Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0443(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0249/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0249/2015

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja
PV 23/11/2016 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Usvojeni tekstovi
PDF 760kWORD 413k
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 28. listopada 2015. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Sedmim akcijskim programom18 potvrđuje se dugoročni cilj Unije za politiku u području kakvoće zraka, radi postizanja razina kakvoće zraka koje nemaju za posljedicu znatne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš i rizike za njih i u tom se cilju njime zahtijeva potpuna sukladnost s tekućim zakonodavstvom Unije u području kakvoće zraka, sa strateškim ciljevima i djelovanjima nakon 2020., s pojačanim naporima na područjima na kojima su stanovnici i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka i s pojačanom sinergijom između zakonodavstva u području kakvoće zraka i ciljeva politike koje si je Unija postavila za promjenu klime i posebno za bioraznolikost.
(2)  Sedmim akcijskim programom18 potvrđuje se dugoročni cilj Unije za politiku u području kakvoće zraka, radi postizanja razina kakvoće zraka koje nemaju za posljedicu znatne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš i rizike za njih i u tom se cilju njime zahtijeva potpuna sukladnost s tekućim zakonodavstvom Unije u području kakvoće zraka, sa strateškim ciljevima i djelovanjima nakon 2020., s pojačanim naporima na područjima na kojima su stanovnici i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka i s pojačanom sinergijom između zakonodavstva u području kakvoće zraka i ciljeva politike koje si je Unija postavila za klimatske promjene i posebno za bioraznolikost. Zajedničkom poljoprivrednom politikom za razdoblje 2014. – 2020. državama članicama otvara se mogućnost da provođenjem posebnih mjera doprinesu kakvoći zraka. Budućim evaluacijama postići će se bolje razumijevanje učinaka tih mjera.
__________________
__________________
18 Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”, COM(2012)710, 29.11.2012.
18 Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta”, COM(2012)710, 29.11.2012.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Države članice i Unija potpisnice su Minamatske konvencije o živi iz 2013., čiji je cilj poboljšanje zdravlja ljudi i zaštita okoliša smanjenjem emisija žive iz postojećih i novih izvora. Ovom bi se Direktivom trebalo doprinijeti smanjenju emisija žive u Uniji kao što je utvrđeno komunikacijom Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 28. siječnja 2005. o Strategiji Zajednice o živi i Minamatskoj konvenciji o živi.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi ga se uskladilo s međunarodnim obvezama Unije i država članica.
(6)  Režim nacionalnih gornjih granica emisija utvrđen Direktivom 2001/81/EZ potrebno je stoga revidirati kako bi se zajamčila usklađenost s međunarodnim obvezama Unije i država članica.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Ovom se Direktivom treba pridonijeti i ostvarenju ciljeva u području kakvoće zraka koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije i ublažavanju utjecaja promjene klime tako da se smanje emisije klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšanju kakvoće zraka na svjetskoj razini.
(8)  Ovom se Direktivom treba na troškovno učinkovit način pridonijeti i ostvarenju ciljeva u području kakvoće zraka koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije i ublažavanju utjecaja klimatskih promjena tako da se uz poboljšanje kakvoće zraka na svjetskoj razini smanje emisije klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšaju sinergije s klimatskim i energetskim politikama Unije i zajamči nepreklapanje postojećeg zakonodavstva. Posebice, ova bi Direktiva trebala biti usklađena s mjerama Unije i međunarodnim mjerama koje se razvijaju i usmjerene su na borbu protiv klimatskih promjena, što između ostalog uključuje okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030. i sveobuhvatan, obvezujući svjetski sporazum o klimatskim promjenama.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Ovom bi se direktivom također trebalo doprinijeti smanjenju troškova povezanih sa zdravljem nastalih zbog onečišćenja zraka u Uniji poboljšanjem kvalitete života građana EU-a te poticanjem prelaska na zelenu ekonomiju.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8b)  Kako bi se smanjile emisije iz pomorskog prometa, potrebno je zajamčiti potpunu i pravovremenu provedbu ograničenja koja je utvrdila Međunarodna pomorska organizacija te strogu primjenu Direktive 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a. Također je potrebno poduzeti daljnje korake za kontrolu emisija iz pomorskog prometa. Unija i države članice trebale bi razmotriti definiranje novih područja kontrole emisija i nastaviti djelovati u okviru Međunarodne pomorske organizacije kako bi se emisije dodatno smanjile.
______________
1a Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ u vezi sa sadržajem sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27.11.2012., str. 1.).
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)   Države članice morale bi udovoljiti obvezama smanjenja emisija za 2020. i 2030. utvrđenima u ovoj Direktivi. Kako bi osigurale dokaziv napredak u ispunjenju obveza za 2030., države članice morale bi u 2025. ostvariti prijelazne razine emisija, utvrđene na temelju linearnog smanjenja između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030., osim ako bi to podrazumijevalo nerazmjerne troškove. U slučaju da emisije za 2025. nije moguće ograničiti na takav način, države članice morale bi navesti razloge za to u svojim izvješćima pripremljenima u skladu s ovom Direktivom
(9)   Kako bi se ograničile atmosferske emisije onečišćivača zraka i kako bi se učinkovito doprinijelo cilju Unije za postizanje kakvoće zraka koja ne dovodi do znatnih negativnih učinaka i rizika za zdravlje te kako bi se razine i taloženja onečišćivača koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju smanjile ispod kritičnih opterećenja i razina, ovom se Direktivom utvrđuju nacionalne obveze smanjenja emisija za 2020., 2025. i 2030.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija i prijelaznih razina emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da uzmu o obzir smanjenja emisija iz međunarodnog pomorskog prometa ako su emisije iz tog sektora niže od razina emisija koje bi proizlazile iz sukladnosti sa standardima prava Unije, uključujući ograničenja koja se odnose na sumpor za goriva utvrđena Direktivom Vijeća 1999/32/EZ.21 Države članice trebale bi imati i mogućnost da zajedno ispune svoje obveze i prijelazne razine emisija koje se odnose na metan (CH4) te da se pritom mogu služiti Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.22 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i prijelaznim razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije. Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi svake od tih fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.
(11)  Radi promicanja troškovno učinkovitog ispunjavanja nacionalnih obveza smanjenja emisija, države članice trebale bi imati mogućnost da zajedno ispune svoje obveze koje se odnose na metan (CH4) te da se pritom mogu služiti Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.22 Radi provjere usklađenosti sa svojim nacionalnim gornjim granicama emisija, obvezama smanjenja emisija i razinama emisija, države članice mogle bi prilagoditi svoje nacionalne evidencije emisija s obzirom na unaprijeđene znanstvene spoznaje i metode koje se odnose na emisije. Komisija bi se mogla usprotiviti uporabi takve fleksibilnosti od strane države članice ako uvjeti iz ove Direktive nisu ispunjeni.
__________________
__________________
21 Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).
22 Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).
22 Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)  Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i prijelazne razine emisija, i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23
(12)  Države članice trebale bi donijeti i provesti nacionalni program kontrole onečišćenja zraka kako bi ispunile zahtjeve za smanjenje emisija i učinkovito pridonijele ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka. U tu svrhu, države članice trebale bi uzeti u obzir potrebu da se smanje emisije u zonama i aglomeracijama koje su pogođene prekomjernim koncentracijama onečišćivača zraka i/ili u onima koje znatno pridonose onečišćenju zraka u drugim zonama ili aglomeracijama, uključujući u susjednim zemljama. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebalo bi se u tom smislu pridonijeti uspješnoj provedbi planova u području kakvoće zraka donesenih na temelju članka 23. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.23
__________________
__________________
23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).
23 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kakvoći zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008., str.1.).
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Kako bi se smanjile atmosferske emisije NH3 i PM2,5 glavnih uzročnika, u nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere primjenjive na poljoprivredni sektor. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti zbog posebnih nacionalnih okolnosti.
(13)  Kako bi se smanjile atmosferske emisije NH3, CH4 i PM2,5 iz glavnih uzročnika, u nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere primjenjive na poljoprivredni sektor. Te bi mjere trebale biti troškovno učinkovite i temeljiti se na specifičnim informacijama i podacima, uzimajući u obzir znanstveni napredak i mjere koje su države članice prethodno poduzele. Razvoj smjernica o dobrim poljoprivrednim praksama za uporabu NH3, koje će se razmijeniti na razini Unije, također bi bio poželjan kao pokušaj da se te emisije smanje. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti zbog posebnih nacionalnih okolnosti.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Kako bi se smanjile emisije glavnih uzročnika, u nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka trebalo bi uključiti mjere primjenjive na sve odgovarajuće sektore, uključujući poljoprivredu, industriju, cestovni prijevoz, izvancestovne pokretne strojeve, unutarnji brodski promet i domaći pomorski promet, grijanje u kućanstvima i otapala. Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe mjera, osim mjera utvrđenih ovom Direktivom, koje su na jednakoj razini ekološke djelotvornosti uzimajući u obzir posebne nacionalne okolnosti.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Prilikom provedbe mjera koje će se obuhvatiti nacionalnim programima kontrole zraka, a koje se primjenjuju na poljoprivredni sektor, države članice trebale bi zajamčiti da se u potpunosti vodi računa o utjecaju na mala i srednja poljoprivredna gospodarstva te da ti utjecaji ne dovode do znatnih dodatnih troškova koje takva poljoprivredna gospodarstva ne mogu snositi. Poboljšanja kakvoće zraka trebala bi se postići provedbom razmjernih mjera kojima se štiti budućnost poljoprivrednih gospodarstava. Nacionalnim programima kontrole onečišćenja zraka trebala bi se pružiti ravnoteža između uzgoja životinja i kontrole onečišćenja.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.c (nova)
(13c)  Za mjere koje se provode u okviru nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka u cilju sprečavanja emisija NH3, CH4 i PM2,5 u poljoprivrednom sektoru trebala bi biti moguća financijska potpora, između ostalog iz fondova za ruralni razvoj, posebno za mjere koje provode mala i srednja poljoprivredna gospodarstva i koje zahtijevaju znatnu promjenu prakse ili znatna ulaganja, poput intenzivne ispaše, agroekologije, anaerobnog varenja za proizvodnju bioplina s pomoću otpada s poljoprivrednih gospodarstava te sustava za smještaj životinja s niskim emisijama.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Kako bi se poboljšala kakvoća zraka, osobito u urbanim područjima, u nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka trebale bi biti uključene mjere za smanjenje emisija dušikovih oksida i čestica u tim područjima.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  U skladu s Arhuškom konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i sa sudskom praksom Suda Europske unije, javnost bi trebala imati slobodan pristup pravosuđu kako bi se osigurala učinkovita provedba i primjena ove Direktive i kako bi se pridonijelo zaštiti prava na život u okolišu primjerenom osobnom zdravlju i blagostanju.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.b (nova)
(15b)  Kako bi se osigurala učinkovitost ove Direktive i mjera usvojenih za postizanje njezinih ciljeva, potreban je inspekcijski nadzor okoliša i nadzor tržišta.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.c (nova)
(15c)  Prilikom procjene sinergija između politike kakvoće zraka te klimatske i energetske politike EU-a Komisija bi trebala voditi računa o studiji Službe Europskog parlamenta za istraživanja pod nazivom „Kakvoća zraka – Dopunska procjena učinka interakcija između politike kakvoće zraka i klimatske i energetske politike EU-a”.
Amandman 123
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.
(20)  Potrebno je izmijeniti Direktivu 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća26 kako bi se osigurala dosljednost ove Direktive s Konvencijom iz Aarhusa iz 1998. o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.
(20)  Potrebno je izmijeniti Direktivu 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća26 kako bi se osigurala dosljednost ove Direktive i Direktive 2008/50/EZ s Konvencijom iz Aarhusa iz 1998. o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.
__________________
__________________
26 Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003., str. 17.).
26 Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003., str. 17.).
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.
(21)  Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji u vezi s izmjenjivanjem smjernica o izvješćivanju utvrđenih u Prilogu I. te u Prilogu III. dijelu 1., i Prilozima IV. i V. kako bi ih se prilagodilo tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(21)  Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji na određeno razdoblje u vezi s izmjenjivanjem smjernica o izvješćivanju utvrđenih u Prilogu I. te u Prilogu III. dijelu 1., i Prilozima IV. i V. kako bi ih se prilagodilo tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini. Komisija bi, prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, trebala osigurati istovremen, pravovremen i odgovarajući prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26a)  Države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje trebale bi, što je više moguće, uskladiti svoje nacionalne zakone s ovom Direktivom.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.a (novi)
Cilj je ove Direktive ograničavanje atmosferskih emisija onečišćivača koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju, prekursora ozona, primarnih čestica i prekursora sekundarnih čestica i drugih onečišćivača zraka, čime se pridonosi:
(a)  dugoročnom cilju Unije u pogledu postizanja razine kvalitete zraka koja ne dovodi do znatnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš u skladu sa smjernicama o kakvoći zraka koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija;
(b)  ostvarenju ciljeva Unije koji se odnose na bioraznolikost i ekosustave smanjenjem razine i taloženja onečišćivača zraka koji uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju te drugih onečišćivača, uključujući prizemni ozon, ispod kritičnih opterećenja i razina;
(c)  ostvarenju ciljeva koji se odnose na kakvoću zraka utvrđenih u zakonodavnim aktima Unije;
(d)  ublažavanju utjecaja klimatskih promjena smanjenjem emisija klimatskih onečišćivača kratkog vijeka te poboljšanjem sinergija s klimatskim i energetskim politikama Unije.
Ova je Direktiva posebice usklađena s mjerama Unije i međunarodnim mjerama koje se razvijaju i usmjerene su na borbu protiv klimatskih promjena, što između ostalog uključuje okvir za klimatsku i energetsku politiku za 2030. i sveobuhvatan, obvezujući svjetski sporazum o klimatskim promjenama.
Amandman 131
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 2.
2.   „prekursori ozona” znači dušikovi oksidi, nemetanski hlapljivi organski spojevi, metan i ugljični monoksid;
2.   „prekursori ozona” znači dušikovi oksidi, nemetanski hlapljivi organski spojevi i ugljični monoksid;
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 3.a (nova)
3a.  „kritično opterećenje” znači kvantitativna procjena izloženosti jednoj onečišćujućoj tvari ili više njih ispod koje se prema sadašnjim saznanjima ne javljaju znatni nepovoljni učinci na određene osjetljive elemente okoliša;
Amandman 24
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 3.b (nova)
3b.  „kritična razina” znači koncentracija onečišćujućih tvari u atmosferi ili strujanja na receptore iznad koje prema sadašnjim saznanjima može doći do izravnih nepovoljnih učinaka na primatelje, kao što su ljudska bića, biljke, ekosustavi ili materijali;
Amandman 25
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 4.a (nova)
4a.  „prizemni ozon” znači ozon u najnižim dijelovima troposfere;
Amandman 26
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 4.b (nova)
4b.  „hlapivi organski spojevi” (HOS) znači svi organski spojevi koji su posljedica ljudskih aktivnosti, osim metana, koji mogu proizvoditi fotokemijske oksidanse reagirajući s dušikovim oksidima uz djelovanje sunčeve svjetlosti;
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 6.a (nova)
6a.  „nacionalna gornja granica emisije” znači najviša dopuštena količina tvari koju može emitirati država članica u jednoj kalendarskoj godini, izražena u kilotonama;
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 9.
9.  „međunarodni pomorski promet” znači putovanja na moru i obalnim vodama plovila svih zastava, osim ribarskih plovila, koja odlaze s državnog područja jedne zemlje i dolaze na državno područje druge zemlje;
Briše se.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 12.a (nova)
12a.  „politika EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru” znači uredbe ili direktive čiji je cilj, neovisno o obvezama utvrđenima u tim uredbama ili direktivama, u cijelosti ili djelomično smanjiti emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i metana (CH4) poduzimanjem mjera za ublažavanje utjecaja na izvoru te uključujući barem smanjenja emisija postignuta zahvaljujući sljedećim aktima, ali ne nužno samo njima:
–  Direktivi 94/63/EZ1a;
–  Direktivi 97/68/EZ1b;
–  Direktivi 98/70/EZ1c;
–  Direktivi 1999/32/EZ1d;
–  Direktivi 2009/126/EZ1e;
–  Direktivi 2004/42/EZ1f;
–  Direktivi 2007/46/EZ1g, uključujući Uredbu (EZ) br. 715/20071h,
Uredbu (EZ) br. 79/20091i,
Uredbu (EZ) br. 595/2009 1j i Uredbu (EZ) br. 661/20091k;
–  Direktivi 2010/75/EU1l;
–  Uredbi (EU) br. 167/20131m;
–  Uredbi (EU) br. 168/20131n;
–  Direktivi 2014/94/EU1o;
_______________________
1a Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (SL L 365, 31.12.1994., str. 24.)
1b Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27.2.1998., str. 1.).
1c Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.).
1d Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11.5.1999., str. 13.).
1e Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (SL L 285, 31.10.2009., str. 36.)
1f Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30.4.2004., str. 87.).
1g Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).
1h Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.).
1i Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 32.).
1j Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18.7.2009., str. 1.).
1k Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.).
1l Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).
1m Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 60, 2.3.2013., str. 1.).
1n Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.).
1o Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014.o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 3. – točka 12.b (nova)
12b.  „zainteresirana javnost” znači javnost na koju utječu ili na koju će vjerojatno utjecati emisije onečišćenog zraka u atmosferu ili koja ima interes u tom pogledu; za potrebe ove definicije smatra se da interes imaju nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša, organizacije potrošača, organizacije koje predstavljaju interese osjetljivih skupina stanovništva i druga relevantna zdravstvena tijela koja ispunjavaju zahtjeve u skladu s nacionalnim pravom.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.
1.  Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) i metana (CH4) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2020. i 2030., kako je navedeno u Prilogu II.
1.  Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije sumporovog dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS), amonijaka (NH3), čestica (PM2,5) u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2020., 2025. i 2030., kako je navedeno u Prilogu II.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1a.  Države članice dužne su ograničiti barem svoje godišnje antropogene emisije metana (CH4), osim emisija metana koji nastaje u probavnom sustavu preživača, u skladu s nacionalnim obvezama smanjenja emisija primjenjivima od 2030., kako je navedeno u Prilogu II.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.
2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice poduzimaju sve potrebne mjere koje ne podrazumijevaju nerazmjerne troškove kako bi ograničile svoje antropogene emisije SO2, NOx, NMHOS-a, NH3, PM2,5 i CH4 za 2025. Razine tih emisija utvrđuju se na temelju prodanoga goriva, putem linearnog smanjenja utvrđenog između njihovih razina emisija za 2020. i razina emisija definiranih obvezama smanjenja emisija za 2030.
2.  Države članice u izvješćima koja podnose Komisiji u skladu s člankom 9. pružaju ažurirane informacije o napretku u ispunjenju svojih nacionalnih obveza smanjenja emisija.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Sljedeće emisije ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja sa stavcima 1. i 2.:
3.  Sljedeće emisije ne uzimaju se u obzir u svrhu usklađivanja sa stavkom 1.:
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 3. – točka d
(d)  emisije međunarodnog pomorskog prometa, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1.
(d)  emisije međunarodnog pomorskog prometa.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.
1.  Radi usklađivanja s prijelaznim razinama emisija utvrđenima za 2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2., i nacionalnim obvezama smanjenja emisija navedenih u Prilogu II. koje su primjenjive od 2030. za NOx, SO2 i PM2,5, države članice mogu prebiti smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 ostvarena u sektoru međunarodnog pomorskog prometa s emisijama NOx, SO2 i PM2,5 koje su oslobođene iz drugih izvora tijekom iste godine, ako udovolje sljedećim uvjetima:
Briše se.
(a)  smanjenja emisija ostvarena su na morskim područjima koja spadaju pod teritorijalna mora država članica, isključiva gospodarska područja ili područja kontrole onečišćenja ako su takva područja uspostavljena;
(b)  donijele su i provele učinkovite mjere praćenja i inspekcije kako bi osigurale dobro funkcioniranje ove fleksibilnosti;
(c)  provele su mjere kako bi postigle niže emisije NOx, SO2 i PM2,5 ostvarene u sektoru međunarodnog pomorskog prometa u odnosu na razine emisija koje bi se postigle usklađivanjem s normama Unije primjenjivima na emisije NOx, SO2 i PM2,5 te su na primjeren način kvantificirale dodatna smanjenja emisija koja proizlaze iz tih mjera;
(d)  nisu prebile više od 20 % smanjenja emisija NOx, SO2 i PM2,5 izračunanih u skladu s točkom (c), uz uvjet da prebijanje nema za posljedicu nesukladnost s nacionalnim obvezama smanjenja emisija za 2020. navedenima u Prilogu II.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Države članice mogu zajednički provesti svoje obveze smanjenja emisija i prijelazne razine emisija metana navedene u Prilogu II. ako udovolje sljedećim uvjetima:
2.  Države članice mogu zajednički provesti svoje obveze smanjenja emisija metana navedene u Prilogu II. ako udovolje sljedećim uvjetima:
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 3.
3.  Države članice mogu uspostaviti prilagođene nacionalne evidencije emisija za SO2, NOx, NH3, NMHOS i PM2,5 u skladu s Prilogom IV. ako bi primjena unaprijeđenog načina evidentiranja emisija prilagođenog novim znanstvenim saznanjima dovela do nesukladnosti s njihovim nacionalnim obvezama smanjenja emisija ili njihovim prijelaznim razinama emisija.
3.  Države članice mogu uspostaviti prilagođene nacionalne evidencije emisija za SO2, NOx, NH3, NMHOS i PM2,5 u skladu s Prilogom IV. ako bi primjena unaprijeđenog načina evidentiranja emisija prilagođenog novim znanstvenim saznanjima dovela do nesukladnosti s njihovim nacionalnim obvezama smanjenja emisija.
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 4.
4.  Države članice koje namjeravaju primijeniti stavke 1., 2. i 3. o tome izvješćuju Komisiju do 30. rujna godine koja prethodi predmetnoj godini izvješćivanja. U izvješću navode predmetne onečišćivače i sektore i, kada je moguće, razmjer utjecaja na nacionalne evidencije emisija.
4.  Države članice koje namjeravaju primijeniti fleksibilnosti u skladu s ovom Direktivom o tome izvješćuju Komisiju do 31. prosinca godine koja prethodi predmetnoj godini izvješćivanja. U izvješću navode predmetne onečišćivače i sektore i, kada je moguće, razmjer utjecaja na nacionalne evidencije emisija.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 5. – podstavak 1.
5.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš pregledava i procjenjuje udovoljava li primjena neke od fleksibilnosti za određenu godinu relevantnim zahtjevima i kriterijima.
5.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš pregledava i procjenjuje udovoljava li primjena fleksibilnosti ili prilagodbe za određenu godinu relevantnim zahtjevima i kriterijima.
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 5. – podstavak 2.
Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 4., 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu. Ako Komisija smatra da primjena neke od fleksibilnosti nije u skladu s primjenjivim zahtjevima i kriterijima, ona donosi odluku i izvješćuje državu članicu da se primjena fleksibilnosti ne može prihvatiti.
Ako Komisija nije uložila prigovor u roku od šest mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća navedenog u članku 7. stavcima 5. i 6., predmetna država članica smatra da je primjena fleksibilnosti prihvaćena i valjana za tu godinu. Ako Komisija smatra da primjena neke od fleksibilnosti nije u skladu s primjenjivim zahtjevima i kriterijima, ona u roku od devet mjeseci od datuma primitka relevantnog izvješća donosi odluku i izvješćuje državu članicu da se primjena fleksibilnosti ne može prihvatiti. Odluci mora biti priloženo obrazloženje.
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 6.
6.  Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se podrobno određuju pravila za korištenje fleksibilnosti kako je navedeno u stavcima 1., 2. i 3. te u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.
6.  Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se podrobno određuju pravila za korištenje fleksibilnosti kako je navedeno u stavcima 2. i 3. te u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 14.
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.
1.  Države članice izrađuju i donose nacionalni program kontrole onečišćenja zraka u skladu s Prilogom III. dijelom 2. kako bi se ograničile njihove godišnje antropogene emisije u skladu s člankom 4.
1.  Države članice izrađuju i donose nacionalni program kontrole onečišćenja zraka u skladu s Prilogom III. dijelom 2. kako bi se ograničile njihove godišnje emisije u skladu s člankom 4. te kako bi postigle ciljeve iz ove Direktive u skladu s člankom 1.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  razmatraju troškovnu učinkovitost mjera za smanjenje emisija te uzimaju u obzir smanjenja emisija koja su postignuta ili, ako su državi članici mjere za smanjenje emisija prioritet, koja se mogu postići primjenom postojećeg zakonodavstva Unije;
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. - točka ab (nova)
(ab)  postavljaju kao prioritet posebne mjere politike čiji je cilj smanjenje rizika za zdravlje osjetljivih skupina osoba te jamčenje sukladnosti u cilju smanjenja izloženosti utvrđenim u skladu s odjeljkom B Priloga XIV. Direktivi 2008/50/EZ;
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)   uzimaju u obzir potrebu smanjenja emisija onečišćivača zraka radi ostvarenja usklađenosti s ciljevima kakvoće zraka na svojim državnim područjima i, prema potrebi, u susjednim državama članicama;
(b)   smanjuju emisije onečišćivača zraka radi ostvarenja usklađenosti s ciljevima kakvoće zraka na svojim državnim područjima, osobito graničnim vrijednostima na temelju Direktive 2008/50/EZ i, prema potrebi, u susjednim državama članicama;
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  kvantificiraju dodatna smanjenja emisija koja su potrebna kako bi se do 2030. postigle razine kakvoće okolnog zraka jednake ili manje od razina koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija;
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka bb (nova)
(bb)  kvantificiraju dodatna smanjenja emisija koja su potrebna kako bi dostigle kritična opterećenja i razine za zaštitu okoliša do 2030.;
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. − točka bc (nova)
(bc)  identificiraju odgovarajuće mjere kako bi se ispunili ciljevi iz točaka (ba) i (bb);
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  podržavaju pomak ulaganja u smjeru čistih i učinkovitih tehnologija te održive proizvodnje s pomoću fiskalnih poticaja;
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka cb (nova)
(cb)  procjenjuju u kojoj mjeri različite nacionalne zemljopisne regije imaju različite potrebe i poteškoće pri rješavanju problema onečišćenja zraka;
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)
(da)  osiguravaju da relevantna nadležna tijela nadziru učinkovitost mjera koje stupe na snagu u državama članicama kako bi se uskladile s ovom Direktivom te da, prema potrebi, mogu djelovati.
Amandman 124
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2.a (novi)
2a.  Komisija jamči da su sve politike EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru primjerene svrsi i da doprinose ostvarenju ciljeva Unije u području kakvoće zraka.
U tu svrhu Komisija i države članice odmah postižu dogovor u vezi s novim prijedlogom Uredbe o normi Euro 6 o stvarnim emisijama tijekom vožnje (RDE) koji se trenutačno razmatra.
Novi postupak ispitivanja homologacije tipa započinje najkasnije 2017. i njime se jamči da su onečišćivači poput NOx te čestice (PM2,5 i PM10) učinkovito ograničeni čimbenicima sukladnosti koji su neophodni kako bi se predočili stvarni uvjeti vožnje. Nova ispitivanja su neovisna i transparentna.
Ti su čimbenici sukladnosti strogi i kvantificirani kako bi predstavljali samo nesigurnost postupka ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2.b (novi)
2b.  Države članice uspostavljaju sustav rutinskih i nerutinskih ekoloških inspekcija i nadzora tržišta te javnog izvješćivanja o pokretnim i statičnim izvorima kako bi se osiguralo da su politike i mjere učinkovite u postizanju smanjenja emisija u stvarnim radnim uvjetima.
Do ... * Komisija predstavlja zakonodavni prijedlog za sustav provjere nadzora prilikom uporabe i javnog izvješćivanja o standardima za emisije za laka gospodarska vozila na razini Unije, kojim upravlja relevantno nadležno tijelo kako bi potvrdilo da su vozila i motori u skladu sa zahtjevima propisa Euro 6 tijekom cijelog svog uporabnog vijeka.
______________
* Dvije godine nakon datuma prenošenja ove Direktive.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 3.a (novi)
3a.  Države članice mogu podržavati postupno ukidanje izvora emisija niske razine poticanjem zamjene propusnih crijeva koja propuštaju emisije nepropusnima u području prometa i na benzinskim crpkama.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 4. – točka b
(b)  države članice odlučile su iskoristiti neku od fleksibilnosti iz članka 5.
(b)  države članice odlučile su iskoristiti fleksibilnosti iz članka 5.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)
Nacionalni programi kontrole onečišćenja zraka pokazuju namjeravaju li države članice iskoristiti neku od fleksibilnosti iz članka 5.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 5.
5.  Države članice se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije savjetuju s javnošću i nadležnim tijelima na koja se, zbog njihovih posebnih ekoloških nadležnosti u području onečišćenja zraka, kakvoće i upravljanja na svim razinama, može odnositi provedba nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, o nacrtu nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka i svim bitnim ažuriranjima prije njegova dovršenja. Prema potrebi osiguravaju se prekogranična savjetovanja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije.
5.  Države članice se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije savjetuju s nadležnim tijelima na koja se, zbog njihovih posebnih ekoloških nadležnosti u području onečišćenja zraka, kakvoće i upravljanja na svim razinama, može odnositi provedba nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, o nacrtu nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka i svim ažuriranjima prije njegova dovršenja. Ta savjetovanja obuhvaćaju nadležna lokalna ili regionalna tijela odgovorna za provedbu politika smanjenja emisija u određenim zonama i/ili aglomeracijama i ne isključuju zone i/ili aglomeracije koje su smještene u najmanje dvjema državama članicama.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)
Države članice u skladu s relevantnim pravom Unije osiguravaju savjetovanje s članovima zainteresirane javnosti u ranoj fazi sastavljanja i revizije nacrta nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka te o svim ažuriranjima tih programa prije njihova dovršenja. Prema potrebi osiguravaju se prekogranična savjetovanja u skladu s relevantnim pravom Unije, uključujući članak 25. Direktive 2008/50/EZ.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 5.a (novi)
5a.  Države članice imenuju svoje neovisno stručno tijelo da provede reviziju nacrta nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka kako bi se procijenila točnost informacija te prikladnost politika i mjera koje su navedene u tim programima. Rezultati te revizije javno su dostupni prije objave nacrta nacionalnog programa kontrole onečišćenja zraka kako bi se olakšalo smisleno javno sudjelovanje.
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)
Komisija daje smjernice za mjere smanjenja emisija koje nisu obuhvaćene dijelom 1. Priloga III., uključujući grijanje kućanstava i cestovni prijevoz, koje države članice mogu uključiti u nacionalni program kontrole onečišćenja zraka.
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 8.
8.  Komisija može uspostaviti smjernice za izradu i provedbu nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka.
8.  Komisija uspostavlja smjernice za izradu i provedbu nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka.
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 9.
9.  Komisija može provedbenim aktima također pobliže odrediti format i potrebne informacije koje se odnose na nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14.
9.  Komisija provedbenim aktima također pobliže određuje format i potrebne informacije koje se odnose na nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 14.
Amandman 65
Prijedlog direktive
Članak 6.a (novi)
Članak 6.a
Fond za čisti zrak
Komisija olakšava pristup financijskoj potpori kako bi se zajamčilo pokretanje odgovarajućih mjera u skladu s ciljevima iz ove Direktive.
To uključuje financiranje dostupno u sklopu, između ostalog:
(a)  poljoprivrednog financiranja, uključujući financiranje dostupno u okviru Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020., prema izmjenama iz revizije na sredini razdoblja iz 2017. kako bi uključivala kvalitetu zraka kao javno dobro, posebno uzimajući u obzir amonijak ili metan ili oboje, kako bi se državama članicama te relevantnim regionalnim i lokalnim tijelima omogućilo da doprinesu smanjenju emisija posebnim mjerama i kako bi im se omogućila pomoć da to učine;
(b)  budućih radnih programa u okviru Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.;
(c)  europskih strukturnih i investicijskih fondova;
(d)  instrumenata za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskog djelovanja kao što je Program LIFE;
(e)  bilo koje kombinacije navedenog.
Komisija osigurava da su postupci financiranja jednostavni, transparentni i dostupni različitim razinama upravljanja.
Komisija procjenjuje mogućnost stvaranja jedinstvenog mjesta na kojem subjekti jednostavno mogu pronaći informacije o dostupnosti sredstava i postupcima potrebnima za pristup projektima koji se bave problemom onečišćenja zraka.
Amandman 67
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 4.
4.  Države članice koje primjenjuju fleksibilnost na temelju članka 5. stavka 1. uključuju sljedeće informacije i informativno izvješće o evidenciji predmetne godine:
Briše se.
(a)  količinu emisija NOx, SO2 i PM2,5 koja bi nastala u nedostatku područja kontrole emisija;
(b)  razinu smanjenja emisija koju je država članica postigla u svojem dijelu područja kontrole emisija u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c);
(c)  mjeru u kojoj primjenjuju tu fleksibilnost;
(d)  sve dodatne podatke koje država članica može smatrati primjerenima kako bi se Komisiji omogućilo da uz pomoć Europske agencije za okoliš izvrši potpunu procjenu uvjeta pod kojima je fleksibilnost primijenjena.
Amandman 68
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 7.
7.  Države članice određuju evidencije emisija, uključujući prilagođene evidencije emisija, predviđanja emisija i informativna izvješća o evidencijama u skladu s Prilogom IV.
7.  Države članice određuju evidencije emisija, uključujući, ako je to primjereno, prilagođene evidencije emisija, predviđanja emisija i informativna izvješća o evidencijama u skladu s Prilogom IV.
Amandman 69
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 1.
1.  Države članice osiguravaju, ako je moguće, praćenje štetnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.
1.  Države članice prate štetne učinke onečišćenja zraka na ekosustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.
Amandman 70
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2.
2.  Države članice prema potrebi koordiniraju praćenje utjecaja onečišćenja zraka s drugim programima praćenja uspostavljenima u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući Direktivu 2008/50/EZ i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.30
2.  Države članice koordiniraju praćenje utjecaja onečišćenja zraka s drugim programima praćenja uspostavljenima u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući Direktivu 2008/50/EZ i Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.30
__________________
__________________
30 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
30 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
Amandman 71
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.
1.  Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka [u roku od tri mjeseca od datuma navedenog u članku 17., datuma koji unosi OPOCE] i ažurirane verzije svake dvije godine nakon toga.
1.  Države članice Komisiji dostavljaju svoje nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka do ...* i ažurirane verzije svake dvije godine nakon toga.
_________________
* Šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 72
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2.
Kada se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira na temelju članka 6. stavka 4., predmetna država članica o tome obavješćuje Komisiju u roku od dva mjeseca.
Kada se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira na temelju članka 6. stavka 4., predmetna država članica dostavlja ažurirani program Komisiji u roku od dva mjeseca.
Amandman 73
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.
2.  Države članice od 2017. dostavljaju svoje nacionalne evidencije emisija, predviđanja emisija, prostorno raščlanjene evidencije emisija, evidencije o velikim točkastim izvorima i izvješća iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. te, ako je primjereno, članka 7. stavaka 4., 5. i 6., Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš u skladu s datumima izvješćivanja utvrđenima u Prilogu I.
2.  Države članice od 2017. dostavljaju svoje nacionalne evidencije emisija, predviđanja emisija, prostorno raščlanjene evidencije emisija, evidencije o velikim točkastim izvorima i izvješća iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. te, ako je primjereno, članka 7. stavaka 5. i 6., Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš u skladu s datumima izvješćivanja utvrđenima u Prilogu I.
Amandman 134
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 3.
3.  Države članice o svojim nacionalnim emisija i predviđanjima za CH4 izvješćuju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.31
Briše se.
__________________
31 Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).
Amandman 74
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš i država članica redovno revidira dostavljene podatke nacionalne evidencije emisija. Tom je revizijom obuhvaćeno kako slijedi:
4.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš i država članica redovno revidira dostavljene podatke nacionalne evidencije emisija i nacionalne programe kontrole onečišćenja zraka. Tom je revizijom obuhvaćeno kako slijedi:
Amandman 75
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 4. – točka ca (nova)
(ca)  provjere kojima se želi ustanoviti zadovoljavaju li nacionalni programi kontrole onečišćenja zraka uvjete iz članka 6.
Amandman 76
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)
Rezultati revizije Komisije javno su dostupni u skladu s člankom 11.
Amandman 77
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.
1.  Komisija najmanje svakih pet godina izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u pogledu provedbe ove Direktive, uključujući procjenu svojeg doprinosa u ostvarenju ciljeva ove Direktive.
1.  Komisija svakih 30 mjeseci od ...* podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive. Pritom Komisija procjenjuje:
(a)  svoj doprinos i napore država članica u postizanju ciljeva ove Direktive;
(b)  napredak u smanjenju emisija onečišćivača zraka do 2025. i 2030.;
(c)  napredak u postizanju dugoročnih ciljeva u okviru ciljeva za kakvoću zraka utvrđenih u Sedmom akcijskom programu za okoliš;
(d)  jesu li premašena kritična opterećenja i razine te orijentacijske vrijednosti za onečišćenje zraka Svjetske zdravstvene organizacije te
(e)  koliko su dostupnih financijskih sredstava EU-a države članice primile ako su ona upotrijebljena u cilju smanjenja onečišćenja zraka.
______________
* Datum stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 78
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Pri izvješćivanju o smanjenju emisija država članica za 2020., 2025. i 2030. godinu Komisija obuhvaća razloge eventualnih neuspjeha.
Amandman 79
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)
Kada se u izvješću navodi da države članice nisu u mogućnosti poštovati pravo Unije i granične vrijednosti kvalitete zraka utvrđene u Direktivi 2008/50/EZ, Komisija:
(a)  procjenjuje je li taj neuspjeh posljedica neučinkovite politike EU-a za smanjenje onečišćenja zraka na izvoru, uključujući njezinu provedbu na razini država članica;
(b)  savjetuje se s odborom iz članka 14. i identificira gdje postoji potreba za novim propisima o izvorima emisija i, po potrebi, predstavlja zakonodavne prijedloge kako bi se zajamčila usklađenost s ciljevima ove Direktive. Svaki takav prijedlog podupire se opsežnom procjenom učinka i odražava najnovije znanstvene spoznaje.
Amandman 80
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.
Komisija u svakom slučaju dostavlja izvješće kako je prethodno navedeno za godinu 2025. te uključuje i informacije o postizanju prijelaznih razina emisija navedenih u članku 4. stavku 2. i razloge eventualnog nepostizanja tih razina. Utvrđuje potrebu za dodatnim mjerama uzimajući u obzir učinke provedbe na sektore.
Na temelju tih izvješća Komisija zajedno s državama članicama utvrđuje potrebu za pokretanjem dodatnih mjera, uključujući na nacionalnoj razini, uzimajući u obzir učinke provedbe na sektore.
Amandman 81
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 2.
2.  Izvješća iz stavka 1. mogu uključivati procjenu ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive.
2.  Izvješća iz stavka 1. uključuju procjenu zdravlja, ekoloških i društveno-gospodarskih utjecaja ove Direktive, uključujući utjecaj na zdravstvene sustave država članica i troškove u slučaju neprovođenja. Komisija ta izvješća stavlja na raspolaganje javnosti.
Amandman 152
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 2.a(novi)
2.a  Komisija također provodi procjenu učinka žive (Hg) prije utvrđivanja nacionalne obveze smanjenja emisija te po potrebi podnosi novi zakonodavni prijedlog.
Amandman 82
Prijedlog direktive
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Europski forum za čisti zrak
Komisija osniva Europski forum za čisti zrak kako bi olakšala koordiniranu provedbu Programa za čisti zrak te svake dvije godine okupila sve relevantne sudionike, uključujući nadležna tijela država članica na svim bitnim razinama, Komisiju, industriju, civilno društvo i znanstvenu zajednicu. Europski forum za čisti zrak nadzire uspostavljanje smjernica o izradi i provedbi nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka, razvoj načina smanjenja emisija, uključujući procjenu obveze izvješćivanja.
Amandman 83
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  napredak država članica u postizanju obvezujućih ciljeva o onečišćenju zraka po državama do 2025. i 2030. za svaki onečišćivač;
Amandman 84
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 1. – točka bb (nova)
(bb)  rezultati revizije iz članka 9. stavka 4.
Amandman 85
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice osiguravaju da zainteresirana javnost ima pristup administrativnim ili pravosudnim postupcima kako bi se preispitalo djelovanje i nedjelovanje nadležnih tijela ili privatnih osoba koje nisu u skladu s ovom Direktivom.
Takvi postupci omogućuju odgovarajuće i učinkovite pravne lijekove, uključujući po potrebi privremenu pravnu zaštitu, te su pošteni, pravedni, pravovremeni i nisu pretjerano skupi.
Države članice osiguravaju da su informacije o načinu pristupa takvim postupcima javno dostupne i razmatraju uspostavu odgovarajućih pomoćnih mehanizama za uklanjanje ili smanjivanje financijskih i drugih prepreka za pristup pravosuđu.
Amandman 127
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.b (novi)
2.b. na osnovi izvješća navedenih u članku 10. stavku 1. Komisija u pogledu NH3 ocjenjuje postojeće nacionalne obveze u vezi sa smanjenjem emisija, koje su pravno obvezujuće, a to čini na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, uzimajući u obzir postignuća država članica u okviru Direktive 2001/81/EZ i Protokola uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona.
Komisija do 2022. ocjenjuje napredak u ispunjavanju obveza iz ove Direktive, uzimajući u obzir, između ostalog:
(a)  Smjernice UNECE-a za sprečavanje i smanjenje emisija amonijaka, Okvirni kodeks UNECE-a za dobru poljoprivrednu praksu za smanjenje emisija amonijaka, revidiran 2014., te najbolje dostupne tehnike utvrđene u Direktivi 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća.
(b)  agroekološke mjere u okviru zajedničke poljoprivredne politike;
(c)  revizije svih relevantnih propisa na području kvalitete zraka zajedno s, između ostaloga, revizijama iz članka 3. točke 12.a ove Direktive;
Komisija po potrebi podnosi zakonodavne prijedloge s ciljevima za razdoblje nakon 2030. na području poboljšanja normi za kvalitetu zraka.
Amandman 86
Prijedlog direktive
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Na temelju izvješća iz članka 10. stavka 1. Komisija preispituje ovu Direktivu najkasnije 2025. u cilju očuvanja napretka prema ostvarivanju razina kakvoće zraka koje je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija i dugoročne vizije iz Sedmog akcijskog programa za okoliš. Komisija posebice, a po potrebi uzimajući u obzir i znanstveni i tehnološki napredak, predlaže promjene nacionalnih obveza smanjenja emisija iz Priloga II.
Na temelju redovitih izvješća iz članka 10. stavka 1. Komisija razmatra mjere za smanjenje emisija iz međunarodnog pomorskog prometa, posebice u teritorijalnim vodama i isključivim gospodarskim zonama država članica, te po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.
Amandman 87
Prijedlog direktive
Članak 12.
U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenom podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj.
U cilju poboljšanja osnova za smanjenje emisija, Unija i države članice, prema potrebi, ostvaruju dvostranu i višestranu suradnju s trećim zemljama te koordinaciju unutar relevantnih međunarodnih organizacija kao što su Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), uključujući razmjenu podataka koji se odnose na tehnička i znanstvena istraživanja i razvoj. Države članice održavaju prekogranična savjetovanja o međusobnim prijetnjama koje predstavljaju emisije iz susjednih industrijskih regija u tim zemljama i dotične države članice izrađuju zajedničke planove za uklanjanje ili smanjenje tih emisija.
Amandman 88
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 2.
2.   Delegiranje ovlasti navedenih u članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Direktive.
2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata navedena u članku 6. stavku 7., članku 7. stavku 9. i članku 8. stavku 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina od…*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.
_______________
* Datum stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 89
Prijedlog direktive
Članak 15.
Države članice donose pravila o kaznama primjenjivima na kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere da bi osigurale da se ta pravila primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.
Države članice donose pravila o kaznama primjenjivima na kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere da bi osigurale da se ta pravila primjenjuju. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim mjerama obavješćuju Komisiju najkasnije ...*, a o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni obavješćuju je bez odlaganja.
_________________
* Datum stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 90
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 1.a (novi)
Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice ne prenose teret sukladnosti na tijela koja nemaju strateške ovlasti za usklađivanje sa zahtjevima Direktive.
Amandman 125
Prijedlog direktive
Članak 16. – uvodni dio
U Prilogu I. Direktivi 2003/35/EZ dodaje se sljedeće slovo (g);
U Prilogu I. Direktivi 2003/35/EZ dodaju se sljedeća slova (g) i (h);
Amandman 126
Prijedlog direktive
Članak 16. – točka 1.a (nova)
„(h) Članak 23. Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu.”
Amandman 135
Prijedlog direktive
Prilog I. – tablica A – redak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Ukupne nacionalne emisije prema kategoriji izvora

—  CH4

Godišnje, od 2005. do godine izvješćivanja minus 2 (X-2)

15/02****

Izmjena

Briše se.

Amandman 91
Prijedlog direktive
Prilog I. – tablica A – redak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Preliminarne nacionalne emisije prema skupnom NZI-ju(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMHOS, PM2,5

Godišnje, za godinu izvješćivanja minus 1 (X-1)

30.9.

Izmjena

Preliminarne nacionalne emisije prema skupnom NZI-ju(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMHOS, PM2,5

Svake druge godine za godinu izvješćivanja minus 1 (X-1)

31.12.

Amandman 136
Prijedlog direktive
Prilog I. – tablica C – redak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Predviđene emisije prema skupnoj kategoriji izvora

—  CH4

Izvješćivanje svake druge godine koje obuhvaća svaku godinu od godine X do 2030. i, kada je moguće, 2040. i 2050.

15/03

Izmjena

Briše se.

Amandman 95
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 1. – točka a
(a)  upravljanje dušikom, vodeći računa o čitavom ciklusu dušika;
(a)  upravljanje dušikom, vodeći računa o čitavom ciklusu dušika i razmatranje donošenja planova za upravljanje tlom i hranjivim tvarima;
Amandman 96
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – točka c
(c)  načini razgrtanja gnojiva uz niske emisije;
(c)  načini razgrtanja gnojiva uz niske emisije i tehnike koje obuhvaćaju razdvajanje na tekući i kruti dio;
Amandman 97
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – točka e
(e)  sustavi prerade gnojiva i kompostiranja uz niske emisije;
(e)  sustavi prerade gnojiva i kompostiranja uz niske emisije, uključujući razdvajanje na tekući i kruti dio;
Amandman 98
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – točka ga (nova)
(ga)  poticanje ispaše i ekstenzivnog uzgoja te povećanje bioraznolikosti pašnjaka uvođenjem biljaka s visokim razinama aminokiselina kao što su djetelina, lucerna i žitarice;
Amandman 99
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A­ – točka 1. – točka gb (nova)
(gb)  poticanje plodoreda koji obuhvaćaju usjeve koji fiksiraju dušik;
Amandman 100
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 1. – točka gc (nova)
(gc)  poticanje poljoprivredno-ekološkog uzgoja na temelju kojega se postižu poljoprivredni sustavi visoke bioraznolikosti, učinkovitost resursa i smanjenje ovisnosti o kemijskim dodatcima ili, u najboljem slučaju, izostanak te ovisnosti.
Amandman 101
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak A – točka 3. – točka d
(d)  anorganska gnojiva razgrću se u skladu s predvidivim potrebama predmetnih usjeva ili travnjaka u vezi s dušikom i fosforom, uzimajući u obzir i postojeći hranjivi sadržaj u tlu i hranjive tvari iz drugih gnojiva.
(d)  anorganska gnojiva zamjenjuju se što više moguće organskim gnojivima; ako se i dalje upotrebljavaju anorganska gnojiva, razgrću se u skladu s predvidivim potrebama predmetnih usjeva ili travnjaka u vezi s dušikom i fosforom, uzimajući u obzir i postojeći hranjivi sadržaj u tlu i hranjive tvari iz drugih gnojiva.
Amandman 108
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak Aa (novi)
Aa.  Mjere za kontrolu emisija dušikovih oksida i čestica u urbanim područjima
Prilikom savjetovanja s lokalnim i regionalnim tijelima države članice razmatraju sljedeće mjere:
–  održive planove o gradskoj mobilnosti, uključujući mjere kao što su zone s niskim emisijama, naplaćivanje ulaska u gradsko središte, kontrole parkiranja, ograničenja brzine, programe grupnog prijevoza automobilom i uvođenje alternativne infrastrukture za punjenje;
–  promicanje promjena u načinu prijevoza radi povećanja vožnje biciklom, i javnim prijevozom te hodanja;
–  održive planove o teretnom prometu u gradovima, kao što su uvođenje logističkih centara i mjere za poticanje premještanja regionalnog teretnog prometa s cesta na električnu željeznicu i vodene putove;
–  uporabu sustava za prostorno planiranje radi rješavanja problema emisija iz novih građevinskih objekata i kotlovnica; mjere modernizacije u pogledu energetske učinkovitosti za postojeće građevine;
–  programe modernizacije za promicanje zamjene starih kućanskih sustava za grijanje boljom izolacijom domova, toplinskim crpkama, lakim loživim uljem, novim sustavima na drvene pelete, kvartnim grijanjem ili plinom;
–  gospodarske i fiskalne poticaje za promicanje uporabe uređaja za grijanje s niskom razinom emisija;
–  zabranu paljenja krutih goriva u stambenim područjima i drugim osjetljivim područjima radi zaštite osjetljivih skupina stanovništva, uključujući djecu;
–  jamčenje maksimalnog smanjenja emisija od građevinske djelatnosti uvođenjem i provedbom politika za smanjenje i praćenje građevinske prašine te postavljanje granica emisija za necestovne pokretne strojeve;
–  reviziju stopa oporezivanja vozila poštujući veće stvarne emisije iz dizelskih automobila i benzinskih vozila s izravnim ubrizgavanjem radi poticanja prodaje vozila koja manje zagađuju;
–  javnu nabavu i fiskalne poticaje za promicanje brzog prihvaćanja vozila s vrlo malim emisijama;
–  potporu za ugradnju filtara čestica UNECE REC klase IV na dizelskim strojevima, kamionima, autobusima i taksijima;
–  reguliranje emisija iz građevinskih strojeva i drugih necestovnih pokretnih strojeva koji rade u gusto naseljenim područjima (uključujući modernizaciju);
–  kampanje senzibiliziranja javnosti i upozorenja.
Amandman 109
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 1. – odjeljak Ca (novi)
Ca.  Mjere za smanjenje emisija radi ograničenja emisija ugljikovodika
Države članice smanjuju emisije nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS) poticanjem korištenja modernih crijeva koja ne propuštaju emisije i upotrebljavaju se u raznim sektorima.
Amandman 110
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 1. – točka a – točka i
i.  prioritete politike i njihov odnos s prioritetima utvrđenima u drugim relevantnim područjima politike, uključujući promjenu klime;
i.  prioritete politike i njihov odnos s prioritetima utvrđenima u drugim relevantnim područjima politike, uključujući poljoprivredu, ruralno gospodarstvo, industriju, mobilnost i prijevoz, očuvanje prirode i klimatske promjene;
Amandman 111
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 1. – točka b
(b)  razmatrane opcije politike za ostvarenje obveza smanjenja emisija za 2020. i 2030. i nadalje, i prijelaznih razina emisija utvrđenih za 2025. te za doprinos poboljšanju kakvoće zraka i analizâ tih opcija, uključujući metodu analize; individualni ili kombinirani utjecaj politika i mjera za smanjenje emisija, kakvoću zraka i okoliš; i povezane neizvjesnosti;
(b)  razmatrane opcije politike za ostvarenje obveza smanjenja emisija za 2020., 2025. i 2030. te za doprinos poboljšanju kakvoće zraka i analizâ tih opcija, uključujući metodu analize; individualni ili kombinirani utjecaj politika i mjera za smanjenje emisija, kakvoću zraka i okoliš; i povezane neizvjesnosti;
Amandman 112
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 1. – točka d
(d)   prema potrebi, objašnjenje razlogâ zašto se prijelazne razine emisija za 2025. ne mogu postići bez mjera koje podrazumijevaju nerazmjerne troškove;
(d)  objašnjenje mjera poduzetih kako bi se ostvarile nacionalne obveze smanjenja emisija;
Amandman 113
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 1. – točka da (nova)
(da)  objašnjenje upotrijebljene metodologije kako bi se zajamčilo da se mjerama za postizanje nacionalnih obveza za smanjenje emisija PM2,5 prednost pruži smanjenju emisija crnog ugljika;
Amandman 114
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 1. – točka e
(e)  procjena o načinu na koji se politikama i mjerama osigurava dosljednost s planovima i programima uspostavljenima u drugim relevantnim područjima politike.
(e)  procjena o načinu na koji se politikama i mjerama osigurava dosljednost s planovima i programima uspostavljenima u drugim relevantnim područjima politike, posebice, između ostaloga, s planovima o kakvoći zraka iz Direktive 2008/50/EZ, prijelaznim nacionalnim planovima i planovima inspekcije iz Direktive 2010/75/EZ, nacionalnim akcijskim planovima za energetsku učinkovitost iz Direktive 2012/27/EU, nacionalnim akcijskim planovima za obnovljivu energiju iz Direktive 2009/28/EZ i relevantnim planovima ili programima podložnim zahtjevima iz DIrektive 2001/42/EZ ili jednakovrijednim odredbama zakonodavstva koje ih zamjenjuje.
Amandman 115
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka a
(a)  procjena napretka ostvarenog u vezi s provedbom programa, smanjenjem emisija i smanjenjem koncentracija;
(a)  procjena napretka ostvarenog u vezi s provedbom programa, smanjenjem emisija, smanjenjem koncentracija i povezanih okolišnih, javnozdravstvenih i društveno-gospodarskih prednosti;
Amandman 116
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka b
(b)  sve znatne promjene u kontekstu politike, procjene, program ili raspored provedbe.
(b)  sve znatne promjene u kontekstu politike, procjene (uključujući rezultate inspekcija i nadzora tržišta provedenih u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (b)), program ili raspored provedbe.
Amandman 117
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka ba (nova)
(ba)  procjena napretka postignutog u postizanju dugoročnih ciljeva EU-a za zaštitu zdravlja i okoliša s obzirom na sva potrebna ažuriranja tih ciljeva, uključujući sve nove smjernice o kakvoći zraka koje utvrdi Svjetska zdravstvena organizacija;
Amandman 118
Prijedlog direktive
Prilog III. – dio 2. – točka 2. – točka bb (nova)
(bb)  Kad se nacionalni program kontrole onečišćenja zraka ažurira u skladu s člankom 6. stavkom 4., mora obuhvaćati informacije o svim dodatnim mjerama za smanjenje zagađenja zraka čija je provedba u vezi s postizanjem obveza smanjenja emisija i ciljeva kakvoće zraka razmotrena na odgovarajućoj lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, uključujući one navedene u Prilogu III. ovoj Direktivi i stavku 3. dijela B Priloga XV. Direktivi 2008/50/EZ.

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na ponovno razmatranje na temelju članka 61. stavka 2. drugog podstavka (A8-0249/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti