Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2257(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0284/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0284/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0382

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 84k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Eurooppalainen kansalaisaloite
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. lokakuuta 2015 eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (2014/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta (A7-0350/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan yhdessä vetoomusvaliokunnan kanssa 26. helmikuuta 2015 järjestämän kuulemisen kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen ”European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation”,

–  ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen komissiota koskevan oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun helmikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen ”Implementation of the European Citizens’ Initiative”,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2015 annetun komission kertomuksen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0284/2015),

A.  ottaa huomioon, että eurooppalainen kansalaisaloite on kansalaisten uusi poliittinen oikeus ja Euroopan unionin osallistavan demokratian ainutlaatuinen ja innovatiivinen asialistaa luova väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden toimia aktiivisessa roolissa heitä koskevissa hankkeissa ja prosesseissa ja jonka mahdollisuuksia on ehdottomasti hyödynnettävä täysimääräisesti ja huomattavasti laajennettava, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset ja kannustetaan mahdollisimman monia EU:n kansalaisia osallistumaan Euroopan yhdentymisprosessin eteenpäinviemiseen; ottaa huomioon, että sen on oltava yksi EU:n painopistetavoitteista toimielintensä demokraattisen legitiimiyden vahvistamiseksi;

B.  ottaa huomioon, että on kulunut kolme vuotta asetuksen (EU) N:o 211/2011 voimaantulosta 1. huhtikuuta 2012, joten on tärkeää arvioida perusteellisesti asetuksen täytäntöönpanoa, jotta voidaan havaita mahdolliset puutteet ja ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sen pikaista tarkistamista varten;

C.  ottaa huomioon, että kokemus on osoittanut, että suurin osa eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjistä on kohdannut vaikeuksia sekä käytännön asioissa että oikeudellisissa näkökohdissa laatiessaan eurooppalaista kansalaisaloitetta, ja toteaa, että useiden hylättyjen eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjät ovat näin ollen toimittaneet valituksia unionin tuomioistuimelle ja Euroopan oikeusasiamiehelle komission päätöksestä olla rekisteröimättä heidän eurooppalaisia kansalaisaloitteitaan; ottaa huomioon, että säännöt on siksi laadittava niin, että mahdollisimman moni kansalainen ja järjestäjä voi käyttää eurooppalaista kansalaisaloitetta;

D.  ottaa huomioon, että parlamentti on Euroopan unionin ainoa suoraan valittu elin ja edustaa siten itsessään EU:n kansalaisia;

E.  ottaa huomioon, että monet toimielimet, kansalaisjärjestöt, mietintäryhmät ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat tarkastelleet erilaisia puutteita eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen (EU) N:o 211/2011 täytäntöönpanossa ja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestämisessä ja ehdottaneet useita parannuksia sekä osoittaneet useaan otteeseen, mitä asetuksen näkökohtia on tarpeen kiireellisesti uudistaa;

F.  ottaa huomioon, että asetuksen 6 artiklassa esitetyt käytännön asiat, erityisesti verkossa toteutettavan keruujärjestelmän perustaminen ja sen sertifiointi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimesta jättää järjestäjille useassa tapauksessa alle 12 kuukautta vaadittavien allekirjoitusten keräämiseen;

G.  ottaa huomioon, että kansalaisaloitteen toimittamiselle komissioon ei ole vahvistettu määräaikaa sen jälkeen kun allekirjoitusten keruuaika on päättynyt, mikä aiheuttaa epävarmuutta sekä toimielimissä että kansalaisten keskuudessa;

1.  pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 1 kohdassa, sillä se on ensimmäinen valtioiden välinen osallistavan demokratian väline, jonka avulla kansalaiset voivat saada suoran yhteyden EU:n toimielimiin ja olla aktiivisesti mukana muotoilemassa EU:n toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä ja joka täydentää heidän oikeuttaan esittää parlamentille vetoomuksia ja hakea muutosta Euroopan oikeusasiamieheltä;

2.  korostaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen osallistavan demokratian työkalu, joka antaa EU:n kansalaisille oikeuden tehdä aloite kerättyään vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita ja korostaen siten uutta poliittista oikeuttaan ja jonka myötä komissiota pyydetään esittämään toimivaltansa puitteissa ehdotus niistä asioista, jotka kansalaisten mielestä edellyttävät lainsäädäntötoimia perussopimusten täytäntöön panemiseksi;

3.  korostaa, että eurooppalainen kansalaisaloite tarjoaa kansalaisille poikkeuksellisen mahdollisuuden määrittää ja ilmaista pyrkimyksiään sekä pyytää EU:ta toimimaan, ja painottaa, että kansalaisaloitetta on edistettävä ja tuettava kaikin mahdollisin keinoin; panee kuitenkin merkille, että eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyy huomattavia puutteita, joita on käsiteltävä ja jotka on ratkaistava, jotta kansalaisaloitteesta tulee tehokkaampi; korostaa, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen kaikissa tulevissa arvioinneissa olisi pyrittävä mahdollisimman suureen käyttäjäystävällisyyteen, sillä kyseessä on ensisijainen väline, jolla unionin kansalaiset voivat olla yhteydessä EU:hun; korostaa lisäksi, että oman äidinkielen käyttäminen on kansalaisoikeus, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sen vuoksi selvittämään vaihtoehtoja, joilla voidaan tarjota mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä kaikissa eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvässä toiminnassa, sillä se kannustaa kansalaisia osallistumiseen; pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, ja pitää samalla valitettavana, että unionin kansalaisten keskuudessa sitä tunnetaan vain vähän; kehottaa EU:ta tämän vuoksi järjestämään mainos- ja tiedotuskampanjoita, jotta eurooppalainen kansalaisaloite saa enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja kansalaisten keskuudessa;

4.  korostaa lisäksi, että kansalaisaktiivisuus nuorten keskuudessa on keskeistä kaikkien demokratioiden tulevaisuudelle, ja kehottaa komissiota oppimaan aidosti onnistuneista eurooppalaisista kansalaisaloitteista jäsenvaltioissa saaduista kokemuksista;

5.  pitää erityisen tärkeänä, että kansalaiset voivat osallistua unionin lainsäädäntöprosessiin ja olla suoraan mukana lainsäädäntöehdotusten laatimisessa;

6.  pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jotta se olisi tehokas väline demokraattisessa osallistumisessa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita maksimoimaan kansalaisaloitetta koskevat tiedotusponnistuksensa, jotta aloite saadaan mahdollisimman monen kansalaisen tietoon ja kannustetaan sitä koskevaan aktiiviseen osallistumiseen;

7.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia julkisia viestintäkanavia lisätäkseen tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen kansalaisaloitteiden läpinäkyvyyden ja helpottaakseen nykyisiä kansalaisaloitteita koskevaa viestintää luomalla esimerkiksi sovelluksia, joissa on tietoja, ilmoituksia ja mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen; tähdentää, että kansalaisten aktiivinen osallistuminen eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin riippuu ratkaisevasti siitä, saavatko ne julkisuutta jäsenvaltioissa; ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit mainitsisivat eurooppalaisen kansalaisaloitteen virallisilla verkkosivustoillaan;

8.  panee merkille, että yli kuusi miljoonaa EU:n kansalaista on osallistunut kansalaisaloitteeseen, että 51 aloitepyynnöstä vain kolme, eli Right2Water, One of Us ja Stop Vivisection -aloitteet, hyväksyttiin käsiteltäviksi ja että kuusi kansalaisaloitteen järjestäjää, jotka edustavat 30 prosenttia kaikista hylkäyksistä, on vienyt komission kieltäytymisen Euroopan unionin tuomioistuimeen, mikä osoittaa, että kansalaisaloitteella on vielä pitkä matka lupaustensa täyttämiseen; kiinnittää huomiota siihen, että aloitteiden järjestäjät ovat kohdanneet lukuisia käytännön ongelmia sen jälkeen, kun asetus tuli voimaan huhtikuussa 2012 ja että aloitteiden lukumäärä pienenee;

9.  kehottaa komissiota tarjoamaan asianmukaista ja kattavaa neuvontaa – erityisesti oikeudellista neuvontaa – mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjille Europe Direct -yhteyspalvelun kautta, jotta nämä saavat tietoa käytettävissä olevista mahdollisuuksista eivätkä sorru siihen virheeseen, että ehdottaisivat sellaista eurooppalaista kansalaisaloitetta, joka on selvästi komission toimivallan ulkopuolella eikä täytä käsiteltäväksi ottamisen oikeudellisia kriteereitä; kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta perustaa toinen riippumaton elin, jonka tehtävänä on neuvonnan antaminen; toteaa kuitenkin, että Lissabonin sopimuksen nojalla eurooppalaisissa kansalaisaloitteissa esiin tuodut kysymykset eivät ehkä kuulu kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; on lisäksi sitä mieltä, että komission olisi harkittava eurooppalaisia kansalaisaloitteita käsittelevän toimiston perustamista edustustoihinsa kussakin jäsenvaltiossa antamaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tekemiseen liittyvää kaikkea tarvittavaa tietoa, neuvontaa ja tukea;

10.  korostaa lisäksi, että erityinen eurooppalaisia kansalaisaloitteita käsittelevä toimisto voisi myös auttaa lisäämään kansalaisten ja tiedotusvälineiden tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta; kehottaa siksi komissiota edistämään eurooppalaista kansalaisaloitetta virallisena EU:n välineenä niin, että tämä tavoite saavutetaan; painottaa, että tämä toimenpide voi auttaa myös poistamaan kansalaisten epäluottamuksen henkilötietojen vaihtoon, jota eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukeminen edellyttää;

11.  kehottaa antamaan yksityiskohtaisemmat ohjeet oikeusperustojen tulkinnasta ja enemmän tietoa tietosuojavelvoitteista kussakin jäsenvaltiossa, jossa järjestäjät toteuttavat kampanjoitaan, jotta niille annettaisiin oikeusvarmuus, ja myös järjestäjien mahdollisuudesta ottaa kohtuuhintaisia vakuutuksia;

12.  pitää valitettavana, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ei saatu alkuvaiheessa selkeää tietoa, mikä johti yleiseen väärinymmärrykseen sen luonteesta ja aiheutti turhautumista, kun komissio hylkäsi ensimmäiset aloitteet; muistuttaa, että tämän välineen olisi oltava yksinkertainen, selkeä, helppokäyttöinen ja siitä olisi tiedotettava enemmän; korostaa, että komission olisi tuettava kansallisesti ja paikallisesti valittuja edustajia, jotta ne voivat hallinnoida tätä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden lisääntyvää käyttöä;

13.  tukee lisäksi EU:n kansalaisten aktiivista osallistumista tämän välineen käyttämiseen asianmukaisesti asialistan luomisessa; on huolissaan mahdollisista eturistiriidoista ottaen huomioon, että komissiolla itsellään on yksinomainen vastuu käsiteltäväksi ottamisen tarkistamisesta, ja pyytää tilanteen asianmukaista käsittelyä tulevaisuudessa; panee samalla merkille, että avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden olisi oltava kaikkien sidosryhmien tavoitteena, jotta voidaan säilyttää kansalaisten toimien selkeys;

14.  kehottaa tässä yhteydessä komissiota pitämään myös parlamenttia päätöksentekijänä, erityisesti koska se on ainoa toimielin, jonka jäsenet ovat EU:n kansalaisten suoraan valitsemia;

15.  korostaa, että asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan mukaan, jos komissio epää kansalaisaloitteen rekisteröinnin, "se ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet sekä kaikki heidän käytettävissään olevat oikeudelliset ja muut keinot"; toteaa tässä yhteydessä, että järjestäjät ovat esittäneet useita valituksia siitä, etteivät he ole saaneet tietoonsa yksityiskohtaisia ja perinpohjaisia syitä eurooppalaisten kansalaisaloitteidensa epäämiselle; kehottaa komissiota selittämään yksityiskohtaisesti syyt eurooppalaisen kansalaisaloitteen epäämiselle, jos komission mielestä ehdotettu kansalaisaloite on selvästi komission toimivallan ulkopuolella, ja samalla ilmoittamaan järjestäjille kirjallisesti ja tavalla, joka auttaa järjestäjiä näiden työssä, asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista – mikä olisi avoimuuden tähden tehtävä täysin julkisesti – jotta näiden tekijöiden oikeutus ja täydellinen puolueettomuus voidaan asettaa oikeudellisen valvonnan alaiseksi, jotta komission harkintavalta aloitteiden käsittelyyn ottamisen arvioinnin tuomarina ja osapuolena voidaan supistaa mahdollisimman pieneksi ja jotta järjestäjät voivat päättää, tarkistavatko he eurooppalaista kansalaisaloitettaan ja jättävät sen muutetussa muodossa uudelleen;

16.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta rekisteröidä ainoastaan osa aloitteesta, jos eurooppalainen kansalaisaloite ei kuulu kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; kehottaa komissiota antamaan järjestäjille rekisteröinnin yhteydessä tiedon siitä, minkä osan he voisivat rekisteröidä, ja tunnustamaan, että vuoropuhelu eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa ja heidän mukaan ottamisensa on oleellista koko prosessin keston ajan, ja ilmoittamaan parlamentille eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröintiä koskevasta päätöksestään; kehottaa komissiota lisäksi tutkimaan, miten aloitteita tai sellaisia aloitteiden osia, jotka eivät kuulu komission toimivaltaan, voidaan siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle joko paikallisella tai alueellisella tasolla;

17.  panee merkille, että teknologia on tärkeässä asemassa kansalaisten kannustamisessa osallistumaan; kehottaa komissiota parantamaan allekirjoitusten keruuseen verkossa käytettävän ohjelmistonsa käyttäjäystävällisyyttä ja tekemään sen helppopääsyiseksi vammaisille henkilöille, tarjoamaan komission omia palvelimia verkkoallekirjoitusten tallentamista varten maksutta ja pysyvästi, käyttämään tässä EU:n nykyisiä määrärahoja ja yksinkertaistamaan ja tarkistamaan verkossa tapahtuvan allekirjoitusten keräämisen teknisiä eritelmiä niin, että sähköpostiosoitteita voidaan kerätä vapaaehtoisesti samalta ruudulta kuin tukilomakkeita, mutta tallentaen ne erilliseen tietokantaan;

18.  uskoo, että tarkistettuna välineellä on edelleen potentiaalia saada suuri yleisö osallistumaan ja edistää vuoropuhelua kansalaisten keskuudessa sekä kansalaisten ja unionin toimielinten välillä; korostaa tarvetta yhdistää verkossa toteutettava allekirjoitusten kerääminen asiaankuuluviin sosiaalisiin ja digitaalisiin kampanjavälineisiin seuraten muiden onnistuneiden verkkokampanjafoorumien esimerkkiä;

19.  kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröinnin ja 12 kuukauden nimienkeruuajan alkamisajankohdan välistä automaattista yhteyttä, jotta kansalaisaloitteen järjestäjät voivat itse päättää, milloin he haluavat käynnistää tuki-ilmoitusten keräämisen;

20.  kehottaa komissiota, että se kiirehtisi jäsenvaltioita käyttämään eurooppalaisen kansalaisaloitteen tuenilmaisujen validointivälinettä, joka on kehitetty yhteentoimivuusratkaisuja eurooppalaisille julkishallinnoille koskevan ohjelman yhteydessä;

21.  korostaa, että osallistuvan demokratian edistämiseksi unionissa olisi tietotekniset välineet saatettava myös alueiden käyttöön, jotta mahdollistetaan kansalaisten laajempi osallistuminen julkisiin asioihin;

22.  suhtautuu myönteisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tarjoukseen eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekstin kääntämisestä ilmaiseksi, jotta vähennetään eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämiskustannuksia;

23.  vaatii tehostettua toimielintenvälistä yhteistyötä EU:n tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla tarjottaessa tietoa ja tukea kansalaisaloitteen järjestäjille eurooppalaisen kansalaisaloitteen käsittelyssä; vaatii parantamaan komission ylläpitämää eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa monikielistä verkkosivustoa ja laatimaan yhdet ainoat suuntaviivat kaikilla unionin virallisilla kielillä kansalaisaloitteen järjestäjien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä koko kansalaisaloiteprosessin ajan sovellettavista hallinnollisista menettelyistä;

24.  vaatii, että perustetaan sekä fyysisesti olemassa oleva että sähköisesti toimiva keskitetty asiointipiste, joka tarjoaa jatkuvasti kansalaisaloitteita koskevaa tietoa, käännöspalveluja sekä teknistä, oikeudellista ja poliittista tukea, ja katsoo, että asiointipiste voisi käyttää Europe Direct -keskustietopalvelun yhteyspisteen sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien komission edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen resursseja; katsoo, että tällainen järjestely toisi kansalaisaloitehankkeen lähemmäksi kansalaisia;

25.  pitää järjestäjien kannalta liian monimutkaisena sitä, että näiden on toimitettava erilaisia henkilötietoja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tueksi 28 jäsenvaltiossa lukuisten kansallisten säännösten mukaisesti, kuten asetuksessa (EU) N:o 211/2011 säädetään, ja kehottaa ottamaan käyttöön yhdenmukaisen allekirjoitusten jättämistä koskevan menettelyn muuttamalla asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitettä III niin, että standardoidaan jäsenvaltioissa kerättyjen tietojen luonne; kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan vähentää tietovaatimusten lukumäärää poistamalla vastaavasti vaatimus henkilötunnuksen esittämisestä ja tekemällä tietovaatimukset käyttäjäystävällisemmiksi, ja muistuttaa, että eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa on kyse osallistumisesta ja asialistan luomisesta eikä sitovista ehdotuksista; ehdottaa, että harkitaan unionin digitaalisen kansalaisuuden käyttöönottamista, ja kehottaa tarjoamaan väliaikaisratkaisun siihen asti kunnes tällainen unionin digitaalinen kansalaisuus on vahvistettu, jotta ratkaistaan nykyiset moninkertaisten rekisteröintien aiheuttamat ongelmat; kehottaa komissiota sen vuoksi tutkimaan tätä asiaa digitaalistrategiassaan kiireellisesti;

26.  kehottaa komissiota muuttamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 3 artiklaa ja suosittamaan jäsenvaltioille, että ne laskevat eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen ja siihen osallistumisen ikärajaa 18:sta 16:een vuoteen, ja pitämään sen erillään Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämistä koskevasta oikeudesta, jolloin erityisesti nuorille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti eurooppalaisen hankkeen eteenpäinviemiseen;

27.  toteaa, että järjestäjien henkilökohtaiseen vastuuseen liittyy arkaluonteinen tietosuojaa koskeva ongelma, kun kerätään allekirjoittajien henkilötietoja, ja ehdottaa, että vaadittujen tietojen määrää vähennetään ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 vastuuta koskevan 13 artiklan sanamuotoa muutetaan, jotta tehdään selväksi, että henkilökohtainen vastuu ei ole rajoittamaton; ehdottaa tätä varten, että kansalaiskomiteat voivat hankkia oikeushenkilöllisyyden ja että otetaan mallia ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY 3 artiklasta sen vahvistamiseksi, että järjestäjät ovat vastuussa ainoastaan teoista, jotka ovat lainvastaisia ja jotka tehdään tahallaan tai ainakin törkeästä tuottamuksesta;

28.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan tietojen keruuta koskevat vaatimukset käyttäjäystävällisemmiksi ja yhdenmukaisemmiksi; kehottaa toimivaltaisia kansallisia viranomaisia säännöllisin väliajoin ilmoittamaan kansallisten parlamenttiensa Eurooppa-asioiden valiokunnille meneillään olevista eurooppalaisista kansalaisaloitteista, joita varten on jo kerätty huomattava määrä allekirjoituksia; kehottaa komissiota ehdottamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 tarkistamista niin, että turvataan kansalaisille mahdollisuus allekirjoittaa eurooppalainen kansalaisaloite asuinvaltioissaan;

29.  on huolissaan siitä, että vuoden 2012 jälkeen ainoastaan 3 eurooppalaista kansalaisaloitetta 31 rekisteröidystä aloitteesta on saavuttanut lopullisen vaiheen; panee merkille, että uusien aloitteiden dramaattinen vähentyminen on yksi suhteettomien vaatimusten ja tarpeettoman monimutkaisen järjestelmän seurauksista; pitää valitettavana, ettei aloitteilla ole lainsäädäntövaikutusta ja ettei komissio seuraa juurikaan onnistuneita aloitteita; on eri mieltä komission kanssa siitä, miten asetus pannaan onnistuneesti täytäntöön, jotta eurooppalaista kansalaisaloitetta voidaan hyödyntää täysimääräisesti; painottaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta kansalaiset oppivat tuntemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja luottamaan siihen vaikutuskeinona;

30.  kehottaa komissiota tarkistamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan c alakohdan sanamuotoa, jotta varmistetaan vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat asianmukaiset jatkotoimet; kehottaa komissiota aloittamaan säädöksen valmistelun vaatimukset täyttäneestä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa myönteisen lausunnon antamisesta;

31.  on sitä mieltä, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden poliittisen ulottuvuuden korostamiseksi asetuksen (EU) N:o 211/2011 11 artiklan mukaisesti järjestettävä julkinen kuuleminen olisi toteutettava siten, että järjestäjillä on mahdollisuus aloittaa vuoropuhelu Euroopan parlamentin jäsenten ja asiasta vastaavien komission virkamiesten kanssa; korostaa, että eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevat kuulemistilaisuudet olisi järjestettävä sellaisen ”puolueettoman” valiokunnan suojeluksessa, jolla ei ole päävastuuta aloitteiden sisällöstä, ja että ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi oltava mukana koko prosessin ajan;

32.  kehottaa parlamenttia ja sen valiokuntia SEUT-sopimuksen 225 artiklan määräysten mukaisesti käyttämään tarvittaessa oikeuttaan pyytää komissiota esittämään asianmukainen ehdotus, ellei komissio esitä lainsäädäntöehdotusta tämän 12 kuukauden määräajan kuluessa; katsoo, että tätä oikeutta käyttäessään parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan olisi otettava huomioon vaatimukset täyttäneen eurooppalaisen kansalaisaloitteen sisältö ja kuultava eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjiä toisessa kuulemistilaisuudessa; kehottaa muuttamaan parlamentin työjärjestystä vastaavasti;

33.  kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tarjota taloudellista tukea eurooppalaisille kansalaisaloitteille olemassa olevista EU:n määrärahoista eurooppalaisten ohjelmien, esimerkiksi ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, kautta, mukaan luettuna mahdollisuus rahoittaa mainosluontoisia radio- ja televisio-ohjelmia, kun otetaan huomioon, että on varmistettava kansalaisten tasa-arvo, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden organisointia varten todella tarvitaan taloudellista tukea ja että EU:n talousarvioon on esitetty lukuisia muutoksia tätä varten;

34.  kehottaa komissiota kaikkia mahdollisia varotoimenpiteitä toteuttamalla torjumaan allekirjoittajiin liittyvien arkaluontoisten tietojen varastamista esimerkiksi internetin tarjoamilla välineillä erityisesti silloin, kun tietoja hallinnoidaan yhdistelmätietojen muodossa;

35.  suhtautuu myönteisesti eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 31. maaliskuuta 2015 annettuun komission kertomukseen ja Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen OI/9/2013/TN, ja kehottaa komissiota varmistamaan tämän välineen tarkistamisen yhteydessä, että kaikki asianmukaiset oikeudelliset toimet pannaan täytäntöön asianmukaisten jatkotoimien toteuttamiseksi silloin, kun katsotaan, että eurooppalainen kansalaisaloite on täyttänyt vaatimukset menestyksekkäästi; kehottaa siksi komissiota, kun otetaan huomioon esiin nousseet erilaiset puutteet, esittämään mahdollisimman pian ehdotuksia asetuksen (EU) N:o 211/2011 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1179/2011 tarkistamiseksi;

36.  kehottaa EU:n toimielimiä huolehtimaan oleellisesta tiedottamisesta eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan tiedotuskampanjan avulla;

37.  kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti käynnissä olevien eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tilanteesta, jotta parlamentti voi velvollisuutenaan Euroopan kansalaisille valvoa, että väline toimii mahdollisimman tehokkaasti; korostaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa prosessia olisi jatkuvasti parannettava saatujen käytännön kokemusten perusteella ja siinä olisi lisäksi noudatettava unionin tuomioistuimen antamia tuomioita;

38.  suosittelee kaikkien saatavilla olevien viestintäkanavien käyttöä, erityisesti kaikkien asiaankuuluvien EU:n toimielinten sosiaalisen ja digitaalimedian foorumien käyttöä, tiedotuskampanjoiden toteuttamiseksi ja EU:n virastojen ja edustustojen sekä kansallisten viranomaisten ottamiseksi mukaan; kehottaa komissiota tukemaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan julkisen mobiilisovelluksen luomista; iloitsee siitä, että eräillä kansalaisaloitteilla on ollut vaikutusta paikallisesti;

39.  pitää erittäin tärkeänä lisätä kansalaisaloitteiden rahoituksen ja sponsoroinnin avoimuutta ja laaduntarkastuksia, jotta varmistetaan, että kansalaiset voivat käyttää tätä osallistuvan demokratian välinettä asianmukaisesti ja jotta estetään yksityisten etujen mahdollinen väärinkäyttö;

40.  panee merkille, että Euroopan oikeusasiamiehellä on merkittävä rooli komission esittämien kansalaisaloitteen käsittelypyyntöjen tutkinnassa ja erityisesti tapauksissa, joissa kansalaisaloitetta on kieltäydytty rekisteröimästä;

41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö