Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2214(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0279/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0279/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.9
CRE 28/10/2015 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 561kWORD 186k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους
P8_TA(2015)0383A8-0279/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357), καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης και το υποστηρικτικό αναλυτικό έγγραφο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) (εφεξής «ΚΚΔ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2013)0468) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357) και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου: έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις ΜΜΕ (διερευνητική γνωμοδότηση που ζήτησε η ιταλική Προεδρία της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)» (διερευνητική γνωμοδότηση),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2011, με θέμα «Εδαφική συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου μέσω της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος» (COM(2012)0713),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (COM(2011)0017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (Σύμβαση του Aarhus),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ανκόνας, που εκδόθηκε στη Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου στις 19 και 20 Μαΐου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ιδρυτική διάσκεψη της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πούλα στις 30 Ιουνίου 2006 και τη διακήρυξη σχετικά με τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της στρατηγικής για την Αδριατική που εγκρίθηκε στη συνέλευση της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ στις 22 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιανουάριο του 2015 με τίτλο «New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation» (Ο νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιούνιο του 2015 με τίτλο «Adriatic and Ionian region: Socio-Economic Analysis and Assessment of Transport and Energy Links» (Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου: κοινωνικο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των μεταφορικών και ενεργειακών συνδέσεων),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0279/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα νέο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που εκπροσωπούν το ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η συμπληρωματικότητα μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και προγραμμάτων έχουν ουσιαστική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων· λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της μεγαλύτερης τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιότερες στρατηγικές των περιοχών της Βαλτικής Θάλασσας και του Δούναβη έχουν αποφέρει απτά οφέλη για τις εμπλεκόμενες περιοχές, έχουν επιβεβαιώσει την επιτυχία των μηχανισμών συνεργασίας της ΕΕ και προσφέρει χρήσιμη εμπειρία για την ανάπτυξη νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι περιφέρειες σε αυτή την σύγχρονη μορφή περιφερειακής συνεργασίας και για το μοντέλο διαχείρισης που την συνοδεύει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ειδικά έχει συμβεί πρόσφατα σε ορεινές περιοχές όπως η περιοχή των Καρπαθίων και των Άλπεων, στις οποίες οι φυσικοί περιορισμοί απαιτούν την εφαρμογή συγκεκριμένης περιφερειακής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική ως ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή και την οποία εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελεί στρατηγική της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν τη στρατηγική, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των χωρών στην περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου για συνεργασία και καθορισμό κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες ολόκληρης της περιφέρειας, καθώς και η συνεχής προσπάθειά τους για την επίτευξη συνέργειας, οδήγησαν στην έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαλείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της μεγαλύτερης εδαφικής συνοχής που βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR αποτελεί μια νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας η οποία μπορεί να συνδράμει τις συμμετέχουσες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στην πορεία τους προς την ΕΕ και βασικό συστατικό της ευρύτερης μεσογειακής πολιτικής της ΕΕ, όπως εκφράζεται από την Ένωση για τη Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR, ως τμήμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, αποτελεί εργαλείο για την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με κύριους στόχους τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προαγωγή πραγματικής σύγκλισης και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του ημίκλειστου χαρακτήρα της η Αδριατική Θάλασσα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στη ρύπανση, έχει δε ασυνήθη υδρογραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το γεγονός ότι το βάθος και η ακτογραμμή της ποικίλλουν κατά πολύ ανάμεσα στο βορρά και τον νότο της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά αποθέματα είναι κοινά για όλες τις παράκτιες χώρες, γεγονός που ασκεί διαρκή πίεση στην ανανέωση των αποθεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του μελλοντικού κανονισμού πλαισίου για τα τεχνικά μέτρα σχετικά με την μεταρρυθμισμένη ΚΑλΠ θα πρέπει να εκπονηθούν σε περιφερειακή βάση και να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες αυτής της περιοχής και τους θαλάσσιους πόρους και αλιεύματα που διαθέτει·

Γενικές σκέψεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης· πιστεύει ότι αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ευρώπης· τονίζει ότι η EUSAIR δημιουργήθηκε για να προσθέτει αξία στις παρεμβάσεις, είτε αυτές γίνονται από την ΕΕ είτε από εθνικές ή περιφερειακές αρχές είτε από τον ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο που να ενισχύει σημαντικά τη λειτουργία της μακροπεριφέρειας· επισημαίνει τις προοπτικές της στρατηγικής για τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες της περιφέρειας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η στρατηγική να βασίζεται στις αρχές της ολοκλήρωσης, του συντονισμού, της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης· επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής των «τριών όχι»: όχι νέα νομοθεσία, όχι νέα θεσμικά όργανα, όχι νέα χρηματοδότηση, καθώς οι μακροπεριφέρειες αποτελούν πλαίσια για πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας συνέργειες που προκύπτουν από τη σύνδεση των διαφόρων μέσων πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας θεσμικής δομής για την υλοποίηση της EUSAIR εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου· ενθαρρύνει όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη υλοποίησης των έργων που καλύπτει η παρούσα μακροπεριφερειακή στρατηγική· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και δημόσιων υπηρεσιών και της διασφάλισης, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, επαρκών πόρων και κατάλληλου διοικητικού προσωπικού που θα προορίζεται ρητώς για την υλοποίηση της EUSAIR·

3.  τονίζει την ανάγκη για μια τοποκεντρική προσέγγιση όσον αφορά τις δραστηριότητες συνεργασίας και επισημαίνει την προστιθέμενη αξία του μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη διοικητικής ικανότητας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκέντρωση πόρων στην μακροπεριφέρεια· επιμένει, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στους φορείς διαχείρισης πολιτικής και στους επιχειρησιακούς, τεχνικούς και εκτελεστικούς φορείς της στρατηγικής διατηρώντας συγχρόνως τον ρόλο της Επιτροπής στην διαδικασία συντονισμού· τονίζει ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) μπορεί να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τοπικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος οικειοποίησης των έργων στους πολίτες·

4.  τονίζει τη σημασία διαμόρφωσης μιας διαφανούς διαδικασίας για την υιοθέτηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής, καθώς και της ύπαρξης ανοικτού και συμμετοχικού πνεύματος προς την κοινωνία των πολιτών και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε όλους τους πυλώνες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εξασφάλιση της δημόσιας στήριξης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την κατάλληλη προβολή της στρατηγικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να παρέχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα της στρατηγικής, και να προωθήσουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλες υφιστάμενες και μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές·

5.  επισημαίνει την ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας των χωρών εκτός ΕΕ με το συγκεκριμένο ανά τομείς κεκτημένο που σχετίζεται με τη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ και η τακτική, νόμιμη και έγκαιρη εφαρμογή βάσει των προτύπων και της νομοθεσίας της ΕΕ· ενθαρρύνει όλες τις συμμετέχουσες χώρες να συγκροτήσουν ομάδες προβληματισμού και να οργανώνουν τακτικές συνεδριάσεις προκειμένου να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να διασφαλισθεί αυτή η διαδικασία και να καταστεί πιο αποτελεσματική·

6.  επισημαίνει ότι, λόγω της απότομης πτώσης των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλες τις χώρες της περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση και την περιορισμένη επενδυτική ικανότητα του δημόσιου τομέα, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο οικειοποίησης, δέσμευσης και ηγεσίας, το οποίο είναι αναγκαίο για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 2014-2020, και ιδίως το Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (ADRION), παρέχουν σημαντικούς δυνητικούς πόρους και ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών επιλογών για τη στρατηγική· στηρίζει το γεγονός ότι είναι διαθέσιμοι και άλλοι πόροι και μηχανισμοί που σχετίζονται με τους πυλώνες της στρατηγικής, και συγκεκριμένα τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και Erasmus Plus που αφορούν όλους τους πυλώνες, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όσον αφορά τον πυλώνα II, το πρόγραμμα LIFE όσον αφορά τον πυλώνα III, καθώς και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και τα προγράμματα COSME και «Δημιουργική Ευρώπη» για τις ΜΜΕ όσον αφορά τον πυλώνα IV, καθώς και το πρόγραμμα INNOVFIN για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας· ενθαρρύνει τη συνεργασία, προκειμένου να υπάρξει συνέργεια των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ των επιτροπών παρακολούθησης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που λειτουργούν στην περιφέρεια, του Διοικητικού Συμβουλίου της EUSAIR και των διαχειριστικών αρχών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να δώσει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών και πόρων·

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ να τονίσουν τη σημασία των μακροπεριφερειακών έργων και δράσεων·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει να καθοριστεί σε μακροπεριφερειακό επίπεδο η δομή υλοποίησης και οι μηχανισμοί συντονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και μέσω του κοινού σχεδιασμού, της ευθυγράμμισης των ευκαιριών χρηματοδότησης και της υιοθέτησης μιας προσέγγισης από τη βάση· υπογραμμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθούν τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα με τους στόχους της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης, όπου αυτό είναι δυνατό, της ενσωμάτωσης της EUSAIR στα προγράμματα· θεωρεί αναγκαίο τον συντονισμό και την εναρμόνιση των πρωτοβουλιών, των προτάσεων και των έργων που σχετίζονται με την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

10.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τις συμμετέχουσες χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τη χρηματοδότηση έργων στην περιφέρεια τα οποία θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία, θα προωθήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή, θα τονώσουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν την απασχόληση σε μακροπεριφερειακό επίπεδο και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό τη χορήγηση «μορίων» σε μακροπεριφερειακά έργα κατά το στάδιο επιλογής έργων λόγω του εγγενούς διεθνικού χαρακτήρα τους·

11.  επισημαίνει ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένοι πόροι που να προορίζονται μόνο για την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και ότι η ισχυρή πολιτική βούληση, η εταιρική σχέση και ο συντονισμός μεταξύ των χωρών αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία· καλεί, ως εκ τούτου, τις χώρες της περιφέρειας να συσσωρεύσουν κεφάλαια (κεφάλαια ΕΔΕΤ, ΜΠΒ και ΕΤΣΕ), καθώς και συνεισφορές από εθνικές πηγές στα πλαίσια της ΕΤΕπ, ως οικονομική και επενδυτική πλατφόρμα για τη στήριξη της χρηματοδότησης των έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· ζητεί τη δημιουργία διαφανούς και δημόσια διαθέσιμης σειράς έργων για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία θα προβάλει τις εν εξελίξει και τις δυνητικές επενδυτικές ανάγκες και τα εν εξελίξει και δυνητικά έργα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές να επενδύσουν σε αυτά·

12.  παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία που αποκτήθηκε και να εντοπίσουν τα εμπόδια στην υλοποίηση άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και να εντείνουν τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από άλλες μακροπεριφέρειες, όπως φορείς από τη Βαλτική Θάλασσα, τη λεκάνη του Δούναβη και τις μακροπεριφέρειες των Άλπεων·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει τα διοικητικά και τα μη οικονομικού χαρακτήρα εμπόδια που αποτρέπουν συχνά τους δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιου είδους έργα·

14.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τη συμμετοχή χωρών που δεν εμπλέκονται στη στρατηγική και οι οποίες βρίσκονται από γεωγραφική και οικονομική άποψη κοντά στην περιφέρεια, τουλάχιστον στη βάση μεμονωμένων και ειδικών έργων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να κάνουν χρήση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο αυτό·

15.  υπενθυμίζει τον σημαντικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην περιφέρεια και τονίζει την ανάγκη τακτικής αξιολόγησης των στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης· επισημαίνει ότι οι χώρες στην περιφέρεια βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και έχουν διαφορετικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να υπογραμμίσει τη σημασία της δημιουργίας των προϋποθέσεων για τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών μεταξύ των χωρών· στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών στο πλαίσιο αυτό·

16.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση, η ανανέωση και η εμβάθυνση της πολιτιστικής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων ακαδημαϊκής κινητικότητας των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού· επισημαίνει ότι η επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν προϋποθέσεις για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση της επιστημονικής και της πολιτιστικής συνεργασίας με την ανάπτυξη της οικονομικής δυναμικής και του επιπέδου ποικιλομορφίας και βιωσιμότητας του τουρισμού στην περιφέρεια·

17.  επιδοκιμάζει την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διευθυντικά όργανα της EUSAIR· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις κοινές προσπάθειες των χωρών της περιφέρειας (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες), καθώς και την αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής·

18.  παραπέμπει σε προηγούμενα που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και ζητεί να στηριχθούν, στο πλαίσιο πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων, διαφορετικά είδη δράσεων, από μελέτες μέχρι κεφάλαιο εκκίνησης, για την προετοιμασία έργων σε διάφορους τομείς προτεραιότητας·

19.  θεωρεί ότι, στο στάδιο υλοποίησης της στρατηγικής, είναι αναγκαίο οι γενικές αρχές της, και ιδίως οι απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, να ληφθούν δεόντως υπόψη και στους τέσσερις πυλώνες, μεταξύ άλλων προκειμένου να εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση έναντι των περίπλοκων και ποικίλων προκλήσεων της μακροπεριφέρειας·

20.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως νησιά και ορεινές και αγροτικές περιοχές, με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του ιδιαίτερου δυναμικού τους, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, με σεβασμό στους τομείς παρέμβασης και στις προτεραιότητες που καθορίζονται στην παρούσα έκθεση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκού έτους νησιωτικών και ορεινών περιοχών·

21.  θεωρεί απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τις συμμετέχουσες χώρες να συμπεριλάβουν άλλους σημαντικούς πυλώνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή, όπως η γεωργία λόγω των ειδικών γεωκλιματικών συνθηκών, της βιοποικιλότητας και της δυνατότητας δημιουργίας συνεργατικών συντονισμένων αποτελεσμάτων και περαιτέρω ανάπτυξης· συνιστά στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ περιοχών της ενδοχώρας, της παράκτιας ζώνης και των νήσων προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ έργων καθαρής ενέργειας και παραγωγής υγιεινών τροφίμων·

22.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της επαρκούς υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης της υλοποίησης της στρατηγικής· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις συμμετέχουσες χώρες από κοινού με την Επιτροπή να συλλέγουν αξιόπιστα δεδομένα βάσης και να ορίζουν συγκεκριμένους στόχους για κάθε πυλώνα, οι οποίοι θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση και θα δημοσιοποιούνται·

23.  ζητεί την υιοθέτηση σφαιρικής και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για το μεταναστευτικό· επισημαίνει ότι η περιφέρεια αντιμετωπίζει σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις και εκφράζει τη λύπη του για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο· επισημαίνει ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητη μια σημαντική μεταστροφή στις πολιτικές ασύλου από άποψη αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί η συνολική στρατηγική για τη συνεργασία με τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις μεταναστευτικές προκλήσεις· ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την υποδοχή προσφύγων και απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια, με στόχο πιθανό επανακαθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της EUSAIR·

24.  προσβλέπει σε μια νέα ώθηση για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη·

25.  καλεί τις χώρες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων προκειμένου να εφαρμόζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο που αφορά γλωσσικά ζητήματα·

26.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των διαφόρων σταδίων εφαρμογής, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατάρτιση των δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών φορέων, των κοινωνικών φορέων και των διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων και οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ανά διετία έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της EUSAIR προκειμένου να αξιολογήσουν την λειτουργία και την προστιθεμένη αξία της όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

28.  ενθαρρύνει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την αξιοποίηση της κοινωνικής διάστασης τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης προτεραιοτήτων και δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ένταξης ατόμων με αναπηρία και στην αποφυγή κάθε μορφής διακρίσεων·

Γαλάζια ανάπτυξη

29.  τονίζει ότι η μοναδική γεωγραφική θέση της περιφέρειας και η συγκεκριμένη δομή της ακτογραμμής, μαζί με την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητά της, διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία «γαλάζιων» θέσεων εργασίας και για καινοτόμο και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, συμπεριλαμβανομένων των «γαλάζιων» τεχνολογιών, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και της καλύτερης ναυτιλιακής και θαλάσσιας διακυβέρνησης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών υπηρεσιών·

30.  τάσσεται υπέρ της γαλάζιας οικονομίας ως λύσης για την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι θα τονώσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη, και ιδίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και τους νέους στις παράκτιες και νησιωτικές χώρες· πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η έννοια της γαλάζιας οικονομίας, η οποία συνδέει τους οικονομικούς τομείς που αφορούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς, την υδατοκαλλιέργεια, τις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, καθώς και τον τουρισμό με την προστασία του περιβάλλοντος·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη που συμμετέχουν στη στρατηγική να παρέχουν κίνητρα που ελκύουν τους νέους στο πεδίο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου και τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη αυτών των δραστηριοτήτων·

32.  ζητεί να υπάρξει συντονισμός των πολιτικών και εναρμόνιση των στόχων της στρατηγικής, καθώς και κοινά έργα, σύμφωνα με τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής· ενθαρρύνει, επιπλέον, τη στήριξη της ανάπτυξης ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα και της παραγωγής παραδοσιακών και υγιεινών τροφίμων· ζητεί να δημιουργηθούν τοπικές ομάδες δράσης αλιείας οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα φυσικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της αλιείας· επισημαίνει το γεγονός ότι η βιώσιμη και επικερδής αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια απαιτούν ενισχυμένη συμμετοχή από τους ενδιαφερομένους παράγοντες στην όλη διαχείριση καθώς και βελτιωμένες και διαφοροποιημένες δραστηριότητες αλιείας·

33.  θεωρεί ότι η γαλάζια ανάπτυξη περιλαμβάνει πολύ διαφορετικούς κλάδους και επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό η ανάπτυξή της απαιτεί εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε όλους τους εν λόγω κλάδους· καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EUSAIR να προωθήσουν τους διάφορους κλάδους της γαλάζιας ανάπτυξης στα προγράμματα κατάρτισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα συστήματα διά βίου μάθησης και την κατάρτιση των εργαζομένων· επισημαίνει την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, των τομέων και των κλάδων των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων που εμπλέκονται στη γαλάζια ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR να υιοθετήσουν πολιτικές για την αγορά εργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, η καινοτομία και η πολυεπιστημονικότητα, να προσαρμοστεί η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και να αυξηθεί το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών·

34.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη και πραγματική διασύνδεση μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των τριών πυλώνων (ιδίως του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης) της στρατηγικής EUSAIR, βάσει του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· θεωρεί το σχέδιο δράσης ένα από τα αποτελέσματα της προσέγγισης της στρατηγικής που προσδιορίζει τις συγκεκριμένες προτεραιότητες για τη μακροπεριφέρεια· επισημαίνει ότι, βάσει αυτού, κάθε δράση ή έργο επιλέγεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκτεταμένης διαβούλευσης από κάτω προς τα πάνω στην οποία συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων από την περιφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου, το οποίο εκπροσωπεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνική οικονομία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών·

35.  ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας και την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών· θεωρεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις· καλεί τις χώρες και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα S3 της Επιτροπής προκειμένου να τύχουν συνδρομής στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επανεξέταση στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης· θεωρεί απαραίτητη, στο πλαίσιο αυτό, την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις και τη βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δικτύων (συνεργατικών σχηματισμών) μέσω της διαδικασίας της διεθνοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας·

36.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας κοινής ετικέτας ποιότητας για τα θαλασσινά προϊόντα υψηλής ποιότητας της περιφέρειας προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους·

37.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων παράλληλα με τις δημόσιες αρχές· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης μιας μόνιμης πλατφόρμας σε μακροπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος για την εκπροσώπηση των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, σύμφωνα με ό,τι έχει ήδη γίνει για τα πανεπιστήμια, τα εμπορικά επιμελητήρια και τις πόλεις·

38.  τονίζει τη σημασία της έρευνας στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας και της ενισχυμένης συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς μεταξύ των ερευνητών και μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR, προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των παράκτιων περιοχών και η δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

39.  διαπιστώνει με ανησυχία τον ρυθμό εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης σε συνδυασμό με την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) και άλλους σημαντικούς κινδύνους για όλη τη θαλάσσια ζωή· τονίζει ότι η αλιεία αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της οικονομίας των παράκτιων περιοχών και των νησιών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η προστασία και η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης που περιλαμβάνεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, πρέπει να θεωρείται πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί, κατά τη μεταβατική περίοδο, η προσαρμογή των περιορισμών αλιείας μέσω επιδοτήσεων για την αγορά εξοπλισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)· ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική δράση με τη μορφή της ευθυγράμμισης της αλιευτικής νομοθεσίας τρίτων χωρών με την νομοθεσία της ΕΕ, της ανταλλαγής δεδομένων, των κοινών πλατφορμών παρακολούθησης και πολυετών σχεδίων διαχείρισης αλιείας, καθώς και να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί ο κλάδος της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας με τις μεγάλες δυνατότητές του να λειτουργεί με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

40.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων και οστρακοειδών πρέπει να περιορίζεται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος και να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας·

41.  καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τους όγκους αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας, να ορίσει ρυθμιστικές διατάξεις για αυτή τη δραστηριότητα και να θέσει τις δραστηριότητες τόσο της ερασιτεχνικής όσο και της επαγγελματικής αλιείας υπό την προϋπόθεση των στόχων ΜΒΑ·

42.  ζητεί τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τα ιχθυαποθέματα, ιδίως όσον αφορά τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τη βιολογική διασύνδεσή τους, δεδομένου ότι η έλλειψη ακριβών δεδομένων θα καθιστούσε τις αξιολογήσεις ασαφείς και αναξιόπιστες· ζητεί τη διατήρηση των ζωνών της φυσικής αναπαραγωγής·

43.  ζητεί να αξιολογηθούν και να προωθηθούν τα έργα που επιδιώκουν την αποτίμηση της έμμεσης αλιείας (εγκαταλελειμμένα δίχτυα, πλέγματα καλλιέργειας μυδιών) και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων προστατευομένων ειδών, διότι εκτιμάται ότι μόνον στην Αδριατική πιάνονται τυχαία άνω των 40 000 θαλάσσιες χελώνες· είναι της γνώμης ότι είναι επειγόντως απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες σχετικά με τα μέσα προς ελάφρυνση του προβλήματος (όπως είναι συσκευές που διώχνουν τις χελώνες)·

44.  ζητεί την ισχυρή στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των σκαφών αναψυχής, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευσή της προκειμένου να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη που να ευθυγραμμίζεται με τις «γαλάζιες» τεχνολογίες·

45.  ζητεί την ισχυρή στήριξη των παραγωγικών ζωνών, των προγραμμάτων αδελφοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ των ζωνών διαφόρων περιφερειών της μακροπεριφέρειας· ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και των σημαντικότερων εμπειριών του τομέα και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν άλλες περιφέρειες οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν την ίδια προσέγγιση προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία παραγωγικών ζωνών·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης της ερασιτεχνικής και οικογενειακής αλιείας αναψυχής παράλληλα με ολοκληρωμένες πολιτικές για την αλιεία και τον τουρισμό (αλιεία και αλιευτικός τουρισμός, θαλασσοκαλλιέργεια), ιδίως στα νησιά, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις και ο τρόπος ζωής των κατοίκων των νησιών και των μικρών παράκτιων περιοχών, που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα· ενθαρρύνει την βιώσιμη, μικρής κλίμακας και παραδοσιακή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, συνδυασμένη με μια διαφοροποιημένη γαστρονομική προσφορά και με την προώθηση των τοπικών αγορών ιχθύων ως τον καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας καθώς και την παροχή ισχυρότερης στήριξης στις παράκτιες τουριστικές δραστηριότητες·

47.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να προαγάγει τη συμμετοχή της αλιείας και των εργαζομένων στην αλιεία σε έργα όπως αυτά που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό για την κληρονομιά, περιλαμβάνοντας την αλιεία και την εκ νέου ανακάλυψη των ναυτικών δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών ιχθυοτόπων και επαγγελμάτων·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης και ζητεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη στρατηγική EUSAIR να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους σχετικούς τομείς· υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στις σχετικές περιφέρειες και τα εδάφη και ζητεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην EUSAIR να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές για την προώθηση τέτοιων μορφών οικονομικής δραστηριότητας·

49.  στηρίζει τις δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του υδρογεωλογικού κινδύνου και της διάβρωσης των ακτών·

50.  τονίζει τη σημασία της έρευνας και ενθαρρύνει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις ναυτικές και θαλάσσιες ζώνες·

51.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της θαλασσοκαλλιέργειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνον στην ανάκτηση της ποικιλίας των ειδών αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου·

52.  καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, όπως είναι η βιωσιμότητα των έργων που αναπτύσσουν οι ομάδες παράκτιας δράσης·

Σύνδεση της περιφέρειας

53.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των συνδέσεων στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών και των άλλων γειτόνων τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, των διατροπικών συνδέσεων με την ενδοχώρα και των ενεργειακών δικτύων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη μακροπεριφέρεια και προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της· υπογραμμίζει την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής και το χάσμα των υποδομών δικτύου που υπάρχει στην περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

54.  ζητεί την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία βιώσιμων συνδέσμων μεταφορών, οι οποίοι θα μειώνουν τον χρόνο μετακίνησης, το κόστος της μεταφοράς και της εφοδιαστικής και τους εξωτερικούς παράγοντες· ζητεί την υλοποίηση μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση ξηράς και θάλασσας προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για διατροπικές μεταφορές μεταξύ χωρών, να προωθηθεί η συνοχή, να ενισχυθεί το γενικό δίκτυο και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και, κατά συνέπεια οι εκπομπές CO2· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της θαλάσσιας και λιμενικής διάστασης που συνδέεται με τις ενδομεταφορές, τις θαλάσσιες αρτηρίες και τις κρουαζιέρες μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής, τόσο στις διαδρομές από το βόρειο στο νότιο τμήμα όσο και στις εγκάρσιες διαδρομές από το ανατολικό στο δυτικό τμήμα· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί η θαλάσσια κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η διαχείριση και ο έλεγχός της·

55.  προτείνει να γίνει χρήση του κανονισμού για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (κανονισμός (ΕΕ) 2015/757) προκειμένου να προαχθεί η καινοτομία και να καθιερωθούν βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές στη μακροπεριφέρεια, μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και κινητήρων προώθησης των πλοίων, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία σύνδεσης των θαλάσσιων οδών μεταφοράς και των λιμένων με άλλα μέρη της Ευρώπης και τη σημασία των διασυνδέσεων με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση έργων που καλύπτονται από το τρέχον δίκτυο ΔΕΔ-Μ και άλλων παρεμβάσεων για την προτεινόμενη επέκτασή του προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη/ανατολική ακτή της Αδριατικής, ικανών να καλύψουν το χάσμα δικτύου που υπάρχει στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου· καλεί κατά συνέπεια τις ενδιαφερόμενες χώρες να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για έργα υποδομής περιφερειακής και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και προτείνει να δοθεί προσοχή μεταξύ άλλων:

   (i) στην ολοκλήρωση του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του συνολικού νωτιαίου διαδρόμου Ιονίου-Αδριατικής,
   (ii) στην επέκταση προς βορρά και νότο του διαδρόμου Σκανδιναβίας-Μεσογείου,
   (iii) στην δημιουργία ενός σιδηροδρομικού εμπορευματικού διαδρόμου Άλπεων-Δυτικών Βαλκανίων,
   (iv) στην καλύτερη σύνδεση της Ιβηρικής χερσονήσου με την κεντρική Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια,
   (v) στην υλοποίηση οδικής σύνδεσης στην περιοχή των Βαλκανίων μεταξύ του συστήματος λιμένων και του εσωτερικού των χωρών, καθώς και στη διασύνδεση με τον διάδρομο Ρήνου-Δούναβη,
   (vi) στην βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων για καλύτερες συνδέσεις μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής, και στην κατάρτιση κοινής στρατηγικής από τους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων της Βόρειας Αδριατικής για πιο εκτεταμένο εφοδιασμό της Κεντρικής Ευρώπης με εμπορεύματα εισαγωγής·

57.  ζητεί τη βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας του υφιστάμενου δικτύου υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υφιστάμενες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις της μακροπεριφέρειας, μέχρι τις συνδέσεις του «τελευταίου χιλιομέτρου»· τονίζει την ανάγκη ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος θα τονώσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας· υπενθυμίζει τη σημασία των νέων διαδρόμων που θα ενσωματώνουν αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές γραμμές, και λοιπές υποδομές και στις δυο πλευρές της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό ώστε να αποφευχθεί η θαλάσσια κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η διαχείριση και ο έλεγχός της·

58.  ζητεί να αναπτυχθούν υποδομές σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας που θα διασυνδέουν τη μακροπεριφέρεια και θα επιτρέπουν την καλύτερη σύνδεση με την ΕΕ και εντός της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων της περιφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς επίσης μεταξύ των ακτών της Τυρρηνικής και των ακτών Αδριατικής-Ιονίου·

59.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να βελτιώσουν τις υποδομές θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών, να αναπτύξουν θαλάσσιες αρτηρίες στη μακροπεριφέρεια, συνδυάζοντας μέσα διατροπικών μεταφορών, ιδίως για τη σύνδεση της ενδοχώρας και να βελτιώσουν την εφοδιαστική των μεταφορών, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την τεχνολογία αιχμής και διασφαλίζοντας πάντα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής ασφάλειας και βιωσιμότητας· ζητεί επίσης από τις συμμετέχουσες χώρες να αξιολογήσουν τις δυνατότητες βελτίωσης της συνδεσιμότητας με μηχανισμούς ηλεκτρονικής κινητικότητας οι οποίοι θα μπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα διεθνούς υπηρεσίας έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων·

60.  υπογραμμίζει την έλλειψη αποτελεσματικής σύνδεσης με τα νησιά· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία καλύτερων συνδέσεων εξετάζοντας νέες συντονισμένες επιλογές με προστιθέμενη αξία, βελτιστοποιώντας τη χρήση των εμπορευματικών και των επιβατικών διαδρομών, καθώς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να σταματήσει ο αποπληθυσμός και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών σε αυτές τις περιοχές· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι εσωτερικές συνδέσεις των νησιών και οι υποδομές μεταφορών με στόχο μια βιώσιμη εσωτερική κινητικότητα· τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλων προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης για τους νησιωτικούς πληθυσμούς, κατά τη διάρκεια του έτους·

61.  ζητεί την υλοποίηση μεγάλων έργων για την ανάπτυξη διατροπικών συνδέσεων στα νησιά, και ζητεί συγκεκριμένα την παροχή ισχυρής στήριξης για την ενίσχυση των αεροδρομίων στρατηγικής σημασίας, ως προς τις υποδομές αλλά και ως προς τη δημιουργία νέων οδών προς τις άλλες περιφέρειες της μακροπεριφέρειας·

62.  παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, μια διαδικασία που όχι μόνο θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας αλλά θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα καταπολεμήσει την ενεργειακή ένδεια, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας· τονίζει την ανάγκη για ενδελεχή αξιολόγηση της επίπτωσης στο περιβάλλον των παρεμβάσεων στον ενεργειακό τομέα· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινού σχεδιασμού των επενδύσεων στην ανάπτυξη τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ελλειπόντων δικτύων αγωγών φυσικού αερίου στη μακροπεριφέρεια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και ενεργειακής ασφάλειας· ενθαρρύνει, επιπλέον, τη λήψη μέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα·

63.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών ικανών να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας και όχι μόνο· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία ανάπτυξης και προώθησης της έννοιας των έξυπνων πόλεων προκειμένου να δοθεί προστιθεμένη αξία στις υφιστάμενες συνολικές ενεργειακές υποδομές της μακροπεριφέρειας·

64.  αναγνωρίζει το υψηλό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην μακροπεριφέρεια, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς· ζητεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, η παλιρροϊκή (όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό) και η κυματική ενέργεια, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενέργεια· υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα πιθανών υδροηλεκτρικών σταθμών, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας και διασυνδεδεμένης αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια που θα διασφαλίζει ίση πρόσβαση σε φθηνή και οικονομικά προσιτή ενέργεια· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ως βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση στο ενεργειακό δίκτυο της ΕΕ, καθώς και την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας·

65.  στηρίζει τον κοινό σχεδιασμό και τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη μακροπεριφέρεια, σύμφωνα με το δίκτυο ΔΕΔ-Ε (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας), μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (PECI)·

66.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανανεωμένη ώθηση στις έρευνες και την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοικτή θάλασσα και στην ξηρά, γεγονός που θα μπορούσε να εκθέσει την μακροπεριφέρεια στον κίνδυνο καταστροφών με σοβαρότατες συνέπειες για το περιβάλλον, την οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αλιείας, και τη δημόσια υγεία· τονίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η Αδριατική θάλασσα είναι μια κλειστή και ρηχή θάλασσα χωρίς την ικανότητα να διασπείρει τους ρύπους, η οποία ωστόσο έχει αυξημένη τουριστική κίνηση σε αμφότερες τις ακτές της· τονίζει επίσης ότι η ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας πρέπει να βασίζεται κατά προτεραιότητα στον τουρισμό και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων της· τονίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και των διεθνών συμβάσεων σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (2013/30/ΕΕ)·

67.  ζητεί τον καθορισμό κοινών ευρωπαϊκών προτύπων στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών·

68.  τονίζει την ανάγκη προώθησης διασυνοριακών αεροπορικών υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης κοινών έργων που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση και την αύξηση των συνδέσεων στο εσωτερικό της μακροπεριφέρειας·

Ποιότητα του περιβάλλοντος

69.  υπενθυμίζει τον πλούτο των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων των συμμετεχουσών χωρών· σημειώνει ότι η Αδριατική φιλοξενεί σχεδόν το ήμισυ (49%) όλων των καταγεγραμμένων μεσογειακών θαλάσσιων ειδών και αποτελεί την πιο ασυνήθιστη υποπεριφέρεια της Μεσογείου λόγω του μικρού βάθους της, των περιορισμένων ροών, και των πολλών ποταμών που εκβάλλουν σ' αυτήν· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες προκειμένου να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα, όπως η χρησιμοποίηση καθαρών καυσίμων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την εφοδιαστική, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διεθνικών χερσαίων οικοτόπων, καθώς και για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης της θάλασσας και λοιπών απειλών για την παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατευθούν τα θαλάσσια και χερσαία είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι μεσογειακές φώκιες, οι σαλαμάνδρες, οι λύγκες, οι γυπαετοί και άλλα, και καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να εφαρμόσουν αναλογικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου·

70.  ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στο πεδίο της διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των χαρακτηρισμένων από την UNESCO τόπων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων πόλων έλξης τουριστών·

71.  παροτρύνει όλες τις συμμετέχουσες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητική κοινότητα, ΜΚΟ, κ.λπ.)· θεωρεί ότι η αρμόζουσα από κοινού διακυβέρνηση του θαλάσσιου χώρου παρέχει σημαντικό πλαίσιο για βιώσιμη και διαφανή χρήση των θαλασσίων και ναυτιλιακών πόρων·

72.  τονίζει τη σημασία προστασίας και διατήρησης των ποταμών και των λιμνών στη λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου·

73.  επισημαίνει την ανάγκη υπεύθυνης αντιμετώπισης της ιστορικής και διασυνοριακής ρύπανσης και την ανάγκη καθαρισμού των περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και, κατά περίπτωση, από τη ρύπανση που οφείλεται στις στρατιωτικές συγκρούσεις· στηρίζει όλα τα ενεργά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από χημικά και συμβατικά όπλα· τάσσεται υπέρ της μείωσης, με στόχο την εξάλειψη, των θαλάσσιων απορριμμάτων, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, ιδίως δε όσον αφορά την ρύπανση των νησιών της Αδριατικής με απόβλητα·

74.  εκφράζει ανησυχία για τη ζημία που προκαλούν τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες για περισυλλογή και ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων· τονίζει πόσο είναι σημαντικό το να περιληφθούν οι αλιείς σε αυτή τη διεργασία·

75.  καλεί τις χώρες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την επαναχρησιμοποίηση παρωχημένων βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων· τονίζει ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις όχι μόνο συνιστούν απειλή για το περιβάλλον αλλά προσφέρουν επίσης σημαντικό οικονομικό δυναμικό το οποίο δεν αξιοποιείται·

76.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η μετεγκατάσταση των βιομηχανιών από τα αστικά κέντρα και τις παράκτιες περιοχές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής·

77.  επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα υπάρχοντα μέσα κατά την εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια, σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των λυμάτων στις χώρες της ΕΕ·

78.  εφιστά την προσοχή σε διάφορες φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές που έπληξαν την περιφέρεια τα τελευταία χρόνια· εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της αποψίλωσης και των λοιπών κινδύνων κλιματικής αλλαγής· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και των προτεραιοτήτων κάθε πυλώνα, οι οριζόντιες αρχές για τη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των υδρομετεωρολογικών ιδρυμάτων των χωρών για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, και την διαχείριση του κινδύνου καταστροφών· αναγνωρίζει ότι οι τομείς του νερού, της γεωργίας και του τουρισμού είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κλιματική αλλαγή, και ενθαρρύνει, συνεπώς, τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, προκειμένου να δημιουργηθούν ένα πλαίσιο και ένας μηχανισμός στήριξης για την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων·

79.  υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

80.  επισημαίνει το πρόβλημα της ανισότητας πρόσβασης λόγω γεωγραφικής θέσης και εποχής του χρόνου σε αποθέματα νερού, με σημαντική λειψυδρία στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται κατά πολύ λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού τουριστών·

81.  ζητεί τη σύσταση περιφερειακού κέντρου ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών καθώς και ενός κοινού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για πετρελαιοκηλίδες και επεισόδια ρύπανσης μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και καταστροφών που προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καθώς και από δραστηριότητες εκμετάλλευσης στην Αδριατική· υπογραμμίζει ότι το κέντρο πρέπει να συνδέεται άμεσα με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της διατήρησης του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της περιφέρειας μέσω καλύτερης κατανόησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

82.  καλεί τις τρίτες χώρες να επιταχύνουν την εφαρμογή του τομεακού κεκτημένου (όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) με σκοπό τη μελλοντική τους ένταξη στην Ένωση·

83.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τις αρμόδιες αρχές των γειτονικών χωρών και τις τοπικές κοινότητες στη μακροπεριφέρεια, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον·

Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τουρισμός

84.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ, ιδίως για τις χώρες της Μεσογείου και την περιφέρεια στο σύνολό της· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων για να αντισταθμισθεί ο εποχιακός χαρακτήρας του τουρισμού, οι οποίες θα συνάδουν με τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του τουρισμού στο περιβάλλον· ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης για τη χρηματοδότηση έργων τουρισμού από τα ΕΔΕΤ και λοιπές πηγές·

85.  παροτρύνει την επείγουσα βελτίωση της διασυνοριακής οδικής σύνδεσης προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού δεδομένου ότι η κακή συνδεσιμότητα προκαλεί κυκλοφοριακές συμφορήσεις και μεγάλες καθυστερήσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης, για τουριστικούς λόγους, των υφιστάμενων εναέριων υποδομών και της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής·

86.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η χρήση των αερολιμένων που υπάρχουν ήδη στη μακροπεριφέρεια προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση επιβατών σε λίγους κόμβους και να ευνοηθεί ένας βιώσιμος και πιο ισορροπημένος τουρισμός ως προς τις ροές προς διάφορες περιοχές·

87.  αναγνωρίζει την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο και η μουσική) της περιφέρειας ως ισχυρό πλεονέκτημα στο οποίο στηρίζεται ο τομέας του τουρισμού· επισημαίνει ότι σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει μεγάλος αριθμός περιοχών που προστατεύονται από την UNESCO και περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000· θεωρεί ότι, παρά τη σημαντική συνεισφορά του εν λόγω τομέα στην οικονομία, το δυναμικό του τουρισμού δεν αξιοποιείται πλήρως, ιδίως λόγω της υψηλής εποχικότητας και των ελλείψεων στους τομείς της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, των υποδομών μεταφοράς, της ποιότητας της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και της υπεύθυνης τουριστικής διαχείρισης· ζητεί από τις συμμετέχουσες χώρες να εγκρίνουν πολιτικές για τη διασφάλιση της επαρκούς προσφοράς συνδέσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας ακόμα και πέραν της θερινής περιόδου, με στόχο τη διαφοροποίηση των τουριστικών ροών και τη διασφάλιση συνεχούς τουριστικής παρουσίας στις διάφορες εποχές του έτους· τονίζει τη σημασία της ενοποίησης του τουρισμού και της φυσικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς·

88.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν λύσεις βιώσιμης κινητικότητας στον τομέα του τουρισμού, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και ενισχύοντας το φάσμα τους·

89.  αναγνωρίζει τη σημασία των εθνικών και φυσικών πάρκων, καθώς και των προστατευόμενων περιοχών, ως τα θεμέλια της μελλοντικής εκπαίδευσης των πολιτών σε τομείς που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

90.  τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια· ενθαρρύνει τη χάραξη στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος οι οποίες θα βασίζονται στη βιωσιμότητα και θα επιτρέπουν στις χώρες να επωφελούνται από συνέργειες και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μακροπεριφερειακό επίπεδο· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία για την ανάδειξη του προφίλ των προορισμών στην περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου·

91.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις συμμετέχουσες χώρες και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν μέτρα που θα παράσχουν κίνητρα στους ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών·

92.  τονίζει τη σημασία της παροχής στήριξης στις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και ιδίως τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων του τομέα, των διαδικασιών επιχειρηματικής συγκέντρωσης, των τομέων της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, του κινηματογράφου· ενθαρρύνει τη διοργάνωση φεστιβάλ, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων που προωθούν την ενοποίηση·

93.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης σε στήριξη και χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ εφόσον διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού· ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς στην περιφέρεια να συμμετάσχουν στο δίκτυο Enterprise Europe με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τη δικτύωση και την εύρεση διασυνοριακών εταίρων·

94.  τονίζει τη σημασία των διαδικασιών έξυπνης εξειδίκευσης και έξυπνων πόλεων μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων πλατφορμών καινοτομίας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ενός χώρου δημιουργικότητας στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου·

95.  στηρίζει την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει θεματικά τουριστικά πάρκα και διαδρομές, καθώς και πολιτιστικό, αγροτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ιατρικό, ναυτικό, οινο-γαστρονομικό, συνεδριακό και αθλητικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας, του γκολφ, των καταδύσεων, της πεζοπορίας, του σκι, της ορειβασίας και των υπαίθριων αθλημάτων, προκειμένου να προωθηθεί ο τουρισμός σε όλη τη διάρκεια του έτους και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών, με βάση την βιωσιμότητα· στηρίζει την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού προκειμένου να μειωθεί η πίεση στα μεγάλα τουριστικά κέντρα και στην περιορισμένη παράκτια ζώνη και να συμβάλει στην καταπολέμηση της εποχικότητας· στηρίζει την επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων προς την ενδοχώρα με τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν τους κύριους πόλους έλξης της μακροπεριφέρειας και εκείνους των πρωτευουσών της·

96.  τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ της διαχείρισης του τουρισμού και των υποδομών, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της ποικιλομορφίας των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιφέρειας· τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης και της διατήρησης των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων·

97.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν εναλλακτικές διαδρομές και επιχειρηματικά μοντέλα και να βελτιωθεί η σύνδεση της προσφοράς κρουαζιέρας με τον ντόπιο πληθυσμό και τα προϊόντα, επιτρέποντας ως εκ τούτου την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μη βιώσιμης συμφόρησης και την καλύτερη αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού, με πιο μακροχρόνια οικονομικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες· αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της δημιουργίας εμπορικού σήματος για τουριστικές διαδρομές της μακροπεριφέρειας, μέσω της χαρτογράφησης και της περαιτέρω προώθησης των υφιστάμενων διαδρομών·

98.  στηρίζει την αξιοποίηση, για τουριστικούς σκοπούς, ομάδων από τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα της περιοχής, καθώς και τον σχεδιασμό προγραμμάτων προώθησης και εμπορίας·

99.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης πραγματικής διατροπικότητας στις μεταφορές με την χρησιμοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών και κόμβων, με στόχο την ανάπτυξη ενός ποιοτικού οικολογικού τουρισμού·

100.  ζητεί την εκπόνηση ενός Χάρτη της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους που θα περιέχει κριτήρια, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τουριστικών Δεικτών (ETIS) για την αξιολόγηση των τουριστικών προορισμών με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξής τους·

o
o   o

101.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν στη EUSAIR (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Aλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία).

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου