Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0284/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0284/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 113k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2014/2257(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών (Α7-0350/2010),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ του Κοινοβουλίου, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της», που εκδόθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 4ης Μαρτίου 2015, για την περάτωση της ιδία πρωτοβουλία έρευνάς της σχετικά με την Επιτροπή (OI/9/2013/TN),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0284/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) συνιστά ένα νέο πολιτικό δικαίωμα για τους πολίτες καθώς και ένα μοναδικό και καινοτόμο μέσο καθορισμού του θεματολογίου μιας συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε σχέδια και διαδικασίες που τους επηρεάζουν, και το δυναμικό του οποίου πρέπει αναμφίβολα να αξιοποιηθεί πλήρως και να ενισχυθεί σημαντικά για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της Ένωσης να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαμόρφωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών της οργάνων πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους προτεραιότητας της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια μετά από την θέση σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 της 1ης Απριλίου 2012, επιβάλλεται η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του, προκειμένου να εντοπιστούν κενά και να προταθούν βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της αναθεώρησής του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει αποδείξει ότι οι περισσότεροι από τους διοργανωτές ΕΠΠ έχουν αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες για την ανάληψη παρόμοιας πρωτοβουλίας, τόσο πρακτικής όσο και νομικής φύσεως, και ότι διοργανωτές διαφόρων ΕΠΠ που απορρίφθηκαν έχουν, ως εκ τούτου, προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά της σχετικής απόφασης της Επιτροπής να μην καταχωρίσει την ΕΠΠ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει συνεπώς οι κανόνες να αναπροσαρμοστούν για να γίνουν οι ΕΠΠ όσο το δυνατόν πιο προσιτές στους πολίτες και τους διοργανωτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι ως τέτοιο εκπροσωπεί, εξ ορισμού, τους πολίτες της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι οργανισμοί, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών εξέτασαν τις ποικίλες αδυναμίες στην εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 211/2011σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών καθώς και στη διοργάνωση των ΕΠΠ, πρότειναν πολυάριθμες βελτιώσεις και υπέδειξαν επανειλημμένα τις πτυχές εκείνες του κανονισμού που είναι αναγκαίο να μεταρρυθμιστούν επειγόντως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λεπτομέρειες που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού, ειδικότερα η σύσταση ενός επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης και η πιστοποίησή του από αρμόδια αρχή σε κράτος μέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχουν στους διοργανωτές λιγότερους από 12 μήνες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης υπογραφών δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο χρονικό όριο και είναι, κατά συνέπεια, πηγή σύγχυσης και αβεβαιότητας τόσο για τα θεσμικά όργανα όσο και για το κοινό·

1.  χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) – όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – ως το πρώτο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να έχουν άμεση εμπλοκή στην πλαισίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπληρώνοντας το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορές στο Κοινοβούλιο και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΠΠ αποτελεί το πρώτο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που χορηγεί το δικαίωμα στους πολίτες της ΕΕ, με βάση τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών, να λαμβάνουν την πρωτοβουλία - στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το νέο πολιτικό τους προνόμιο - και να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, κατάλληλη πρόταση για θέματα για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι είναι αναγκαία μια νομοθετική πράξη για την εφαρμογή των Συνθηκών·

3.  τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους πολίτες για να προσδιορίσουν και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν προκειμένου να καταστεί η ΕΠΠ πιο αποτελεσματική· υπογραμμίζει ότι η όποια περαιτέρω αξιολόγηση του εν λόγω μέσου πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής φιλικότητας προς τον χρήστη, δεδομένου ότι συνιστά βασικό μέσο σύνδεσης των πολιτών της Ευρώπης με την ΕΕ· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν εναλλακτικές προκειμένου να παρέχεται αυτή η δυνατότητα σε όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με μια ΕΠΠ, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών· επισημαίνει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΕΠΠ, ενώ παράλληλα εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν γνωρίζουν επαρκώς το μέσο αυτό· για το λόγο αυτό, ζητεί από την ΕΕ να οργανώσει εκστρατείες προβολής και προώθησης με σκοπό να γίνει η ΕΠΠ ευρύτερα γνωστή στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό·

4.  υπογραμμίζει, περαιτέρω ότι η συμμετοχή των νέων στα κοινά είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον όλων των δημοκρατιών, και καλεί την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο από πραγματικά επιτυχείς ΕΠΠ·

5.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να μπορούν οι πολίτες να συμβάλλουν στην άσκηση των νομοθετικών προνομίων της Ένωσης και να συμμετέχουν άμεσα στη δρομολόγηση νομοθετικών προτάσεων·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΕΠΠ προκειμένου η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο δημοκρατικής συμμετοχής· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους προσπάθειες σχετικά με το μέσο προκειμένου να ενημερώσουν όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες για την ύπαρξή του και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή σε αυτό·

7.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα δημόσια κανάλια επικοινωνίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των ΕΠΠ και να διευκολύνει την επικοινωνία σχετικά με τις τρέχουσες ΕΠΠ, για παράδειγμα, με τη δημιουργία εφαρμογών που παρέχουν πληροφορίες, αποστέλλουν κοινοποιήσεις και καθιστούν δυνατή την ηλεκτρονική υπογραφή· τονίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις ΕΠΠ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την προβολή αυτών στα κράτη μέλη και προτείνει, ως εκ τούτου, να παραπέμπουν τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών στους επίσημους δικτυακούς τόπους τους στην ΕΠΠ·

8.  επισημαίνει ότι περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε ΕΠΠ, ότι έχουν υποβληθεί 51 αιτήσεις για τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας, από τις οποίες τρεις μόνο - οι πρωτοβουλίες «Δικαίωμα στο Νερό», η «Ένας από Εμάς» και η «Σταματήστε τη Ζωοτομία» - κρίθηκαν παραδεκτές, και ότι οι οργανωτές έξι ΕΠΠ, που αντιστοιχούν στο 30% όλων των απορρίψεων, προσέβαλαν την άρνηση της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΠΠ αξιοποιεί το πλήρες της δυναμικό· υπογραμμίζει τις διάφορες πρακτικές δυσκολίες που έχουν συναντήσει οργανωτές από την έναρξη ισχύος του κανονισμού τον Απρίλιο του 2012 και το γεγονός ότι μειώνεται ο αριθμός των πρωτοβουλιών·

9.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει κατάλληλη και ολοκληρωμένη καθοδήγηση - κυρίως νομικής φύσεως – όσο το δυνατό πιο έγκαιρα στους διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι διοργανωτές για τις διαθέσιμες δυνατότητες και να μην υποβάλλουν προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται δεκτές διότι εμφανώς δεν καλύπτονται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και δεν πληρούν τα νομικά κριτήρια περί παραδεκτού· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί ένας άλλος ανεξάρτητος φορέας πουν θα έχει ως καθήκον να παρέχει συμβουλές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· εκφράζει επίσης την άποψη ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ειδικό γραφείο για την ΕΠΠ σε καθεμία από τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη για τις ΕΠΠ·

10.  τονίζει, περαιτέρω, ότι ένα ειδικό γραφείο για την ΕΠΠ θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και των μέσων ενημέρωσης για την ΕΠΠ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προωθήσει την ΕΠΠ ως επίσημο εργαλείο της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τον εν λόγω στόχο· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί επίσης να βοηθήσει τους πολίτες να ξεπεράσουν τη δυσπιστία τους όσον αφορά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη μιας ΕΠΠ·

11.  ζητεί να παρασχεθούν λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των νομικών βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι διοργανωτές πραγματοποιούν τις εκστρατείες τους, ώστε να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητα των διοργανωτών να συνάπτουν οικονομικά προσιτές ασφαλιστικές συμβάσεις·

12.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για το μέσο της ΕΠΠ στα αρχικά στάδια, η οποία οδήγησε σε γενική εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με τον χαρακτήρα της και προκάλεσε απογοήτευση όταν οι πρώτες ΕΠΠ απορρίφθηκαν από την Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι το μέσο πρέπει να είναι απλό, σαφές, φιλικό προς τον χρήστη και ευρέως δημοσιοποιημένο· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να προωθήσουν αυτή την προβολή των ΕΠΠ·

13.  υποστηρίζει, περαιτέρω, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στην κατάλληλη χρήση του μέσου αυτού για τον καθορισμό θεματολογίου· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι η ίδια η Επιτροπή φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα διεξαγωγής του ελέγχου του παραδεκτού, και ζητεί η εν λόγω κατάσταση να αντιμετωπιστεί κατάλληλα στο μέλλον· σημειώνει, ταυτόχρονα, ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία πρέπει να αποτελούν στόχο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διατηρηθεί η σαφήνεια των δραστηριοτήτων των πολιτών·

14.  καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο και ως φορέα λήψης αποφάσεων, ιδίως δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό θεσμικό όργανο με μέλη άμεσα εκλεγμένα από τους πολίτες της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, εφόσον αρνηθεί την καταχώριση προτεινόμενης ΕΠΠ, «η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους»· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα παράπονα διοργανωτών ότι δεν είχαν πληροφορηθεί τους λεπτομερείς και εκτενείς λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους· καλεί την Επιτροπή να εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους απόρριψης μιας ΕΠΠ, σε περίπτωση που, κατά την άποψή της, η υποβληθείσα ΕΠΠ «εμφανώς δεν καλύπτεται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής», και ταυτόχρονα να ενημερώνει τους διοργανωτές, γραπτώς και κατά τρόπο που να διευκολύνεται το έργο τους, όσον αφορά τις σχετικές νομικές εκτιμήσεις - οι οποίες για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πλήρως - προκειμένου η εγκυρότητα και η πλήρης αντικειμενικότητα των στοιχείων αυτών να μπορούν να υποβάλλονται σε νομικό έλεγχο, προκειμένου η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ως κριτής και μέρος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του παραδεκτού μιας πρωτοβουλίας να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού, και να μπορούν οι διοργανωτές να αποφασίζουν εάν θα επανεπεξεργαστούν την ΕΠΠ τους και θα την υποβάλουν εκ νέου σε τροποποιημένη μορφή·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να καταχωρίζει μέρος μόνο της πρωτοβουλίας στην περίπτωση που η συνολική ΕΠΠ δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα μπορούσαν να καταχωρίσουν, αναγνωρίζοντας ότι ο διάλογος και η συνεργασία με τους διοργανωτές ΕΠΠ έχουν ουσιαστική σημασία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφασή της όσον αφορά τη καταχώριση της ΕΠΠ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επίσης τρόπους παραπομπής των πρωτοβουλιών, ή των μερών των πρωτοβουλιών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στην αρμόδια αρχή, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογίας ως μέσου για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει το λογισμικό της για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών πιο φιλικό προς τον χρήστη και προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρίες, να προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την χρήση των ατομικών της διακομιστών για την αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να απλοποιήσει και να αναθεωρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών ώστε οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι δυνατό να συγκεντρώνονται σε μη υποχρεωτική βάση στην ίδια οθόνη με τη φόρμα υποστήριξης, αλλά να αποθηκεύονται σε διαφορετική βάση δεδομένων·

18.  πιστεύει ότι το μέσο αυτό, εάν αναθεωρηθεί, έχει δυνατότητες για προώθηση της συμμετοχής του κοινού και του διαλόγου μεταξύ πολιτών, καθώς και μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υπογραφών με τα σχετικά νέα εργαλεία κοινωνικών και ψηφιακών μέσων διεξαγωγής εκστρατειών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων επιτυχημένων πλατφορμών που διεξάγουν διαδικτυακές εκστρατείες·

19.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την αυτόματη έναρξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας για τη συλλογή των δηλώσεων υποστήριξης μετά την καταχώριση μιας ΕΠΠ, ούτως ώστε οι διοργανωτές μιας ΕΠΠ να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι από πότε επιθυμούν να ξεκινήσουν τη συλλογή των δηλώσεων υποστήριξης·

20.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο επικύρωσης ΕΠΠ για τις δηλώσεις υποστήριξης, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις·

21.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εργαλείων που διατίθενται για τη βελτίωση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ένωση, τα εργαλεία πληροφορικής πρέπει να καταστούν διαθέσιμα και στις περιφέρειες, προκειμένου να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά·

22.  χαιρετίζει θερμά την προσφορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να αναλάβει τη δωρεάν μετάφραση των κειμένων των ΕΠΠ για να μειωθεί το κόστος της διοργάνωσης μιας ΕΠΠ·

23.  ζητεί αυξημένη διοργανική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και στήριξης στους διοργανωτές των ΕΠΠ κατά τον χειρισμό ΕΠΠ· ζητεί τη βελτίωση του πολύγλωσσου ιστότοπου της ΕΠΠ, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, και μια ενιαία δέσμη κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών ΕΠΠ και σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται καθ' όλη τη διαδικασία ΕΠΠ·

24.  ζητεί τη μελλοντική δημιουργία μιας υπηρεσίας μιας στάσης, σε υλική και διαδικτυακή μορφή, η οποία θα παρέχει, σε μόνιμη βάση, πληροφορίες, μεταφραστικές υπηρεσίες και τεχνική, νομική και πολιτική υποστήριξη για τις ΕΠΠ, και θεωρεί ότι η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες πόρους από το σημείο επαφής του κέντρου επαφής Europe Direct, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό θα έφερνε την ΕΠΠ εγγύτερα στους πολίτες·

25.  θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την απαίτηση προς τους διοργανωτές να παρέχουν διαφορετικά προσωπικά δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 βάσει των διαφόρων εθνικών διατάξεων, και ζητεί να καθιερωθεί μια ενιαία διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ώστε να καταστεί ομοιόμορφος ο χαρακτήρας των δεδομένων που συλλέγονται στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί περαιτέρω με τα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τα δεδομένα, καταργώντας - συνεπώς - την απαίτηση για προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης, και να καταστούν φιλικότερες προς τον χρήστη, και υπενθυμίζει ότι μια ΕΠΠ αφορά τη συμμετοχή και τον καθορισμό θεματολογίου και όχι δεσμευτικές προτάσεις· προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ, και συνιστά να υπάρξει μια ενδιάμεση λύση μέχρι τη δημιουργία της ιδιότητας αυτής, με στόχο να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα που προκύπτουν από την πολλαπλή καταχώριση· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του ψηφιακού της θεματολογίου ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

26.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και να συστήσει στα κράτη μέλη να μειώσουν από το 18ο στο 16ο έτος το όριο ηλικίας για την παροχή υποστήριξης και τη συμμετοχή σε ΕΠΠ και να μην συνδέεται αυτό με το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να δοθεί ιδιαίτερα στους νέους η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην περαιτέρω διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

27.  αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, και προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των απαιτούμενων δεδομένων και να τροποποιηθεί το κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, σχετικά με την ευθύνη, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσωπική ευθύνη δεν είναι απεριόριστη· προτείνει, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να μπορούν οι επιτροπές πολιτών να αποκτούν νομική προσωπικότητα και να αντληθεί έμπνευση από το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, με σκοπό να καταστεί σαφές ότι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για μια πράξη μόνον «εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια»·

28.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη και πιο εναρμονισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων· καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενημερώνουν τακτικά τις επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων τους για τις ΕΠΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη και που έχουν ήδη συγκεντρώσει έναν σημαντικό αριθμό υπογραφών· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν μια ΕΠΠ και στη χώρα διαμονής τους·

29.  εκφράζει ανησυχία επειδή, από το 2012, από τις 31 ΕΠΠ που καταχωρίστηκαν, μόνο 3 έχουν φθάσει στην τελική φάση· επισημαίνει ότι η δραματική μείωση του αριθμού νέων πρωτοβουλιών είναι μία από τις συνέπειες των δυσανάλογων απαιτήσεων και ενός άνευ λόγου περίπλοκου συστήματος· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη νομοθετικού αντικτύπου και την αποθαρρυντική συνέχεια που δίνει η Επιτροπή σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες εκφράζει διαφορές απόψεων με την Επιτροπή όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού με στόχο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΕΠΠ· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν την ΕΠΠ και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό το εργαλείο·

30.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη διατύπωση του άρθρου 10 γ του κανονισμού (EE) αριθ. 211/2011, για να μπορεί να δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προβαίνει στην προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την έκδοση θετικής γνώμης·

31.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των ΕΠΠ η δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται στους διοργανωτές να συμμετέχουν σε απευθείας διάλογο με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αρμόδιους αξιωματούχους της Επιτροπής· τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ θα πρέπει να διοργανώνονται υπό την αιγίδα μιας «ουδέτερης» επιτροπής που δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θέματος, ενώ επιπλέον τονίζει ότι στις εν λόγω ακροάσεις θα πρέπει να συμμετέχουν πάντοτε εξωτερικοί εμπειρογνώμονες·

32.  παροτρύνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν υποβάλλει νομοθετική πρόταση εντός της εν λόγω προθεσμίας των 12 μηνών, να ασκήσουν βάσει του άρθρου 225 ΣΛΕΕ, το δικαίωμά τους να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση· πιστεύει ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο οποιασδήποτε επιτυχούς ΕΠΠ και να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους οργανωτές της ΕΠΠ στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής ακρόασης· ζητεί ο Κανονισμός του να τροποποιηθεί αναλόγως·

33.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για ΕΠΠ από υφιστάμενα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης προωθητικών προγραμμάτων στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των πολιτών, ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες στον προϋπολογισμό της ΕΕ που αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

34.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας κάθε δυνατή προφύλαξη, την υποκλοπή - μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών εργαλείων - ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν τους υπογράφοντες, ιδίως όταν η διαχείριση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται με τη μορφή συγκεντρωτικών στοιχείων·

35.  χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ΕΠΠ και την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή OI/9/2013/TN και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα πρόσφορα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται προκειμένου να δίνεται κατάλληλη συνέχεια όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, λόγω των διαφόρων αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1179/2011της Επιτροπής ·

36.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτελέσουν σημαντικό επικοινωνιακό έργο μέσω ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με τις ΕΠΠ·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει ΕΠΠ, ώστε το Κοινοβούλιο - στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών της ΕΕ - να μπορεί να ελέγχει ότι το εργαλείο λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά· τονίζει ότι η διαδικασία ΕΠΠ θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς με βάση την αποκτώμενη πρακτική πείρα και, επιπλέον, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που πρόκειται να εκδώσει το Δικαστήριο·

38.  συνιστά τη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, ιδίως των πλατφορμών κοινωνικών και ψηφιακών μέσων όλων των σχετικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για την πραγματοποίηση συνεχών εκστρατειών αύξησης της ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή γραφείων και αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και εθνικών αρχών· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού προγράμματος ανοικτού κώδικα για τις ΕΠΠ, για φορητές συσκευές· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ορισμένες ΕΠΠ κατάφεραν να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο·

39.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή χρήση του εν λόγω εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας από τους πολίτες και να αποφευχθεί η πιθανή κατάχρησή του από ιδιωτικά συμφέροντα, είναι καίριας σημασίας να αυξηθούν η διαφάνεια και η ποιότητα των ελέγχων επί της χρηματοδότησης και της χορηγίας των ΕΠΠ·

40.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά τη διενέργεια έρευνας όσον αφορά τη διαχείριση από την Επιτροπή των αιτήσεων καταχώρισης ΕΠΠ, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άρνησης καταχώρισης ΕΠΠ·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου