX, NH3, NMVOC a PM2,5, pokud by metody zlepšené na základě aktuálních vědeckých poznatků a použité při emisní inventuře vedly k nesplnění jejich národních závazků ke snížení emisí.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
4.   Členské státy, které mají v úmyslu uplatnit odstavce 1, 2 a 3, o tom informují Komisi do 30. září roku předcházejícího dotčenému roku, v němž se podávají zprávy. Součástí těchto informací budou údaje o znečišťujících látkách a dotčených odvětvích a v případě, že to bude možné, i o míře vlivu na národní emisní inventury.
4.   Členské státy, které mají v úmyslu využít flexibilitu podle této směrnice, o tom informují Komisi do 31. prosince roku předcházejícího příslušnému roku, v němž se podávají zprávy. Součástí těchto informací budou údaje o znečišťujících látkách a dotčených odvětvích a v případě, že to bude možné, i o míře vlivu na národní emisní inventury.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1
5.  Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provede přezkum a posouzení toho, zda využití některých možností flexibility v konkrétním roce splňuje příslušné požadavky a kritéria.
5.  Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provede přezkum a posouzení toho, zda využití flexibility nebo úpravy v konkrétním roce splňuje příslušné požadavky a kritéria.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2
Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že využití flexibility není v souladu s příslušnými požadavky a kritérii, přijme příslušné rozhodnutí a informuje členský stát o tom, že využití flexibility nelze připustit.
Pokud Komise ve lhůtě šesti měsíců ode dne převzetí příslušné zprávy uvedené v čl. 7 odst. 5 a 6 nevysloví žádné námitky, považuje dotčený členský stát využití flexibility pro daný rok za přijaté a platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že využití flexibility není v souladu s příslušnými požadavky a kritérii, přijme do devíti měsíců od data, kdy obdržela příslušnou zprávu, příslušné rozhodnutí a informuje členský stát o tom, že využití flexibility nelze připustit. Rozhodnutí musí být doplněno odůvodněním.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6
6.   Komise může v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 14 přijmout prováděcí akty stanovující podrobná pravidla pro využití flexibility podle odstavců 1, 2 a 3.
6.   Komise může v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 14 přijmout prováděcí akty stanovující podrobná pravidla pro využití flexibility podle odstavců 2 a 3.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1
1.   Členské státy v souladu s částí 2 přílohy III vypracují a přijmou národní program omezování znečištění ovzduší s cílem omezit roční antropogenní emise v souladu s článkem 4.
1.   Členské státy v souladu s částí 2 přílohy III vypracují a přijmou národní program omezování znečištění ovzduší s cílem omezit roční emise v souladu s článkem 4 a dosáhnout cílů této směrnice v souladu s článkem 1.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  zváží efektivnost nákladů na opatření ke snížení emisí a zohlední snížení emisí, jehož bylo doposud dosaženo, nebo pokud členský stát upřednostňuje svoje opatření ke snižování emisí, zohlední snížení, jehož lze dostáhnout uplatňováním stávajících právních předpisů Unie;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)
ab)  upřednostní zvláštní politická opatření zaměřená na snížení rizik pro lidské zdraví zranitelných skupin obyvatel a zajištění plnění cíle snížení expozice v souladu s oddílem B přílohy XIV směrnice 2008/50/ES;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)   zohlední potřebu snížit emise látek znečišťujících ovzduší v zájmu dosažení souladu s cíli v oblasti kvality ovzduší na svém území, a v příslušných případech i na území sousedních členských států;
b)   sníží emise látek znečišťujících ovzduší v zájmu dosažení souladu s cíli v oblasti kvality ovzduší na svém území, zejména s mezními hodnotami podle směrnice 2008/50/ES, a v příslušných případech i na území sousedních členských států;
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  kvantifikují dodatečná snížení emisí potřebná k dosažení úrovní kvality ovzduší v úrovních doporučených Světovou zdravotnickou organizací do roku 2030 nebo nižších hodnot;
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)
bb)  kvantifikují dodatečná snížení emisí potřebná k dosažení kritické zátěže a úrovní pro ochranu životního prostředí do roku 2030;
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b c (nové)
bc)  stanoví příslušná opatření ke splnění cílů uvedených v písm. ba) a bb);
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca)  podporují přesun investic ve prospěch čistých a účinných technologií a udržitelné výroby pomocí daňových pobídek;
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)
cb)  posoudí, do jaké míry mají různé vnitrostátní zeměpisné oblasti odlišné potřeby a problémy při řešení problému znečišťování ovzduší;
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)  zajistí, aby příslušné odpovědné orgány monitorovaly účinnost opatření zavedených členskými státy s cílem zajistit soulad s touto směrnicí a případně byly zmocněny přijmout opatření.
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2a (nový)
2a.  Komise zajistí, aby veškeré politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje odpovídaly tomuto účelu a přispívaly k dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší.
Za tímto účelem Komise a členské státy neprodleně schválí nové nařízení o emisích při skutečném provozu, které jsou v současnosti projednávány.
Nový druh metody schvalování typu se bude používat nejpozději od roku 2017 a zajistí, že znečišťující látky jako je NOx a částice (PM2,5 a PM10) budou účinně omezeny podle faktorů shody potřebných k simulování podmínek při skutečném provozu. Nové metody schvalování budou nezávislé a transparentní.
Tyto faktory shody jsou přísné a kvantifikované tak, aby simulovaly pouze nejistotu zkušebního postupu pro zjišťování emisí při skutečném provozu.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)
2b.  Členské státy stanoví systém pravidelných a mimořádných inspekcí ochrany životního prostředí a dozoru nad trhem a zveřejňování informací zaměřený na mobilní a stacionární zdroje, aby byla zajištěna účinnost politik a opatření při snižování emisí ve skutečných provozních podmínkách.
Do ... *Komise předloží legislativní návrh celounijního systému pro testování v rámci dozoru při běžném provozu a zveřejňování informací o emisních normách pro lehká užitková vozidla, který by byl spravován příslušným kompetentním orgánem, aby se ověřilo, zda vozidla a motory splňují požadavky nařízení Euro 6 po celou dobu jejich životnosti.
______________
* Dva roky po datu k provedení této směrnice.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy mohou podpořit postupné odstranění zdrojů přízemních emisí tím, že v odvětví dopravy a zásobování palivem podpoří nahrazování hadic propouštějících emise technologiemi hadic s nulovými emisemi.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. b
b)   členské státy se rozhodnou pro využití některé z možností flexibility uvedených v článku 5.
b)   členské státy se rozhodnou pro využití flexibility uvedené v článku 5.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Národní programy omezování znečištění ovzduší uvádějí, zda členské státy hodlají využívat flexibilitu podle článku 5.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5
5.   Členské státy se v souladu s příslušnými právními předpisy Unie obrátí formou konzultací na veřejnost a na příslušné orgány, kterých se bude provádění národních programů omezování znečištění ovzduší pravděpodobně dotýkat vzhledem k jejich zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí, znečištění a kvality ovzduší a příslušného řízení na všech úrovních, a to ve fázi návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší a při veškerých významných úpravách před jejich dokončením. V odůvodněných případech je v souladu s příslušnými právními předpisy Unie zapotřebí zajistit přeshraniční konzultace.
5.   Členské státy se v souladu s příslušnými právními předpisy Unie obrátí formou konzultací na příslušné orgány, kterých se bude provádění národních programů omezování znečištění ovzduší pravděpodobně dotýkat vzhledem k jejich zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí, znečištění a kvality ovzduší a příslušného řízení na všech úrovních, a to ve fázi návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší a při veškerých úpravách před jejich dokončením. Do konzultací jsou zapojeny příslušné místní nebo regionální orgány odpovědné za provádění politik na snížení emisí v uvedených zónách nebo aglomeracích, a to včetně zón nebo aglomerací, které leží nejméně ve dvou členských státech.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
V souladu s příslušnými právními předpisy Unie členské státy zajistí, aby byli konzultováni zástupci dotčené veřejnosti v rané fázi vypracovávání a při přezkumu národních programů omezování znečištění ovzduší a při jakékoli aktualizaci těchto programů před jejich dokončením. V souladu s příslušnými právními předpisy Unie, včetně článku 25 směrnice 2008/50/ES, se případně zajistí přeshraniční konzultace.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy jmenují svůj vlastní nezávislý odborný subjekt, který provede přezkum návrhů národních programů omezování znečištění ovzduší s cílem posoudit správnost údajů a přiměřenost politik a opatření stanovených v těchto programech. Výsledky tohoto přezkumu budou zpřístupněny veřejnosti ještě před zveřejněním návrhu národního programu omezování znečištění ovzduší, aby se tak usnadnila smysluplná účast veřejnosti.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)
Komise vypracuje pokyny pro opatření v oblasti snižování emisí, která nejsou zahrnuta do části 1 přílohy III, včetně vytápění domácností a silniční dopravy, jež mohou členské státy zahrnout do svých národních programů omezování znečištění ovzduší.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8
8.   Komise může vytvořit pokyny k vypracování a provádění národních programů omezování znečištění ovzduší.
8.   Komise vydá pokyny k vypracování a provádění národních programů omezování znečištění ovzduší.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9
9.   Komise rovněž může formou prováděcích aktů konkretizovat formát národních programů omezování znečištění ovzduší členských států a nezbytné informace k nim. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 14.
9.   Komise rovněž formou prováděcích aktů konkretizuje formát národních programů omezování znečištění ovzduší členských států a nezbytné informace k nim. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem uvedeným v článku 14.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)
Článek 6a
Fond pro čisté ovzduší
Komise usnadní přístup k finanční podpoře s cílem přispět k tomu, aby mohla být přijata příslušná opatření, jejichž cílem je dodržení cílů této směrnice.
To bude zahrnovat financování dostupné mimo jiné v rámci:
a)  zemědělských fondů, včetně prostředků dostupných v rámci společné zemědělské politiky na období 2014-2020, se změnami v rámci přezkumu v polovině období v roce 2017 s cílem zahrnout kvalitu ovzduší jakožto veřejný statek se zvláštním odkazem na amoniak nebo methan nebo obě látky, aby se členským státům a příslušným regionálním a místním orgánům tímto způsobem poskytla příležitost přispívat ke snižování emisí pomocí zvláštních opatření a aby k tomu pomoc přispívala;
b)  budoucích pracovních programů v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020;
c)  evropských strukturálních a investičních fondů;
d)  finančních nástrojů pro činnosti v oblasti životního prostředí a klimatu, jako je například program LIFE;
e)  jakékoli kombinace výše uvedeného.
Komise zajistí, aby postupy financování byly jednoduché, transparentní a přístupné různým úrovním veřejné správy.
Komise posoudí možnost vytvoření jednotného kontaktního místa, na němž si subjekty mohou snadno ověřit dostupnost fondů a zjistit postupy související s přístupem k projektům zaměřeným na otázky spojené se znečištěním ovzduší.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4
4.  Členské státy, které využijí flexibilitu podle čl. 5 odst. 1, do informativní zprávy o inventurách za příslušný rok zařadí tyto informace:
vypouští se
a)  množství emisí NOX, SO2 a PM2,5 v případě, že by nebyla zřízena kontrolní oblast emisí;
b)  úroveň snížení emisí dosaženého v té části kontrolní oblasti emisí, která se nachází na území daného členského státu podle čl. 5 odst. 1 písm. c);
c)  rozsah, v němž tuto flexibilitu využily;
d)  případné další údaje, jež členské státy považují za nápomocné k tomu, aby mohla Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provést úplné posouzení podmínek, v nichž byla flexibilita použita.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7
7.   Členské státy zavedou emisní inventury, včetně upravených emisních inventur, emisních prognóz a informativní zprávy o inventurách, v souladu s přílohou IV.
7.   Členské státy zavedou emisní inventury, případně včetně upravených emisních inventur, emisních prognóz a informativní zprávy o inventurách, v souladu s přílohou IV.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1
1.   Členské státy zajistí, aby monitorování negativních dopadů znečištění ovzduší pokud možno probíhalo v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.
1.   Členské státy monitorují negativní dopady znečištění ovzduší v souladu s požadavky stanovenými v příloze V.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
2.   Členské státy případně koordinují monitorování dopadů znečištění ovzduší s dalšími monitorovacími programy, které byly zavedeny na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.30
2.   Členské státy koordinují monitorování dopadů znečištění ovzduší s dalšími monitorovacími programy, které byly zavedeny na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.30
__________________
__________________
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s.1).
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s.1).
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
1.   Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi [do tří měsíců ode dne uvedeného v článku 17, datum vloží OPOCE], a následně je každé dva roky aktualizují.
1.   Členské státy předloží své národní programy omezování znečištění ovzduší Komisi do ...*, a následně je každé dva roky aktualizují.
_________________
* Šest měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud se národní program aktualizuje podle čl. 6 odst. 4, informuje o tom dotyčný členský stát do dvou měsíců Komisi.
Pokud se národní program aktualizuje podle čl. 6 odst. 4, informuje dotyčný členský stát do dvou měsíců o obsahu aktualizovaného programu Komisi.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1
2.   Členské státy od roku 2017 předkládají Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí v termínech, jež jako termíny pro podávání zpráv stanoví příloha I, své národní emisní inventury, emisní prognózy, prostorově rozlišené emisní inventury, inventury velkých bodových zdrojů a zprávy uvedené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3 a případně čl. 7 odst. 4, 5 a 6.
2.   Členské státy od roku 2017 předkládají Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí v termínech, jež jako termíny pro podávání zpráv stanoví příloha I, své národní emisní inventury, emisní prognózy, prostorově rozlišené emisní inventury, inventury velkých bodových zdrojů a zprávy uvedené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3 a případně čl. 7 odst. 5 a 6.
Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 9 - odst. 3
3.  Členské státy předkládají informace o národních emisích CH4 a prognózy jejich vývoje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/201331.
vypouští se
__________________
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o změně rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – návětí
4.   Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provádí pravidelný přezkum údajů z národních emisních inventur. Přezkum zahrnuje:
4.   Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí provádí pravidelný přezkum údajů z národních emisních inventur a národních programů omezování znečištění ovzduší. Přezkum zahrnuje:
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c a (nové)
ca)  kontroly s cílem ověřit, zda národní programy omezování znečištění ovzduší splňují požadavky podle článku 6.
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Výsledky přezkumu Komise se zpřístupní veřejnosti v souladu s článkem 11.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
1.   Přinejmenším jednou za pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v provádění této směrnice, jejíž součástí bude zhodnocení podílu Komise na dosažení cílů této směrnice.
1.   Přinejmenším jednou za 30 měsíců, počínaje dnem ...*, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice. Při této příležitosti Komise vyhodnotí:
a)  svůj podíl a úsilí členských států na dosažení cílů této směrnice;
b)  pokrok, jehož bylo dosaženo při snižování emisí látek znečišťujících ovzduší do roku 2025 a 2030;
c)  pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění dlouhodobých cílů v oblasti kvality ovzduší stanovených v rámci 7. akčního programu pro životní prostředí;
d)  zda došlo k překročení kritických zátěží a kritických úrovní, jakož i orientačních hodnot znečistění ovzduší podle Světové zdravotnické organizace; a
e)  čerpání dostupných prostředků EU členskými státy, pokud jde o prostředky, které byly použity na opatření usilující o snížení znečištění ovzduší.
______________
* Datum vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Do zpráv o snížení emisí členských států za rok 2020, 2025 a 2030 zahrne Komise vysvětlení všech případů, kdy nebylo cílů dosaženo.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)
V případě, kdy zpráva uvádí, že členské státy nejsou schopny dodržovat právní předpisy Unie a limitní hodnoty kvality ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, Komise:
a)  vyhodnotí, zda je toto neplnění výsledkem neúčinné politiky EU v oblasti ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje, včetně jejího provádění na úrovni členských států;
b)  konzultuje výbor uvedený v článku 14 a vymezí, je-li třeba přijmout nový zdrojový právní předpis; je-li tomu tak, předloží legislativní návrhy s cílem zajistit splnění cílů této směrnice. Každý takovýto návrh doprovází důkladné posouzení dopadu, přičemž zohledňuje nejnovější vědecké údaje.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
V každém případě podá Komise výše uvedenou zprávu za rok 2025 a zahrne do ní informace o dosažení průběžných úrovní emisí uvedených v čl. 4 odst. 2 a důvody v případě jakýchkoli nedodržení. Zjistí se tak, zda jsou nezbytná další opatření a zváží se dopad provádění na různá odvětví.
Na základě těchto zpráv Komise ve spolupráci s členskými státy vymezí, zda jsou nezbytná další opatření, včetně opatření na vnitrostátní úrovni, a zváží dopad provádění na různá odvětví.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
2.   Zprávy uvedené v odstavci 1 mohou obsahovat hodnocení dopadů na životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice.
2.   Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují hodnocení dopadů na zdraví a životní prostředí a socioekonomických dopadů této směrnice, včetně dopadů na systémy zdravotní péče členských států, jakož i nákladů na neprovedená opatření. Komise tyto zprávy zveřejní.
Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Před stanovením národního závazku ke snížení emisí provede Komise rovněž posouzení vlivu rtuti (Hg) a bude-li to nutné, předloží nový legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Evropské fórum pro čisté ovzduší
Komise vytvoří Evropské fórum pro čisté ovzduší, které bude napomáhat koordinovanému provádění programu Čisté ovzduší pro Evropu a v jehož rámci se budou jednou za dva roky setkávat všechny příslušné zúčastněné strany, včetně příslušných orgánů členských států na všech relevantních úrovních, Komise, zástupců průmyslu, občanské společnosti a vědecké obce. Toto fórum dohlíží na vytvoření pokynů k vypracování a provádění vnitrostátních programů omezování znečištění ovzduší a na vývoj při snižování znečištění ovzduší, včetně hodnocení požadavků na podávání zpráv.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  pokrok členských států při plnění závazných cílů v oblasti znečištění ovzduší pro jednotlivé země pro rok 2025 a 2030 pro jednotlivé znečišťující látky.
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  výsledky přezkumu uvedeného v čl. 9 odst. 4.
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zajistí dotčené veřejnosti přístup k administrativním nebo soudním postupům, aby mohla zpochybnit akty a opomenutí příslušných orgánů či soukromých osob, které nejsou v souladu s touto směrnicí.
Takovéto postupy zajistí přiměřenou a účinnou právní ochranu, včetně předběžného opatření, je-li to vhodné, jsou spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně nákladné.
Členské státy zajistí, aby informace o možnostech přístupu k těmto postupům byly veřejně dostupné, a zváží vytvoření vhodných podpůrných mechanismů, které odstraní nebo omezí finanční a jiné překážky bránící přístupu ke spravedlnosti.
Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 11 – bod 2 b (nový)
2b.  Pokud jde o NH3 a s ohledem na zprávy uvedené v čl. 10 odst. 1, Komise posoudí stávající a z právního hlediska povinné národní závazky ke snížení emisí na základě nejnovějších vědeckých poznatků a vezme při tom v potaz pokrok, jehož členské státy dosáhly při uplatňování směrnice 2001/81/ES a Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979.
Do roku 2022 posoudí Komise plnění závazků přijatých na základě této směrnice a současně zohlední mimo jiné:
a)  metodický dokument EHK OSN k zamezení emisím amoniaku a k jejich snižování, rámcový kodex správné zemědělské praxe ke snížení emisí amoniaku EHK OSN, revidovaný v roce 2014, a nejlepší dostupné techniky, které jsou stanoveny v čl. 3 odst. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU;
b)  agroenvironmentální opatření vyplývající ze společné zemědělské politiky;
c)  revidovaná znění všech příslušných právních předpisů v oblasti kvality ovzduší, mimo jiné i předpisů uvedených v čl. 3 odst. 12a této směrnice.
V případě potřeby předloží Komise legislativní návrhy cílů, pokud jde o zlepšování norem pro kvalitu ovzduší po roce 2030.
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Komise tuto směrnice přezkoumá nejpozději v roce 2025 na základě zpráv uvedených v čl. 10 odst. 1, přičemž usiluje o zajištění pokroku na cestě směrem k dosahování úrovní kvality ovzduší doporučených Světovou zdravotnickou organizací a zohledňuje dlouhodobou vizi stanovenou v 7. akčním programu pro životní prostředí. Ve vhodných případech Komise zejména zohlední vědecko-technický pokrok a navrhne změny národních závazků ke snížení emisí stanovené v příloze II.
Na základě pravidelných zpráv uvedených v čl. 10 odst. 1 Komise zváží opatření na snížení emisí způsobených mezinárodní lodní dopravou, zejména v teritoriálních vodách členských států a ve výlučných ekonomických zónách, a v případě potřeby předloží legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Článek 12
S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji.
S cílem zdokonalovat základnu pro snižování emisí rozvíjí Unie a případně členské státy dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci se třetími zeměmi a koordinaci v rámci příslušných mezinárodních organizací, jako jsou Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), včetně spolupráce formou výměny informací o technickém a vědeckém výzkumu a vývoji. Členské státy vedou přeshraniční konzultace týkající se vzájemného ohrožení emisemi v případě sousedních průmyslových regionů sousedících států a dotčené členské státy vypracují společné plány na odstranění či snížení těchto emisí.
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
2.   Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 na Komisi platí na dobu neurčitou ode dne vstupu této směrnice v platnost.
2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 7 odst. 9 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
_______________
* Datum vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Článek 15
Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato opatření Komisi do ...* a neprodleně oznámí i všechny následné změny, kterými budou tato ustanovení dotčena.
_________________
* Datum vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, nepřenesou členské státy náklady na zajištění souladu na orgány, které nemají strategické pravomoci k plnění požadavků této směrnice.
Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 16 – návětí
V příloze I směrnice 2003/35/ES se doplňuje písmeno g), které zní:
V příloze I směrnice 2003/35/ES se doplňují písmena g) a h) následujícího znění:
Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 16 – bod 1 a (nový)
„h) Článek 23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu“
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Příloha I - tabulka A - řádek 4

Znění navržené Komisí

Celkové národní emise podle kategorie zdroje

—  CH4

Roční, počínaje r. 2005 do roku podání zprávy minus 2 roky (X-2)

15/02****

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Příloha I – tabulka A – řádek 5

Znění navržené Komisí

Předběžné národní emise podle agregované NFR(2)

—  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Roční, pro rok podání zprávy minus 1 rok (X-1)

30/09

Pozměňovací návrh

Předběžné národní emise podle agregované NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Každé dva roky, pro rok podání zprávy minus 1 rok (X-1)

31/12

Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Příloha I - tabulka C - řádek 5

Znění navržené Komisí

Emisní prognózy podle agregovaných kategorií zdroje

—  CH4

Dvouletý cyklus podávání zpráv zahrnujících každý rok od roku X do roku 2030, a jsou-li k dispozici údaje, do roku 2040 a 2050

15/03

Pozměňovací návrh

vypouští se

xxx

xxx

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. a
a)   nakládání s dusíkem s ohledem na celý dusíkový cyklus;
a)   nakládání s dusíkem s ohledem na celý dusíkový cyklus a zvážení vypracování plánů pro hospodaření s půdou a živinami;
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. c
c)   nízkoemisní postupy rozmetávání hnojiv;
c)   nízkoemisní postupy rozmetávání hnojiv a techniky zahrnující oddělování tuhé části od kapaliny;
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. e
e)   nízkoemisní systémy zpracování a kompostování hnojiv;
e)   nízkoemisní systémy zpracování a kompostování hnojiv, včetně oddělování tuhé části od kapaliny;
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g a (nové)
ga)  podporu pastvy a extenzivního zemědělství a zlepšení biologické rozmanitosti pastvin pomocí rostlin s vysokým obsahem aminokyselin (např. jetel, vojtěška, obiloviny);
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g b (nové)
gb)  podporu střídání plodin, jež zahrnuje plodiny, které vážou dusík;
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 1 – písm. g c (nové)
gc)  podporu agroekologického hospodaření, které povede k zemědělským systémům s velkou biologickou rozmanitostí, účinným využíváním zdrojů a omezenou závislostí na chemických vstupech nebo v ideálním případě zcela bez závislosti na chemických vstupech.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A – bod 3 – písm. d
d)   rozmetáváním anorganických hnojiv v souladu s předpokládaným nárokem příslušné plodiny nebo travinného porostu na dusík a fosfor a s přihlédnutím ke stávajícímu obsahu živin v půdě a k živinám získaným z jiných hnojiv.
d)   nahrazením anorganických hnojiv v co nejvyšší možné míře hnojivy organickými. V případech, kdy se anorganická hnojiva dále používají, musí být rozmetána v souladu s předpokládaným nárokem příslušné plodiny nebo travinného porostu na dusík a fosfor a s přihlédnutím ke stávajícímu obsahu živin v půdě a k živinám získaným z jiných hnojiv.
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl A a (nový)
Aa.  Opatření za účelem omezení emisí oxidů dusíku a částic v městských oblastech
Po konzultaci s místními a regionálními orgány zváží členské státy tato opatření:
–  vypracování plánů udržitelné městské mobility, včetně opatření, jako jsou například nízkoemisní zóny, zpoplatnění nadměrného dopravního zatížení, regulace parkování, rychlostní omezení, systémy sdílení automobilů a vytvoření infrastruktury pro alternativní nabíjení;
–  podpora přechodu na jiný druh dopravy s cílem posílit využívání jízdních kol, chůze a veřejné dopravy;
–  zavedení plánů udržitelné městské nákladní dopravy, jako například vytvoření logistických konsolidačních center společně s opatřeními na podporu přechodu z regionální silniční nákladní dopravy na elektrickou, železniční a vodní nákladní dopravu;
–  využití systému plánování na řešení problému emisí z nových staveb a kotlů; renovace stávajících budov za účelem zlepšení energetické účinnosti;
–  programy renovace na podporu nahrazování starých domácích spalovacích zařízení lepším zateplením domů, tepelnými čerpadly, lehkými topnými oleji, novými zařízeními na dřevěné pelety, systémy dálkového vytápění nebo vytápění pomocí zemního plynu;
–  hospodářské a daňové pobídky na podporu využívání topných zařízení s nízkými emisemi;
–  zákaz používání pevných paliv v obytných zónách a dalších citlivých oblastech za účelem ochrany zdraví zranitelných skupin, včetně dětí;
–  zajištění minimalizace emisí ve stavebnictví prostřednictvím zavedení a prosazování politik na snížení prašnosti staveb a jejího monitorování a stanovení emisních limitů pro nesilniční pojízdné stroje;
–  změna sazeb zdanění vozidel v případě vyšších skutečných emisí z vozidel s naftovým motorem a vozidel s přímým vstřikováním benzinu s cílem podporovat prodej méně znečišťujících vozidel;
–  pobídky v oblasti zadávání veřejných zakázek a daňové pobídky na podporu rychlého zavádění vozidel s mimořádně nízkými emisemi;
–  podpora renovací filtrů pevných částic pro naftové motory třídy IV EHK REC u strojů na naftu, nákladních automobilů, autobusů a taxíků;
–  regulace emisí ze stavebních strojů a dalších nesilničních pojízdných strojů pracujících v hustě obydlených oblastech (a to i prostřednictvím renovací);
–  osvětové kampaně a opatření za účelem zvýšení ostražitosti.
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Příloha III – část 1 – oddíl C a (nový)
Ca.  Opatření na snížení emisí z uhlovodíků
Členské státy sníží emise nemethanových těkavých organických sloučenin (NMVOC) pomocí podpory používání moderních hadicových technologií s nulovými emisemi v různých odvětvích.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. a – bod i
i)   priority politiky a jejich vztah k prioritám stanoveným v dalších příslušných oblastech politiky, mj. v oblasti změny klimatu;
i)   priority politiky a jejich vztah k prioritám stanoveným v dalších příslušných oblastech politiky, mj. v zemědělství, venkovském hospodářství, průmyslu, mobilitě a dopravě, ochraně přírody a v oblasti změny klimatu;
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. b
b)   zvažované možnosti politiky, jimiž se má dosáhnout splnění závazků pro rok 2020, pro rok 2030 a dále a průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 ke snížení emisí a jež mají pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší, i analýzu těchto možností a její metoda; jednotlivé či společné dopady těchto politik a opatření na snížení emisí, kvalitu ovzduší a životní prostředí; související nejistoty;
b)   zvažované možnosti politiky, jimiž se má dosáhnout splnění závazků pro roky 2020, 2025 a 2030 ke snížení emisí a jež mají pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší, i analýzu těchto možností a její metoda; jednotlivé či společné dopady těchto politik a opatření na snížení emisí, kvalitu ovzduší a životní prostředí; související nejistoty;
Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. d
d)   případně vysvětlení důvodů, které brání dosažení průběžných úrovní emisí pro rok 2025, neboť by takové dosažení vyžadovalo opatření obnášející nepřiměřené náklady;
d)   vysvětlení opatření přijatých s cílem splnit národní závazky ke snižování emisí;
Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. d a (nové)
da)  vysvětlení metodologie použité k zajištění toho, aby opatření ke splnění národních závazků ke snížení emisí částic PM2,5 upřednostňovala opatření na snížení emisí černého uhlíku;
Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 1 – písm. e
e)   posouzení, jak se u vybraných politik a opatření zajistí soudržnost s plány a programy stanovenými v dalších relevantních oblastech politiky.
e)   posouzení, jak se u vybraných politik a opatření zajistí soudržnost s plány a programy stanovenými v dalších relevantních oblastech politiky, zejména (avšak nikoli pouze) s plány kvality ovzduší podle směrnice 2008/50/ES, s přechodnými národními plány a plány inspekcí podle směrnice 2010/75/ES, s vnitrostátními akčními plány energetické účinnosti podle směrnice 2012/27/EU, s národními akčními plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice 2009/28/ES a s relevantními plány či programy naplňujícími požadavky směrnice 2001/42/ES nebo odpovídajících ustanovení v platné úpravě.
Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. a
a)   zhodnocení pokroku, jehož bylo prováděním programu dosaženo, snížení emisísnížení koncentrací;
a)   zhodnocení pokroku, jehož bylo prováděním programu dosaženo, snížení emisí, snížení koncentrací a odpovídající přínosy pro životní prostředí, veřejné zdraví a sociálně ekonomické přínosy;
Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. b
b)   případné významné změny v rámci politiky, hodnocení, programu či harmonogramu pro jeho realizaci.
b)   případné významné změny v rámci politiky, hodnocení (včetně výsledků inspekcí a dozoru nad trhem podle čl. 6 odst. 2b), programu či harmonogramu pro jeho realizaci.
Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. b a (nové)
ba)  vyhodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo při dosahování dlouhodobých cílů Unie v oblasti zdraví a životního prostředí při zohlednění nezbytné aktualizace těchto cílů, včetně nových směrnic pro kvalitu ovzduší Světové zdravotnické organizace;
Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Příloha III – část 2 – bod 2 – písm. b b (nové)
bb)  Při aktualizaci národních programů omezování znečištění ovzduší podle čl. 6 odst. 4 musí být uvedeny informace o všech dodatečných opatřeních na snížení znečištění ovzduší, která byla vzata v úvahu na příslušné místní, regionální nebo celostátní úrovni provádění ve spojení s plněním závazků v oblasti snižování emisí a dosahováním cílů kvality ovzduší, včetně informací uvedených v příloze III této směrnice a v příloze XV oddílu B odst. 3 směrnice 2008/50/ES.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst. 2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0249/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí