Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2257(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0284/2015

Predkladané texty :

A8-0284/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0382

Prijaté texty
PDF 289kWORD 106k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
Európska iniciatíva občanov
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 k európskej iniciatíve občanov (2014/2257(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článok 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov (A7-0350/2010),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov,

–  so zreteľom na verejné vypočutie o iniciatíve občanov z 26. februára 2015 organizované Výborom pre ústavné veci v spolupráci s Výborom pre petície,

–  so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie C Európskeho parlamentu, vydanú v roku 2014, s názvom Európska iniciatíva občanov – prvé ponaučenia z vykonávania,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej ombudsmanky zo 4. marca 2015, ktorým sa uzatvára vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy týkajúce sa Komisie (OI/9/2013/TN),

–  so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu z februára 2015 s názvom Vykonávanie európskej iniciatívy občanov,

–  so zreteľom na správu Komisie z 31. marca 2015 o európskej iniciatíve občanov,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre petície a Výboru pre právne veci (A8-0284/2015),

A.  keďže európska iniciatíva občanov je nové politické právo občanov, ako aj jedinečný a inovatívny nástroj tvorby agendy pre participatívnu demokraciu v Európskej únii, umožňujúci občanom stať sa aktívnou súčasťou projektov a procesov, ktoré ich ovplyvňujú, a ktorého potenciál sa musí nepochybne v plnej miere vyčerpať a zásadne rozšíriť tak, aby sa dosahovali čo najlepšie výsledky a aby dokázal povzbudiť čo najviac občanov k účasti na ďalšom rozvoji európskeho integračného procesu; keďže jedným z hlavných cieľov EÚ musí byť posilnenie demokratickej legitímnosti jej inštitúcií;

B.  keďže tri roky po tom, čo sa 1. apríla 2012 začalo uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 211/2011, je potrebné zhodnotiť jeho vykonávanie s cieľom zistiť prípadné nedostatky a navrhnúť schodné riešenia na účely jeho urýchlenej revízie;

C.  keďže zo skúsenosti vieme, že väčšina organizátorov európskych iniciatív občanov (ECI) sa pri príprave ECI stretla s viacerými problémami praktickej aj právnej povahy a keďže organizátori viacerých zamietnutých európskych iniciatív občanov následne podali podnety na Súdny dvor a na úrad európskej ombudsmanky proti rozhodnutiu Komisie nezaregistrovať ich európske iniciatívy občanov; keďže pravidlá sa preto musia navrhovať tak, aby sa európske iniciatívy občanov čo najviac sprístupnili občanom aj organizátorom;

D.  keďže Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie a ako taký musí zastupovať občanov EÚ;

E.  keďže viacero inštitúcií, mimovládnych organizácií, odborných obcí a skupín občianskej spoločnosti posúdilo rozličné nedostatky vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o európskej iniciatíve občanov a v organizovaní ECI, navrhlo viaceré zlepšenia a viacnásobne poukázalo na to, ktoré aspekty nariadenia je potrebné čo najskôr zmeniť;

F.  keďže praktické aspekty určené v článku 6 nariadenia, najmä vytvorenie systému online zberu a jeho schválenie príslušným orgánom členského štátu, nechávajú organizátorom vo väčšine prípadov menej času ako 12 mesiacov na vyzbieranie potrebného počtu podpisov;

G.  keďže predloženie úspešnej iniciatívy Komisii po uplynutí lehoty na zber podpisov nepodlieha konkrétnej lehote, čo spôsobuje zmätok a neistotu tak v inštitúciách, ako aj vo verejnosti;

1.  víta európsku iniciatívu občanov, ktorá je vymedzená v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako prvý nástroj nadnárodnej participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo spolupracovať s inštitúciami EÚ a aktívne sa zapájať do vytvárania európskych politík a právnych predpisov a dopĺňa ich právo predkladať petície Európskemu parlamentu a predkladať sťažnosť európskemu ombudsmanovi;

2.  zdôrazňuje, že iniciatíva občanov je prvým nástrojom participatívnej demokracie, ktorým sa občanom EÚ na základe najmenej jedného milióna vyhlásení podpory z minimálne jednej štvrtiny členských štátov EÚ udeľuje právo začať iniciatívu, čím dochádza k posilneniu ich novej politickej výsady, a žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh o otázkach, v súvislosti s ktorými sa občania domnievajú, že na vykonávanie zmlúv je nevyhnutný legislatívny akt;

3.  zdôrazňuje, že iniciatíva občanov predstavuje pre občanov výnimočnú príležitosť určiť a formulovať svoje ambície a požiadať o opatrenia na úrovni EÚ a že je potrebné ju všetkými dostupnými prostriedkami povzbudzovať a podporovať; uznáva však, že existujú významné nedostatky, ktorými sa treba zaoberať a ktoré treba vyriešiť, ak sa má zvýšiť účinnosť ECI; zdôrazňuje, že každé ďalšie hodnotenie nástroja by sa malo zamerať na dosiahnutie maximálnej užívateľskej prístupnosti, keďže ide o základný spôsob prepojenia občanov Európy s EÚ; ďalej zdôrazňuje, že je občianskym právom každého občana používať vlastný materinský jazyk a vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby preskúmali alternatívy ponúkajúce túto možnosť v súvislosti so všetkými činnosťami týkajúcimi sa ECI, keďže tým sa povzbudzuje účasť občanov; poukazuje na význam informovania verejnosti o ECI a zároveň ľutuje obmedzené povedomie o tomto nástroji medzi občanmi EÚ; žiada preto EÚ, aby za týmto účelom organizovala propagačné a reklamné kampane s cieľom zvýšiť profil ECI v médiách a vo verejnosti;

4.  ďalej zdôrazňuje, že občianska angažovanosť mladých ľudí má zásadný význam pre budúcnosť všetkých demokracií a vyzýva Komisiu, aby sa poučila zo skúseností jednotlivých štátov, ktoré boli úspešné, pokiaľ ide o európske iniciatívy občanov;

5.  považuje za mimoriadne dôležité, aby občania mohli prispievať k výkonu legislatívnych právomocí Únie a priamo sa zúčastňovať na iniciovaní legislatívnych návrhov;

6.  zdôrazňuje význam informovania verejnosti o európskej iniciatíve občanov, aby sa táto stala účinným nástrojom demokratickej účasti; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali maximálne komunikačné úsilie, pokiaľ ide o tento nástroj, a dali ho do pozornosti čo najväčšiemu počtu občanov a podporovali aktívnu účasť na ňom;

7.  vyzýva Komisiu, aby využila všetky verejné komunikačné kanály na zvyšovanie informovanosti o európskych iniciatívach občanov, prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie transparentnosti a uľahčila komunikáciu týkajúcu sa súčasných európskych iniciatív občanov napríklad aj tým, že vytvorí aplikácie s informáciami, bude zasielať oznámenia a umožní elektronický podpis; zdôrazňuje, že aktívna účasť verejnosti na európskych iniciatívach občanov v rozhodujúcej miere závisí aj od ich propagácie v členských štátoch, a preto navrhuje, aby vnútroštátne parlamenty členských štátov uvádzali európsku iniciatívu občanov na svojich oficiálnych webových stránkach;

8.  konštatuje, že na európskej iniciatíve občanov sa zúčastnilo viac než šesť miliónov občanov EÚ, že počet žiadostí o začatie iniciatívy dosiahol 51, z ktorých len tri iniciatívy – Right 2Water, Jeden z nás a Stop Vivisection – boli uznané za prípustné, a že šesť organizátorov európskej iniciatívy občanov, čo zodpovedá 30 % všetkých zamietnutí, napadlo zamietnutie Komisie pred Súdnym dvorom, z čoho vyplýva, že treba vyvinúť ešte množstvo úsilia s cieľom zabezpečiť, aby európska iniciatíva občanov naplnila svoj potenciál; poukazuje na rôzne praktické ťažkosti, s ktorými sa organizátori stretli od nadobudnutia účinnosti nariadenia v apríli 2012, a upozorňuje, že počet iniciatív klesá;

9.  vyzýva Komisiu, aby organizátorom ECI čo najskôr poskytla primerané a komplexné usmernenia, najmä právnej povahy, a to prostredníctvom kontaktného centra Europe Direct, aby organizátori vedeli o možnostiach, ktoré sú im otvorené a aby nezlyhala registrácia ECI tým, že navrhnú iniciatívu, ktorá je zjavne mimo rámca právomocí Komisie a nespĺňa právne kritériá prípustnosti; žiada, aby sa zvážila možnosť vytvorenia iného nezávislého orgánu povereného poskytovaním poradenstva; konštatuje však, že podľa Lisabonskej zmluvy otázky nastolené európskymi iniciatívami občanov nemusia patriť výhradne do právomoci Komisie; ďalej sa domnieva, že Komisia by mala uvažovať o vytvorení zvláštnej kancelárie pre európske iniciatívy občanov, ktorá by na každom jej zastúpení v členských štátoch poskytovala potrebné informácie, poradenstvo a podporu v súvislosti s ECI;

10.  ďalej zdôrazňuje, že zvláštna kancelária pre ECI by mala tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti verejnosti aj médií o ECI; vyzýva preto Komisiu, aby propagovala ECI ako oficiálny nástroj EÚ na dosiahnutie tohto cieľa; zdôrazňuje, že toto opatrenie by tiež mohlo prispieť k prekonaniu nedôvery verejnosti, pokiaľ ide o využívanie osobných údajov, ktoré sa vyžadujú na podporu ECI;

11.  žiada poskytnutie podrobnejších usmernení o výklade právnych základov a viac informácií o povinnostiach v súvislosti s ochranou údajov v jednotlivých členských štátoch, v ktorých organizátori vedú svoje kampane, s cieľom poskytnúť im právnu istotu, ako aj o možnosti organizátorov uzavrieť dostupné poistenie;

12.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných informácií o nástroji európskej iniciatívy občanov v raných štádiách, čo viedlo k všeobecnému nepochopeniu jeho podstaty a spôsobilo sklamanie po tom, čo Komisia odmietla prvé európske iniciatívy; pripomína, že tento nástroj by mal byť jednoduchý, zrozumiteľný, ľahko použiteľný a široko medializovaný; zdôrazňuje, že Komisia by mala nabádať a podporovať vnútroštátnych a miestnych volených zástupcov s cieľom umožniť tento nárast publicity európskych iniciatív občanov;

13.  podporuje preto aktívnu účasť občanov EÚ pri primeranom využívaní tohto nástroja na účely tvorby agendy; vyjadruje obavy z potenciálneho konfliktu záujmov, keďže samotná Komisia má výhradnú právomoc vykonávať kontrolu prípustnosti, a žiada, aby sa táto situácia v budúcnosti primerane riešila; zároveň konštatuje, že cieľom všetkých zúčastnených strán by mali byť v záujme zachovania jasnosti o aktivitách občanov transparentnosť a objektívnosť;

14.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu Európskeho parlamentu aj ako subjektu s rozhodovacími právomocami, keďže je jedinou inštitúciou, ktorej členovia sú volení priamo občanmi EÚ;

15.  zdôrazňuje, že podľa podmienok stanovených v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011, ak Komisia zamietne registráciu ECI, „informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy“; v tejto súvislosti berie na vedomie početné sťažnosti organizátorov na to, že nedostali podrobné a úplné dôvody zamietnutia svojich ECI; vyzýva Komisiu, aby podrobne vysvetlila dôvody zamietnutia ECI, ak je predložená európska iniciatíva občanov „jasne mimo právomocí Komisie”, a aby zároveň písomne a tak, aby im čo najviac uľahčila prácu, informovala organizátorov o príslušných právnych aspektoch, ktoré by mali byť v mene transparentnosti v plnej miere zverejnené, a tak, aby sa platnosť a úplná objektívnosť týchto aspektov podrobili právnej kontrole, aby sa čo najviac obmedzilo diskrečné právo Komisie ako sudcu a strany pri posudzovaní prípustnosti iniciatívy a aby sa organizátori mohli rozhodnúť, či svoju ECI prehodnotia a predložia v pozmenenej podobe;

16.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť registrácie iba časti iniciatívy v prípade, že celá európska iniciatíva občanov nespadá do právomoci Komisie; vyzýva Komisiu, aby organizátorov pri registrácii usmernila, ktorú časť by mohli zaregistrovať, aby uznala, že dialóg a kontakt s organizátormi ECI je počas procesu dôležitý a aby Európsky parlament informovala o svojom rozhodnutí týkajúcom sa registrácie ECI; vyzýva Komisiu, aby preskúmala aj spôsoby, ako možno iniciatívy alebo ich časti, ktoré nepatria do právomoci Komisie, odkázať na príslušný orgán na celoštátnej alebo regionálnej úrovni;

17.  poukazuje na význam technológií ako nástroja na povzbudenie občianskej účasti; vyzýva Komisiu, aby vylepšila softvér na elektronický zber podpisov tak, aby bol ľahko používateľný, a aby bezplatne a trvalo poskytovala svoje servery na uchovávanie elektronických podpisov, pričom by využívala existujúce rozpočtové prostriedky EÚ, a aby zjednodušila a revidovala technické špecifikácie pre elektronický zdroj údajov tak, že e-mailové adresy by sa mohli zbierať nepovinne na tej istej obrazovke ako podpora, no ukladali by sa v inej databáze;

18.  domnieva sa, že ak sa tento nástroj prehodnotí, naďalej bude mať potenciál zapájať verejnosť a podporovať dialóg medzi občanmi a medzi občanmi a inštitúciami EÚ; zdôrazňuje potrebu prepojiť elektronický systém zberu podpisov s novými zodpovedajúcimi nástrojmi, ktoré sa používajú prostredníctvom sociálnych a digitálnych médií na vedenie kampaní, podľa vzoru iných úspešných internetových platforiem na vedenie kampaní;

19.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila automatické prepojenie medzi registráciou európskej iniciatívy občanov a dátumom začiatku dvanásťmesačného obdobia na zbieranie vyhlásení o podpore, aby tak organizátori ECI mohli sami rozhodnúť, kedy začnú zbierať vyhlásenia o podpore;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby používali overovací nástroj európskej iniciatívy občanov na overovanie vyhlásení o podpore, ktorý bol vyvinutý v rámci programu riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy;

21.  zdôrazňuje, že v rámci dostupných nástrojov na posilnenie participatívnej demokracie v celej Únii by mali byť k dispozícii nástroje informačných technológií aj pre regióny, čím by sa umožnilo intenzívnejšie zapojenie občanov do vecí verejných;

22.  úprimne víta ponuku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na bezplatný preklad textov týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov v záujme zníženia organizačných nákladov ECI;

23.  žiada, aby sa pri riešení európskych iniciatív občanov posilnila medziinštitucionálna spolupráca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a podpory organizátorom európskych iniciatív občanov; požaduje zlepšenie viacjazyčnej webovej stránky o európskej iniciatíve občanov, ktorú spravuje Komisia, ako aj jednotný súbor usmernení vo všetkých úradných jazykoch EÚ o právach a povinnostiach organizátorov európskej iniciatívy občanov a o správnych postupoch uplatňovaných v celom procese európskej iniciatívy občanov;

24.  žiada, aby sa v budúcnosti vytvorilo fyzické a internetové kontaktné miesto, ktoré by nepretržite poskytovalo informácie, prekladateľské služby, ako aj technickú, právnu a politickú podporu ECI a nazdáva sa, že by mohlo využívať existujúce zdroje kontaktných miest zriadených v rámci kontaktného centra Europe Direct, zastúpení Komisie a informačných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch; zastáva názor, že takéto usporiadanie by projekt európskej iniciatívy občanov priblížilo občanom;

25.  domnieva sa, že pre organizátorov je príliš komplikované poskytovať rôzne osobné údaje na podporu ECI v 28 členských štátoch, ako je určené v nariadení (EÚ) č. 211/2011 na základe rôznych predpisov jednotlivých štátov, a žiada, aby sa zaviedol jednotný postup pre vyhlásenia o podpore zmenou prílohy III nariadenia (EÚ) č. 211/2011 v záujme štandardizácie údajov zozbieraných v členských štátoch; povzbudzuje Komisiu, aby ďalej rokovala s členskými štátmi s cieľom znížiť počet požiadaviek týkajúcich sa údajov, a aby v tejto súvislosti odstránila požiadavku poskytnúť osobné identifikačné číslo a požiadavky prispôsobila užívateľom a pripomína, že ECI sa zameriava viac na účasť občanov a tvorbu agendy než na záväzné návrhy; navrhuje, aby sa zvážilo zriadenie digitálneho občianstva EÚ a odporúča prijať dočasné riešenie, kým sa nezriadi digitálne občianstvo EÚ s cieľom vyriešiť súčasné problémy spôsobené viacnásobnou registráciou; vyzýva preto Komisiu, aby sa touto otázkou prednostne zaoberala vo svojej digitálnej agende;

26.  vyzýva Komisiu, aby zmenila článok 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a odporúča členským štátom, aby znížili vekovú hranicu, od ktorého možno európsku iniciatívu občanov podporiť a zúčastniť sa na nej z 18 na 16 rokov, a aby nebola viazaná na právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, čím by sa poskytla šanca najmä mladým ľuďom aktívne sa podieľať na presadzovaní európskeho projektu;

27.  berie na vedomie háklivý problém spočívajúci v osobnej zodpovednosti organizátorov v súvislosti s ochranou údajov pri zbere osobných údajov signatárov a navrhuje, aby sa zúžil rozsah požadovaných údajov a aby sa zmenilo znenie článku 13 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o zodpovednosti, prípadne aby sa jasne uviedlo, že osobná zodpovednosť nie je neobmedzená; navrhuje, aby občianske výbory mohli nadobúdať právnu subjektivitu a aby čerpali inšpiráciu z článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva s cieľom stanoviť, že organizátori sú zodpovední len za konanie, ktoré je „protiprávne a došlo k nemu úmyselne alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti“;

28.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby dosiahli užívateľsky vhodnejšie a harmonizovanejšie požiadavky na zber údajov; vyzýva príslušné orgány jednotlivých štátov, aby výbory pre európske záležitosti svojich národných parlamentov pravidelne informovali o prebiehajúcich európskych iniciatívach občanov, ktoré už získali väčší počet podpisov; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 s cieľom zaručiť občanom možnosť podpisu ECI v krajine ich bydliska;

29.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2012 iba 3 z 31 registrovaných európskych iniciatív občanov dospeli do poslednej fázy; zdôrazňuje, že prudké zníženie počtu nových iniciatív je jedným z dôsledkov neprimeraných požiadaviek a zbytočne zložitého systému; vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim legislatívnym dosahom a odrádzajúcimi opatreniami Komisie, ktoré nadväzujú na úspešné iniciatívy; vyjadruje rozdielny názor ako Komisia, pokiaľ ide o úspešné vykonávanie nariadenia s cieľom v plnej miere využiť potenciál európskych iniciatív občanov; zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ a členské štáty musia podniknúť všetky potrebné kroky na podporu európskej iniciatívy občanov a na prehĺbenie dôvery občanov v tento nástroj;

30.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala znenie článku 10 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 s cieľom umožniť riadny ďalší postup v prípade úspešnej ECI; naliehavo žiada Komisiu, aby začala s prípravou právneho aktu na základe úspešných ECI do 12 mesiacov od vydania kladného stanoviska;

31.  zastáva názor, že v záujme zdôraznenia politického rozmeru európskych iniciatív občanov by malo byť verejné vypočutie uskutočnené za podmienok stanovených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 štruktúrované tak, aby organizátorom umožnilo zapojiť sa do dialógu s poslancami Európskeho parlamentu a príslušnými úradníkmi Komisie; zdôrazňuje, že vypočutia o ECI by sa mali organizovať pod záštitou „neutrálneho” výboru, ktorý nie je hlavným gestorským výborom, pokiaľ ide o obsah, a že vždy by mali byť prizvaní externí odborníci;

32.  naliehavo vyzýva Európsky parlament a jeho výbory, aby v prípade, keď Komisia nepredloží v  lehote 12 mesiacov legislatívny návrh, uplatňovali v súlade s článkom 225 ZFEÚ právo na požiadanie Komisie o predloženie príslušného návrhu; domnieva sa, že príslušný výbor Európskeho parlamentu by pri uplatňovaní tohto práva mal zohľadňovať obsah každej úspešnej európskej iniciatívy občanov a konzultovať s organizátormi európskej iniciatívy občanov na inom vypočutí; požaduje primeranú zmenu rokovacieho poriadku;

33.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť poskytnutia finančnej podpory pre ECI z existujúceho rozpočtu EÚ prostredníctvom európskych programov, napríklad programu Európa pre občanov či programu Práva, rovnosť a občianstvo, majúc na pamäti, že existuje reálna potreba finančnej podpory organizovania ECI a že s týmto zámerom boli predložené mnohé návrhy na zmenu rozpočtu;

34.  vyzýva Komisiu, aby akýmkoľvek preventívnym spôsobom bojovala proti krádeži – vrátane krádeži pomocou internetových nástrojov –citlivých informácií týkajúcich sa signatárov, najmä keď sú tieto informácie spracúvané formou súhrnných údajov;

35.  víta správu Komisie z 31. marca 2015 o ECI a rozhodnutie európskeho ombudsmana OI/9/2013/TN a vyzýva Komisiu, aby sa podľa revidovanej verzie tohto nástroja vykonali všetky náležité právne opatrenia v prospech riadnych následných opatrení v prípade, že sa určitá ECI bude považovať za úspešne dovŕšenú; vyzýva preto Komisiu, aby so zreteľom na rôzne nedostatky, ktoré sa objavili, čo najskôr predložila návrh revízie nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011;

36.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa venovali dôležitej komunikačnej práci prostredníctvom informačnej kampane o európskej iniciatíve občanov;

37.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu pravidelne podávala správy o stave prebiehajúcich európskych iniciatív občanov s cieľom umožniť mu kontrolovať, či tento nástroj ako súčasť záväzku Európskeho parlamentu voči občanom Európy funguje čo najefektívnejšie; zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov by mala predstavovať neustále sa zlepšujúci proces na základe nadobudnutých praktických skúseností a že by okrem toho mala byť v súlade s rozsudkami Súdneho dvora;

38.  odporúča, aby sa využíval každý dostupný komunikačný kanál, najmä platformy sociálnych a digitálnych médií všetkých príslušných inštitúcií EÚ, na uskutočnenie nepretržitých informačných kampaní, a to za účasti kancelárií a zastúpení EÚ, ako aj vnútroštátnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby podporila vývoj softvérového programu s otvoreným zdrojovým kódom pre mobilné zariadenia, ktorý by sa zameriaval na európsku iniciatívu občanov; víta skutočnosť, že niektorým európskym iniciatívam občanov sa podarilo ovplyvniť situáciu na miestnej úrovni;

39.  považuje za nevyhnutné, aby sa zvýšila transparentnosť a kvalita kontrol financovania a sponzorovania európskych iniciatív občanov s cieľom zabezpečiť riadne využívanie tohto nástroja participatívnej demokracie občanmi a predchádzať jeho možnému zneužitiu na presadzovanie súkromných záujmov;

40.  pripomína dôležitú úlohu európskeho ombudsmana pri vyšetrovaní vybavovanie žiadostí v rámci európskych iniciatív občanov Komisiou, a najmä prípadov zamietnutia registrácie iniciatívy;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia