Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0443(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0249/2015

Ingivna texter :

A8-0249/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/11/2016 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Antagna texter
PDF 667kWORD 328k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg
Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 28 oktober 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Det sjunde miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa effekter på och risker för människors hälsa och miljön, och efterlyser därför full efterlevnad av unionens nuvarande lagstiftning om luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder för tiden efter 2020, stärkta insatser i områden där människor och ekosystem utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, samt ökade synergier mellan lagstiftning om luftkvalitet och unionens policymål för i synnerhet klimat och biologisk mångfald.
(2)  Det sjunde miljöhandlingsprogrammet18 bekräftar unionens långsiktiga mål för luftpolitiken, att nå luftkvalitetsnivåer som inte ger upphov till betydande negativa effekter på och risker för människors hälsa och miljön, och efterlyser därför full efterlevnad av unionens nuvarande lagstiftning om luftkvalitet, strategiska mål och åtgärder för tiden efter 2020, stärkta insatser i områden där människor och ekosystem utsätts för höga nivåer av luftföroreningar, samt ökade synergier mellan lagstiftning om luftkvalitet och unionens policymål för i synnerhet klimat och biologisk mångfald. Den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2014–2020 ger medlemsstaterna möjlighet att bidra till luftkvaliteten med särskilda åtgärder. Ytterligare utvärdering kommer att förbättra förståelsen av effekterna av dessa åtgärder.
__________________
__________________
18 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser, COM(2012)0710, 29.11.2012.
18 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser, COM(2012)0710, 29.11.2012.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Medlemsstaterna och unionen är parter i 2013 års Minamatakonvention om kvicksilver, som syftar till att förbättra människors hälsa och miljöskyddet genom att minska kvicksilverutsläppen från befintliga och nya källor. Detta direktiv bör bidra till minskade kvicksilverutsläpp i unionen enligt kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 28 januari 2005 om gemenskapens kvicksilverstrategi och Minamatakonventionen om kvicksilver.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)   Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att anpassas till unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.
(6)   Det system med nationella utsläppstak som inrättas genom direktiv 2001/81/EG bör därför ses över för att säkerställa efterlevnad av unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Detta direktiv bör även bidra till uppnåendet av luftkvalitetsmålen i unionslagstiftningen och till begränsningen av klimatpåverkan genom att minska utsläppen av kortlivade klimatföroreningar liksom till förbättring av den globala luftkvaliteten.
(8)  Detta direktiv bör även bidra till uppnåendet av luftkvalitetsmålen i unionslagstiftningen på ett kostnadseffektivt sätt och till begränsningen av klimatpåverkan genom att minska utsläppen av kortlivade klimatföroreningar liksom till förbättring av den globala luftkvaliteten samt ökade synergier mellan unionens klimatpolitik och energipolitik och säkerställande att dubblering av den befintliga lagstiftningen inte sker. Detta direktiv bör särskilt anpassas till pågående klimatåtgärder i unionen och på internationell nivå, inbegripet, men inte begränsat till, den politiska ramen för år 2030 för klimat och energi och ett omfattande, bindande globalt klimatavtal.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Detta direktiv bör också bidra till att minska hälsorelaterade kostnader för luftföroreningar i unionen genom att unionsmedborgarnas livskvalitet förbättras och till att gynna övergången till en grön ekonomi.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
(8b)  För att minska utsläppen från sjöfarten måste ett fullständigt och snabbt genomförande av de gränser som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt en strikt tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU säkerställas1a. Ytterligare åtgärder för att kontrollera utsläppen från sjöfarten behövs också. Unionen och medlemsstaterna bör överväga att fastställa nya utsläppskontrollområden och fortsätta att arbeta inom IMO för att minska utsläppen ytterligare.
______________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen (EUT L 327, 27.11.2012, s. 1).
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)   Medlemsstaterna bör uppfylla de åtaganden om utsläppsminskning som anges i detta direktiv för 2020 och 2030. För att garantera påvisbara framsteg mot åtagandena för 2030 bör medlemsstaterna nå intermediära utsläppsnivåer 2025, fastställda på grundval av en linjär minskningsbana mellan deras utsläppsnivåer för 2020 och de nivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030, såvida inte detta skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om utsläppen 2025 inte kan begränsas på detta sätt bör medlemsstaterna ange skälen i sina rapporter enligt detta direktiv.
(9)   För att begränsa utsläppen av luftföroreningar och effektivt bidra till unionens mål att uppnå en luftkvalitet som inte ger upphov till betydande negativa konsekvenser och risker för hälsan och för att minska nivåerna nivåerna och nedfallet av försurande och övergödande föroreningar så att de ligger under kritiska belastningar och nivåer, fastställs bindande nationella åtaganden om utsläppsminskning i detta direktiv för 2020, 2025 och 2030.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning och de intermediära utsläppsnivåerna bör medlemsstaterna ha rätt att inräkna minskade utsläpp från internationell sjöfart om utsläppen från den sektorn är mindre än de utsläppsnivåer som skulle bli följden om normerna i unionens lagstiftning efterlevs, inklusive gränsvärdena för svavel i bränslen enligt rådets direktiv 1999/32/EG21. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina åtaganden och intermediära utsläppsnivåer för metan (CH4) och att använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte.22 Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och intermediära utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar dessa flexibilitetsbestämmelser om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.
(11)  För att göra det lättare att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning bör medlemsstaterna också ha möjlighet att gemensamt uppfylla sina åtaganden för metan (CH4) och att använda sig av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG i detta syfte22. Vid kontroll av överensstämmelsen med nationella utsläppstak, åtaganden om utsläppsminskningar och utsläppsnivåer kan medlemsstaterna justera sina nationella utsläppsinventeringar mot bakgrund av bättre vetenskapliga kunskaper och metoder beträffande utsläpp. Kommissionen kan motsätta sig att en medlemsstat tillämpar sådan flexibilitet om villkoren i detta direktiv inte är uppfyllda.
__________________
__________________
21Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).
22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).
22 Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)   Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och intermediära utsläppsnivåer och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.23
(12)   Medlemsstaterna bör anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att uppfylla sina utsläppsminskningskrav och för att effektivt bidra till att unionens luftkvalitetsmål uppnås. I detta syfte bör medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av att minska utsläppen i zoner och tätbebyggelser med höga luftföroreningshalter och/eller i områden som kraftigt bidrar till luftföroreningar i andra zoner och tätbebyggelser, även i grannländerna. De nationella luftvårdsprogrammen bör därför bidra till ett framgångsrikt genomförande av luftkvalitetsplaner enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG.23
__________________
__________________
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  För att minska utsläppen till luft av NH3 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder med likvärdiga miljöprestanda som de åtgärder som anges i detta direktiv, om det är motiverat av särskilda nationella förhållanden.
(13)  För att minska utsläppen till luft av NH3, CH4 och PM2,5 från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innefatta åtgärder för jordbrukssektorn. Dessa åtgärder bör vara kostnadseffektiva och baseras på specifik information och specifika data, ta hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen och tidigare åtgärder som medlemsstaterna vidtagit. Det vore även lämpligt att utarbeta gemensamma riktlinjer på EU-nivå om bra metoder för NH3-användning i jordbruket och på så sätt försöka minska utsläppen. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder med likvärdiga miljöprestanda som de åtgärder som anges i detta direktiv, om det är motiverat av särskilda nationella förhållanden.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  För att minska utsläppen från stora utsläppskällor bör de nationella luftvårdsprogrammen innehålla åtgärder som gäller för alla relevanta sektorer, inbegripet jordbruk, industri, vägtransport, mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, inlandssjöfart och nationell fart, uppvärmning av bostäder och lösningsmedel. Medlemsstaterna bör ha rätt att genomföra andra åtgärder än de som anges i detta direktiv och med likvärdig miljöprestanda, med beaktande av särskilda nationella förhållanden.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Medlemsstaterna ska när de vidtar åtgärder som ingår i luftvårdsprogrammen för jordbrukssektorn se till att effekten på små till medelstora jordbruk beaktas fullt ut och att effekten inte medför betydande extrakostnader som sådana jordbruk inte tål. Förbättringar av luftkvaliteten bör uppnås enbart genom proportionella åtgärder som tryggar jordbruksföretagens framtid. De nationella luftvårdsprogrammen bör skapa en balans mellan djurhållning och föroreningskontroll.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Åtgärder i de nationella luftvårdsprogrammen som vidtas för att förhindra NH3-, CH4- och PM2,5-utsläpp i jordbrukssektorn bör berättiga till ekonomiskt stöd från bl.a. fonderna för landsbygdsutveckling, i synnerhet små och medelstora jordbruks åtgärder som kräver omfattande metodförändringar eller betydande investeringar, t.ex. extensivt bete, agroekologi, anaerob nedbrytning för biogasproduktion med hjälp av jordbruksavfall och system för stallar med låga utsläpp.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)  För att förbättra luftkvaliteten, särskilt i tätorter, bör de nationella luftvårdsprogrammen omfatta åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar i tätorter.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  I enlighet med Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med EU-domstolens rättspraxis, bör allmänheten ges omfattande tillgång till rättslig prövning för att säkerställa att detta direktiv genomförs och tillämpas på ett effektivt sätt och bidra till att skydda rätten att leva i en miljö som är lämplig för människors hälsa och välbefinnande.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)
(15b)  Miljöinspektioner och marknadsövervakning behövs för att säkra ändamålsenligheten hos detta direktiv och hos åtgärder som vidtagis för att uppnå direktivets mål.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 15c (nytt)
(15c)  Vid bedömningen av synergierna mellan EU:s luftkvalitetspolitik och klimat- och energipolitik bör kommissionen ta hänsyn till Europaparlamentets utredningstjänsts kompletterande konsekvensbedömning av kopplingen mellan EU:s luftkvalitetspolitik och klimat- och energipolitiken (Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy).
Ändring 123
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Det är nödvändigt att ändra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG26 för att se till att detta direktiv överensstämmer med Århuskonventionen från 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
(20)  Det är nödvändigt att ändra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG26 för att se till att detta direktiv och direktiv 2008/50/EG överensstämmer med Århuskonventionen från 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
__________________
__________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17).
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  För att beakta den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller ändring av de riktlinjer för rapportering som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III samt i bilagorna IV och V för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
(21)  För att beakta den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen under en bestämd period vad gäller ändring av de riktlinjer för rapportering som anges i bilaga I, i del 1 i bilaga III samt i bilagorna IV och V för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)
(26a)  Kandidatländer och potentiella kandidatländer bör så långt som möjligt anpassa sin nationella lagstiftning till detta direktiv.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)
Syftet med detta direktiv är att begränsa utsläpp till luften av försurande och övergödande föroreningar, ozonbildande ämnen, primära partiklar och prekursorer av sekundära partiklar och andra luftföroreningar, och därmed bidra till följande:
a)  Unionens långsiktiga mål att uppnå luftkvalitetsnivåer som inte medför betydande negativa effekter på, och risker för, människors hälsa och miljön, i enlighet med Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet.
b)  Uppnåendet av unionens mål för biologisk mångfald och ekosystem genom att minska nivåerna och nedfallet av försurande och övergödande föroreningar och andra föroreningar, inklusive marknära ozon, så att de hamnar under kritiska belastningar och nivåer.
c)  Uppnåendet av de luftkvalitetsmål som anges i unionslagstiftningen.
d)  Begränsning av klimatpåverkan genom minskning av utsläppen av kortlivade klimatföroreningar och förbättring av synergierna mellan unionens klimatpolitik och energipolitik.
Detta direktiv ska särskilt anpassas till pågående klimatåtgärder i unionen och på internationell nivå, inklusive den politiska ramen för år 2030 för klimat och energi och ett omfattande, bindande globalt klimatavtal.
Ändring 131
Förslag till direktiv
Artikel 3 - led 2
2.  ozonbildande ämnen: kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan, metan och kolmonoxid.
2.  ozonbildande ämnen: kväveoxider, flyktiga organiska föreningar utom metan samt kolmonoxid.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3a (nytt)
3a.  kritisk belastning: en kvantitativ uppskattning av exponeringen för en eller flera föroreningar, under vilken det, såvitt man i dag vet, inte uppstår några allvarliga negativa verkningar för vissa känsliga delar av miljön,
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3b (nytt)
3b.  kritisk nivå: den koncentration av föroreningar i atmosfären eller flöden till mottagare över vilken det, såvitt man i dag vet, kan uppkomma direkta negativa verkningar för olika mottagare, t.ex. människor, växter, ekosystem eller material.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4a (nytt)
4a.  marknära ozon: ozon i den nedersta delen av troposfären,
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4b (nytt)
4b.  flyktiga organiska föreningar (VOC): alla organiska föreningar som kan härledas till mänsklig verksamhet, utom metan, som kan framkalla fotokemiska oxidanter genom reaktion med kväveoxider under inverkan av solljus.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)
6a.  nationella utsläppstak: den största mängd av ett ämne uttryckt i kiloton som får släppas ut i en medlemsstat under ett kalenderår.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9
9.  resor till sjöss och i kustvatten med vattenburna fartyg oavsett flagg, utom fiskefartyg, som avgår från ett lands territorium och anländer till ett annat lands territorium. utsläppskontrollområde:
utgår
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12a (nytt)
12a.  EU:s källbaserade luftföroreningspolitik: förordningar eller direktiv som, oberoende av de mål som anges i de förordningarna eller direktiven, syftar till att helt eller delvis minska utsläppen av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) genom att vidta minskningsåtgärder vid källan, vilket minst, men inte uteslutande, ska omfatta utsläppsminskningar som görs i enlighet med
–  direktiv 94/63/EG1a,
–  direktiv 97/68/EG1b,
–  direktiv 98/70/EG1c,
–  direktiv 1999/32/EG1d,
–  direktiv 2009/126/EG1e,
–  direktiv 2004/42/EGfb,
–  direktiv 2007/46/EG1g inbegripet förordning (EG) nr 715/20071h,
förordning (EG) nr 79/20091i,
förordning (EG) nr 595/2009 1j och förordning (EG) nr 661/20091k,
–  direktiv 2010/75/EU1l,
–  förordning (EU) nr 167/20131m,
–  förordning (EU) nr 168/20131m,
–  direktiv 2014/94/EU1l,
_______________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (EUT L 365, 31.12.1994, s. 24).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (EUT L 59, 27.2.1998, s. 1).
1c Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EUT L 350, 28.12.1998, s. 58).
1d Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13).
1e Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36).
1f Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 143, 30.4.2004, s. 87).
1g Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).
1h Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).
1i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 32).
1j Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (EUT L 188, 18.7.2009, s. 1).
1k Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).
1l Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).
1m Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).
1n Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).
1o Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12b (nytt)
12b.  den berörda allmänheten: den allmänhet som berörs eller kan antas beröras av, eller som har ett intresse av, utsläpp av luftföroreningar; icke-statliga miljöskyddsorganisationer, konsumentorganisationer, organisationer som företräder utsatta befolkningsgruppers intressen och övriga relevanta hälso- och sjukvårdsorgan som uppfyller kraven i nationell lagstiftning, ska enligt denna definition anses ha ett sådant intresse.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) och metan (CH4) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020 och 2030, i enlighet med bilaga II.
1.  Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partiklar (PM2,5) enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från och med 2020, 2025 och 2030, i enlighet med bilaga II.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska, som ett minimum, begränsa sina årliga antropogena utsläpp av metan (CH4), med undantag för enterisk metan från idisslare, enligt de nationella åtaganden om utsläppsminskning som gäller från om med 2030, i enlighet med bilaga II.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som inte medför oproportionerliga kostnader för att till 2025 begränsa sina antropogena utsläpp av SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 och CH4. Nivåerna för dessa utsläpp ska bestämmas på grundval av sålda bränslen, med en linjär minskningsbana mellan medlemsstaternas utsläppsnivåer för 2020 och de utsläppsnivåer som definieras av deras åtaganden om utsläppsminskning för 2030.
2.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla uppdateringar om sina framsteg avseende sina nationella åtaganden om utsläppsminskningar i sina rapporter till kommissionen i enlighet med artikel 9.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen
3.   Följande utsläpp inräknas inte vad gäller efterlevnaden av punkterna 1 och 2:
3.   Följande utsläpp beaktas inte vad gäller efterlevnaden av punkt 1:
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led d
(d)   Utsläpp från internationell sjöfart, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1.
(d)   Utsläpp från internationell sjöfart,
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
1.  För att efterleva de intermediära utsläppsnivåer som fastställs för 2025 i enlighet med artikel 4.2, och de nationella åtaganden om utsläppsminskning som anges i bilaga II och som gäller från och med 2030 för NOx, SO2 och PM2,5, får medlemsstaterna räkna av utsläppsminskningar för NOx, SO2 och PM2,5 som uppnåtts av internationell sjöfart från utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från andra källor under samma år, förutsatt att de uppfyller följande villkor:
utgår
(a)  Utsläppsminskningarna har skett i de havsområden som faller inom medlemsstaternas territorialvatten, i deras exklusiva ekonomiska zoner eller i föroreningskontrollzoner om sådana zoner har fastställts.
(b)  De har antagit och genomfört effektiva övervaknings- och inspektionsåtgärder för att garantera att flexibiliteten tillämpas korrekt.
(c)  De har genomfört åtgärder för att nå lägre utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 från internationell sjöfart jämfört med de utsläppsnivåer som skulle uppnås genom efterlevnad av unionens normer för utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 och har visat en tillfredsställande kvantifiering av de ytterligare utsläppsminskningar som åtgärderna har lett till.
(d)  De har inte räknat av mer än 20 % av utsläppsminskningarna för NOx, SO2 och PM2,5 beräknade enligt led c, förutsatt att avräkningen inte leder till bristande efterlevnad av de nationella åtagandena om utsläppsminskning för 2020 enligt bilaga II.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen
2.  Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning och intermediära utsläppsnivåer för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller följande villkor:
2.  Medlemsstaterna får gemensamt genomföra sina åtaganden om utsläppsminskning för metan enligt bilaga II, förutsatt att de uppfyller följande villkor:
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
3.   Medlemsstaterna får fastställa justerade årliga nationella utsläppsinventeringar för SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i enlighet med bilaga IV om bristande efterlevnad av deras nationella åtaganden om utsläppsminskning eller deras intermediära utsläppsnivåer skulle bli följden av en tillämpning av bättre metoder för utsläppsinventering som uppdaterats i enlighet med vetenskaplig kunskap.
3.   Medlemsstaterna får fastställa justerade årliga nationella utsläppsinventeringar för SO2, NOx, NH3, NMVOC och PM2,5 i enlighet med bilaga IV om bristande efterlevnad av deras nationella åtaganden om utsläppsminskning skulle bli följden av en tillämpning av bättre metoder för utsläppsinventering som uppdaterats i enlighet med vetenskaplig kunskap.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
4.  Medlemsstater som avser att tillämpa punkterna 1, 2 och 3 ska informera kommissionen senast den 30 september det år som föregår det aktuella rapporteringsåret. Informationen ska omfatta berörda föroreningar och sektorer och, i förekommande fall, storleken av effekterna på nationella utsläppsinventeringar.
4.  Medlemsstater som avser att tillämpa flexibilitetsbestämmelserna enligt detta direktiv ska informera kommissionen senast den 31 december det år som föregår det aktuella rapporteringsåret. Informationen ska omfatta berörda föroreningar och sektorer och, i förekommande fall, storleken av effekterna på nationella utsläppsinventeringar.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1
5.  Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån granska och bedöma om tillämpningen av flexibilitetsbestämmelser för ett visst år uppfyller gällande krav och kriterier.
5.  Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån granska och bedöma om tillämpningen av en flexibilitetsbestämmelse eller en justering för ett visst år uppfyller gällande krav och kriterier.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2
Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom nio månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.4, 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den fatta ett beslut och informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas.
Om kommissionen inte har framfört några invändningar inom sex månader från och med mottagandet av den rapport som avses i artikel 7.5 och 7.6, ska den berörda medlemsstaten anse att den tillämpade flexibiliteten har godtagits och är giltig för det året. Om kommissionen anser att tillämpningen av en flexibilitet inte överensstämmer med gällande krav och kriterier, ska den inom nio månader från och med mottagandet av den relevanta rapporten fatta ett beslut och informera medlemsstaten om att flexibiliteten inte kan godtas. Beslutet ska åtföljas av en motivering.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6
6.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange närmare bestämmelser för tillämpningen av flexibilitetsbestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.
6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange närmare bestämmelser för tillämpningen av en flexibilitetsbestämmelse i punkterna 2 och 3, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utarbeta och anta ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet med del 2 i bilaga III för att begränsa sina årliga antropogena utsläpp i enlighet med artikel 4.
1.  Medlemsstaterna ska utarbeta och anta ett nationellt luftvårdsprogram i enlighet med del 2 i bilaga III för att begränsa sina årliga utsläpp i enlighet med artikel 4 och för att uppfylla detta direktivs mål enligt artikel 1.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)
(aa)  Beakta utsläppsminskande åtgärders kostnadseffektivitet och utsläppsminskningar som har uppnåtts eller, om medlemsstaterna prioriterar sina utsläppsminskningsåtgärder, kan uppnås genom tillämpning av befintlig unionslagstiftning.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ab (nytt)
(ab)  Prioritera särskilda politiska åtgärder som syftar till att minska riskerna för sårbara gruppers hälsa och säkra uppfyllandet av det exponeringsminskningsmål som fastställts i enlighet med avsnitt B i bilaga XIV till direktiv 2008/50/EG.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b
(b)   Beakta behovet av att minska utsläppen av luftföroreningar för att uppfylla luftkvalitetsmålen inom sina territorier och, i förekommande fall, i grannmedlemsstater.
(b)   Minska utsläppen av luftföroreningar för att uppfylla luftkvalitetsmålen inom sina territorier, särskilt gränsvärdena enligt direktiv 2008/50/EG, och, i förekommande fall, i grannmedlemsstater.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)
(ba)  Fastställa storleken på de ytterligare utsläppsminskningar som behövs för att senast 2030 uppnå en luftkvalitet som är likvärdig med eller bättre än de nivåer som Världshälsoorganisationen rekommenderar.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)
(bb)  Fastställa storleken på de ytterligare utsläppsminskningar som behövs för att nå de kritiska belastningarna och nivåerna när det gäller miljöskydd senast 2030.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led bc (nytt)
(bc)  Identifiera relevanta åtgärder för att uppfylla de mål som avses i leden ba och bb.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)
(ca)  Främja en ny inriktning för investeringar i riktning mot ren och effektiv teknik och hållbar produktion med hjälp av skatteincitament.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)
(cb)  Bedöma i vilken utsträckning olika nationella geografiska regioner har olika behov och svårigheter när det gäller att hantera luftföroreningar.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)
(da)  Säkerställa att behöriga myndigheter övervakar effektiviteten hos de åtgärder som medlemsstaterna antagit för att följa detta direktiv och om det krävs, ge dem befogenhet att vidta åtgärder.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska se till att EU:s källbaserade luftföroreningspolitik är ändamålsenlig och bidrar till att uppnå EU:s luftkvalitetsmål.
I detta syfte ska kommissionen och medlemsstaterna omedelbart komma överens om det förslag till en ny förordning om utsläpp vid verklig körning som för närvarande övervägs.
Den nya testmetoden för typgodkännanden ska införas senast 2017 och ska se till att föroreningar såsom NOx och partiklar (PM2.5 and PM10) effektivt begränsas enligt överensstämmelsefaktorer som är nödvändiga för att återspegla verkliga körförhållanden. De nya testerna ska vara oberoende och transparenta.
Överensstämmelsefaktorerna ska vara strikta och kvantifierade för att enbart representera osäkerheten hos testförfaranden för utsläpp vid verklig körning.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna ska inrätta ett system med rutinmässiga och icke rutinmässiga miljöinspektioner, marknadsövervakning och offentlig rapportering gällande mobila och stillastående källor för att se till att politiken och åtgärderna är effektiva när det gäller att åstadkomma utsläppsminskningar under verkliga driftsförhållanden.
Senast den ... * ska kommissionen lägga fram ett lagförslag till ett unionsomfattande system för kontrolltester under körning och offentlig rapportering av utsläppsstandarder för lätta fordon, som administreras av den behöriga myndigheten, för att kunna kontrollera att fordon och motorer uppfyller Euro 6-kraven under hela deras användbara livstid.
______________
*Två år efter det att tidsfristen för införlivande av detta direktiv har löpt ut.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna får stödja att källorna till smärre utsläpp tas bort successivt, genom att främja att slangar som genererar utsläpp inom transport- och tankningsområdet byts ut mot utsläppsfri slangteknik.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b
(b)  Medlemsstaten beslutar sig för att använda en flexibilitet enligt artikel 5.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
Nationella luftvårdsprogram ska ange om medlemsstaterna avser att tillämpa en flexibilitet enligt artikel 5.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, innan förslag till nationella luftvårdsprogram och betydande uppdateringar fastställs, samråda om dessa med allmänheten och med de behöriga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar inom området för luftföroreningar, luftkvalitet och luftförvaltning på alla nivåer kan antas bli berörda av genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen. Om så är lämpligt ska gränsöverskridande samråd genomföras i enlighet med relevant unionslagstiftning.
5.  Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, innan förslag till nationella luftvårdsprogram och alla uppdateringar fastställs, samråda om dessa med de behöriga myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar inom området för luftföroreningar, luftkvalitet och luftförvaltning på alla nivåer kan antas bli berörda av genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen. Samråden ska omfatta de relevanta lokala eller regionala myndigheterna med ansvar för genomförandet av åtgärder för utsläppsminskningar i vissa zoner och/eller tätbebyggelser, även zoner och/eller tätbebyggelser som är belägna i två eller fler medlemsstater.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna ska, i enlighet med relevant unionslagstiftning, garantera att den berörda allmänheten rådfrågas i ett tidigt skede vid utarbetandet och översynen av förslag till nationella luftvårdsprogram innan dessa fastställs. Gränsöverskridande samråd ska när så är lämpligt genomföras i enlighet med relevant unionslagstiftning, inbegripet artikel 25 i direktiv 2008/50/EG.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaterna ska utse ett eget oberoende expertorgan för att se över förslagen till nationella luftvårdsprogram i syfte att bedöma informationens korrekthet och lämpligheten av strategierna och åtgärderna i programmen. Resultaten av översynen ska offentliggöras innan förslaget till nationellt luftvårdsprogram offentliggörs för att underlätta ett meningsfullt deltagande från allmänhetens sida.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska ge vägledning om utsläppsminskningsåtgärder som inte omfattas av del 1 i bilaga III, såsom uppvärmning av bostäder och vägtransporter, vilka medlemsstaterna får ta med i sina nationella luftvårdsprogram.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8
8.   Kommissionen får fastställa riktlinjer för utarbetande och genomförande av nationella luftvårdsprogram.
8.   Kommissionen ska fastställa riktlinjer för utarbetande och genomförande av nationella luftvårdsprogram.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9
9.   Kommissionen får också närmare ange formatet och nödvändig information beträffande medlemsstaternas nationella luftvårdsprogram i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.
9.   Kommissionen ska också närmare ange formatet och nödvändig information beträffande medlemsstaternas nationella luftvårdsprogram i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
En fond för ren luft
Kommissionen ska underlätta tillgången till ekonomiskt stöd så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att uppnå målen i detta direktiv.
Detta ska omfatta lämplig finansiering genom bland annat
a)  jordbruksstöd, inklusive sådant som finns tillgängligt inom den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2014–2020, ändrad genom halvtidsöversynen 2017 för att inkludera luftkvalitet som en kollektiv nyttighet med särskild hänvisning till ammoniak eller metan, eller båda, för att erbjuda medlemsstaterna samt relevanta regionala och lokala myndigheter möjlighet att bidra till utsläppsminskningar med särskilda åtgärder, och för hjälp att göra det,
b)  framtida arbetsprogram inom Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation,
c)  Europeiska struktur- och investeringsfonder,
d)  finansiella instrument för miljö- och klimatåtgärder, såsom Life,
e)  en kombination av ovanstående.
Kommissionen ska se till att finansieringsförfarandena är enkla, transparenta och tillgängliga för aktörer på olika förvaltningsnivåer.
Kommissionen ska bedöma möjligheten att skapa en enda kontaktpunkt, där organen enkelt kan få information om tillgängliga fonder och förfarandena för tillgång till projekt för bekämpande av luftföroreningar.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
4.  Medlemsstater som tillämpar flexibilitet enligt artikel 5.1 ska inkludera följande information i den informativa inventeringsrapporten för det berörda året:
utgår
(a)  Mängden utsläpp av NOx, SO2 och PM2,5 som skulle skett i avsaknad av ett utsläppskontrollområde.
(b)  Storleken på utsläppsminskningar som uppnåtts i medlemsstatens del av utsläppskontrollområdet i enlighet med artikel 5.1 c.
(c)  I vilken utsträckning de tillämpar denna flexibilitet.
(d)  Eventuella kompletterande uppgifter som medlemsstaterna anser lämpliga för att kommissionen med hjälp av Europeiska miljöbyrån ska kunna göra en fullständig bedömning av de förhållanden under vilka flexibiliteten har genomförts.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7
7.   Medlemsstaterna ska fastställa utsläppsinventeringarna, inklusive justerade utsläppsinventeringar, utsläppsprognoserna och den informativa inventeringsrapporten i enlighet med bilaga IV.
7.   Medlemsstaterna ska fastställa utsläppsinventeringarna, i förekommande fall inklusive justerade utsläppsinventeringar, utsläppsprognoserna och den informativa inventeringsrapporten i enlighet med bilaga IV.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska om möjligt se till att luftföroreningars negativa effekter på ekosystem övervakas i enlighet med kraven i bilaga V.
1.  Medlemsstaterna ska övervaka luftföroreningars negativa effekter på ekosystem i enlighet med kraven i bilaga V.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.   Medlemsstaterna ska om så är lämpligt samordna övervakningen av luftföroreningseffekter med andra övervakningsprogram som inrättats enligt unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG och direktiv 2000/60/EG30.
2.   Medlemsstaterna ska samordna övervakningen av luftföroreningseffekter med andra övervakningsprogram som inrättats enligt unionslagstiftningen, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG och direktiv 2000/60/EG.30
__________________
__________________
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen [within three months of the date referred to in Article 17, date to be inserted by OPOCE] och uppdateringar vartannat år därefter.
1.  Medlemsstaterna ska sända sina nationella luftvårdsprogram till kommissionen senast den ...* och uppdateringar vartannat år därefter.
_________________
*Sex månader efter detta direktivs ikraftträdande.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2
Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras enligt artikel 6.4 ska den berörda medlemsstaten informera kommissionen om detta inom två månader.
Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras enligt artikel 6.4 ska den berörda medlemsstaten sända det uppdaterade programmet till kommissionen inom två månader.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1
2.   Medlemsstaterna ska från och med 2017 sända in sina nationella utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser, rumsligt uppdelade utsläppsinventeringar, inventeringar av stora punktkällor och rapporter enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3, samt i tillämpliga fall artikel 7.4, 7.5 och 7.6, till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i enlighet med de rapporteringsdatum som anges i bilaga I.
2.   Medlemsstaterna ska från och med 2017 sända in sina nationella utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser, rumsligt uppdelade utsläppsinventeringar, inventeringar av stora punktkällor och rapporter enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.3, samt i tillämpliga fall artikel 7.5 och 7.6, till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i enlighet med de rapporteringsdatum som anges i bilaga I.
Ändring 134
Förslag till direktiv
Artikel 9 - punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska rapportera sina nationella utsläpp och prognoser för CH4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/201331.
utgår
__________________
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen
4.   Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna regelbundet se över uppgifterna i de nationella utsläppsinventeringarna. Översynen ska omfatta
4.   Kommissionen ska med hjälp av Europeiska miljöbyrån och medlemsstaterna regelbundet se över uppgifterna i de nationella utsläppsinventeringarna och de nationella luftvårdsprogrammen. Översynen ska omfatta
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – led ca (nytt)
(ca)  kontroller för att verifiera att de nationella luftvårdsprogrammen uppfyller kraven i artikel 6.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
Resultaten av kommissionens översyn ska göras tillgängliga för allmänheten, i enlighet med artikel 11.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
1.  Kommissionen ska minst vart femte år rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv och ge en bedömning av hur genomförandet bidrar till uppnåendet av direktivets mål.
1.  Kommissionen ska var 30:e månad från och med den ...* lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv. I samband med det ska kommissionen bedöma
a)  dess bidrag och medlemsstaternas ansträngningar för att uppfylla målen i detta direktiv,
b)  utvecklingen gällande minskning av luftförorenande utsläpp fram till 2025 och 2030,
c)  framstegen med att nå de långsiktiga luftkvalitetsmål som fastställts i det sjunde miljöhandlingsprogrammet,
d)  huruvida de kritiska belastningarna och nivåerna och Världshälsoorganisationens riktvärden för luftföroreningar har överskridits, och
e)  medlemsstaternas utnyttjande av tillgängliga unionsmedel för åtgärder avsedda att minska luftföroreningar.
______________
*Datumet för ikraftträdande av detta direktiv.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
När kommissionen rapporterar om medlemsstaternas utsläppsminskningar för år 2020, 2025 och 2030 ska den i förekommande fall innefatta skälen till varför de fastställa nivåerna inte nås.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)
Om det i rapporten anges att medlemsstaterna inte kan uppfylla unionslagstiftningen och de gränsvärdena för luftkvalitet som anges i direktiv 2008/50/EG ska kommissionen
a)  bedöma om det är ineffektiv källbaserad luftföroreningspolitik, inbegripet genomförandet i medlemsstaterna, som leder till att lagstiftningen och gränsvärdena inte kan uppfyllas,
b)  samråda med den kommitté som anges i artikel 14 och fastställa om det finns behov av ny lagstiftning och i förekommande fall lägga fram förslag till lagstiftning för att målen i detta direktiv ska uppfyllas. Alla sådana förslag måste stödjas av en robust konsekvensbedömning och återspegla senaste vetenskapliga rön.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Kommissionen ska i varje fall rapportera som ovan för år 2025, och ska också innefatta information om uppnåendet av de intermediära utsläppsnivåer som avses i artikel 4.2 samt skälen i den händelse nivåerna inte nås. Kommissionen ska kartlägga behovet av ytterligare åtgärder även med beaktande av genomförandets effekter på olika sektorer.
Utifrån dessa rapporter ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna kartlägga behovet av ytterligare åtgärder, inbegripet på nationell nivå, även med beaktande av genomförandets effekter på olika sektorer.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
2.  De rapporter som avses i punkt 1 kan innefatta en bedömning av de miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv.
2.  De rapporter som avses i punkt 1 ska innefatta en bedömning av de hälsomässiga, miljömässiga och samhällsekonomiska effekterna av detta direktiv, inbegripet effekterna för medlemsstaternas hälsosystem samt kostnaderna om direktivet inte tillämpas. Kommissionen ska offentliggöra dessa rapporter.
Ändring 152
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska också genomföra en konsekvensbedömning om kvicksilver (Hg) innan ett nationellt åtagande om utsläppsminskning fastställs och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Det europeiska forumet för ren luft
Kommissionen ska upprätta ett europeiskt forum för ren luft för att underlätta ett samordnat genomförande av programmet för ren luft och sammanföra alla relevanta aktörer, inbegripet medlemsstaternas behöriga myndigheter på samtliga nivåer, kommissionen, industrin, det civila samhället och forskarsamhället, vartannat år. Forumet för ren luft ska övervaka upprättandet av riktlinjer för utformningen och genomförandet av de nationella luftvårdsprogrammen och utvecklingen av olika metoder för utsläppsminskning, inbegripet bedömningen av rapporteringskraven.
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  Medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppnå landets specifika, bindande luftföroreningsmål för 2025 och 2030 för var och en av föroreningarna.
Ändring 84
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led bb (nytt)
(bb)  Resultatet av den översyn som avses i artikel 9.4.
Ändring 85
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska se till att den berörda allmänheten har tillgång till administrativa eller rättsliga förfaranden för att kontrollera handlingar och underlåtenheter av behöriga myndigheter eller privatpersoner som inte följer detta direktiv.
Sådana förfaranden ska ge lämplig och verkningsfull gottgörelse, inklusive interimsföreläggande när så är lämpligt, och vara rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma.
Medlemsstaterna ska se till att information om tillgång till sådana förfaranden offentliggörs och ska ta överväga att upprätta lämpliga stödmekanismer för att avlägsna eller minska ekonomiska och andra hinder för tillgång till rättslig prövning.
Ändring 127
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2b (ny)
2b.  Kommissionen ska med avseende på NH3 och på grundval av de rapporter som anges i artikel 10.1 bedöma befintliga rättsligt bindande nationella åtaganden om utsläppsminskning utifrån senaste vetenskapliga rön, med beaktande av medlemsstaternas resultat enligt direktiv 2001/81/EG och protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon.
Senast 2022 ska kommissionen bedöma framstegen som gjorts vad gäller åtagendana enligt detta direktiv, med beaktande av bl.a. följande:
a)  Uneces Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions (riktlinjedokumentet för ammoniak), Uneces Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions, reviderat 2014, och bästa tillgängliga teknik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.
b)  miljöåtgärder i jordbruket enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
c)  översyn av all relevant luftkvalitetslagstiftning inbegripet bl.a. den som det hänvisas till i artikel 3.12a i detta direktiv.
Kommissionens ska i förekommande fall lägga fram lagstiftningsförslag om mål för perioden efter 2030 för bättre luftkvalitetsstandarder.
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Kommissionen ska på grundval av de rapporter som anges i artikel 10.1 se över detta direktiv senast 2025 i syfte att skydda framsteg som gjorts i riktning mot att uppfylla Världshälsoorganisationens luftkvalitetsrekommendationer och den långsiktiga visionen i det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Kommissionen ska särskilt i förekommande fall och med beaktande av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen föreslå ändringar i de nationella åtagandena om utsläppsminskning i bilaga II.
Kommissionen ska på grundval av de regelbundna rapporter som avses i artikel 10.1 beakta åtgärder för att minska utsläppen från internationell sjöfart, särskilt i medlemsstaternas territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner och vid behov lägga fram lagstiftningsförslag.
Ändring 87
Förslag till direktiv
Artikel 12
Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar.
Unionen och medlemsstaterna ska vid behov sörja för bilateralt och multilateralt samarbete med tredjeländer och samordning inom relevanta internationella organisationer såsom FN:s miljöprogram (Unep), FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), bland annat genom utbyte av information, avseende vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling, i syfte att förbättra förutsättningarna för utsläppsminskningar. Medlemsstaterna ska bedriva gränsöverskridande samarbete om det gemensamma hotet från föroreningar från industriområden som befinner sig invid deras gränser och de berörda medlemsstaterna ska utarbeta gemensamma planer för att få bort utsläppen eller minska dem.
Ändring 88
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då detta direktiv träder i kraft.
2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 7.9 och 8.3 ska ges till kommissionen för en femårsperiod från och med den …* Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenheter ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
_______________
* Datumet för ikraftträdande av detta direktiv.
Ändring 89
Förslag till direktiv
Artikel 15
Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla åtgärderna till kommissionen senast den ...* och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa.
_________________
* Datumet för ikraftträdande av detta direktiv.
Ändring 90
Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna inte lägga efterlevnadsbördan på myndigheter som inte har den strategiska befogenheten att uppfylla direktivets krav.
Ändring 125
Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen
I bilaga I till direktiv 2003/35/EG ska följande led läggas till som led g:
I bilaga I till direktiv 2003/35/EG ska följande led läggas till som led g och h:
Ändring 126
Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1a (nytt)
”h) Artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa.”
Ändring 135
Förslag till direktiv
Bilaga I - tabell A - rad 4

Kommissionens förslag

Totala nationella utsläpp per källkategori

—  CH4

Årligen, från 2005 till rapporteringsår minus 2 (X–2)

15/02****

Ändring

utgår

Ändring 91
Förslag till direktiv
Bilaga I – tabell A– rad 5

Kommissionens förslag

Preliminära nationella utsläpp per aggregerad NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Årligen, för rapporteringsår minus 1 (X–1)

30/09

Parlamentets Ändring

Preliminära nationella utsläpp per aggregerad NFR(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Vartannat år, för rapporteringsår minus 1 (X–1)

31/12

Ändring 136
Förslag till direktiv
Bilaga I - tabell C - rad 5

Kommissionens förslag

Prognostiserade utsläpp per aggregerad källkategori

—  CH4

Rapportering vartannat år, omfattande varje år fr.o.m. år X t.o.m. 2030 och, om uppgifter finns, 2040 och 2050

15/03

Ändring

utgår

Ändring 95
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led a
(a)  Kvävehushållning, med beaktande av kvävets hela kretslopp.
(a)  Kvävehushållning, med beaktande av kvävets hela kretslopp och införandet av förvaltningsplaner för mark och näringsämnen.
Ändring 96
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led c
(c)  Metoder för stallgödselspridning som ger låga utsläpp.
(c)  Metoder och teknik för stallgödselspridning som ger låga utsläpp, bland annat separation av flytande och fasta fraktioner.
Ändring 97
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led e
(e)   System för bearbetning och kompostering av stallgödsel som ger låga utsläpp.
(e)   System för bearbetning och kompostering av stallgödsel som ger låga utsläpp, bl.a. separation av flytande och fasta fraktioner.
Ändring 98
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led ga (nytt)
(ga)  Främjande av betesdrift och extensivt jordbruk och förbättring av betesmarkers biologiska mångfald med växter som har hög halt av aminosyror, t.ex. klöver, alfalfa och spannmål.
Ändring 99
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led gb (nytt)
(gb)  Främjande av växelbruk som inbegriper kvävefixerande grödor.
Ändring 100
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 1 – led gc (nytt)
(gc)  Främjande av agroekologiskt jordbruk som leder till jordbrukssystem med stor biologisk mångfald, hög resurseffektivitet och minskat eller helst inget behov av kemiska insatsvaror.
Ändring 101
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt A – punkt 3 – led d
(k)   Oorganiska gödselmedel ska spridas i enlighet med den mottagande grödans eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor, och med beaktande av markens befintliga näringsinnehåll och näringsämnen från andra gödselmedel.
(d)   Oorganiska gödselmedel ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med organiska gödselmedel. Om man fortsätter att använda oorganiska gödselmedel ska de spridas i enlighet med den mottagande grödans eller vallens förutsebara behov av kväve och fosfor, och med beaktande av markens befintliga näringsinnehåll och näringsämnen från andra gödselmedel.
Ändring 108
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt Aa (nytt)
Aa.  Åtgärder för att begränsa utsläpp av kväveoxider och partiklar i tätorter
I samråd med lokala och regionala myndigheter ska medlemsstaterna överväga följande åtgärder:
–  Utarbeta planer för hållbar rörlighet i tätorter, med åtgärder för t.ex. lågutsläppszoner, trafikbelastningsstyrd prissättning, parkeringskontroller, hastighetsbegränsningar, samåkningssystem och lansering av laddningsinfrastruktur för fordon med alternativ drift.
–  Främjande av trafikomställning för att öka transporterna med cykel, till fots och med kollektivtrafik.
–  Utarbeta planer för hållbar godstransport i tätorter, t.ex. genom införande av samordningscentra och åtgärder för att främja en omställning, så att regionala godstransporter sker med eldrivna tåg och på vatten i stället för på väg.
–  Använda planeringssystemet för att åtgärda utsläpp från nya anläggningar och värmepannor samt eftermontera utrustning som ökar energieffektiviteten i befintliga byggnader.
–  Eftermontage för att främja ersättning av gamla förbränningsanordningar i bostäder med bättre isolering av bostäder, värmepumpar, tunn eldningsolja, nya träpelletspannor, fjärrvärme eller gas.
–  Skapa ekonomiska och skattemässiga incitament för att främja upptagning av uppvärmningsanordningar med låga utsläpp.
Förbjuda förbränning av fasta bränslen i bostadsområden och andra känsliga områden som en hälsoskyddsåtgärd för utsatta grupper, bl.a. barn.
Se till att utsläppen från bygg- och anläggningsarbeten minimieras genom att införa och följa strategier för att minska och övervaka byggdamm, samt fastställa utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg.
–  Översyn av fordonsskattesatserna med hänsyn till de större verkliga utsläppen från dieselbilar och bensindrivna fordon med direktinsprutning för att stimulera försäljningen av mindre förorenande fordon.
–  Offentlig upphandling och skatteincitament som främjar en snar övergång till fordon med ytterst små utsläpp.
–  Stöd till eftermontage av partikelfilter av typen Unece Rec klass IV på dieselmotorer, lastbilar, bussar och taxibilar.
–  Begränsa utsläpp från bygg- och anläggningsmaskiner och andra mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg men som används i tätbefolkade områden (bl.a. genom eftermontage).
–  Genomföra informationskampanjer och utfärda varningar.
Ändring 109
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 1 – avsnitt Ca (nytt)
Ca.  Utsläppsminskande åtgärder för att kontrollera kolväteutsläpp.
Medlemsstaterna ska minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC) genom att främja användningen av modern utsläppsfri slangteknik som används inom olika sektorer.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led a – led i
i)  policyprioriteringar och deras koppling till prioriteringar inom andra relevanta politikområden, även klimatpolitik,
i)  policyprioriteringar och deras koppling till prioriteringar inom andra relevanta politikområden, även jordbrukspolitik, landsbygdsekonomisk politik, industripolitik, rörlighets- och transportpolitik, naturskyddspolitik och klimatpolitik,
Ändring 111
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led b
(u)   De policyalternativ som övervägts för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning för 2020 och 2030 och därefter, och för att nå de intermediära utsläppsnivåer som fastställts för 2025, och även i syfte att ytterligare förbättra luftkvaliteten, samt en analys av alternativen med angivande av analysmetod, de enskilda eller sammanlagda effekterna av policyer och åtgärder för utsläppsminskningar, luftkvalitet och miljön, samt osäkerheter i samband med detta.
(b)   De policyalternativ som övervägts för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning för 2020, 2025 och 2030 i syfte att ytterligare förbättra luftkvaliteten, samt en analys av alternativen med angivande av analysmetod, de enskilda eller sammanlagda effekterna av policyer och åtgärder för utsläppsminskningar, luftkvalitet och miljön, samt osäkerheter i samband med detta.
Ändring 112
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led d
(w)  I förekommande fall, en redogörelse för skälen till att de intermediära utsläppsnivåerna för 2025 inte kan uppnås utan åtgärder som medför oproportionerliga kostnader.
(d)   En redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att uppfylla de nationella åtagandena om utsläppsminskning.
Ändring 113
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led da (nytt)
(da)  En redogörelse för den metod som används för att se till att minskade sotutsläpp prioriteras i åtgärderna för att uppnå de nationella åtagandena om utsläppsminskning för PM2,5.
Ändring 114
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 1 – led e
(x)  En bedömning av hur valda policyer och åtgärder säkerställer samstämmighet med planer och program som upprättats inom andra relevanta politikområden.
(e)  En bedömning av hur valda policyer och åtgärder säkerställer samstämmighet med planer och program som upprättats inom andra relevanta politikområden, särskilt, men inte uteslutande, luftkvalitetsplanerna enligt direktiv 2008/50/EG, de nationella övergångsplanerna och tillsynsplanerna enligt direktiv 2010/75/EU, de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet enligt direktiv 2012/27/EU och de nationella handlingsplanerna för förnybar energi enligt direktiv 2009/28/EG och relevanta planer och program i enlighet med kraven i direktiv 2001/42/EG eller motsvarande bestämmelser i efterföljande lagstiftning.
Ändring 115
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led a
(y)   En lägesbedömning av programmets genomförande, minskning av utsläpp och minskning av halter.
(a)   En lägesbedömning av programmets genomförande, minskning av utsläpp, minskning av halter och fördelar för miljön, folkhälsan och socioekonomin i samband med detta.
Ändring 116
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led b
(z)  Alla betydande ändringar av policybakgrunden, bedömningar, program eller tidtabellen för genomförandet.
(b)  Alla betydande ändringar av policybakgrunden, bedömningar (även resultaten av den tillsyn och marknadsövervakning som sker i enlighet med artikel 6), program eller tidtabellen för genomförandet.
Ändring 117
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led ba (nytt)
(ba)  En bedömning av de framsteg som gjorts med att nå unionens långsiktiga hälso- och miljömål, mot bakgrund av nödvändiga uppdateringar av målen, bland annat de eventuella nya luftkvalitetsriktlinjer som fastställts av Världshälsoorganisationen.
Ändring 118
Förslag till direktiv
Bilaga III – del 2 – punkt 2 – led bb (nytt)
(bb)  Om ett nationellt luftvårdsprogram uppdateras i enlighet med artikel 6.4, ska det även innehålla information om alla ytterligare åtgärder mot luftföroreningar som man på lämplig lokal, regional eller nationell nivå har övervägt att vidta för att uppfylla åtagandena om utsläppsminskning och nå luftkvalitetsmålen, bland annat de åtgärder som beskrivs i bilaga III i detta direktiv och punkt 3 i Bilaga XV (B) till direktiv 2008/50/EG.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0249/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy