Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2257(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0284/2015

Texte depuse :

A8-0284/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0382

Texte adoptate
PDF 279kWORD 110k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Inițiativa cetățenească europeană
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la inițiativa cetățenească europeană (2014/2257(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 24 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor (A7-0350/2010),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească,

–  având în vedere audierea publică din 26 februarie 2015 privind inițiativa cetățenească, organizată de Comisia pentru afaceri constituționale împreună cu Comisia pentru petiții,

–  având în vedere studiul realizat de Departamentul tematic D al Parlamentului European, intitulat „Inițiativa cetățenească europeană - primele concluzii în urma punerii sale în aplicare” și publicat în 2014,

–  având în vedere decizia Ombudsmanului European din 4 martie 2015, în urma anchetei sale din proprie inițiativă privind Comisia (OI/9/2013/TN),

–  având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din februarie 2015, intitulat „Punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene”,

–  având în vedere raportul Comisiei din 31 martie 2015 privind inițiativa cetățenească europeană,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale, precum și avizul Comisiei pentru petiții și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0284/2015),

A.  întrucât inițiativa cetățenească europeană (ICE) reprezintă un nou drept politic al cetățenilor și un instrument unic și inovator în domeniul democrației participative în Uniunea Europeană, care le permite cetățenilor să joace un rol activ în proiectele și procesele care au un impact asupra lor și al cărui potențial trebuie, în mod neîndoielnic, pe deplin exploatat și puternic consolidat pentru a obține cele mai bune rezultate și a încuraja cât mai mulți cetățeni ai Uniunii să participe la dezvoltarea în continuare a procesului de integrare europeană; întrucât consolidarea legitimității democratice a instituțiilor trebuie să fie unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene;

B.  întrucât, la trei ani de la începerea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011, la 1 aprilie 2012, este necesară evaluarea aprofundată a acesteia pentru a identifica eventuale deficiențe și a propune soluții viabile pentru o revizuire promptă;

C.  întrucât experiența a arătat că majoritatea organizatorilor de ICE s-au confruntat cu diverse dificultăți la constituirea acestora, atât din punct de vedere practic, cât și juridic, și întrucât organizatorii mai multor ICE respinse s-au adresat Curții de Justiție și Ombudsmanului European, contestând decizia Comisiei de a nu le înregistra ICE; întrucât normele trebuie concepute în așa fel încât realizarea unei ICE să fie cât se poate de accesibilă pentru cetățeni și organizatori;

D.  întrucât Parlamentul este singurul organism al Uniunii Europene ales în mod direct și reprezintă așadar, prin definiție, cetățenii UE;

E.  întrucât o serie de instituții, ONG-uri, grupuri de reflecție și grupuri ale societății civile au analizat diversele deficiențe la nivelul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească, precum și al organizării ICE, au propus numeroase îmbunătățiri și au indicat cu mai multe ocazii care sunt aspectele din regulament care trebuie revizuite în mod urgent;

F.  întrucât aspectele practice prevăzute la articolul 6 din regulament, în special crearea unui sistem de colectare online și certificarea acestuia de către o autoritate competentă dintr-un stat membru, lasă organizatorilor, în majoritatea cazurilor, mai puțin de 12 luni pentru a colecta semnăturile necesare;

G.  întrucât pentru prezentarea unei inițiative reușite Comisiei la încheierea perioadei de colectare a semnăturilor nu se prevede o limită de timp specifică, ceea ce constituie, prin urmare, o sursă de confuzie și de incertitudine atât pentru instituții, cât și pentru public,

1.  salută Inițiativa cetățenească europeană (ICE) – definită la articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 24 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – ca fiind primul instrument de democrație participativă transnațională care le permite cetățenilor să se implice în mod direct alături de instituțiile UE și să participe în mod mai activ la elaborarea politicilor și a legislației europene, acesta venind în completarea dreptului de a adresa petiții Parlamentului European și de a recurge la Ombudsmanul European;

2.  subliniază faptul că ICE este primul instrument de democrație participativă care, pe baza a cel puțin un milion de declarații de susținere, provenite din cel puțin un sfert dintre statele membre, le conferă cetățenilor UE dreptul de a lua inițiativa - consolidându-se astfel noul drept politic al cetățenilor - și solicită Comisiei să prezinte, în limitele competențelor sale, o propunere adecvată referitoare la chestiuni cu privire la care cetățenii consideră că este necesar un act legislativ pentru punerea în aplicare a tratatelor;

3.  subliniază faptul că ICE reprezintă pentru cetățeni o ocazie excepțională pentru a-și identifica și formula aspirațiile și pentru a solicita o acțiune din partea UE, precum și faptul că ea trebuie încurajată și sprijinită prin toate mijloacele disponibile; recunoaște însă că există deficiențe semnificative care trebuie abordate și soluționate cu scopul de a spori eficiența ICE; subliniază că orice evaluare viitoare a ICE ar trebui să vizeze asigurarea unei utilizări cât se poate de ușoare a acestui instrument, având în vedere că el este un mijloc esențial de stabilire a unei legături între cetățenii Europei și UE; subliniază, de asemenea, că utilizarea limbii materne reprezintă un drept civic și, prin urmare, solicită Comisiei și statelor membre să analizeze posibilitățile existente pentru a oferi această opțiune, care încurajează participarea cetățenilor, în cadrul tuturor activităților legate de o ICE; subliniază că este important ca publicul să cunoască ICE și regretă insuficienta cunoaștere a acestui instrument de către cetățeni; solicită, în acest sens, organizarea de către UE a unor campanii de publicitate și de promovare pentru o mai bună popularizare a ICE în mass-media și în rândul publicului;

4.  subliniază, de asemenea, că angajamentul civic al tineretului este fundamental pentru viitorul tuturor democrațiilor și solicită Comisiei să profite de învățămintele desprinse din experiențele naționale ale inițiativelor cetățenești care sunt adevărate modele de reușită;

5.  consideră că este esențial ca cetățenii să poată contribui la exercitarea prerogativelor legislative ale Uniunii și să fie implicați în mod direct în inițierea propunerilor legislative;

6.  subliniază că este important ca publicul să cunoască ICE pentru ca aceasta să fie un instrument eficient de participare democratică; îndeamnă, în acest scop, Comisia și statele membre să maximizeze eforturile lor de comunicare cu privire la acest instrument pentru a aduce existența sa în atenția unui număr cât mai mare de cetățeni și pentru a încuraja participarea activă la acesta;

7.  invită Comisia să folosească toate canalele de comunicare publice pentru a sensibiliza publicul în privința ICE și pentru a lua măsurile necesare asigurării transparenței ICE și facilitării comunicării cu privire la ICE actuale, de exemplu, prin crearea unor aplicații care pun la dispoziție informații, trimit notificări și oferă posibilitatea semnării online; subliniază faptul că o participare publică activă la ICE depinde într-o proporție semnificativă de popularizarea acestora în statele membre și, de aceea, propune ca parlamentele naționale ale statelor membre să atragă atenția asupra ICE pe site-urile de internet oficiale ale acestora;

8.  constată că peste șase milioane de cetățeni ai UE au participat la o ICE, că au existat 51 de cereri de lansare a unei inițiative, dintre care numai trei - și anume inițiativele „Right 2Water” (Dreptul la apă), „Unul dintre noi” și „Stop vivisecției” - au fost considerate admisibile, și că șase organizatori ai unor ICE, care corespund unui procentaj de 30 % din toate inițiativele care au fost respinse, au contestat refuzul Comisiei în fața Curții de Justiție, toate acestea demonstrând că mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a garanta atingerea întregului potențial al ICE; subliniază numeroasele dificultăți de ordin practic cu care s-au confruntat organizatorii de la intrarea în vigoare a regulamentului, în aprilie 2012, și faptul că numărul inițiativelor este în scădere;

9.  invită Comisia să ofere cât mai devreme posibil organizatorilor de ICE orientări adecvate și cuprinzătoare, în special de natură juridică, prin intermediul centrului de contact Europa Direct, astfel încât aceștia să cunoască posibilitățile de care dispun și să nu propună o ICE care în mod evident nu intră în domeniul de competență al Comisiei și nu îndeplinește criteriile de admisibilitate legale; solicită analizarea posibilității de instituire a unui alt organism independent care să ofere consiliere; constată, însă, că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, aspectele care țin de ICE ar putea să nu intre cu totul în domeniul de competență al Comisiei; consideră, în plus, că ar fi necesar să se aibă în vedere de către Comisie instituirea unui birou special pentru ICE în cadrul reprezentanțelor sale permanente din fiecare stat membru, care să furnizeze toate informațiile, consilierea și sprijinul necesare pentru ICE;

10.  subliniază, în plus, că existența unui birou special pentru ICE ar putea contribui, de asemenea, la sensibilizarea opiniei publice și a mass-mediei cu privire la ICE; invită, prin urmare, Comisia să promoveze ICE ca instrument oficial al UE pentru a atinge acest obiectiv; subliniază că această măsură poate duce, de asemenea, la depășirea neîncrederii cetățenilor legate de împărtășirea datelor cu caracter personal necesare pentru a susține o ICE;

11.  solicită furnizarea unor orientări mai detaliate privind interpretarea temeiurilor juridice și a unor informații mai bogate privind cerințele legate de protecția datelor în fiecare stat membru în care organizatorii își desfășoară campania, astfel încât să li se ofere acestora securitatea juridică necesară, precum și privind posibilitatea încheierii de către organizatori a unor asigurări accesibile din punctul de vedere al prețului;

12.  regretă absența unei informări clare cu privire la ICE în faza incipientă a acestui instrument, ceea ce a condus la formarea unei idei generale greșite cu privire la natura sa și a generat frustrare în momentul când primele ICE au fost respinse de către Comisie; reamintește că acest instrument ar trebui să fie simplu, clar, ușor de utilizat și făcut cunoscut la scară largă; subliniază că reprezentanții aleși la nivel local și național ar trebui să fie încurajați și susținuți de Comisie pentru a realiza o publicitate cât mai largă pentru ICE;

13.  sprijină, de asemenea, participarea activă a cetățenilor UE la utilizarea adecvată a acestui instrument pentru stabilirea unui program de lucru; este îngrijorat că ar putea exista un conflict de interese legat de faptul că responsabilitatea exclusivă de a verifica admisibilitatea revine însăși Comisiei și solicită o remediere corespunzătoare a acestei situații pe viitor; constată, în același timp, că transparența și responsabilitatea ar trebui să fie un obiectiv pentru toate părțile interesate în vederea menținerii clarității activităților cetățenilor;

14.  invită, în acest sens, Comisia să ia în considerare ca factor decizional și Parlamentul, mai ales pentru că este singura instituție ai cărei membri sunt aleși în mod direct de cetățenii europeni;

15.  subliniază că, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul în care Comisia refuză înregistrarea unei ICE, „Comisia informează organizatorii cu privire la motivele refuzului și la toate căile de atac judiciare și extrajudiciare pe care le au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest sens, de numeroasele plângeri formulate de organizatori cu privire la faptul cu nu au primit explicații detaliate și complete privind motivele respingerii ICE propuse; invită Comisia să prezinte motivele respingerii unei ICE în mod detaliat atunci când, din punctul de vedere al acesteia, o ICE prezentată „în mod evident nu intră în domeniul de competențe al Comisiei” și, în același timp, să informeze organizatorii, în scris și într-un mod care să faciliteze munca acestora, cu privire la considerațiile juridice relevante (care, în numele transparenței, ar trebui făcute publice în întregime), astfel încât validitatea și obiectivitatea absolută a elementelor respective să poată fi supuse unui control juridic, puterea discreționară a Comisiei, care este și factor de decizie, și parte interesată în momentul evaluării admisibilității unei inițiative, să fie redusă la maxim, iar organizatorii să poată decide dacă doresc să-și revizuiască ICE și să o prezinte din nou într-o formă modificată;

16.  invită Comisia să analizeze posibilitatea de a înregistra doar o componentă a unei inițiative în cazul în care aceasta din urmă nu intră în întregime în domeniul de competență al Comisiei; invită Comisia să informeze organizatorii, în momentul înregistrării, cu privire la partea care poate fi înregistrată, recunoscând faptul că dialogul și colaborarea cu organizatorii ICE sunt factori esențiali de-a lungul întregului proces, precum și să informeze Parlamentul cu privire la decizia sa privind înregistrarea ICE; invită, de asemenea, Comisia să caute modalități de a transfera inițiativele sau părțile inițiativelor care nu intră în domeniul de competență al Comisiei autorităților competente, fie la nivel național, fie la nivel regional;

17.  subliniază importanța tehnologiei ca instrument de stimulare a participării cetățenilor; invită Comisia să simplifice utilizarea aplicației sale de colectare online a semnăturilor, să se asigure că aceasta este accesibilă persoanelor cu dizabilități, să pună la dispoziție, în mod gratuit, serverele sale pentru stocarea permanentă a semnăturilor online, folosind liniile bugetare existente ale UE, și să simplifice și să revizuiască specificațiile tehnice privind colectarea online a semnăturilor astfel încât adresele de e-mail să poată fi colectate în mod opțional pe același ecran pe care se află formularul de susținere, dar să fie stocate într-o bază de date separată;

18.  consideră că, dacă este revizuit, acest instrument ar putea determina implicarea publicului și promovarea dialogului între cetățeni și între cetățeni și instituțiile UE; subliniază necesitatea de a conecta colectarea online a semnăturilor la noile instrumente de campanie relevante ale platformelor media sociale și digitale, urmând exemplul altor campanii reușite pe acest tip de platforme online;

19.  invită Comisia să analizeze posibilitatea eliminării legăturii automate dintre înregistrarea unei ICE și debutul perioadei de douăsprezece luni pentru colectarea semnăturilor, astfel încât să permită organizatorilor unei ICE să decidă cu privire la momentul în care doresc să înceapă colectarea semnăturilor;

20.  solicită Comisiei să îndemne statele membre să utilizeze instrumentul de validare ICE pentru declarațiile de susținere, dezvoltat în cadrul programului de soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene;

21.  subliniază faptul că, în cadrul instrumentelor disponibile pentru consolidarea democrației participative la nivelul Uniunii, instrumentele informatice ar trebui puse și la dispoziția regiunilor, permițând astfel o mai mare implicare a cetățenilor în afacerile publice;

22.  salută călduros propunerea Comitetului Economic și Social European de a furniza traduceri gratuite ale textelor ICE pentru a reduce astfel costurile de organizare a unei ICE;

23.  invită la o mai strânsă cooperare interinstituțională la nivelul UE, dar și la nivel național și local, pentru a oferi informații și asistență organizatorilor ICE; solicită ameliorarea site-ului internet multilingv al ICE administrat de Comisie și crearea unui set unic de orientări, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, privind drepturile și obligațiile organizatorilor ICE și procedurile administrative aplicabile pe parcursul întregului proces de ICE;

24.  solicită crearea unui „ghișeu unic” fizic și online, care să furnizeze permanent informații, consiliere juridică, servicii de traducere și asistență tehnică, juridică și politică pentru ICE și consideră că acesta ar putea utiliza resursele punctului de contact din cadrul centrului de contact „Europe Direct”, precum și cele ale reprezentanțelor Comisiei și birourilor de informare ale Parlamentului din statele membre; consideră că acest lucru ar aduce proiectul ICE mai aproape de cetățeni;

25.  consideră că este prea complicat pentru organizatori să furnizeze diferite date cu caracter personal pentru a sprijini o ICE în cele 28 de state membre, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 211/2011 în temeiul diverselor dispoziții naționale, și solicită introducerea unei proceduri uniforme privind colectarea semnăturilor prin modificarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru a facilita uniformizarea naturii datelor colectate în diferite state membre; încurajează Comisia să continue să negocieze cu statele membre în vederea reducerii numărului de cerințe în materie de date, eliminând, în mod corespunzător, cerința de furnizare a codurilor numerice personale și asigurând posibilitatea unei îndepliniri mai ușoare a acestor cerințe, și reamintește că aspectele importante din cadrul unei ICE sunt participarea și stabilirea unui program de lucru, și nu elaborarea unor propuneri obligatorii; propune să se aibă în vedere instituirea unei cetățenii digitale a UE și recomandă ca, până la instituirea acesteia, să se adopte o soluție intermediară, cu scopul de a rezolva problemele existente rezultate din înregistrarea multiplă; invită, prin urmare, Comisia, să examineze de urgență această chestiune în cadrul agendei sale digitale;

26.  îndeamnă Comisia să modifice articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 și să recomande statelor membre să reducă vârsta necesară pentru susținerea unei ICE și participarea la aceasta de la 18 la 16 ani, ea netrebuind să fie asociată dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European, pentru a le acorda mai ales tinerilor posibilitatea de a participa în mod activ la modelarea proiectului european;

27.  ia act de problema delicată a responsabilității personale a organizatorilor în ceea ce privește protecția datelor în cadrul colectării datelor cu caracter personal ale semnatarilor și propune reducerea cantității de date solicitate, precum și modificarea formulării articolului 13, referitor la responsabilitate, din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru a preciza în mod clar faptul că responsabilitatea personală nu este nelimitată; propune ca, în acest sens, comitetele cetățenilor să poată obține personalitate juridică și ca textul Regulamentului să fie reformulat luând drept exemplu articolul 3 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal pentru a se stabili că organizatorii sunt responsabili doar pentru actele care sunt „contrare legii și sunt săvârșite cu intenție sau cel puțin din neglijență gravă”;

28.  încurajează Comisia și statele membre să elaboreze cerințe de colectare a datelor mai ușor de utilizat și mai armonizate; solicită autorităților naționale competente să raporteze periodic comisiilor pentru afaceri europene ale parlamentelor lor naționale cu privire la ICE care sunt în curs de desfășurare și care au adunat deja un număr semnificativ de semnături; îndeamnă Comisia să propună o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 care să vizeze garantarea posibilității ca cetățenii să semneze o ICE în țara lor de reședință;

29.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, din 2012 până în prezent, doar trei dintre cele 31 de ICE înregistrate au ajuns în faza finală; subliniază că reducerea drastică a numărului de noi inițiative este una dintre consecințele cerințelor disproporționate și ale complexității inutile a sistemului; regretă lipsa impactului legislativ și cursul descurajant dat de către Comisie inițiativelor reușite; își exprimă dezacordul cu Comisia în ceea ce privește reușita punerii în aplicare a regulamentului în vederea valorificării întregul potențial al ICE; subliniază că instituțiile UE și statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a promova ICE și pentru a crește încrederea cetățenilor în acest instrument;

30.  invită Comisia să revizuiască formularea articolului 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea unor acțiuni adecvate în urma unei ICE reușite; îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea unui act juridic cu privire la ICE reușite în termen de 12 luni de la emiterea unui aviz pozitiv;

31.  consideră că, pentru a sublinia dimensiunea politică a ICE, ar trebui organizată o audiere publică în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 în așa fel încât să permită organizatorilor să poarte un dialog cu deputații în Parlamentul European și cu funcționarii competenți din cadrul Comisiei; subliniază că audierile cu privire la ICE ar trebui organizate sub egida unei comisii „neutre”, care nu deține principala competență privind conținutul pentru chestiunile care fac obiectul acestora și că, în plus, ar trebui implicați întotdeauna și experți externi;

32.  solicită, atunci când este necesar, Parlamentului și comisiilor sale să își exercite dreptul, în temeiul articolului 225 din TFUE, de a solicita Comisiei, în cazul în care aceasta nu prezintă o propunere legislativă până la încheierea acestei perioade de 12 luni, să prezinte o propunere adecvată; consideră că, la exercitarea acestui drept, comisia competentă a Parlamentului ar trebui să ia în considerare conținutul oricărei ICE reușite și să consulte organizatorii acesteia în cadrul unei noi audieri; solicită modificarea corespunzătoare a Regulamentului de procedură;

33.  invită Comisia să analizeze posibilitatea de a acorda sprijin financiar ICE de la bugetele UE existente, prin intermediul unor programe europene precum „Europa pentru cetățeni” și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, inclusiv posibilitatea finanțării de programe radio și de televiziune promoționale, având în vedere că trebuie garantată egalitatea între cetățeni, că există o nevoie reală de sprijinire financiară a organizării ICE și că au fost prezentate numeroase amendamente la bugetul UE în acest sens;

34.  solicită Comisiei să combată prin orice mijloace preventive, inclusiv prin instrumente online, furtul informațiilor sensibile referitoare la semnatari, în special atunci când acestea sunt gestionate sub formă de date agregate;

35.  salută raportul Comisiei din 31 martie 2015 privind ICE și decizia Ombudsmanului European OI/9/2013/TN și îndeamnă Comisia să prevadă, în cadrul revizuirii acestui instrument, că, atunci când se consideră că o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în aplicare toate măsurile juridice relevante pentru a asigura desfășurarea unor acțiuni adecvate în urma acesteia; invită așadar Comisia, în lumina diferitelor deficiențe care au apărut, să prezinte cât mai curând o propunere de revizuire a Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei;

36.  invită instituțiile UE să desfășoare activități indispensabile de comunicare printr-o campanie de informare cu privire la ICE;

37.  invită Comisia să prezinte periodic Parlamentului rapoarte cu privire la stadiul în care se află ICE ce sunt în desfășurare, astfel încât Parlamentul să poată verifica - în cadrul angajamentului său față de cetățenii Europei - dacă acest instrument funcționează cât se poate de eficient; subliniază că procesul ICE ar trebui îmbunătățit continuu, pe baza experienței practice dobândite, și ar trebui, de asemenea, să se conformeze hotărârilor pronunțate de Curtea de Justiție;

38.  recomandă utilizarea tuturor canalelor de comunicare disponibile, în special a platformelor media sociale și digitale ale tuturor instituțiilor UE relevante, pentru a desfășura campanii continue de informare, cu implicarea birourilor și reprezentanțelor UE și a autorităților naționale; invită Comisia să sprijine dezvoltarea unui software special pentru ICE, cu sursă deschisă, destinat dispozitivelor mobile; salută faptul că anumite ICE au reușit să aibă un impact la nivel local;

39.  consideră că, pentru o utilizare adecvată a acestui instrument de democrație participativă de către cetățeni și pentru a preveni o eventuală utilizare abuzivă a acestuia în interese private, este esențial să se îmbunătățească transparența și calitatea verificărilor finanțării și sponsorizării ICE;

40.  remarcă rolul important al Ombudsmanului European în anchetarea gestionării de către Comisie a cerințelor pentru ICE și, în special, a cazurilor de refuz de înregistrare a unei ICE;

41.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate