Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2257(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0284/2015

Внесени текстове :

A8-0284/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0382

Приети текстове
PDF 500kWORD 112k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Европейска гражданска инициатива
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива (2014/2257(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 24, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (A7‑0350/2010),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива,

—  като взе предвид публичното изслушване от 26 февруари 2015 г. относно гражданската инициатива, организирано от комисията по конституционни въпроси в сътрудничество с комисията по петиции,

—  като взе предвид проучването на Тематичен отдел „В“ на Парламента, озаглавено „Европейска гражданска инициатива — първи уроци от прилагането“, публикувано през 2014 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 4 март 2015 г. в заключение по проверка по собствена инициатива по отношение на Комисията (OI/9/2013/TN),

—  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от февруари 2015 г., озаглавено „Прилагане на Европейската гражданска инициатива“,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 31 март 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по петиции и комисията по правни въпроси (A8‑0284/2015),

A.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е ново политическа право за гражданите, както и един уникален и новаторски инструмент за определяне на дневния ред за демокрацията на участието в Европейския съюз, който дава възможност на гражданите да участват активно в обсъждането на проекти и процеси, които ги засягат, и чийто потенциал безспорно трябва да бъде използван в пълна степен и подобрен значително, за да бъдат постигнати най-добри резултати и за да бъдат насърчени възможно най-много граждани на ЕС да участват в по-нататъшното развитие на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че една от приоритетните цели на ЕС трябва да бъде укрепване на демократичната легитимност на институциите на ЕС;

Б.  като има предвид, че три години след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011 на 1 април 2012 г. е необходимо да се направи обстойна оценка на неговото изпълнение, за да се открият всички недостатъци и да се предложат надеждни решения за постигане на неговото ускорено преразглеждане;

В.  като има предвид, че опитът показва, че по-голямата част от организаторите на ЕГИ са срещали редица трудности при създаването на ЕГИ по отношение както на практическите, така и на правните аспекти, и като има предвид, че организаторите на няколко отхвърлени ЕГИ впоследствие са подали жалби до Съда на Европейския съюз и Европейския омбудсман срещу решението на Комисията да не регистрира техните ЕГИ; като има предвид, че правилата трябва да бъдат съставени по такъв начин, че да направят ЕГИ възможно най-достъпни за гражданите и организаторите;

Г.  като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избиран орган на Европейския съюз и като такъв представлява по дефиниция гражданите на ЕС;

Д.  като има предвид, че определен брой институции, НПО, мозъчни тръстове и организации на гражданското общество разгледаха различните недостатъци в прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива и в организацията на ЕГИ, предложиха многобройни подобрения и посочиха в много случаи кои аспекти на регламента е необходимо да бъдат неотложно реформирани;

Е.  като има предвид, че практическите условия, посочени в член 6 от Регламента, по-специално създаването на система за събиране на заявления за подкрепа онлайн и нейното сертифициране от компетентен орган в държава членка, в повечето случаи оставят на организаторите по-малко от 12 месеца за събиране на необходимите подписи;

Ж.  като има предвид, че представянето на успешна гражданска инициатива в Комисията след приключване на периода за събиране на подписи не е предмет на специален срок и следователно е източник на объркване и несигурност както за институциите, така и за гражданите;

1.  Приветства Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) по смисъла на член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 24, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като първия инструмент на транснационалната демокрация на участието, който дава възможност на гражданите да си сътрудничат непосредствено с институциите на Съюза и да участват активно в съставянето на европейските политики и европейското законодателство, като по този начин ЕГИ допълва правото им да отправят петиции до Европейския парламент и да подават жалби до Европейския омбудсман;

2.  Подчертава факта, че ЕГИ е първият инструмент на демокрацията на участието, който дава право на гражданите на ЕС въз основа на най-малко един милион заявления за подкрепа от страна на най-малко една четвърт от държавите членки да предприемат инициатива, като по този начин укрепват новия си политически прерогатив, и да поискат от Комисията да представи, в рамките на нейните правомощия, подходящо предложение по въпроси, по които гражданите считат, че е необходим законодателен акт за изпълнение на Договорите;

3.  Подчертава, че ЕГИ е изключителна възможност за гражданите да идентифицират и формулират своите стремежи и да изискват действия от страна на ЕС, и че тя трябва да бъде насърчавана и подкрепяна с всички налични средства; признава обаче, че съществуват значителни дефицити, които следва да се разгледат и решат, така че ЕГИ да стане по-ефективна; подчертава, че всяка бъдеща оценка на инструмента следва да бъде насочена към постигането на максимално удобството за ползване, като се има предвид, че той е основно средство за свързване на гражданите на Европа с ЕС; освен това подчертава, че използването на майчиния език е гражданско право, и следователно призовава Комисията и държавите членки да проучат алтернативи с цел предоставяне на възможност за това във всички дейности, свързани с ЕГИ, тъй като това насърчава участието на гражданите; изтъква значението на обществената осведоменост относно ЕГИ, като същевременно изразява съжаление във връзка с ограниченото познаване на този инструмент сред гражданите на ЕС; призовава ЕС в тази връзка да се организират информационни кампании и кампании за популяризиране, с цел ЕГИ да придобие по-осезаемо присъствие в медиите и сред обществеността;

4.  Освен това подчертава, че гражданската ангажираност сред младите хора е от основно значение за бъдещето на всички демокрации, и призовава Комисията да извлече поуки от натрупания на национално равнище опит на истински успешни ЕГИ;

5.  Счита, че е от съществено значение това, гражданите да могат да допринасят за упражняването на законодателните прерогативи на Съюза и да участват пряко в инициирането на законодателни предложения;

6.  Изтъква значението на обществената осведоменост относно ЕГИ, така че тя да бъде ефективно средство за демократично участие; настоятелно призовава Комисията и държавите членки в тази връзка да увеличат максимално усилията си в областта на комуникацията по отношение на инструмента, за да привлекат вниманието на възможно най-голям брой граждани към неговото съществуване и да насърчат активното участие в него;

7.  Призовава Комисията да използва всички обществени канали за комуникация за повишаване на осведомеността за ЕГИ и да предприеме необходимите мерки, за да осигури нейната прозрачност, както и да улесни комуникацията във връзка с текущи ЕГИ, например чрез създаване на приложения, които предоставят информация, изпращат уведомления и позволяват онлайн регистрация; подчертава, че активното обществено участие в ЕГИ зависи също така в решаваща степен от това те да бъдат разгласявани в държавите членки, и следователно предлага националните парламенти на държавите членки да споменават ЕГИ на своите официални уебсайтове;

8.  Отбелязва, че повече от шест милиона граждани на ЕС участваха в ЕГИ, че имаше 51 искания за стартиране на инициатива, от които само три инициативи, а именно „Право на вода“ (Right2Water), „Един от нас“ (One of Us) и „Спрете вивисекцията“ (Stop Vivisection) бяха счетени за допустими, и че шестима организатори на ЕГИ, което съответства на 30% от всички случаи на отхвърляне, оспорват отхвърлянето от страна на Комисията пред Съда на Европейския съюз, което показва, че има още много да се направи, за да се гарантира, че ЕГИ разгръща пълния си потенциал; отбелязва различните практически трудности, възникнали пред организаторите от момента на влизане в сила на Регламента през април 2012 г., и факта, че броят на инициативите продължава да намалява;

9.  Призовава Комисията да предостави адекватни и всеобхватни насоки — особено от правно естество — на възможно най-ранен етап на организаторите на ЕГИ чрез центъра за контакт „Europe Direct“, така че организаторите да са уведомени за достъпните за тях възможности и да не претърпят провал като предложат ЕГИ, която очевидно е извън правомощията на Комисията и не отговаря на правните критерии за допустимост; призовава да се разгледа възможността за създаване на друг независим орган, чиято задача е да предоставя консултации; отбелязва, обаче, че съгласно Договора от Лисабон въпросите, повдигнати от ЕГИ, може да не съответстват изцяло на правомощията на Комисията; освен това счита, че Комисията следва да разгледа възможността за създаване на специална служба за ЕГИ в представителствата си във всяка държава членка, която да предоставя цялата необходима информация, съвети и подкрепа за ЕГИ;

10.  Подчертава освен това, че служба, специално за целите на ЕГИ, би могла да допринесе и за повишаване на обществената и медийната осведоменост относно ЕГИ; поради тази причина приканва Комисията да насърчава ЕГИ като официален инструмент на ЕС за постигане на тази цел; изтъква, че тази мярка може също така да помогне за преодоляване на недоверието на гражданите във връзка с предоставянето на лични данни, необходимо при подкрепата на ЕГИ;

11.  Призовава за предоставяне на по-подробни насоки относно тълкуването на правните основания и на повече информация относно изискванията за защита на данните във всяка държава членка, в която организаторите провеждат кампаниите си, така че да получат правна сигурност, както и относно възможността за организаторите да направят достъпни застрахователни полици;

12.  Изразява съжаление относно липсата на ранен етап на ясна информация относно ЕГИ като инструмент, което доведе до общо погрешно схващане относно нейното естество, както и до разочарование, когато първите граждански инициативи бяха отхвърлени от Комисията; припомня, че инструментът следва да бъде опростен, ясен, лесен за ползване и широко разпространен; подчертава, че Комисията следва да насърчава и подпомага национални и местни представители на изборни длъжности в прокарването на засиленото използване на ЕГИ;

13.  Освен това подкрепя активното участие на гражданите на ЕС при подходящото използване на този инструмент за цели, свързани с определянето на дневния ред; изразява своята загриженост по отношение на потенциален конфликт на интереси, предвид на факта, че самата Комисия притежава изключителната отговорност да извършва проверката за допустимост, и призовава в бъдеще това положение да бъде уредено по подходящ начин; отбелязва в същото време, че прозрачността и отчетността следва да бъдат цел за всички заинтересовани страни, за да се запази яснотата на дейностите на гражданите;

14.  Призовава Комисията във връзка с това да разглежда Парламента също като орган, който взема решения, особено поради факта, че той е единствената институция, чиито членове се избират пряко от гражданите на ЕС;

15.  Подчертава, че по силата на член 4 от Регламент (ЕС) № 211/2011, в случай на отказ от страна на Комисията да регистрира ЕГИ Комисията информира организаторите относно причините за този отказ и относно всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които разполагат; отчита във връзка с това многобройните жалби от организаторите, че не са получили подробни и изчерпателни причини за отхвърлянето на техните ЕГИ; приканва Комисията да обясни подробно причините за отхвърляне на ЕГИ, ако според нея ЕГИ, която е била представена, е „явно извън правомощията на Комисията“, и в същото време да информира организаторите, в писмена форма и по такъв начин, че да се улесни работата им, за съответните правни съображения, които следва да бъдат в пълна степен публично достъпни в името на прозрачността, така че валидността и пълната обективност на тези елементи да може да бъде подложена на юридическа проверка, правото на преценка на Комисията като съдия и страна по оценката на допустимостта на дадена инициатива да може да се намали доколкото е възможно и организаторите да могат да решават дали да преработят своите ЕГИ и да ги представят отново в изменен вид;

16.  Приканва Комисията да разгледа възможността за регистриране само на част от дадена инициатива, в случай че цялата ЕГИ не попада в рамките на правомощията на Комисията; приканва Комисията да предостави на организаторите, в момента на регистрация, на указания коя част биха могли да регистрират, като отчита, че диалогът и ангажираността с организаторите на ЕГИ са от съществено значение в целия процес, както и да информира Парламента за своето решение относно регистрацията на ЕГИ; приканва Комисията също така да проучи начини на отнасяне на инициативи или части на инициативи, които не попадат в обхвата на правомощията на Комисията, до компетентния орган, било то на национално или регионално равнище;

17.  Изтъква значението на технологиите като средство за насърчаване на участието на гражданите; призовава Комисията да направи своя софтуер за събирането на подписи онлайн по-лесен за ползване, да го направи достъпен за лица с увреждания, да предлага своите сървъри за съхранение на онлайн подписи безплатно на постоянна основа, като се използват съществуващите бюджети на ЕС, както и да опрости и преразгледа техническите спецификации за събирането на подписи онлайн, така че електронните адреси да могат да се събират на незадължителна основа на един и същи екран с формуляра за подкрепа, но да се съхраняват в отделна база данни;

18.  Счита, че ако бъде преразгледан, инструментът има потенциал за ангажиране на обществеността и за насърчаване на диалога между гражданите и между гражданите и институциите на ЕС; подчертава необходимостта от свързване на събирането на подписи онлайн с релевантните инструменти за социални и цифрови медийни кампании, като се следва примерът на други успешни платформи за кампании онлайн;

19.  Приканва Комисията да преразгледа автоматичната връзка между регистрацията на ЕГИ и началото на 12-месечния период, в рамките на който заявленията за подкрепа могат да бъдат събирани, така че организаторите на една ЕГИ да могат сами да избират кога да започнат събирането на заявления за подкрепа;

20.  Призовава Комисията да изисква от държавите членки да използват инструмента на ЕГИ за валидиране на заявления за подкрепа, разработен съгласно програмата „Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации“;

21.  Подчертава, че — в рамките на наличните инструменти за засилване на демокрацията на участието в целия Съюз — следва и на регионите да се предоставят ИТ инструменти, като по този начин ще се създаде възможност за по-голямо участие на гражданите в обществените дела;

22.  Приветства предложението на Европейския икономически и социален комитет за безплатен превод на текстове по ЕГИ, така че да се намалят разходите за организиране на ЕГИ;

23.  Призовава за засилено междуинституционално сътрудничество на равнище ЕС, както и на национално и местно равнище, при предоставянето на информация и подкрепа на организаторите на ЕГИ във връзка с ЕГИ; призовава за подобряване на многоезичния уебсайт на ЕГИ, управляван от Комисията, както и за единен набор от насоки на всички официални езици на Европейския съюз относно правата и задълженията на организаторите на ЕГИ и относно административните процедури в цялостния процес по ЕГИ;

24.  Призовава за създаването в бъдеще на физическо и онлайн „единно гише“, което да предоставя постоянно информация, преводачески услуги и техническа, правна и политическа подкрепа за ЕГИ, и счита, че то би могло да използва ресурсите на звеното за контакт, базирано в центъра за връзка „Europe Direct“, както и на представителствата на Комисията и информационните бюра на Парламента в държавите членки; счита, че такава структура би приближила проекта за ЕГИ до гражданите;

25.  Счита, че е твърде сложно за организаторите да предоставят различни лични данни в подкрепа на ЕГИ в 28-те държави членки, определени в Регламент (ЕС) № 211/2011, въз основа на различните национални разпоредби, и призовава за въвеждане на единна процедура за представяне на заявления за подкрепа чрез изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 211/2011, така че да се стандартизира естеството на данните, събирани в държавите членки; насърчава Комисията да продължи преговорите с държавите членки с оглед намаляване на броя на изискванията за данни, като се премахне — съответно — изискването за личен идентификационен номер и те станат по-достъпни за ползвателите, и припомня, че ЕГИ е свързана с участие и определяне на дневния ред, а не с обвързващи предложения; предлага да се разгледа възможността за създаване на цифрово гражданство и препоръчва да се предостави временно решение докато това цифрово гражданство на ЕС бъде създадено, с цел решаване на настоящите проблеми, породени от неколкократна регистрация; поради това призовава Европейската комисия да проучи спешно този въпрос в своята програма в областта на цифровите технологии;

26.  Призовава Комисията да измени член 3 от Регламент (ЕС) № 211/2011 и да препоръча на държавите членки да намалят възрастта за подкрепа и участие в ЕГИ от 18 до 16 г., както и това да не бъде обвързано с правото на гласуване на изборите за Европейски парламент, като по този начин се предостави на младите хора в частност възможността да станат активни участници в развитието на европейския проект;

27.  Отбелязва деликатния въпрос за личната отговорност на организаторите по отношение на защитата на данните, когато се събират личните данни на поддръжниците, и предлага да се намали обхватът на необходимите данни, както и да бъде изменен текстът на член 13 от Регламент (ЕС) № 211/2011 относно отговорността, за да се поясни, че личната отговорност не е неограничена; предлага, за тази цел, комитетите на гражданите да могат да стават юридически лица, като за основа да се използва член 3 от Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. Относно защитата на околната среда чрез наказателно право, с оглед на установяването, че организаторите носят отговорност единствено за деяния, които са неправомерни и извършени умишлено, или най-малкото са свързани със сериозна небрежност;

28.  Насърчава Комисията и държавите членки да постигнат по-лесни за ползване и по-хармонизирани изисквания за събиране на данни; призовава компетентните национални органи да информират комисиите по европейски въпроси на националните парламенти на периодична основа за текущи ЕГИ, за които вече е събран значителен брой подписи; настоятелно призовава Комисията да предложи преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 с цел гарантиране на гражданите на възможността за подписване на ЕГИ в тяхната държава на пребиваване;

29.  Изразява своята загриженост относно факта, че от 2012 г. насам от общо 31 регистрирани ЕГИ само 3 са достигнали последната фаза; изтъква, че драстичният спад в броя на новите инициативи е едно от последствията от непропорционалните изисквания и излишно сложните системи; изразява съжаление по повод на факта, че успешни инициативи не са оказали въздействие върху законодателството и не са били взети предвид в достатъчна степен при последващите действия на Комисията; не споделя становището на Комисията относно успешното прилагане на Регламента за реализиране на пълния потенциал на ЕГИ; подчертава, че институциите на ЕС и държавите членки трябва да предприемат всички необходими мерки за насърчаване на ЕГИ и за повишаване на доверието на гражданите в този инструмент;

30.  Призовава Комисията да преразгледа текста на член 10, буква в) от Регламент (ЕС) № 211/2011, за да позволи подходящо проследяване на успешна ЕГИ, ; настоятелно призовава Комисията да започне подготовката на правен акт относно успешните ЕГИ в рамките на 12 месеца след издаване на положително становище;

31.  Счита, че с цел да се подчертае политическото измерение на ЕГИ, публично изслушване, проведено съгласно условията на член 11 от Регламент (ЕС) № 211/2011, следва да бъде структурирано по такъв начин, че да се даде възможност на организаторите да започнат диалог с членовете на Европейския парламент и съответни служители на Комисията; подчертава, че следва да се организират изслушвания по ЕГИ под егидата на неутрална комисия, която не носи основната отговорност за тематичното им съдържание, както и че външни експерти следва да бъдат ангажирани във всеки един момент;

32.  Настоятелно призовава, когато е необходимо, Парламентът и неговите комисии, в случай че Комисията не представи законодателно предложение в рамките на този 12-месечен срок, да упражнят своето право, съгласно условията на член 225 от ДФЕС, на отправяне на искане до Комисията за представяне на подходящо предложение; счита, че при упражняването на това право компетентната комисия на Парламента следва да вземе предвид съдържанието на всяка успешна ЕГИ и да се консултира с организаторите на ЕГИ в рамките на друго изслушване; призовава за съответно изменение на Правилника за дейността на ЕП;

33.  Приканва Комисията да проучи възможността за предоставяне на финансова подкрепа за ЕГИ от съществуващи бюджети на ЕС по линия на европейски програми, като например „Европа за гражданите“ и „Права, равенство и гражданство“, включително възможността за финансиране на популяризиращи радио- и телевизионни програми, като се има предвид, че равенството между гражданите трябва да се гарантира, че е налице действителна нужда от финансова подкрепа за организирането на ЕГИ и че множество изменения в бюджета на ЕС бяха внесени с тази цел;

34.  Призовава Комисията да се противопостави като вземе всички възможни предпазни мерки на кражби — включително чрез интернет инструменти — на чувствителна информация, свързана с поддръжниците, особено когато информацията се управлява под формата на агрегирани данни;

35.  Приветства доклада на Комисията от 31 март 2015 г. Относно Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) и Решение OI/9/2013/TN на Европейския омбудсман и призовава Комисията да гарантира в своето преразглеждане на настоящия инструмент, че всички подходящи правни мерки са въведени с цел да се осигурят правилните последващи действия, когато за една ЕГИ се счита, че е бил завършена успешно; следователно призовава Комисията, с оглед на различните недостатъци, които са възникнали, да представи възможно най-скоро предложение за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията;

36.  Призовава институциите на ЕС да осъществяват съществена дейност в областта на комуникациите чрез информационна кампания за ЕГИ;

37.  Приканва Комисията да докладва редовно пред Парламента относно състоянието на текущите ЕГИ, така че Парламентът — като част от ангажимента към гражданите на ЕС — да може да контролира дали инструментът функционира по възможно най-ефективния начин; изтъква, че процедурата на ЕГИ следва да бъде подобрявана постоянно въз основа на придобития практически опит и освен това следва да е в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз;

38.  Препоръчва да се използват всички налични канали за комуникация, по-специално платформите на социалните и цифровите медии на всички заинтересовани институции на ЕС, с цел да се провеждат текущи кампании за повишаване на осведомеността с участието на бюрата и представителствата на ЕС, а така също и на националните органи; призовава Комисията да подкрепи разработването на специална софтуерна програма с отворен код за ЕГИ за мобилни устройства; приветства факта, че някои ЕГИ са успели да постигнат въздействие на местно равнище;

39.  Счита, че с цел осигуряване на правилното използване от страна на гражданите на този инструмент на демокрацията на участието, както и с цел предотвратяване на потенциални злоупотреби под влияние на лични интереси, от решаващо значение е да се повишат прозрачността и качеството на проверките на финансирането и финансовото подпомагане на ЕГИ;

40.  Отбелязва важната роля на Европейския омбудсман в проверката на разглеждането на заявления за ЕГИ от страна на Комисията, и по-специално случаите на отхвърляне на регистрация на ЕГИ;

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност