Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0443(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0249/2015

Texte depuse :

A8-0249/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/11/2016 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Texte adoptate
PDF 707kWORD 435k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 28 octombrie 2015 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Cel de al șaptelea Program de acțiune pentru mediu18 confirmă obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii în domeniul calității aerului, și anume acela de a atinge niveluri de calitate a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului și solicită, în acest sens, respectarea deplină a legislației actuale a Uniunii privind calitatea aerului și a obiectivelor și acțiunilor strategice pentru perioada de după 2020, depunerea de eforturi sporite în zonele în care populația și ecosistemele sunt expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici și consolidarea sinergiilor dintre legislația privind calitatea aerului și obiectivele politicii Uniunii stabilite în special cu privire la schimbările climatice și la biodiversitate.
(2)  Cel de al șaptelea Program de acțiune pentru mediu18 confirmă obiectivul pe termen lung al politicii Uniunii în domeniul calității aerului, și anume acela de a atinge niveluri de calitate a aerului care nu determină un impact negativ și riscuri semnificative asupra sănătății umane și asupra mediului și solicită, în acest sens, respectarea deplină a legislației actuale a Uniunii privind calitatea aerului și a obiectivelor și acțiunilor strategice pentru perioada de după 2020, depunerea de eforturi sporite în zonele în care populația și ecosistemele sunt expuse la niveluri ridicate de poluanți atmosferici și consolidarea sinergiilor dintre legislația privind calitatea aerului și obiectivele politicii Uniunii stabilite în special cu privire la schimbările climatice și la biodiversitate. Politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020 oferă statelor membre posibilitatea de a contribui la asigurarea calității aerului prin măsuri specifice. Realizarea unor evaluări suplimentare va permite o înțelegere mai bună a efectelor acestor măsuri.
__________________
__________________
18 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”, COM(2012)0710, 29.11.2012.
18 Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”, COM(2012)0710, 29.11.2012.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Statele membre și Uniunea sunt părți semnatare ale Convenției de la Minamata din 2013 privind mercurul, al cărei obiectiv este îmbunătățirea sănătății umane și a protecției mediului prin reducerea emisiilor de mercur provenite din surse existente și din surse noi. Prezenta directivă ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de mercur din Uniune în conformitate cu cerințele exprimate în Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 28 ianuarie 2005 cu privire la Strategia comunitară privind mercurul și Convenția de la Minamata privind mercurul.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)   Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se alinia la angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.
(6)   Prin urmare, sistemul de plafoane naționale de emisie stabilit de Directiva 2001/81/CE ar trebui revizuit pentru a se asigura conformitatea cu angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)   De asemenea, prezenta directivă ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor privind calitatea aerului stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei, precum și la îmbunătățirea calității aerului la nivel mondial.
(8)   De asemenea, prezenta directivă ar trebui să contribuie la atingerea, în mod rentabil, a obiectivelor privind calitatea aerului stabilite în legislația Uniunii și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra climei pe lângă îmbunătățirea calității aerului la nivel mondial, precum și prin îmbunătățirea sinergiilor cu politica Uniunii privind clima și energia și asigurarea evitării suprapunerilor în legislația în vigoare a Uniunii. Prezenta directiva ar trebui să se armonizeze îndeosebi cu evoluțiile la nivelul Uniunii și la nivel internațional în materie de combatere a schimbărilor climatice, printre care cadrul de politică 2030 pentru climă și energie și un acord obligatoriu cuprinzător, la nivel global, privind schimbările climatice, dar fără a se limita la acestea.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea costurilor legate de sănătate determinate de poluarea aerului în Uniunea Europeană prin îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni și ar trebui să faciliteze tranziția către o economie verde.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  Pentru a reduce emisiile provenite din transportul maritim, trebuie asigurată punerea în aplicare deplină și la timp a limitelor stabilite în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), precum și aplicarea strictă a Directivei 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Este, de asemenea, nevoie de măsuri suplimentare pentru a controla emisiile generate de transportul maritim. Uniunea și statele membre ar trebui să aibă în vedere definirea unor domenii noi de control al emisiilor și ar trebui să continue să colaboreze în cadrul OIM în vederea unei reduceri suplimentare a emisiilor.
______________
1a Directiva 2012/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conținutului de sulf din combustibilii marini (JO L 327, 27.11.2012, p. 1).
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)   Statele membre ar trebui să respecte angajamentele de reducere a emisiilor prevăzute în prezenta directivă pentru 2020 și 2030. Pentru a asigura progrese demonstrabile în vederea îndeplinirii angajamentelor pentru 2030, statele membre ar trebui să atingă nivelurile intermediare de emisii în 2025, care sunt stabilite pe baza unei traiectorii liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și cele definite prin intermediul angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2030, cu excepția cazului în care acest lucru ar genera costuri disproporționate. În situația în care emisiile pentru 2025 nu pot fi limitate în măsura stabilită, statele membre ar trebui să explice motivele în rapoartele pe care le elaborează în temeiul prezentei directive.
(9)   Pentru a limita emisiile în atmosferă a poluanților atmosferici și pentru a contribui în mod eficace la obiectivul Uniunii de a obține o calitate a aerului care nu determină efecte negative și riscuri majore cu privire la sănătate și pentru a reduce nivelurile și depunerea poluanților cu efect de acidifiere și de eutrofizare sub cantitățile și nivelurile critice, în prezenta directivă se stabilesc, pentru 2020, 2025 și 2030, angajamente obligatorii de reducere a emisiilor la nivel național.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)   Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național și a nivelurilor intermediare de emisii, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre ar trebui să aibă dreptul să contabilizeze reducerea emisiilor provenite din traficul maritim internațional, în cazul în care emisiile din acest sector sunt mai mici decât nivelurile de emisii care ar rezulta în urma respectării standardelor impuse de dreptul Uniunii, printre care limitele conținutului de sulf din combustibili stabilite în Directiva 1999/32/CE a Consiliului21. Statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a îndeplini în comun angajamentele și nivelurile intermediare de emisii asumate cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului22. În scopul verificării respectării plafoanelor de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor și a nivelurilor intermediare de emisii, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a oricăruia dintre aceste mecanisme de flexibilitate.
(11)   Pentru promovarea îndeplinirii angajamentelor de reducere a emisiilor la nivel național, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a îndeplini în comun angajamentele de emisii asumate cu privire la metan (CH4) și să facă apel, în acest sens, la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului22. În scopul verificării respectării plafoanelor de emisie, a angajamentelor de reducere a emisiilor, statele membre și-ar putea adapta inventarele naționale de emisii în vederea obținerii unei mai bune înțelegeri științifice și a unor metodologii îmbunătățite cu privire la emisii. În cazul în care nu se respectă condițiile stabilite de prezenta directivă, Comisia ar putea să se opună utilizării de către un stat membru a acestor mecanisme de flexibilitate.
__________________
__________________
21 Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).
22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).
22 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)   Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și nivelurile intermediare de emisii și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului23.
(12)   Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare un program național de control al poluării atmosferice, în scopul de a îndeplini cerințele de reducere a emisiilor și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului. În acest sens, statele membre ar trebui să țină seama de necesitatea de a reduce emisiile în zonele și aglomerările afectate de concentrații excesive de poluanți atmosferici și/sau în zonele care contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului din alte zone și aglomerări, inclusiv din țările învecinate. În acest scop, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să contribuie la punerea cu succes în aplicare a unor planuri privind calitatea aerului adoptate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului.23
__________________
__________________
23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).
23 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1).
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  În scopul reducerii emisiilor atmosferice de NH3 și PM2,5 provenite de la principalele surse, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să includă măsurile aplicabile sectorului agricol. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a pune în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, în funcție de circumstanțele naționale specifice.
(13)  În scopul reducerii emisiilor atmosferice de NH3, CH4 și PM2,5 provenite de la principalele surse, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să includă măsurile aplicabile sectorului agricol. Aceste măsuri ar trebui să fie rentabile și să se bazeze pe informații și date specifice, ținând seama de progresul științific și de măsurile anterioare luate de statele membre. În plus, ar fi indicată elaborarea unor orientări puse în comun la nivelul Uniunii privind bunele practici pentru utilizarea amoniacului în agricultură, în încercarea de a reduce aceste emisii. Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a pune în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, în funcție de circumstanțele naționale specifice.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Pentru a reduce emisiile provenite din sursele principalele, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să cuprindă măsuri aplicabile tuturor sectoarelor relevante, inclusiv agriculturii, industriei, transportului rutier, utilajelor mobile nerutiere, transportului naval intern și interior, încălzirii locuințelor și solvenților. Statele membre ar trebui să fie îndrituite să pună în practică și alte măsuri în afara celor prevăzute în prezenta directivă, cu un nivel echivalent de performanță de mediu, care să țină seama de circumstanțele naționale specifice.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  La adoptarea măsurilor care să fie incluse în programele naționale de control al poluării atmosferice aplicabile sectorului agricol, statele membre ar trebui să garanteze că se ține seama pe deplin de impactul asupra exploatațiilor agricole mici și medii și că acest impact nu determină costuri suplimentare semnificative care nu pot fi suportate de exploatațiile respective. Îmbunătățirea calității aerului ar trebui realizată prin măsuri proporționale, care garantează viitorul exploatațiilor agricole. Programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să asigure un echilibru între creșterea animalelor și controlul poluării.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 13 c (nou)
(13c)  Măsurile luate în temeiul programelor naționale de controlare a poluării atmosferice pentru a preveni emisiile de NH3, CH4 și PM2,5 în sectorul agricol ar trebui să fie eligibile pentru sprijin financiar, printre altele în cadrul fondurilor de dezvoltare rurală, în special în cazul măsurilor luate de exploatațiile agricole mici și medii care necesită modificări semnificative a practicilor sau al investițiilor semnificative cum ar fi pășunatul extensiv, agroecologia, digestia anaerobă pentru producția de biogaz din deșeuri agricole și sistemele puțin poluante de adăpostire a animalelor.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Pentru a îmbunătăți calitatea aerului, în special în zonele urbane, programele naționale de control al poluării atmosferice ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de azot și a particulelor în suspensie în aceste zone.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Conform Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului și potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, populația ar trebui să beneficieze de un acces extins la justiție pentru a se asigura punerea în aplicare și în execuție eficace a prezentei directive și a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 15 b (nou)
(15b)  Pentru a asigura eficiența prezentei directive și a măsurilor adoptate în vederea îndeplinirii obiectivelor sale este nevoie de inspecții de mediu și de acțiuni de supraveghere a pieței.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 15 c (nou)
(15c)  Atunci când evaluează sinergiile dintre politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia, Comisia ar trebui să ia în considerare studiul serviciului de cercetare al Parlamentului European întitulat „Calitatea aerului. Evaluare de impact complementară a interacțiunilor dintre politica UE privind calitatea aerului și politica privind clima și energia.
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Este necesar să se modifice Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului26 în vederea asigurării coerenței prezentei directive cu Convenția de la Aarhus din 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu.
(20)  Este necesar să se modifice Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului26 în vederea asigurării coerenței prezentei directive și a Directivei 2008/50/CE cu Convenția de la Aarhus din 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu.
__________________
__________________
26 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție (JO L156, 25.6.2003, p. 17).
26 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea orientărilor referitoare la raportare, prevăzute în anexa I, precum și în partea 1 din anexa III și în anexele IV și V, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
(21)  Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei, pentru o perioadă determinată, în ceea ce privește modificarea orientărilor referitoare la raportare, prevăzute în anexa I, precum și în partea 1 din anexa III și în anexele IV și V, în vederea adaptării acestora la progresul tehnic. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  Țările candidate și potențial candidate ar trebui să își alinieze legislațiile naționale la prezenta directivă în cel mai mare grad posibil.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
Prezenta directivă vizează limitarea emisiilor atmosferice de poluanți cu efect de acidifiere și de eutrofizare, de precursori ai ozonului, de particule în suspensie primare și de precursori ai particulelor în suspensie secundare, precum și de alți poluanți atmosferici, contribuind astfel la:
(a)  îndeplinirea obiectivului pe termen lung al Uniunii de a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu aibă un impact negativ semnificativ asupra mediului și sănătății umane și nici să prezinte riscuri pentru acestea, în conformitate cu orientările privind calitatea aerului publicate de Organizația Mondială a Sănătății;
(b)  îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de biodiversitate și ecosisteme, prin reducerea nivelurilor și a depunerii de poluanți atmosferici cu efect de acidifiere și de eutrofizare, precum și a altor poluanți, inclusiv a ozonului troposferic, sub cantitățile și nivelurile critice;
(c)  îndeplinirea obiectivelor privind calitatea aerului, astfel cum se prevede în actele legislative ale Uniunii;
(d)  atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt și prin îmbunătățirea sinergiilor cu politica Uniunii privind clima și energia.
Prezenta directivă este armonizată îndeosebi cu evoluțiile de la nivelul Uniunii și de la nivel internațional în materie de combatere a schimbărilor climatice, printre care cadrul de politică 2030 pentru climă și energie și un acord obligatoriu cuprinzător, la nivel global, privind schimbările climatice, fără a se limita la acestea.
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
2.   „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi de azot, compuși organici volatili nemetanici, metan și monoxid de carbon;
2.   „precursori ai ozonului” înseamnă oxizi de azot, compuși organici volatili nemetanici și monoxid de carbon;
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3 a (nou)
3a.  „încărcare critică” înseamnă o estimare cantitativă a unei expuneri la unul sau mai mulți poluanți, expunerea la o cantitate mai mică decât aceasta neproducând efecte nocive semnificative asupra unor elemente sensibile specifice din mediu, conform cunoștințelor actuale;
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3 b (nou)
3b.  „nivel critic” înseamnă concentrația de poluanți din atmosferă sau fluxurile pentru receptori peste care, conform cunoștințelor actuale, se pot produce efecte nocive directe asupra receptorilor, precum ființe umane, plante, ecosisteme sau materiale;
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4 a (nou)
4a.  „ozon de la nivelul solului” înseamnă ozonul prezent în stratul inferior al troposferei;
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4 b (nou)
4b.  „compuși organici volatili” sau „COV” înseamnă toți compușii organici rezultați din activități umane, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici prin reacții cu oxizii de azot în prezența luminii solare;
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6 a (nou)
6a.  „plafon național de emisie” înseamnă cantitatea maximă dintr-o substanță, exprimată în kilotone, care poate fi emisă dintr-un stat membru în decursul unui an calendaristic;
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9
9.  „trafic maritim internațional” înseamnă navigația pe mare și în ape de coastă cu nave înregistrate sub orice pavilion, cu excepția navelor de pescuit, care pleacă de pe teritoriul unei țări și sosesc pe teritoriul unei alte țări;
eliminat
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12 a (nou)
12a.  „politici ale UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă” înseamnă acele regulamente sau directive care, independent de obligațiile prevăzute în regulamentele sau directivele respective, au drept obiectiv parțial sau integral reducerea emisiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și metan (CH4), adoptând măsuri de atenuare a emisiilor la sursă, incluzând cel puțin, însă nu numai, reducerea emisiilor realizată prin:
—  Directiva 94/63/CE1a,
—  Directiva 97/68/CE1b,
—  Directiva 98/70/CE1c;
—  Directiva 1999/32/CE1d,
—  Directiva 2009/126/CE1e,
—  Directiva 2004/42/CE1f,
—  Directiva 2007/46/CE1g, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 715/20071h,
Regulamentul (CE) nr. 79/20091i;
Regulamentul (CE) nr. 595/2009 1j și Regulamentul (CE) nr. 661/20091k,
—  Directiva 2010/75/UE1l,
—  Regulamentul (UE) nr. 167/20131m,
—  Regulamentul (UE) nr. 168/20131n,
—  Directiva 2014/94/UE1o.
_______________________
1a Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (JO L 365, 31.12.1994, p. 24).
1b Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de particule provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1).
1c Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, p. 58).
1d Directiva Consiliului 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf al anumitor combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (JO L 121, 11.5.1999, p. 13).
1e Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (JO L 285, 31.10.2009, p. 36).
1f Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).
1g Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
1h Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).
1i Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 32).
1j Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1).
1k Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).
1l Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).”
1m Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p.1).
1n Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).
1o Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1).
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12 b (nou)
12b.  „publicul în cauză” înseamnă publicul care este afectat sau care poate fi afectat de emisiile de poluanți în atmosferă, sau care este interesat de acestea; în scopul prezentei definiții, se consideră că organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului, organizațiile de consumatori, organizațiile care reprezintă interesele populațiilor vulnerabile și alte organisme relevante din domeniul sănătății care îndeplinesc cerințele în conformitate cu legislația națională sunt interesate de aceste emisii.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
1.   Statele membre trebuie cel puțin să își limiteze emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) și metan (CH4), în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2020 și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.
(1)   Statele membre își limitează cel puțin emisiile antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3), particule în suspensie (PM2,5) , în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2020, 2025 și 2030, astfel cum se prevede în anexa II.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre trebuie cel puțin să își limiteze emisiile antropice anuale de metan (CH4) cu excepția emisiilor de metan enteric produs de animalele rumegătoare în conformitate cu angajamentele naționale de reducere a emisiilor care se aplică începând cu 2030, astfel cum se prevede în anexa II.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre iau toate măsurile necesare care nu presupun costuri disproporționate pentru a limita emisiile lor antropice pentru anul 2025 de SO2, NOx, COVnm, NH3, PM2,5 și CH4. Nivelurile acestor emisii se stabilesc pe baza combustibililor vânduți, prin intermediul unei traiectorii de reducere liniare între nivelurile de emisii pentru 2020 și nivelurile de emisii definite de angajamentele naționale de reducere a emisiilor pentru 2030.
(2)  Statele membre transmit actualizări ale progreselor realizate pentru îndeplinirea angajamentelor lor naționale de reducere a emisiilor în rapoartele pe care le transmit Comisiei în conformitate cu articolul 9.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă
(3)   În vederea respectării dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), următoarele emisii nu sunt luate în considerare:
(3)   În vederea respectării dispozițiilor de la alineatul (1), următoarele emisii nu sunt luate în considerare:
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera d
(d)   emisiile provenite de la traficul maritim internațional, fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1).
(d)   emisiile provenite de la traficul maritim internațional.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
1.  În vederea respectării nivelurilor intermediare de emisii stabilite pentru 2025 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și a angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 stabilite în anexa II, care se aplică începând cu 2030, statele membre pot să compenseze reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional cu emisiile de NOx, SO2 și PM2,5 eliberate de alte surse în același an, cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe:
eliminat
(a)  reducerea emisiilor are loc în zonele maritime care fac parte din apele teritoriale ale statelor membre, în zone economice exclusive sau în zone de control al poluării, în cazul în care au fost stabilite astfel de zone;
(b)  statele membre au adoptat și au pus în aplicare măsuri eficiente de monitorizare și de inspecție, pentru a asigura buna funcționare a acestui mecanism de flexibilitate;
(c)  statele membre au pus în aplicare măsuri pentru a înregistra reduceri ale emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 provenite de la traficul maritim internațional mai mari decât nivelurile de emisii care s-ar atinge prin respectarea standardelor Uniunii aplicabile emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 și au demonstrat un nivel adecvat de cuantificare a reducerilor suplimentare de emisii rezultate în urma aplicării acestor măsuri;
(d)  statele membre nu au compensat mai mult de 20 % din reducerile de emisii de NOx, SO2 și PM2,5 calculate în conformitate cu litera (c), cu condiția ca respectiva compensare să nu ducă la nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor pentru 2020 stabilite în anexa II.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Statele membre își pot executa în comun angajamentele de reducere a emisiilor de metan și nivelurile intermediare de emisii menționate în anexa II, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:
(2)  Statele membre își pot executa în comun angajamentele de reducere a emisiilor de metan menționate în anexa II, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3
3.   Statele membre pot stabili inventare naționale de emisii anuale ajustate pentru SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în conformitate cu anexa IV, în cazul în care nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor sau a nivelurilor intermediare de emisii ar rezulta din aplicarea unor metode îmbunătățite de inventariere a emisiilor, actualizate în conformitate cu cunoștințele științifice.
(3)   Statele membre pot stabili inventare naționale de emisii anuale ajustate pentru SO2, NOx, NH3, COVnm și PM2,5, în conformitate cu anexa IV, în cazul în care nerespectarea angajamentelor naționale de reducere a emisiilor ar rezulta din aplicarea unor metode îmbunătățite de inventariere a emisiilor, actualizate în conformitate cu cunoștințele științifice.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4
4.   Statele membre care intenționează să aplice alineatele (1), (2) și (3) informează Comisia cu privire la acest fapt până la data de 30 septembrie a anului care precede anul de raportare în cauză. Informațiile transmise Comisiei includ poluanții și sectoarele vizate și, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la amploarea impactului asupra inventarelor naționale de emisii.
(4)   Statele membre care intenționează să aplice mecanismele de flexibilitate prevăzute în prezenta directivă informează Comisia cu privire la acest fapt până la data de 31 decembrie a anului care precede anul de raportare în cauză. Informațiile transmise Comisiei includ poluanții și sectoarele vizate și, în cazul în care sunt disponibile, informații cu privire la amploarea impactului asupra inventarelor naționale de emisii.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1
(5)  Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, analizează și evaluează dacă utilizarea oricăruia dintre mecanismele de flexibilitate pentru un anumit an îndeplinește cerințele și criteriile relevante.
(5)  Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, analizează și evaluează dacă utilizarea unui mecanism de flexibilitate sau de ajustare pentru un anumit an îndeplinește cerințele și criteriile relevante.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2
În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv. În cazul în care Comisia consideră că utilizarea unui mecanism de flexibilitate nu este în conformitate cu cerințele și criteriile aplicabile, aceasta adoptă o decizie și informează statul membru cu privire la faptul că mecanismul în cauză nu poate fi acceptat.
În cazul în care Comisia nu ridică obiecții în termen de șase luni de la data primirii raportului relevant menționat la articolul 7 alineatele (5) și (6), statul membru în cauză consideră că aplicarea mecanismului de flexibilitate este acceptată și valabilă pentru anul respectiv. În cazul în care Comisia consideră că utilizarea unui mecanism de flexibilitate nu este în conformitate cu cerințele și criteriile aplicabile, în termen de nouă luni de la data primirii raportului relevant, Comisia adoptă o decizie și informează statul membru cu privire la faptul că mecanismul în cauză nu poate fi acceptat. Decizia este însoțită de o justificare.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6
6.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să se precizeze normele detaliate pentru utilizarea mecanismelor de flexibilitate, astfel cum se menționează la alineatele (1), (2) și (3), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.
(6)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să se precizeze normele detaliate pentru utilizarea unui mecanism de flexibilitate, astfel cum se menționează la alineatele (2) și (3), în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
1.   Statele membre elaborează și adoptă un program național de control al poluării atmosferice în conformitate cu partea 2 din anexa III, în vederea limitării emisiilor antropice anuale în conformitate cu articolul 4.
(1)   Statele membre elaborează și adoptă un program național de control al poluării atmosferice în conformitate cu partea 2 din anexa III, în vederea limitării emisiilor anuale în conformitate cu articolul 4 și a realizării obiectivelor prezentei directive în conformitate cu articolul 1.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  iau în considerare rentabilitatea măsurilor de reducere a emisiilor și țin seama de reducerile emisiilor care au fost realizate sau, în cazul în care statul membru acordă prioritate măsurilor sale de reducere a emisiilor, care pot fi realizate prin aplicarea legislației existente a Uniunii;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a b (nouă)
(ab)  acordă prioritate unor măsuri de politică specifice prin care se urmărește reducerea riscurilor la adresa sănătății grupurilor de persoane vulnerabile și asigurarea conformității cu obiectivul de reducere a expunerii stabilit în conformitate cu Secțiunea B din anexa XIV la Directiva 2008/50/CE;
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)   țin seama de necesitatea de a reduce emisiile de poluanți atmosferici pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a aerului pe teritoriul lor și, după caz, în statele membre vecine;
(b)   reduc emisiile de poluanți atmosferici pentru îndeplinirea obiectivelor de calitate a aerului pe teritoriul lor, îndeosebi valorile­‑limită prevăzute în Directiva 2008/50/CE, și, după caz, în statele membre vecine;
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)  cuantifică reducerile de emisii suplimentare necesare pentru a atinge, până în 2030, niveluri de calitate a aerului ambiant egale sau mai mici decât nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății;
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b b (nouă)
(bb)  cuantifică reducerile de emisii suplimentare necesare pentru a atinge cantitățile și nivelurile critice pentru protecția mediului până în 2030;
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b c (nouă)
(bc)  identifică măsurile care se impun pentru a îndeplini obiectivele menționate la literele (ba) și (bb);
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  sprijină reorientarea investițiilor către tehnologii nepoluante și eficiente și o producție sustenabilă cu ajutorul stimulentelor fiscale;
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c b (nouă)
(cb)  evaluează măsura în care diferitele regiuni geografice naționale au nevoi și greutăți diferite în combaterea poluării atmosferice;
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  asigură că autoritățile competente relevante monitorizează eficacitatea măsurilor puse în aplicare de statele membre în vederea conformității cu prezenta directivă și, dacă este necesar, sunt împuternicite să întreprindă acțiuni.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia se asigură că toate politicile UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă își îndeplinesc scopul urmărit și contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului.
În acest scop, Comisia și statele membre convin imediat asupra noii propuneri de regulament Euro 6 privind emisiile în condiții reale de condus (RDE) aflată în curs de examinare.
Noua metodă de omologare de tip se aplică cel târziu din 2017 și asigură faptul că poluanții precum NOx și particulele în suspensie (PM2,5 și PM10) sunt limitați efectiv pe baza unor factori de conformitate care sunt necesari pentru a reflecta condițiile reale de condus. Noile încercări sunt independente și transparente.
Acești factori de conformitate sunt stricți și cuantificați astfel încât să reprezinte numai incertitudinea procedurii de încercare RDE.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  Statele membre stabilesc un sistem de inspecții de mediu de rutină și extraordinare și supraveghere a pieței și raportare publică pentru sursele mobile și staționare pentru a se asigura că politicile și măsurile reușesc să determine reduceri de emisii în condiții de funcționare reale.
Până la ... *, Comisia prezintă o propunere legislativă privind un sistem la nivelul Uniunii de testare a procedurilor de inspecție periodică și a raportării publice a standardelor de emisii pentru vehiculele utilitare ușoare, administrate de autoritatea competentă relevantă, pentru a verifica dacă vehiculele și motoarele respectă standardul Euro 6 pe întreaga durată a ciclului lor de viață.
______________
*Doi ani de la data transpunerii prezentei directive.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre pot sprijini eliminarea treptată a surselor de emisii minore încurajând înlocuirea, în sectorul transporturilor și furnizării de combustibili, a furtunurilor poroase cu tehnologii cu zero emisii.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b
(b)   statele membre decid să utilizeze oricare dintre mecanismele de flexibilitate prevăzute la articolul 5.
(b)   statele membre decid să utilizeze un mecanism de flexibilitate prevăzut la articolul 5.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Programele naționale de control al poluării atmosferice indică dacă statele membre intenționează să recurgă la un mecanism de flexibilitate prevăzut la articolul 5.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5
5.   În conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, statele membre consultă publicul și autoritățile competente care, prin natura responsabilităților ecologice specifice pe care le au în domeniul poluării atmosferice, al calității aerului și al gestionării acesteia la toate nivelurile, ar putea fi interesate de punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice, cu privire la proiectele lor de programe de control al poluării atmosferice și la orice actualizare semnificativă efectuată înainte de finalizarea acestora. După caz, se inițiază consultări transfrontaliere în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii.
(5)   În conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, statele membre consultă autoritățile competente care, prin natura responsabilităților ecologice specifice pe care le au în domeniul poluării atmosferice, al calității aerului și al gestionării acesteia la toate nivelurile, ar putea fi interesate de punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice, cu privire la proiectele lor de programe de control al poluării atmosferice și la toate actualizările efectuate înainte de finalizarea acestora. Aceste consultări includ autoritățile locale sau regionale responsabile cu implementarea politicilor de reducere a emisiilor în zone și/sau aglomerări specificate și nu exclud zonele și/sau aglomerările situate în cel puțin două state membre.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre se asigură, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, că membrii publicului interesat sunt consultați într-un stadiu timpuriu al elaborării și revizuirii proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice și al actualizărilor efectuate înainte de finalizarea acestora. Dacă este necesar, se inițiază consultări transfrontaliere în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, inclusiv articolul 25 din Directiva 2008/50/CE.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Statele membre desemnează propriul organism de experți independent pentru a efectua o revizuire a proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice care să evalueze acuratețea informațiilor și gradul de adecvare al politicilor și măsurilor cuprinse în aceste programe. Rezultatele acestei revizuiri sunt făcute publice înainte de publicarea proiectelor de programe naționale de control al poluării atmosferice pentru a facilita participarea semnificativă a publicului.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)
Comisia furnizează orientări privind măsurile de reducere a emisiilor neincluse în partea 1 din anexa III, printre care încălzirea locuințelor și transportul rutier, pe care statele membre le pot include în programul național de control al poluării atmosferice.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8
8.   Comisia poate stabili orientări privind elaborarea și punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice.
(8)   Comisia stabilește orientări privind elaborarea și punerea în aplicare a programelor naționale de control al poluării atmosferice.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9
9.   Comisia poate stabili, de asemenea, sub forma unor acte de punere în aplicare, formatul și informațiile necesare privind programele naționale de control al poluării atmosferice elaborate de statele membre. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.
(9)   Comisia stabilește, de asemenea, sub forma unor acte de punere în aplicare, formatul și informațiile necesare privind programele naționale de control al poluării atmosferice elaborate de statele membre. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)
Articolul 6a
Fondul pentru aer curat
Comisia facilitează accesul la sprijin financiar pentru a asigura că pot fi luate măsuri adecvate pentru respectarea obiectivelor stabilite prin prezenta directivă.
Aceasta include finanțarea disponibilă, printre altele, prin:
(a)  finanțare agricolă, inclusiv cea disponibilă în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, astfel cum va fi revizuită în 2017 (intermediar) pentru a include calitatea aerului drept bun public, cu referire specială la amoniac sau metan sau ambele, pentru a oferi statelor membre și autorităților regionale și locale relevante oportunitatea de a contribui la reducerea emisiilor prin măsuri specifice, precum și asistența necesară pentru a o face;
(b)  viitoarele programe de lucru din Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare;
(c)  Fondurile structurale și de investiții europene;
(d)  instrumente de finanțare a măsurilor de protecție a mediului și a climei, precum LIFE;
(e)  orice combinație a surselor de mai sus.
Comisia garantează că procedurile de finanțare sunt simple, transparente și accesibile diferitelor niveluri de guvernare.
Comisia evaluează posibilitatea creării unui ghișeu unic unde entitățile pot găsi cu ușurință disponibilitatea fondurilor și procedurile legate de accesarea proiectelor care abordează îngrijorările legate de poluarea atmosferică.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
4.  Statele membre care aplică mecanismul de flexibilitate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) includ următoarele informații în cadrul raportului informativ de inventariere din anul respectiv:
eliminat
(a)  cantitatea emisiilor de NOx, SO2 și PM2,5 care s-ar fi înregistrat în cazul în care nu ar fi existat o zonă de control al emisiilor;
(b)  nivelul reducerilor de emisii înregistrat în partea din statul membru care se află în zona de control al emisiilor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c);
(c)  măsura în care aplică acest mecanism de flexibilitate;
(d)  toate datele suplimentare pe care statele membre le pot considera necesare pentru facilitarea unei evaluări complete de către Comisie, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, a condițiilor în care a fost pus în aplicare mecanismul de flexibilitate.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7
7.   Statele membre elaborează inventarele de emisii, inclusiv inventarele ajustate de emisii, estimările de emisii și raportul informativ de inventariere în conformitate cu anexa IV.
(7). Statele membre elaborează inventarele de emisii, inclusiv, dacă este cazul, inventarele ajustate de emisii, estimările de emisii și raportul informativ de inventariere în conformitate cu anexa IV.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1
1.   Statele membre asigură, în cazul în care este posibil, monitorizarea impactului negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.
(1)   Statele membre monitorizează impactul negativ al poluării atmosferice asupra ecosistemelor în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa V.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
2.   Statele membre coordonează, după caz, monitorizarea impactului poluării atmosferice prin intermediul altor programe de monitorizare instituite în temeiul legislației Uniunii, inclusiv al Directivei 2008/50/CE și al Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului30.
(2)   Statele membre coordonează monitorizarea impactului poluării atmosferice prin intermediul altor programe de monitorizare instituite în temeiul legislației Uniunii, inclusiv al Directivei 2008/50/CE și al Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului30.
__________________
__________________
30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
30 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)   Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice [în termen de trei luni de la data menționată la articolul 17 – a se introduce data de către OP] și, ulterior, la fiecare doi ani, actualizări ale acestora.
(1). Statele membre transmit Comisiei programele lor naționale de control al poluării atmosferice până la ...* și, ulterior, la fiecare doi ani, actualizări ale acestora.
_________________
*Şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), statul membru în cauză informează Comisia în acest sens în termen de două luni.
În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), statul membru în cauză comunică Comisiei programul actualizat în termen de două luni.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1
2.   Începând cu anul 2017, statele membre transmit Comisiei și Agenției Europene de Mediu, în conformitate cu termenele de raportare stabilite la anexa I, inventarele naționale ale emisiilor, estimările emisiilor, inventarele de emisii împărțite pe regiuni, inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni și rapoartele menționate la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) și, unde este cazul, cele prevăzute la articolul 7 alineatele (4), (5) și (6).
(2)   Începând cu anul 2017, statele membre transmit Comisiei și Agenției Europene de Mediu, în conformitate cu termenele de raportare stabilite la anexa I, inventarele naționale ale emisiilor, estimările emisiilor, inventarele de emisii împărțite pe regiuni, inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni și rapoartele menționate la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) și, unde este cazul, cele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).
Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Statele membre raportează emisiile și estimările naționale pentru CH4 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului31.
eliminat
__________________
31Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă
4.   Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu și al statelor membre, revizuiește periodic informațiile din inventarele naționale de emisii. Această revizuire include următoarele:
(4)   Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu și al statelor membre, revizuiește periodic informațiile din inventarele naționale de emisii și programele naționale de control al poluării atmosferice. Această revizuire include următoarele:
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
(ca)  controale pentru a verifica dacă programele naționale de control al poluării atmosferice respectă cerințele prevăzute la articolul 6.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Rezultatele revizuirii efectuate de Comisie se fac publice, în conformitate cu articolul 11.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
1.   Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată la cinci ani, un raport cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv o evaluare a contribuției acesteia la realizarea obiectivelor prezentei directive.
(1)   Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, o dată la 30 de luni de la ...*, un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive Prin acest demers, Comisia evaluează:
(a)  contribuția sa și eforturile depuse de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive;
(b)  progresele în reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2025 și 2030;
(c)  progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor pe termen lung referitoare la calitatea aerului din Al șaptelea program de acțiune pentru mediu;
(d)  dacă sunt depășite cantitățile și nivelurile critice, precum și valorile de referință în ce privește poluarea atmosferică stabilite de Organizația Mondială a Sănătății; precum și
(e)  absorbția de către statele membre a fondurilor UE disponibile, dacă acestea au fost utilizate în vederea reducerii poluării atmosferice.
______________
*Data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
În rapoartele privind reducerile de emisii ale statelor membre pentru anii 2020, 2025 și 2030, Comisia include, după caz, motivele nerealizării.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)
În cazul în care în raport se indică faptul că statele membre nu pot respecta legislația Uniunii și valorile-limită referitoare la calitatea aerului stabilite prin Directiva 2008/50/CE, Comisia:
(a)  evaluează dacă nerealizarea este rezultatul unei politici UE privind poluarea atmosferică în funcție de sursă care este ineficientă, inclusiv la nivelul punerii în aplicare în statele membre;
(b)  se consultă cu comisia menționată la articolul 14 și identifică domeniile în care este nevoie de o nouă legislație privind sursele și, dacă este cazul, prezintă propuneri legislative astfel încât să asigure respectarea obiectivelor prezentei directive. Orice astfel de propunere este însoțită de o evaluare scrupuloasă a impactului și reflectă cele mai recente date științifice.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
În orice caz, Comisia transmite un raport pentru anul 2025, astfel cum s-a menționat anterior, și, de asemenea, furnizează informații privind îndeplinirea nivelurilor intermediare de emisii menționate la articolul 4 alineatul (2), precum și motivele în cazul neîndeplinirii acestora. Comisia identifică necesitatea unor acțiuni suplimentare, luând în considerare și efectele sectoriale ale punerii în aplicare.
În baza acestor rapoarte, Comisia, împreună cu statele membre, identifică necesitatea unor acțiuni suplimentare, inclusiv la nivel național, luând în considerare și efectele sectoriale ale punerii în aplicare.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
2.   Rapoartele menționate la alineatul (1) pot include o evaluare a efectelor asupra mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive.
(2)   Rapoartele menționate la alineatul (1) includ o evaluare a efectelor asupra sănătății și a mediului și a efectelor socioeconomice ale prezentei directive, inclusiv a impactului asupra sistemelor de sănătate ale statelor membre și a costurilor neimplementării. Comisia face aceste rapoarte publice.
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Comisia realizează, de asemenea, o evaluare a impactului privind mercurul (Hg) înainte de a se stabili un angajament la nivel național pentru reducerea emisiilor și, după caz, prezintă o nouă propunere legislativă.
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Forumul european pentru aer curat
Comisia instituie un Forum european pentru aer curat pentru a facilita implementarea coordonată a Programului Aer curat și a aduce laolaltă o dată la doi ani toți actorii relevanți, inclusiv autoritățile competente din statele membre la toate nivelurile relevante, Comisia, industria, societatea civilă și comunitatea științifică. Forumul pentru aer curat supraveghează stabilirea de orientări privind elaborarea și implementarea programelor naționale de control al poluării atmosferice, evoluția metodelor de reducere a emisiilor, inclusiv evaluarea cerințelor de raportare.
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  progresele realizate de statele membre în îndeplinirea obiectivelor obligatorii privind poluarea atmosferică pentru 2025 și 2030 specifice fiecărei țări pentru fiecare poluant.
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b b (nouă)
(bb)  rezultatele revizuirii menționate la articolul 9 alineatul (4).
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre se asigură că publicul interesat are acces la căi de atac administrative sau juridice împotriva acțiunilor sau omisiunilor autorităților competente sau ale persoanelor private ce nu respectă prezenta directivă.
Aceste proceduri prevăd căi de atac adecvate și eficiente, inclusiv măsuri reparatorii interimare, după caz, și sunt corecte, echitabile, prompte și accesibile din punct de vedere al costurilor.
Statele membre garantează că informațiile referitoare la accesul la aceste proceduri sunt puse la dispoziția publicului și iau în considerare instituirea unor mecanisme de asistență adecvate pentru a elimina sau reduce obstacolele financiare și de altă natură care se află în calea accesului la justiție.
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  Pe baza rapoartelor menționate la articolul 10 alineatul (1), Comisia evaluează, în ceea ce privește NH3, angajamentele naționale obligatorii din punct de vedere juridic existente privind reducerea emisiilor, pe baza celor mai recente dovezi științifice, ținând seama de realizările statelor membre în temeiul Directivei 2001/81/CE și al Protocolului la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic.
Până în 2022, Comisia evaluează progresele înregistrate cu privire la îndeplinirea angajamentelor în temeiul prezentei directive, ținând seama, printre altele, de:
(a)  Documentul de orientare CEE-ONU pentru prevenirea și atenuarea emisiilor de amoniac, de Codul-cadru al CEE-ONU privind bunele practici agricole pentru reducerea emisiilor de amoniac, astfel cum a fost revizuit în 2014, și de cele mai bune tehnici disponibile astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (10) din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;
(b)  măsurile agroecologice în temeiul politicii agricole comune;
(c)  revizuirea tuturor actelor legislative relevante privind calitatea aerului, inclusiv, printre altele, a celor menționate la articolul 3 alineatul (12a) din prezenta directivă.
După caz, Comisia prezintă propuneri legislative privind obiectivele pentru perioada de după 2030 în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate a aerului.
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Pe baza rapoartelor menționate la articolul 10 alineatul (1), Comisia revizuiește prezenta directivă cel târziu în 2025, pentru a salvgarda progresele înregistrate în vederea atingerii nivelurilor de calitate a aerului recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și a realizării viziunii pe termen lung prevăzute în cel de-Al șaptelea program de acțiune pentru mediu. În special, dacă este cazul și în funcție de progresele științifice și tehnologice, Comisia propune modificări ale angajamentelor naționale de reducere a emisiilor din anexa II.
Pe baza rapoartelor periodice menționate la articolul 10 alineatul (1), Comisia are în vedere măsuri pentru reducerea emisiilor din transportul maritim internațional, îndeosebi în apele teritoriale ale statelor membre și zonele economice exclusive, și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă.
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 12
Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii.
Uniunea și statele membre, după caz, continuă cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale relevante precum Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), inclusiv prin schimb de informații, în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul tehnic și științific, cu scopul de a îmbunătăți baza pentru reducerea de emisii. Statele membre organizează consultări la nivel transfrontalier privind pericolele comune pe care le reprezintă emisiile din regiuni industriale învecinate din respectivele state membre și elaborează planuri comune de eliminare sau reducere a respectivelor emisii.
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2
2.   Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (7), articolul 7 alineatul (9) și articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată, de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (7), la articolul 7 alineatul (9) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …* Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
_______________
*Data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 15
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste măsuri Comisiei până cel târziu la ...* și o informează în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.
_________________
* Data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)
Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre nu transmit sarcina respectării dispozițiilor autorităților care nu dispun de competențele strategice necesare pentru a respecta cerințele directivei.
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 16 – partea introductivă
În anexa I la Directiva 2003/35/CE, se adaugă următoarea literă (g):
În anexa I la Directiva 2003/35/CE, se adaugă următoarele litere (g) și (h):
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 16 – punctul 1 a (nou)
„(h) Articolul 23 din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.”
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Anexa I – tabelul A – rândul 4

Textul propus de Comisie

Totalul emisiilor naționale pe categorii de surse

—  CH4

Anual, din 2005 până în anul de raportare minus 2 (X−2)

15 februarie****

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Anexa I – tabelul A – rândul 5

Textul propus de Comisie

Emisiile naționale preliminare pe categorii NFR agregate(2)

-SO2, NOX, NH3, COVnm, PM2,5

Anual, pentru anul de raportare minus 1 (X−1)

30 septembrie

Amendamentul

Emisiile naționale preliminare pe categorii NFR agregate(2)

-SO2, NOX, NH3, COVnm, PM2,5

Din doi în doi ani, pentru anul de raportare minus 1 (X−1)

31.12

Amendamentul 136
Propunere de directivă
Anexa I – tabelul C – rândul 5

Textul propus de Comisie

Emisiile estimate, pe categorii de surse agregate

—  CH4

Raportare bienală, care acoperă fiecare an din anul X până în 2030, și, în cazul în care sunt disponibile, până în 2040 și 2050

15 martie

Amendamentul

eliminat

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera a
(a)  gestionarea azotului, luând în considerare întregul ciclu al azotului;
(a)  gestionarea azotului, luând în considerare întregul ciclu al azotului și analizarea posibilității stabilirii unor planuri de gestionare a solului și a nutrienților;
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera c
(c)  metodele de împrăștiere a gunoiului de grajd, cu emisii reduse;
(c)  metodele și tehnicile de împrăștiere a gunoiului de grajd, cu emisii reduse, inclusiv separarea în lichide și solide;
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera e
(e)  sistemele de prelucrare și compostare a gunoiului de grajd, cu emisii reduse;
(e)  sistemele de prelucrare și compostare a gunoiului de grajd, cu emisii reduse, inclusiv separarea în lichide și solide;
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera g a (nouă)
(ga)  promovarea pășunatului și a agriculturii extensive și sporirea biodiversității pășunilor cu plante cu nivel ridicat de aminoacizi cum ar fi trifoiul, lucerna și cerealele;
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera g b (nouă)
(gb)  promovarea rotației culturilor incluzând culturi fixatoare de azot;
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 1 – litera g c (nouă)
(gc)  promovarea măsurilor agroecologice care conduc la sisteme agricole cu o biodiversitate sporită, la eficiența resurselor și la reducerea sau, în mod ideal, la eliminarea dependenței de aporturi chimice.
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – litera k (amendamentul privește Anexa III – partea 1 – secțiunea A – punctul 3 – litera d din textul în EN)
(d)  împrăștierea îngrășămintelor anorganice în conformitate cu necesitățile previzibile ale culturii sau pășunii în cauză în ceea ce privește azotul și fosforul, luându-se în considerare și conținutul de nutrienți existent în sol și nutrienții proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.
(d)  înlocuirea, în măsura în care este posibil, a îngrășămintelor anorganice cu îngrășăminte organice; în cazul în care sunt aplicate în continuare îngrășăminte anorganice, împrăștierea acestora în conformitate cu necesitățile previzibile ale culturii sau pășunii în cauză în ceea ce privește azotul și fosforul, luându-se în considerare și conținutul de nutrienți existent în sol și nutrienții proveniți din alte tipuri de îngrășăminte.
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea A a (nouă)
Aa.  Măsuri pentru controlul emisiilor de oxizi de azot și de particule în suspensie în zonele urbane
Statele membre analizează următoarele măsuri, cu consultarea autorităților locale și regionale:
—  planuri de mobilitate urbană sustenabile care includ măsuri precum zone cu emisii reduse, taxarea congestiei din trafic, controlul parcărilor, limitări de viteză, sisteme de folosire în comun a autoturismelor și implementarea infrastructurii de încărcare alternativă;
—  promovarea transferului modal pentru a încuraja utilizarea bicicletelor, mersul pe jos și folosirea mijloacelor de transport în comun;
—  planuri sustenabile pentru transportul urban de mărfuri, cum ar fi introducerea centrelor de consolidare, alături de măsuri de încurajare a trecerii transportului de mărfuri regional de pe șosele pe apă și pe trenuri electrice;
—  utilizarea sistemului de planificare pentru a aborda problema emisiilor rezultate din noi evoluții și sisteme de cazane; măsuri de modernizare a clădirilor existente în vederea îmbunătățirii eficienței energetice;
—  sisteme de modernizare pentru promovarea înlocuirii instalațiilor de ardere casnice vechi cu o mai bună izolare a clădirilor, pompe de căldură, păcură ușoară, instalații noi cu pelete de lemn, încălzire centrală sau cu gaz;
—  stimulente economice și fiscale pentru încurajarea folosirii dispozitivelor de încălzire cu emisii scăzute;
—  interzicerea arderii de combustibili solizi în zonele rezidențiale și alte zone sensibile cu scopul de a proteja sănătatea grupurilor vulnerabile, inclusiv a copiilor;
—  asigurarea faptului că emisiile cauzate de lucrările de construcții sunt reduse la minimum prin introducerea și punerea în aplicare a politicilor pentru reducerea și monitorizarea prafului din construcții și stabilirea unor limite de emisie pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRMM);
—  revizuirea ratelor de impozitare a vehiculelor pentru a ține seama de emisiile reale mai ridicate ale autoturismelor diesel și ale vehiculelor pe benzină cu injecție directă, cu scopul de a încuraja vânzarea de vehicule mai puțin poluante;
—  achiziții publice și stimulente fiscale pentru încurajarea adoptării rapide a vehiculelor cu emisii ultrascăzute;
—  sprijin pentru postechiparea camioanelor, autobuzelor, taxiurilor și echipamentelor diesel cu filtre de particule UNECE REC clasa IV;
—  reglementarea emisiilor cauzate de echipamentele de construcții și alte echipamente mobile fără destinație rutieră care sunt folosite în zonele dens populate (inclusiv prin postechipare);
—  campanii de sensibilizare și alerte.
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Anexa III – partea 1 – secțiunea C a (nouă)
Ca.  Măsuri de reducere a emisiilor pentru limitarea emisiilor de hidrocarburi
Statele membre reduc emisiile de compuși organici volatili nemetanici (COVnm) prin promovarea tehnologiilor moderne de furtunuri fără emisii care sunt aplicate în diferite sectoare.
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera a – subpunctul i
(i)  prioritățile de politică și relația acestora cu prioritățile stabilite în alte domenii de politică relevante, inclusiv schimbările climatice;
(i)  prioritățile de politică și relația acestora cu prioritățile stabilite în alte domenii de politică relevante, inclusiv agricultura, mediul economic rural, industria, mobilitatea și transporturile, conservarea naturii și schimbările climatice;
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera u (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera b din textul în EN)
(b)  opțiunile de politică avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2020, 2030 și anii următori, precum și nivelurile intermediare de emisii stabilite pentru 2025 și pentru contribuția la îmbunătățirea în continuare a calității aerului, precum și analiza acestora, inclusiv metoda de analiză; efectele individuale sau combinate ale politicilor și măsurilor privind reducerea emisiilor, calitatea aerului și mediul; incertitudinile asociate;
(b)  opțiunile de politică avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2020, 2025 și 2030 pentru contribuția la îmbunătățirea în continuare a calității aerului, precum și analiza acestora, inclusiv metoda de analiză; efectele individuale sau combinate ale politicilor și măsurilor privind reducerea emisiilor, calitatea aerului și mediul; incertitudinile asociate;
Amendamentul 112
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera w (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera d din textul în EN)
(d)  după caz, o explicație a motivelor pentru care nivelurile intermediare de emisii pentru 2025 nu pot fi atinse fără măsuri care să genereze costuri disproporționale;
(d)  o explicație a măsurilor luate pentru atingerea angajamentelor de reducere a emisiilor naționale;
Amendamentul 113
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera d a (nouă)
(da)  o explicație privind metodologia folosită pentru a asigura faptul că în cadrul măsurilor vizând respectarea angajamentelor naționale de reducere a PM2,5 se acordă prioritate reducerii emisiilor de negru de fum;
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 8 – litera e (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 1 – litera e din textul în EN)
(e)  o evaluare a modului în care politicile și măsurile selectate asigură coerența cu planurile și programele stabilite în alte domenii de politică relevante.
(e)  o evaluare a modului în care politicile și măsurile selectate asigură coerența cu planurile și programele stabilite în alte domenii de politică relevante, în special, printre altele, planurile privind calitatea aerului în temeiul Directivei 2008/50/CE, planurile naționale de tranziție și planurile de inspecție în temeiul Directivei 2010/75/CE, planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică în temeiul Directivei 2012/27/UE, planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile în temeiul Directivei 2009/28/CE și planurile sau programele relevante care fac obiectul cerințelor din Directiva 2001/42/CE sau dispoziții echivalente în actele legislative ulterioare.
Amendamentul 115
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 9 – litera y (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera a din textul în EN)
(a)  o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, reducerea emisiilor și reducerea concentrațiilor;
(a)  o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, reducerea emisiilor, reducerea concentrațiilor și beneficiile conexe pentru mediu, pentru sănătatea publică, precum și cele socioeconomice;
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 9 – litera z (amendamentul privește Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera b din textul în EN)
(b)  orice modificare semnificativă în ceea ce privește contextul politic, evaluările, programul sau calendarul de punere în aplicare.
(b)  orice modificare semnificativă în ceea ce privește contextul politicii, evaluările (inclusiv rezultatele inspecțiilor și supravegherii pieței efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2b)), programul sau calendarul de punere în aplicare.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  o evaluare a progreselor înregistrate în direcția realizării obiectivelor Uniunii pe termen lung privind sănătatea și mediul înconjurător, având în vedere toate eventualele actualizări necesare ale acestor obiective, inclusiv orice noi orientări privind calitatea aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății;
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Anexa III – partea 2 – punctul 2 – litera b b (nouă)
(bb)  În cazul în care un program național de control al poluării atmosferice este actualizat în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), acesta trebuie să includă informații despre toate măsurile suplimentare de reducere a poluării atmosferice care au fost analizate la nivel local, regional sau național, după caz, pentru a fi puse în aplicare în legătură cu respectarea angajamentelor de reducere a emisiilor și îndeplinirea obiectivelor privind calitatea aerului, inclusiv a celor enunțate în anexa III la prezenta directivă și la punctul 3 din anexa XV secțiunea (B) la Directiva 2008/50/CE.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0249/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate