Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0443(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0249/2015

Predkladané texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Prijaté texty
PDF 780kWORD 416k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 28. októbra 2015 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V siedmom environmentálnom akčnom programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, ktorým je dosiahnutie úrovní kvality ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto sa v danom programe uvádza požiadavka dosahovať úplný súlad so súčasnými právnymi predpismi Únie v oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať strategické opatrenia po roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú populácia a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať synergie medzi právnymi predpismi v oblasti kvality ovzdušia a politickými cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť zmeny klímy a biodiverzity.
(2)  V siedmom environmentálnom akčnom programe18 sa potvrdzuje dlhodobý cieľ Únie v rámci politiky v oblasti ovzdušia, ktorým je dosiahnutie úrovní kvality ovzdušia, ktoré nepredstavujú významné nepriaznivé vplyvy alebo riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Preto sa v danom programe uvádza požiadavka dosahovať úplný súlad so súčasnými právnymi predpismi Únie v oblasti kvality ovzdušia, plniť strategické ciele a podnikať strategické opatrenia po roku 2020, rozvíjať úsilie v oblastiach, v ktorých sú populácia a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie a posilňovať synergie medzi právnymi predpismi v oblasti kvality ovzdušia a politickými cieľmi Únie stanovenými najmä pre oblasť zmeny klímy a biodiverzity. Spoločná poľnohospodárska politika na obdobie rokov 2014 – 2020 ponúka členským štátom možnosť prispieť ku kvalite ovzdušia osobitnými opatreniami. Ďalšie hodnotenie umožní lepšie pochopenie vplyvov týchto opatrení.
__________________
__________________
18 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, COM(2012)0710, 29.11.2012.
18 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, COM(2012)0710, 29.11.2012.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Členské štáty a Únia sú stranami Minamatského dohovoru o ortuti z roku 2013, ktorého cieľom je zlepšenie zdravia ľudí a ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií ortuti z existujúcich aj nových zdrojov. Touto smernicou by sa malo prispieť k obmedzeniu emisií ortuti v Únii, ako sa požaduje v oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 28. januára 2005 o stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti a v Minamatskom dohovore o ortuti.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zladil s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.
(6)  Z týchto dôvodov by sa mal revidovať režim národných emisných stropov stanovený v smernici 2001/81/ES, aby sa zaistil súlad s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Touto smernicou by sa ďalej malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia stanovených v právnych predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov zmeny klímy prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou, ako aj k celosvetovému zlepšeniu kvality ovzdušia.
(8)  Touto smernicou by sa ďalej pri čo najvyššej nákladovej efektívnosti malo prispieť k splneniu cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia stanovených v právnych predpisoch Únie a k zmierneniu vplyvov zmeny klímy prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou popri celosvetovom zlepšení kvality ovzdušia a zlepšením synergií s politikami Únie v oblasti zmeny klímy a energetiky a zabezpečením nezdovojovania existujúcich právnych predpisov Únie. Táto smernica by sa predovšetkým mala uviesť do súladu s vyvíjajúcimi sa opatreniami Únie a medzinárodnými opatreniami v oblasti zmeny klímy vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a komplexnej a záväznej celosvetovej dohody v oblasti zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Táto smernica by prostredníctvom zlepšenia kvality života občanov Únie mala tiež prispieť k zníženiu nákladov v Únii súvisiacich so zdravím spôsobených znečistením ovzdušia a zároveň byť prínosná pri prechode na ekologické hospodárstvo.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  Na zníženie emisií z námornej dopravy je potrebné zabezpečiť úplnú a včasnú implementáciu limitov stanovených Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) a prísne presadzovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ1a. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia na kontrolu emisií z lodí. Je vhodné, aby Únia a členské štáty zvážili vymedzenie nových oblastí kontroly emisií a naďalej pracovali v rámci IMO, aby sa pokračovalo v znižovaní emisií.
______________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 327, 27.11.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Členské štáty by mali splniť záväzky znižovania emisií týkajúce sa roku 2020 a 2030. V záujme zabezpečenia preukázateľného pokroku k splneniu záväzkov na rok 2030 by mali členské štáty v roku 2025 dosiahnuť prechodné úrovne emisií, ktoré sú stanovené na základe lineárnej trajektórie smerujúcej od úrovní emisií stanovených na rok 2020 až po úrovne vytýčené v záväzkoch zníženia emisií na rok 2030, ak by tento postup neprinášal neprimerane náklady. V prípade, že záväzky na rok 2025 nemožno takto obmedziť, členské štáty by mali vo svojej správe podľa tejto smernice danú situáciu odôvodniť.
(9)  Aby sa obmedzili atmosférické emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a skutočne prispelo k napĺňaniu cieľa Únie, pokiaľ ide o dosiahnutie kvality ovzdušia, ktorá nemá významné nepriaznivé vplyvy na zdravie a nepredstavuje preň riziko, a aby sa znížili úrovne a ukladanie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok pod hranicou kritických množstiev a úrovní, sa v tejto smernici stanovujú národné záväzky zníženia emisií na roky 2020, 2025 a 2030.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a prechodných úrovní emisií by členské štáty mali byť oprávnené zohľadňovať zníženia emisií z medzinárodnej námornej dopravy, ak sú emisie z tohto sektora nižšie ako úrovne emisií, ktoré by vyplývali z dodržiavania noriem vyplývajúcich z právnych predpisov Únie, vrátane limitov týkajúcich sa obsahu síry v palivách, ktoré sa stanovujú v smernici Rady 1999/32/ES21. Členské štáty by mali mať aj možnosť spoločne plniť svoje záväzky a dosahovať prechodné úrovne emisií týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES.22 Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania prechodných úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu akéhokoľvek z týchto nástrojov flexibility daným členským štátom.
(11)  S cieľom podporiť nákladovo efektívne plnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií by členské štáty mali mať možnosť spoločne plniť svoje záväzky týkajúce sa metánu (CH4) a uplatňovať pritom rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES22. Členské štáty by mohli upraviť svoje národné inventúry emisií vzhľadom na lepšie vedecké poznatky a postupy v súvislosti s emisiami na účely kontroly dodržiavania ich národných emisných stropov, plnenia záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a dosahovania úrovní emisií. V prípade nesplnenia podmienok stanovených v tejto smernici by Komisia mohla namietať proti využitiu týchto flexibilít daným členským štátom.
__________________
__________________
21 Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).
22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií a dosahovania prechodný úrovní emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES.23
(12)  Členské štáty by mali prijať a vykonávať národný program kontroly znečistenia ovzdušia so zámerom splniť svoje požiadavky znižovania emisií, a tak účinne prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti kvality ovzdušia. V tomto zmysle by členské štáty mali zohľadniť potrebu znížiť emisie v zónach a aglomeráciách postihnutých nadmernými koncentráciami látok znečisťujúcich ovzdušie a/alebo v tých, ktoré významne prispievajú k znečisteniu ovzdušia v iných zónach a aglomeráciách, ako aj v susedných krajinách. Na tento účel by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali prispievať k úspešnej realizácii plánov kvality ovzdušia vyplývajúcich z článku 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES23.
__________________
__________________
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom znížiť atmosférické emisie NH3 a PM2,5 pochádzajúcich od hlavných znečisťovateľov ovzdušia by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou výsledkov.
(13)  S cieľom znížiť atmosférické emisie NH3, CH4 a PM2,5 pochádzajúce od hlavných znečisťovateľov ovzdušia by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné v poľnohospodárskom sektore. Tieto opatrenia by mali by byť nákladovo efektívne a mali by sa zakladať na konkrétnych informáciách a údajoch, zohľadňovať vedecký pokrok a predchádzajúce opatrenia prijaté členskými štátmi. V snahe znížiť tieto emisie by bol vhodný vývoj usmernení o správnej poľnohospodárskej praxi používania NH3, ktoré by sa vymieňali na úrovni Únie. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou výsledkov.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  S cieľom znížiť emisie pochádzajúce od hlavných znečisťovateľov by národné programy kontroly znečistenia ovzdušia mali obsahovať opatrenia uplatniteľné vo všetkých príslušných sektoroch vrátane poľnohospodárstva, priemyslu, cestnej dopravy, necestných pojazdných strojov, vnútrozemskej a vnútroštátnej lodnej dopravy, vykurovania domácností a rozpúšťadiel. Členské štáty by mali byť vzhľadom na špecifické okolnosti v danej krajine oprávnené vykonávať iné opatrenia ako opatrenia stanovené v tejto smernici, a to s rovnocennou úrovňou environmentálneho výkonu.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Pri prijímaní opatrení, ktoré sa majú zahrnúť do národných programov kontroly znečistenia ovzdušia uplatniteľných v poľnohospodárskom sektore, by členské štáty mali zabezpečiť, že budú plne zohľadnené vplyvy na malé a stredné poľnohospodárske podniky, a že tieto vplyvy neprinesú značné dodatočné náklady, ktoré nemôžu znášať takéto poľnohospodárske podniky. Zlepšenie kvality ovzdušia by sa malo dosiahnuť prostredníctvom primeraných opatrení, ktoré zabezpečia budúcnosť poľnohospodárskych podnikov. Národné programy kontroly znečistenia ovzdušia by mali vytvárať rovnováhu medzi chovom hospodárskych zvierat a kontrolou znečistenia.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Opatrenia prijaté v rámci národných programov kontroly znečistenia ovzdušia na predchádzanie emisií NH3, CH4 a PM2,5 v odvetví poľnohospodárstva by mali byť oprávnené na finančnú podporu okrem iného z fondov rozvoja vidieka, najmä opatrenia malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, ktoré si vyžadujú podstatnú zmenu postupov alebo podstatné investície, ako napríklad extenzívne spísanie, agroekológia anaeróbne vyhnívanie na výrobu bioplynu použitím poľnohospodárskeho odpadu a nízkoemisné systémy ustajnenia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  S cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, by národné programy kontroly kvality ovzdušia mali zahŕňať opatrenia na zníženie emisií oxidov dusíka a tuhých častíc v mestských oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a s judikatúrou Súdneho dvora by verejnosť mala získať rozsiahly prístup k spravodlivosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie tejto smernice a prispieť k ochrane práva na život v prostredí, ktoré je primerané k osobnému zdraviu a dobrému životu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Na zabezpečenie účinnosti tejto smernice a opatrení prijatých na dosiahnutie jej cieľov sú potrebné environmentálne inšpekcie a dohľad nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 c (nové)
(15c)  Pri hodnotení synergií medzi politikou kvality ovzdušia EÚ a politikou v oblasti klímy a energetiky by Komisia mala zohľadniť štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu „Kvalita ovzdušia – Doplnkové posúdenie vplyvu týkajúce sa interakcií medzi politikou EÚ v oblasti kvality ovzdušia a politikou v oblasti energetiky a klímy“.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES26 je potrebné zmeniť, aby sa zabezpečila konzistentnosť tejto smernice s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z roku 1998.
(20)  Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES26 je potrebné zmeniť, aby sa zabezpečila konzistentnosť tejto smernice a smernice 2008/50/ES s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z roku 1998.
__________________
__________________
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny usmernení pre podávanie správ stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a V s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(21)  S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa mala Komisii na vymedzené obdobie udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny usmernení pre podávanie správ stanovených v prílohe I, ako aj v časti 1 prílohy III a prílohách IV a V s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny by mali čo najviac zosúlaďovať svoje vnútroštátne právne predpisy s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Zámerom tejto smernice je obmedziť atmosférické emisie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok, prekurzorov ozónu, primárnych tuhých častíc a prekurzorov sekundárnych tuhých častíc a iných látok znečisťujúcich ovzdušie, čím sa prispeje k:
a)  plneniu dlhodobého cieľa Únie, ktorým je dosiahnuť úrovne kvality ovzdušia, ktoré nebudú mať výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie ani nebudú pre ne predstavovať riziká v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie o kvalite ovzdušia;
b)  dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti biodiverzity a ekosystému prostredníctvom zníženia úrovní a ukladania acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok a iných znečisčujúcich látok vrátane prízemného ozónu pod kritické záťaže a úrovne;
c)  dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia stanovených v legislatívnych aktoch Únie;
d)  zmierneniu vplyvov zmeny klímy znížením emisií prostredníctvom zníženia emisií klimatických znečisťujúcich látok s krátkou životnosťou a zlepšenia synergií s klimatickou a energetickou politikou Únie.
Táto smernica sa predovšetkým uvedie do súladu s vyvíjajúcimi sa opatreniami Únie a medzinárodnými opatreniami v oblasti zmeny klímy vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a komplexnej a záväznej celosvetovej dohody v oblasti zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
2.  „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý;
2.  „prekurzory ozónu“ znamenajú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny a oxid uhoľnatý;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 3 – bod 3 a (nový)
3a.  „kritická záťaž“ je kvantitatívny odhad pôsobenia jednej alebo niekoľkých znečisťujúcich látok, pod hranicou ktorých sa podľa súčasných poznatkov nevyskytujú významné negatívne vplyvy na určené citlivé zložky životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 3 – bod 3 b (nový)
3b.  „kritická úroveň“ je koncentrácia znečisťujúcich látok v atmosfére alebo v tokoch na receptory, nad úrovňou ktorej sa podľa súčasných poznatkov môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na príjemcov, ako sú napríklad ľudia, rastliny, ekosystémy alebo materiály;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 3 – bod 4 a (nový)
4a.  „prízemný ozón“ je ozón v najnižších častiach troposféry;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 3 – bod 4 b (nový)
4b.  „prchavé organické zlúčeniny“ (POZ) sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného svetla;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 3 – bod 6 a (nový)
6a.  „národný emisný strop“ je maximálne množstvo látky vyjadrené v kilotonách, ktoré sa môže emitovať v členskom štáte v kalendárnom roku;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 3 – bod 9
9.  „medzinárodná námorná doprava“ znamená plavby na mori a v pobrežných vodách vodnými plavidlami plaviacimi sa pod všetkými vlajkami, okrem rybárskych plavidiel, ktoré odchádzajú z územia jednej krajiny a prichádzajú na územie inej krajiny;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 3 – bod 12 a (nový)
12a.  „politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji“ sú nariadenia alebo smernice, ktoré, bez ohľadu na povinnosti stanovené v uvedených nariadeniach alebo smerniciach majú za cieľ čiastočne alebo v plnej miere obmedziť emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4) prostredníctvom vykonávania zmierňujúcich opatrení pri zdroji, okrem iného obmedzenia emisií, na čo slúži:
–  smernica 94/63/ES1a,
–  smernica 97/68/ES1b,
–  smernica 98/70/ES1c,
–  smernica 1999/32/ES1d,
–  smernica 2009/126/ES1e,
–  smernica 2004/42/ES1f,
–  smernica 2007/46/ES1g, vrátane nariadenia (ES) č. 715/20071h,
nariadenie (ES) č. 79/20091i,
nariadenia (ES) č. 595/2009 1ja nariadenia (ES) č. 661/20091k,
–  smernica 2010/75/EÚ1l;
–  nariadenie (EÚ) č. 167/20131m;
–  nariadenie (EÚ) č. 168/20131n;
–  smernica 2014/94/EÚ1o.
_______________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24).
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).
1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).
1d Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13).
1e Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36).
1f Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).
1g Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).
1h Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).
1i Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).
1j Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).
1k Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
1l Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
1m Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).
1n Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).
1o Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 3 – bod 12 b (nový)
12b.  „dotknutá verejnosť“ je verejnosť, na ktorú majú vplyv alebo môžu mať vplyv emisie látok znečisťujúcich ovzdušie do atmosféry, alebo verejnosť, ktorá by mohla byť zainteresovaná na týchto emisiách; na účely tohto vymedzenia sa má za to, že mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia, spotrebiteľské organizácie, organizácie, ktoré zastupujú záujmy zraniteľných skupín obyvateľstva, a iné príslušné orgány v oblasti zdravotníctva spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, sú zainteresované.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
1.  Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), prchavých organických zlúčenín iných ako metán (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) a metánu (CH4) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II.
1.  Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), amoniaku (NH3), tuhých častíc (PM2,5) aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2020, 2025 a od roku 2030, ktoré sú stanovené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty obmedzia svoje ročné antropogénne emisie metánu (CH4), okrem emisií enterického metánu produkovaného prežúvavými hospodárskymi zvieratami, aspoň v súlade s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií uplatniteľnými od roku 2030, ako je stanovené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1
2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, pri ktorých sa nevyžadujú neprimerané náklady, na obmedzenie svojich antropogénnych emisií SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 a CH4. Úrovne týchto emisií sa stanovia na základe objemu predaných palív vzhľadom na lineárnu trajektóriu znižovania emisií medzi úrovňami emisií daných látok na rok 2020 a úrovňami ich emisií stanovenými v záväzkoch týkajúcich sa znižovania emisií na rok 2030.
2.  Členské štáty poskytujú vo svojich správach predložených Komisii v súlade s článkom 9 aktuálne informácie o ich pokroku pri plnení ich národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na účel dodržiavania súladu s ustanoveniami odsekov 1 a 2:
3.  Nasledujúce emisie sa nezohľadňujú na účel dodržiavania súladu s ustanoveniami odseku 1:
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d
d)  emisie z medzinárodnej námornej dopravy bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1.
d)  emisie z medzinárodnej námornej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  V záujme dosiahnutia prechodných úrovní emisií stanovených na rok 2025 v súlade s článkom 4 ods. 2 a na účely dosiahnutia národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií stanovených v prílohe II, ktoré sú uplatniteľné počnúc rokom 2030 pre NOx, SO2 a PM2,5, môžu členské štáty kompenzovať zníženia emisií NOx, SO2 a PM2,5 dosiahnuté v medzinárodnej námornej doprave emisiami NOx, SO2 a PM2,5 uvoľnenými z iných zdrojov v tom istom roku, ak splnia tieto podmienky:
vypúšťa sa
a)  zníženia emisií sa uskutočnia v morských oblastiach patriacich do pobrežných vôd, výhradných hospodárskych zón alebo oblastí kontroly znečistenia členských štátov, ak takéto zóny boli vytvorené;
b)  prijali a vykonávali účinné monitorovacie a inšpekčné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatnenia tejto flexibility;
c)  vykonávali opatrenia na dosiahnutie nižších emisií NOx, SO2 a PM2,5 z medzinárodnej námornej dopravy, ako sú úrovne emisií, ktoré by sa dosiahli dodržaním noriem Únie vzťahujúcich sa na emisie NOx, SO2 a PM2,5, a u ktorých sa preukázala primeraná kvantifikácia dodatočných znížení emisií v dôsledku týchto opatrení;
d)  nekompenzovali viac ako 20 % znížení emisií NOx, SO2 a PM2,5 vypočítaných v súlade s písm. c) za predpokladu, že v dôsledku tejto kompenzácie nedôjde k nesúladu s národnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií na roky 2020, ktoré sú stanovené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Členské štáty môžu spoločne dosahovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu, ako aj prechodné úrovne emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, ak splnia nasledujúce podmienky:
2.  Členské štáty môžu spoločne dosahovať svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií metánu, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, ak splnia nasledujúce podmienky:
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu zaviesť upravené ročné národné inventúry emisií SO2, NOx, NH3, NMVOC a PM2,5 v súlade s prílohou IV, ak by sa im v dôsledku uplatnenia zlepšených metód inventúr emisií na základe vedeckých poznatkov nepodarilo dosiahnuť ich národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií alebo prechodné úrovne emisií.
3.  Členské štáty môžu zaviesť upravené ročné národné inventúry emisií SO2, NOx, NH3, NMVOC a PM2,5 v súlade s prílohou IV, ak by sa im v dôsledku uplatnenia zlepšených metód inventúr emisií na základe vedeckých poznatkov nepodarilo dosiahnuť ich národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4
4.  Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatňovať odseky 1, 2 a 3, o tom musia Komisiu informovať do 30. septembra roku predchádzajúceho príslušnému roku podávania správ. Tieto informácie musia obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a príslušných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné inventúry emisií.
4.  Členské štáty, ktoré majú v úmysle uplatňovať flexibility stanovené v tejto smernici, o tom informujú Komisiu do 31. decembra roku predchádzajúceho príslušnému roku podávania správ. Tieto informácie musia obsahovať údaje o znečisťujúcich látkach a príslušných sektoroch a v prípade dostupnosti aj o rozsahu vplyvov na národné inventúry emisií.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1
5.  Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry preskúma a posúdi, či je použitie ktoréhokoľvek druhu flexibility v konkrétnom roku v súlade s príslušnými požiadavkami a kritériami.
5.  Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry preskúma a posúdi, či je použitie flexibility alebo úpravy v konkrétnom roku v súlade s príslušnými požiadavkami a kritériami.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2
V prípade, že Komisia do deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 odsekoch 4, 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že použitie flexibility nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, prijme rozhodnutie a členskému štátu oznámi, že toto použitie nemožno akceptovať.
V prípade, že Komisia do šiestich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy uvedenej v článku 7 ods. 5 a 6 nevznesie žiadne námietky, daný členský štát môže považovať použitie uplatnenej flexibility za schválené a platné pre príslušný rok. Ak sa Komisia domnieva, že použitie flexibility nie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami a kritériami, prijme v lehote deviatich mesiacov od dátumu prijatia príslušnej správy rozhodnutie a členskému štátu oznámi, že toto použitie nemožno akceptovať. K tomuto rozhodnutiu sa pripojí odôvodnenie.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú podrobné pravidlá použitia flexibility uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa špecifikujú podrobné pravidlá použitia flexibility uvedenej v odsekoch 2 a 3 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1
1.  Členské štáty vypracujú a prijmú národný program kontroly znečistenia ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s cieľom obmedziť svoje ročné antropogénne emisie v súlade s článkom 4.
1.  Členské štáty vypracujú a prijmú národný program kontroly znečistenia ovzdušia v súlade s časťou 2 prílohy III s cieľom obmedziť svoje ročné emisie v súlade s článkom 4 a dosiahnuť ciele tejto smernice podľa článku 1.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  posúdia nákladovú efektívnosť opatrení na znižovanie emisií a zohľadnia už dosiahnuté zníženie emisií, alebo ak členský štát prioritizuje svoje opatrenia na znižovanie emisií, ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním existujúcich právnych predpisov Únie;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  prioritizujú osobitné politické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť riziká pre zdravie zraniteľných skupín osôb a zabezpečia súlad s cieľom zníženia expozície stanoveným v súlade s časťou B prílohy XIV k smernici 2008/50/ES;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  zohľadnia potrebu znížiť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie na účel dosiahnutia súladu s cieľmi kvality ovzdušia na ich územiach a v prípade vhodnosti aj v susedných členských štátoch;
b)  znížia emisie látok znečisťujúcich ovzdušie na účel dosiahnutia súladu s cieľmi v oblasti kvality ovzdušia na ich územiach, najmä pokiaľ ide o hraničné hodnoty stanovené v smernici 2008/50/ES, a v prípade vhodnosti aj v susedných členských štátoch;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  vyčíslia dodatočné zníženie emisií potrebné na dosiahnutie úrovne kvality okolitého ovzdušia, ktorá je rovnaká alebo nižšia ako úroveň, ktorú odporúča dosiahnuť do roku 2030 Svetová zdravotnícka organizácia;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  vyčíslia dodatočné zníženie emisií potrebné na dosiahnutie kritických záťaží a úrovní pre ochranu životného prostredia do roku 2030;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b c (nové)
bc)  určia príslušné opatrenia na splnenie cieľov uvedených v písmenách ba) a bb);
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  podporia posun investícií smerom k čistým a účinným technológiám a udržateľnej výrobe pomocou fiškálnych stimulov;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c b (nové)
cb)  posúdia, do akej miery majú rozdielne vnútroštátne geografické regióny odlišné potreby a ťažkosti pri riešení problému znečistenia ovzdušia;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  zabezpečia, že príslušné zodpovedné orgány monitorujú účinnosť opatrení zavedených členskými štátmi na dosiahnutie súladu s touto smernicou a v prípade potreby sú splnomocnené konať.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zabezpečí, aby všetky politiky EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia pri zdroji zodpovedali svojmu účelu a prispievali k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti kvality vzduchu.
Na tento účel sa Komisia a členské štáty bezodkladne dohodnú na novom návrhu nariadenia týkajúcom sa noriem a skutočného objemu emisií vzniknutých počas jazdy, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.
Nová skúšobná metóda typového schválenia sa začne uplatňovať najneskôr v roku 2017 a zabezpečí, že znečisťujúce látky ako NOx a tuhé častice (PM2,5 a PM10) budú účinne obmedzené podľa faktorov zhody potrebných na opísanie skutočných podmienok jazdenia. Nové testy budú nezávislé a transparentné.
Tieto faktory zhody budú prísne a vyčíslia sa iba s cieľom preukázať neistotu skúšobného postupu založeného na skutočnom objeme emisií vzniknutých počas jazdy.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty ustanovia systém rutinných a nerutinných environmentálnych inšpekcií a dohľadu nad trhom s mobilnými a stacionárnymi zdrojmi, ako aj informovania verejnosti o tomto trhu, aby sa zabezpečila účinnosť politík a opatrení pri dosahovaní zníženia emisií za reálnych prevádzkových podmienok.
Do ... * Komisia predloží legislatívny návrh na celoúniový systém kontrolných skúšok počas prevádzky a zverejňovanie emisných noriem týkajúcich sa ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý bude spravovať príslušný zodpovedný orgán, s cieľom overiť, či sú vozidlá a motory v súlade s normou Euro 6 počas celej ich životnosti.
______________
*Dva roky od dátumu transpozície tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty môžu podporiť postupné odstránenie zdrojov nízkych emisií tým, že v odvetví dopravy a dodávky palív presadia nahradenie pórovitých hadíc technologickými riešeniami, ktoré neprodukujú žiadne emisie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – písmeno b
b)  členské štáty sa rozhodnú využiť ktorýkoľvek druh flexibility stanovený v článku 5.
b)  členské štáty sa rozhodnú využiť flexibilitu stanovenú v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Národné programy kontroly znečistenia ovzdušia naznačujú, či členské štáty zamýšľajú využiť niektorú z flexibilít stanovenú v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5
5.  V súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie členské štáty ešte pred dokončením svojom návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia, ako aj pred jeho akoukoľvek významnou aktualizáciou vedú o danom návrhu konzultácie s verejnosťou a príslušnými orgánmi, u ktorých sa predpokladá zodpovednosť za vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia z dôvodu ich osobitných environmentálnych úloh v oblasti znečistenia ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach. V náležitých prípadoch sa zabezpečia cezhraničné konzultácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.
5.  V súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie členské štáty ešte pred dokončením svojom návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia, ako aj pred jeho akoukoľvek aktualizáciou vedú o danom návrhu konzultácie a príslušnými orgánmi, u ktorých sa predpokladá zodpovednosť za vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia z dôvodu ich osobitných environmentálnych úloh v oblasti znečistenia ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach. Tieto konzultácie zahŕňajú príslušné miestne alebo regionálne orgány zodpovedné za vykonávanie politík znižovania emisií v špecifikovaných zónach a/alebo aglomeráciách, pričom nevylučujú zóny a/alebo aglomerácie, ktoré sa nachádzajú na území aspoň dvoch členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie zabezpečia, že sa s dotknutou verejnosťou konzultuje v skorom štádiu pri vypracúvaní a posudzovaní návrhov národných programov kontroly znečistenia ovzdušia a pri akýchkoľvek aktualizáciách týchto programov pred ich finalizáciou. V prípade potreby sa zabezpečia cezhraničné konzultácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie vrátane článku 25 smernice 2008/50/ES.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty vymenujú svoj vlastný nezávislý odborný orgán, aby uskutočnil preskúmanie návrhov národných programov znečistenia ovzdušia s cieľom posúdiť presnosť informácií a primeranosť politík a opatrení stanovených v týchto programoch. Výsledky tohto preskúmania sa sprístupnia verejnosti pred uverejnením návrhu národného programu kontroly znečistenia ovzdušia s cieľom uľahčiť zmysluplnú účasť verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)
Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa opatrení na znižovanie emisií, ktoré nie sú uvedené v časti 1 prílohy III, vrátane vykurovania domácností a cestnej dopravy, a ktoré môžu členské štáty zahrnúť do národného programu kontroly znečistenia ovzdušia.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 8
8.  Komisia môže stanoviť usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia.
8.  Komisia stanoví usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9
9.  Komisia môže takisto určiť formát a nevyhnutné informácie týkajúce sa národných programov členských štátov v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v podobe vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.
9.  Komisia takisto určí formát a nevyhnutné informácie týkajúce sa národných programov členských štátov v oblasti kontroly znečistenia ovzdušia v podobe vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Fond pre čisté ovzdušie
Komisia uľahčí prístup k finančnej podpore v záujme zabezpečenia toho, aby sa mohli prijať vhodné opatrenia zamerané na splnenie cieľov podľa tejto smernice.
Toto zahŕňa dostupné financovanie v rámci, okrem iného:
a)  poľnohospodárskeho financovania vrátane financovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020 zmenenej preskúmaním v polovici trvania v roku 2017 s cieľom zahrnúť kvalitu ovzdušia ako „verejný statok“ s osobitným odkazom na amoniak alebo metán, alebo na amoniak a metán, aby členské štáty a ich príslušné regionálne a miestne orgány dostali príležitosť na to, aby prispievali k znižovaniu emisií špecifickými opatreniami a aby dostali potrebnú pomoc;
b)  budúcich pracovných programov Horizontu 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu;
c)  európskych štrukturálnych a investičných fondov;
d)  nástrojov financovania opatrení v oblasti životného prostredia a klímy, napríklad LIFE;
e)  každej kombinácie uvedených možností.
Komisia zabezpečí, aby postupy financovania boli jednoduché, transparentné a prístupné rôznym úrovniam štátnej správy.
Komisia vyhodnotí možnosť vytvorenia jednotného kontaktného miesta, kde by subjekty mohli jednoducho skúmať dostupnosť financovania a postupy spojené s prístupom k projektom, ktoré sa zaoberajú otázkami znečistenia ovzdušia.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4
4.  Členské štáty uplatňujúce flexibilitu podľa článku 5 ods. 1 v informatívnej správe o inventúrach za príslušný rok uvedú nasledujúce informácie:
vypúšťa sa
a)  množstvo emisií NOx, SO2 a PM2,5 , ktoré by vzniklo pri absencii oblasti kontroly emisií;
b)  úroveň znížení emisií dosiahnutú v časti oblasti kontroly emisií, ktorá prislúcha členskému štátu, v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c);
c)  rozsah, v akom túto flexibilitu uplatňujú;
d)  akékoľvek ďalšie údaje, ktoré členské štáty môžu považovať za vhodné, aby Komisii s pomocou Európskej environmentálnej agentúry umožnili vykonať úplné posúdenie podmienok, za ktorých sa daná flexibilita uplatnila.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7
7.  Členské štáty vypracujú inventúry emisií vrátane upravených inventúr emisií, prognóz emisií a informatívnu správu o inventúrach, v súlade s prílohou IV.
7.  Členské štáty vypracujú inventúry emisií v prípade potreby vrátane upravených inventúr emisií, prognóz emisií a informatívnu správu o inventúrach, v súlade s prílohou IV.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1
1.  V prípade uskutočniteľnosti členské štáty zabezpečia monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.
1.  Členské štáty monitorujú nepriaznivé vplyvy znečisťovania ovzdušia na ekosystémy v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  V prípade vhodnosti členské štáty koordinujú monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia s ďalšími programami monitorovania vytvorenými na základe právnych predpisov Únie vrátane smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2000/60/ES.30
2.  Členské štáty koordinujú monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia s ďalšími programami monitorovania vytvorenými na základe právnych predpisov Únie vrátane smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES a 2000/60/ES30.
__________________
__________________
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia [do troch mesiacov od dátumu uvedeného v článku 17, konkrétny dátum doplní Úrad pre publikácie] a následne každé dva roky ich aktualizácie.
1.  Členské štáty Komisia predkladajú svoje národné programy kontroly znečistenia ovzdušia do ...* a následne každé dva roky ich aktualizácie.
_________________
*Šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade aktualizácie národného programu kontroly znečistenia ovzdušia podľa článku 6 ods. 4 príslušný členský štát Komisii danú skutočnosť oznámi do dvoch mesiacov.
V prípade aktualizácie národného programu kontroly znečistenia ovzdušia podľa článku 6 ods. 4 príslušný členský štát Komisiu o tomto aktualizovanom programe upovedomí do dvoch mesiacov.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Od roku 2017 členské štáty oznamujú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre svoje národné inventúry emisií, prognózy emisií, priestorovo rozčlenené inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a správy uvedené v článku 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a v prípade vhodnosti podľa článku 7 ods. 4, ods. 5 a ods. 6 v súlade s termínmi na podávanie správ stanovenými v prílohe I.
2.  Od roku 2017 členské štáty oznamujú Komisii a Európskej environmentálnej agentúre svoje národné inventúry emisií, prognózy emisií, priestorovo rozčlenené inventúry emisií, inventúry veľkých bodových zdrojov a správy uvedené v článku 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a v prípade vhodnosti podľa článku 7 ods. 5 a ods. 6 v súlade s termínmi na podávanie správ stanovenými v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
3.  Členské štáty predkladajú správy o svojich národných emisiách a prognózach emisií CH4 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013.31
vypúšťa sa
__________________
31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry a členských štátov pravidelne kontroluje údaje uvedené v národných inventúrach emisií. K týmto kontrolám patria:
4.  Komisia za pomoci Európskej environmentálnej agentúry a členských štátov pravidelne kontroluje údaje uvedené v národných inventúrach emisií a národných programoch kontroly znečistenia ovzdušia. K týmto kontrolám patria:
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  kontroly v záujme overenia, či národné programy kontroly znečistenia ovzdušia plnia požiadavky článku 6.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Výsledky preskúmania, ktoré vykoná Komisia, sa zverejňujú v súlade s článkom 11.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Najmenej každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri vykonávaní tejto smernice vrátane posúdenia jej prínosu pre splnenie cieľov tejto smernice.
1.  Najmenej každých 30 mesiacov počnúc ... * Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice. Komisia týmto posúdi:
a)  svoj príspevok a úsilie členských štátov k dosiahnutiu cieľov tejto smernice;
b)  pokrok v znižovaní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorý sa plánuje dosiahnuť do roku 2025 a 2030;
c)  pokrok pri dosahovaní dlhodobých cieľov kvality ovzdušia, ktoré boli stanovené v 7. environmentálnom akčnom programe;
d)  či sú prekročené kritické záťaže a úrovne a smerné hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie; ako aj
e)  čerpanie dostupných finančných prostriedkov EÚ, prostredníctvom ktorých sa dosahuje znižovanie znečistenia ovzdušia, členskými štátmi.
______________
*Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Pri podávaní správ o znižovaní emisií v členských štátoch za rok 2020, 2025 a 2030 priloží Komisia v prípade akéhokoľvek nesplnenia stanovených požiadaviek prípadne aj vysvetlenie.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
Keď sa v správe uvádza, že členské štáty nedokážu dodržiavať právne predpisy Únie a limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, Komisia:
a)  zhodnotí, či nedosiahnutie je výsledkom neúčinnej politiky EÚ týkajúcej sa znečistenia ovzdušia pri zdroji, vrátane vykonávania na úrovni členských štátov;
b)  konzultuje s výborom uvedeným v článku 14 a určí, či treba prijať nové právne predpisy, a prípadne predloží legislatívne návrhy na zabezpečenie splnenia cieľov tejto smernice. Každý takýto návrh podporuje dôkladné posúdenie vplyvu a zohľadňuje najnovšie vedecké údaje.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia predkladá v každom prípade správu za rok 2025 uvedenú v predchádzajúcej časti. Do správy zahrnie aj informácie o dosiahnutí prechodných úrovní emisií uvedených v článku 4 ods. 2, ako aj dôvody každého nedosiahnutia cieľov. Uvedie v nej potrebu ďalších opatrení, a to aj s prihliadnutím na vplyvy realizácie cieľov na dané odvetvia.
Na základe týchto správ Komisia spolu s členskými štátmi určí potrebu ďalších opatrení vrátane na úrovni členských štátov, a to aj s prihliadnutím na vplyvy realizácie cieľov na dané odvetvia.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
2.  Správy uvedené v odseku 1 môžu obsahovať hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice.
2.  Správy uvedené v odseku 1 obsahujú hodnotenie environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvov tejto smernice, vrátane vplyvu prijatých opatrení na systémy zdravotníctva členských štátov a náklady nevykonávania. Komisia tieto správy zverejní.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia tiež pred stanovením národného záväzku týkajúceho sa znižovania emisií vykoná posúdenie vplyvu ortute (Hg) a v prípade potreby predloží nový legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Európske fórum pre čisté ovzdušie
Komisia zriadi Európske fórum pre čisté ovzdušie s cieľom uľahčiť koordinované vykonávanie programu Čisté ovzdušie a spájať všetkých príslušných aktérov vrátane príslušných orgánov členských štátov na všetkých príslušných úrovniach, Komisie, priemyslu, občianskej spoločnosti a vedeckej obce každé dva roky. Fórum pre čisté ovzdušie dohliada na vytvorenie usmernenia pre vypracovanie a vykonávanie národných programov kontroly znečistenia ovzdušia a vývoj spôsobov znižovania emisií vrátane posúdenia požiadaviek na vykazovanie.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  pokrok členských štátov pri plnení záväzných cieľov v oblasti znečistenia ovzdušia v jednotlivých krajinách pre roky 2025 a 2030 pre jednotlivé znečisťujúce látky.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  výsledky preskúmania uvedené v článku 9 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá verejnosť mala prístup k administratívnym a súdnym postupom, aby mohla napadnúť opatrenia alebo nečinnosť príslušných orgánov alebo súkromných osôb, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tejto smernice.
Týmito postupmi sa zabezpečí primeraná a účinná náprava vrátane prípadného predbežného opatrenia, pričom sú spravodlivé, nestranné, včasné a nie sú nedostupne drahé.
Členské štáty zabezpečia, aby informácie o možnostiach prístupu k takýmto postupom boli verejne dostupné, a zvážia vytvorenie vhodných podporných mechanizmov s cieľom odstrániť alebo obmedziť finančné a iné bariéry v prístupe k spravodlivosti.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 b (nový)
2b.  Na základe správ uvedených v článku 10 ods. 1 Komisia v súvislosti s NH3 na základe najnovších vedeckých dôkazov posudzuje existujúce právne záväzné národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií, pričom zohľadnia výsledky dosiahnuté členskými štátmi podľa smernica 2001/81/ES a protokolu k dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, znižovaní acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu.
Do roku 2022 Komisia zhodnotí pokrok pri plnení záväzkov podľa tejto smernice, berúc do úvahy okrem iného:
a)  usmerňujúci dokument EHK OSN na prevenciu a zníženie emisií amoniaku, rámcový kódex EHK OSN týkajúci sa vhodných postupov v poľnohospodárstve na účely zníženia emisií amoniaku, revidovaný v roku 2014, a najlepšie dostupné techniky stanovené v článku 3 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ;
b)  agroenvironmentálne opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;
c)  revízie všetkých príslušných právnych predpisov o kvalite ovzdušia, okrem iného aj dokumentov uvedených v článok 3 ods. 12a tejto smernice.
V prípade potreby Komisia predloží legislatívne návrhy cieľov na obdobie po roku 2030 na zlepšenie noriem kvality ovzdušia.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Na základe správ uvedených v článku 10 ods. 1 Komisia preskúma túto smernicu najneskôr v roku 2025 s cieľom zabezpečiť pokrok smerom k dosiahnutiu odporúčaných úrovní kvality ovzdušia Svetovej zdravotníckej organizácie a dlhodobej vízie stanovenej v 7. akčnom environmentálnom akčnom programe. Komisia v prípade potreby a pri zohľadnení vedeckého a technického pokroku najmä navrhne zmeny národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií v prílohe II.
Na základe pravidelných práv uvedených v článku 10 ods. 1 Komisia posúdi opatrenia na znižovanie emisií z medzinárodnej lodnej dopravy najmä v teritoriálnych vodách a výlučných hospodárskych zónach členských štátov a podľa potreby predloží legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 12
Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií.
Únia a členské štáty sa podľa okolností budú usilovať o dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj o koordináciu úsilia v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), a to aj prostredníctvom výmeny informácií týkajúcich sa technického a vedeckého výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť východiskovú základňu znižovania emisií. Členské štáty uskutočnia cezhraničné konzultácie o vzájomnom ohrození emisiami v prípade susediacich priemyselných regiónov týchto štátov, a vypracujú spoločné plány na odstránenie alebo znižovanie týchto emisií.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2
2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 7, článku 7 ods. 9 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6 ods. 7, 7 ods. 9 a 8 ods. 3 sa udeľuje Komisii na dobu piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, ak Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči tomuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
_______________
*Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 15
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o týchto opatreniach informujú Komisiu do ...*a bezodkladne jej oznámia ich každú zmenu.
_________________
* Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 a (nový)
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, neprenesú členské štáty bremeno súvisiace so splnením požiadaviek na orgány, ktoré nemajú strategické právomoci na splnenie požiadaviek smernice.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 16 – úvodná časť
Do prílohy I k smernici 2003/35/ES sa pridáva toto písmeno g):
Do prílohy I k smernici 2003/35/ES sa pridáva toto písmeno g) a h):
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 16 – bod 1 a (nový)
„h) článok 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.“
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Príloha I – tabuľka A – riadok 4

Text predložený Komisiou

Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja

–  CH4

ročne, od roku 2005 do roku nahlasovania mínus 2 (X-2)

15.  2****

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Príloha I – tabuľka A – riadok 5

Text predložený Komisiou

Predbežné národné emisie podľa súhrnu NFR(2)

—  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

ročne, za rok nahlasovania mínus 1 (X-1)

30.  9.

Pozmeňujúci návrh

Predbežné národné emisie podľa súhrnu NFR(2)

—  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

každé dva roky, za rok nahlasovania mínus 1 (X-1)

31.  12.

Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Príloha I – tabuľka C – riadok 5

Text predložený Komisiou

Predpokladané emisie podľa kategórie agregovaného zdroja

–  CH4

každé dva roky, za každý rok od roku X do roku 2030 a v prípade vhodnosti do roku 2040 a roku 2050

15.  3

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno a
a)  hospodárenie s dusíkom so zreteľom na úplný cyklus dusíka,
a)  hospodárenie s dusíkom so zreteľom na úplný cyklus dusíka a zváženie vypracovania plánov hospodárenia s pôdou a živinami;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno c
c)  nízkoemisné postupy rozmetávania hnoja,
c)  nízkoemisné postupy rozmetávania hnoja a techniky vrátane oddeľovania na tekutú a pevnú zložku;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno e
e)  nízkoemisné systémy spracovania a kompostovania hnoja,
e)  nízkoemisné systémy spracovania a kompostovania hnoja vrátane oddeľovania na tekutú a pevnú zložku;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g a (nové)
ga)  podpora pasenia a extenzívneho chovu a zlepšovanie biodiverzity pastvín rastlinami s vysokým obsahom aminokyselín, ako sú ďatelina, alfalfa a obilniny;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g b (nové)
gb)  podpora striedania plodín vrátane plodín viažucich dusík;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 1 – písmeno g c (nové)
gc)  podpora agroekologického poľnohospodárstva, ktoré vedie k poľnohospodárskym systémom s vysokou biodiverzitou, účinnosti využívania zdrojov a zníženiu alebo ideálne odstráneniu závislosti na chemických vstupoch.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A – bod 3 – písmeno d
d)  rozmetávanie anorganických hnojív v súlade s predvídateľnými potrebami pestovanej plodiny alebo trávnatého porastu, pokiaľ ide o dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív.
d)  nahradenie anorganických hnojív organickými hnojivami v čo najväčšej možnej miere. Ak sa naďalej používajú anorganické hnojivá, ich rozmetávanie musí byť v súlade s predvídateľnými potrebami pestovanej plodiny alebo trávnatého porastu, pokiaľ ide o dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel A a (nový)
Aa.  Opatrenia na kontrolu emisií oxidov dusíka a tuhých častíc v mestských oblastiach
V konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi členské štáty zvážia tieto opatrenia:
–  udržateľné plány mestskej mobility vrátane opatrení, ako sú zóny s nízkymi emisiami, poplatky za dopravné zaťaženie, kontroly parkovania, obmedzenie rýchlosti, systémy spoločného používania automobilov a zavádzanie alternatívnej dobíjacej infraštruktúry;
–  podpora zmeny spôsobov dopravy s cieľom zvýšiť používanie bicyklov, chôdze a verejnej dopravy;
–  plány udržateľnej mestskej nákladnej prepravy, ako je zavedenie konsolidačných centier plus opatrenia na povzbudenie zmeny regionálnej prepravy z cestnej na elektrickú vlakovú a vodnú;
–  používanie systému plánovania na riešenie emisií z nového vývoja a kotlových systémov; modernizovanie jestvujúcich budov opatreniami energetickej účinnosti;
–  modernizačné systémy na podporu nahrádzania starých domácich spaľovacích zariadení lepšou izoláciou domov, tepelnými čerpadlami, ľahkým vykurovacím olejom, novými zariadeniami na drevené pelety, oblastným vykurovaním alebo plynom;
–  hospodárske a daňové stimuly na podporu využívania vykurovacích zariadení s nízkymi emisiami;
–  zákaz spaľovania pevného paliva v obytných štvrtiach a iných citlivých oblastiach na ochranu zdravia zraniteľných skupín vrátane detí;
–  zaručenie minimalizácie emisií zo stavebníctva zavedením a posilňovaním politík na znižovanie a monitorovanie stavebného prachu a stanovenie emisných limitov pre necestné pojazdné stroje;
–  revízia daňových sadzieb za vozidlá s prihliadnutím na vyššie reálne emisie automobilov s naftovým motorom a benzínovým motorom s priamym vstrekovaním paliva v záujme podpory predaja menej znečisťujúcich vozidiel;
–  verejné obstarávanie a daňové stimuly na podporu skorého využívania automobilov s ultranízkymi emisiami;
–  podpora modernizácie filtrov tuhých častíc triedy IV UNECE REC v naftových motoroch strojov, nákladných áut, autobusov a taxíkov;
–  regulácia emisií zo stavebných strojov a iných necestných pojazdných strojov v prevádzke v husto osídlených oblastiach (a to aj pomocou modernizácie);
–  kampane na zvyšovanie informovanosti a upozorňovanie.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Príloha III – časť 1 – oddiel C a (nový)
Ca.  Opatrenia na znižovanie emisií uhľovodíkov
Členské štáty znížia emisie nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC) prostredníctvom podpory využívania moderných hadicových technológií bez emisií, ktoré sa používajú v rôznych sektoroch.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno a – bod i
i)  politických priorít a ich vzťahu k prioritám stanoveným v iných relevantných politických oblastiach vrátane oblasti zmeny klímy;
i)  politických priorít a ich vzťahu k prioritám stanoveným v iných relevantných politických oblastiach vrátane poľnohospodárstva, vidieckeho hospodárstva, priemyslu, mobility a dopravy, ochrany prírody a zmeny klímy;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno b
b)  zvažované politické možnosti na účely splnenia záväzkov znižovania emisií na rok 2020 a rok 2030 a ďalšie roky a prechodné úrovne emisií určené na rok 2025, ako aj na účely ďalšieho zlepšovania kvality ovzdušia; analýza týchto záväzkov vrátane uvedenia analytickej metódy; osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životné prostredie; ako aj súvisiace neistoty;
b)  zvažované politické možnosti na účely splnenia záväzkov znižovania emisií na rok 2020, 2025 a rok 2030, ako aj na účely ďalšieho zlepšovania kvality ovzdušia; analýza týchto záväzkov vrátane uvedenia analytickej metódy; osobitné alebo kombinované vplyvy politík a opatrení na zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životné prostredie; ako aj súvisiace neistoty;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno d
d)  podľa potreby objasnenie dôvodov, prečo nemožno dosiahnuť prechodné úrovne emisií na rok 2025 bez neprimerane nákladných opatrení;
d)  objasnenie opatrení prijatých na splnenie národných záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno d a (nové)
da)  objasnenie metodiky použitej na zabezpečenie toho, aby opatrenia na účely dosiahnutia národných záväzkov znižovania PM2.5 uprednostňovali znižovanie emisií čierneho uhlíka;
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno e
e)  posúdenie spôsobu, akým sa vybranými politikami a opatreniami zabezpečuje súlad s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných politických oblastiach.
e)  posúdenie spôsobu, akým sa vybranými politikami a opatreniami zabezpečuje súlad s plánmi a programami vytvorenými v iných relevantných politických oblastiach, najmä, ale nie výlučne, plánov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, prechodných národných programov a plánov inšpekcií podľa smernice 2010/75/ES, národných akčných plánov energetickej efektívnosti podľa smernice 2012/27/EÚ, národných akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov podľa smernice 2009/28/ES a príslušných plánov a programov spĺňajúcich požiadavky smernice 2001/42/ES alebo ekvivalentných ustanovení v následných právny predpisoch.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno a
a)  posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu, ako aj pri znižovaní emisií a znižovaní koncentrácií znečistenia;
a)  posúdenie pokroku dosiahnutého v rámci vykonávania programu, ako aj pri znižovaní emisií, znižovaní koncentrácií znečistenia a súvisiacich environmentálnych, verejnozdravotných a sociálno-ekonomických prínosov;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno b
b)  všetky významné zmeny politického kontextu, posúdení, programu alebo harmonogramu vykonávania.
b)  všetky významné zmeny politického kontextu, posúdení (vrátane výsledkov vykonaných inšpekcií a dohľadu nad trhom v súlade s článkom 6 ods. 2b), programu alebo harmonogramu vykonávania.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno b a (nové)
ba)  posúdenie pokroku pri dosahovaní dlhodobých cieľov Únie v oblasti zdravia a životného prostredia, s ohľadom na akúkoľvek potrebnú aktualizáciu týchto cieľov vrátane nových usmernení o kvalite ovzdušia, ktoré stanoví Svetová zdravotnícka organizácia;
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Príloha III – časť 2 – bod 2 – písmeno b b (nové)
bb)  ak sa národný program kontroly znečistenia ovzdušia aktualizuje v súlade s článkom 6 ods. 4, musí zahŕňať aj informácie o všetkých dodatočných opatreniach na znižovanie znečistenia ovzdušia, ktorých uplatňovanie sa zvažovalo na primeranej miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni pri uplatňovaní v súvislosti s dosiahnutím záväzkov týkajúcich sa znižovania emisií a cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia, vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe III tejto smernice a odseku 3 prílohy XV (B) k smernici 2008/50/ES.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0249/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia