Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2052(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0268/2015

Внесени текстове :

A8-0268/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0385

Приети текстове
PDF 588kWORD 103k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление
P8_TA(2015)0385A8-0268/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2015/2052(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „Насоки относно прилагането на мерките, обвързващи ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове с доброто икономическо управление в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ (COM(2014)0494) (наричани по-долу „Насоките“),

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 162, членове 174—178 и член 349 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР(1))),

—  като взе предвид изявлението на Комисията относно член 23, включено в изявленията във връзка с Регламент (ЕС) № 1303/2013(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в държавите членки(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията „ЕС 2020“(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно 7-ия и 8-ия доклад на Европейската комисия за напредъка в политиката на сближаване на ЕС и стратегическия доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за периода 2007—2013 г.(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2014 г.(6),

—  като взе предвид шестия доклад на Комисията за икономическо, социално и териториално сближаване, озаглавен „Инвестиции за растеж и работни места. Стимулиране на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“ от 23 юли 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Политика на сближаване: стратегически доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за периода 2007—2013 г.“ от 18 април 2013 г. (COM(2013)0210),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2015 г., озаглавено „Насоки относно мерките, обвързващи ефективността ЕСИФ с доброто икономическо управление“,

—  като взе предвид проучването на Парламента от януари 2014 г., озаглавено „Европейско икономическо управление и политика на сближаване“ (Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване),

—  като взе предвид информационната бележка на Парламента от декември 2014 г., озаглавена „Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби“ (Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0268/2015),

А.  като има предвид, че политиката на сближаване е основана на ДФЕС политика и израз на европейската солидарност, насочена към подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, и по-специално към намаляване на разликите между регионите, като насърчава балансирано и хармонично социално-икономическо развитие; като има предвид, че тя е също инвестиционна политика, която допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

Б.  като има предвид, че настоящата законодателна рамка за политиката на сближаване, въпреки че създава връзки със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, с Европейския семестър и интегрираните насоки за „Европа 2020“, както и със съответните специфични за всяка държава препоръки (СДП) и препоръките на Съвета, все пак зависи от много специфични мисии, цели и хоризонтални принципи;

В.  като има предвид, че действащата правна рамка на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) има за цел подобряване на координацията, взаимното допълване и синергичните взаимодействия с други политики и инструменти на ЕС;

Г.  като има предвид, че има доказателства, че доброто управление и ефективните публични институции са от съществено значение за устойчиво и дълготрайно икономическо развитие, създаване на работни места и социално и териториално развитие, въпреки че има по-малко доказателства относно макроикономическите фактори, които засягат начина на действие на политиката на сближаване;

Д.  като има предвид, че икономическата и финансовата непредсказуемост и правната несигурност могат да доведат до намаляване на размера на публичните и частните инвестиции, излагайки на риск постигането на целите на политиката на сближаване;

Е.  като има предвид, че Насоките се отнасят до първото направление от мерки, свързващи ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление в съответствие с член 23 от РОР; като има предвид, че това е свързано с препрограмирането и прекъсването на плащания, които не са задължителни, за разлика от второто направление по член 23 от РОР, което изисква спиране на бюджетните кредити за поети задължения или плащания, когато държавите членки не предприемат корективни действия в контекста на процеса на икономическо управление;

Ж.  като има предвид, че резултатите на държавите членки, свързани с прилагането на СДП, са ниски, въз основа на оценките на Комисията относно напредъка по изпълнението на 279-те СДП, изготвени през 2012 г. и 2013 г., които показват, че напълно са реализирани 28 СДП или по тях има значителен напредък (10%) и по 136 (48,7%) е бил постигнат известен напредък, но по 115 (41,2%) е бил постигнат ограничен или никакъв напредък;

Обвързване на ефективността на ЕСИ фондове с доброто икономическо управление

1.  Подчертава значението на инструментите и ресурсите на политиката на сближаване за поддържането на нивото на инвестициите с европейска добавена стойност в държавите членки и регионите за подобряването на създаването на работни места и на социално-икономическите условия, особено когато инвестициите са намалели значително поради икономическата и финансова криза;

2.  Счита, че постигането на целите и задачите на политиката на ЕСИ фондове не следва да бъде възпрепятствано от механизмите за икономическо управление, като в същото време признава тяхното значение за допринасяне за стабилна макроикономическа среда и за ефикасна, ефективна и ориентирана към резултати политика на сближаване;

3.  Счита, че член 23 от РОР трябва да се използва само в краен случай, за да се спомогне за ефективно прилагане на ЕСИ фондове;

4.  Подчертава многогодишния и дългосрочен характер на програмите и целите по ЕСИ фондове, за разлика от годишния цикъл на европейския семестър; в този контекст изтъква необходимостта от осигуряване на яснота на механизмите за неговото осъществяване и призовава за близка координация между тези два процеса и между органите, които отговарят съответно за тяхното прилагане;

5.  Подчертава, че е необходимо Европейската комисия да представи бяла книга, в която се отчита въздействието на публичните инвестиции в дългосрочен план и се определя типология на качествени инвестиции, така че да се идентифицират ясно онези, които имат най-добро въздействия в дългосрочен план;

6.  Припомня, че политиката на сближаване изигра важна роля и демонстрира значителна способност за откликване на макроикономическите и фискалните ограничения в контекста на настоящата криза чрез препрограмирането на повече от 11% от наличния бюджет между 2007 и 2012 г., с цел да се отговори на най‑належащите нужди и да се подкрепят някои интервенции; подчертава, в тази връзка, че в няколко държави членки политиката на сближаване допринася за повече от 80% от публичните инвестиции за периода 2007—2013 г.;

7.  Изисква от Комисията да предостави допълнителни аналитични данни за въздействието и значимостта на макроикономическите механизми за регионалното развитие, за ефективността на политиката на сближаване и за взаимодействието между европейската рамка за икономическо управление и политиката на сближаване, и да предостави конкретна информация относно начина, по който политиката на сближаване допринася за СДП и препоръките на Съвета;

8.  Призовава държавите членки да използват по най-добър начин гъвкавостта в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж;

Препрограмиране съгласно член 23 от РОР

Общи съображения

9.  Припомня, че всяко решение за препрограмиране или спиране на плащания съгласно член 23 от РОР, трябва да се използва единствено в изключителни случаи и трябва да бъде добре обмислено, подробно обосновано и приложено по предпазлив начин, като се посочват засегнатите програми или приоритети, за да се гарантира прозрачност и да се даде възможност за проверка и преразглеждане; освен това подчертава, че подобни решения не следва да увеличават трудностите, пред които са изправени регионите и държавите членки в резултат на социално-икономическата среда или на тяхното географско положение или особености, по смисъла на членове 174 и 349 от ДФЕС;

10.  Счита, че споразуменията за партньорство и програмите, приети през текущия програмен период, са взели предвид съответните СДП и съответните препоръки на Съвета, като гарантират добра основа за избягване на всякакво препрограмиране в средносрочен план, освен ако икономическите условия се влошат съществено;

11.  Изтъква, че честото препрограмиране би било контрапродуктивно и следва да се избягва, за да не наруши управлението на средствата или подкопае стабилността и предвидимостта на многогодишната инвестиционна стратегия, както и за да се предотвратят негативни въздействия, включително върху усвояването на ЕСИ фондове;

12.  Приветства предпазливия подход на Комисията по отношение на препрограмирането и нейното намерение да го запази до стриктния минимум; призовава за подхода на ранното предупреждение, за да бъдат информирани съответните държави членки относно започването на процедура на препрограмиране съобразно член 23 от РОР, и акцент върху това, че всяко искане за препрограмиране следва да бъде предшествано от консултация с комитета за мониторинг;

13.  Изисква от Комисията да проведе, в тясно сътрудничество със засегнатите държави членки, всеобхватен анализ на всички налични варианти, различни от прилагането на член 23 от РОР, за решаването на въпроси, които могат да доведат до искане за препрограмиране;

14.  Изразява съжаление поради несъразмерното нарастване на административната тежест и последващите разходи за всички равнища на съответната администрация, с оглед на кратките срокове и сложността на процедурата за препрограмиране по член 23 от РОР; предупреждава за опасност от припокриване на процедурите за препрограмиране по член 23 от РОР със следващите цикли на европейския семестър; призовава Комисията да обмисли възможността за нова оценка на прилагането на сроковете съобразно преразглеждането, предвидено в член 23, параграф 16 от РОР;

Хоризонтални принципи съгласно РОР

15.  Изразява своята загриженост, че насоките не споменават изрично общите и хоризонтални принципи, предвидени в членове 4—8 от РОР, и припомня, че прочитът на член 23 от РОР трябва да отчита и спазва тези принципи, в частност принципите относно партньорството и управлението на много равнища, както и Регламента и общата стратегическа рамка като цяло; призовава Комисията, в този контекст, да поясни как конкретно тези принципи ще бъдат взети предвид при прилагането на разпоредбите на член 23 от РОР;

Поднационалното измерение на член 23 от РОР

16.  Изтъква, че увеличаването на публичния дълг произтича основно от политиките, следвани от правителствата на държавите членки, и е сериозно загрижен във връзка с това, че неспособността за правилни действия по отношение на макроикономически въпроси на национално равнище може да бъде в ущърб на поднационалните органи и бенефициентите и кандидатстващите за средства от ЕСИ фондове;

17.  Припомня, че правилата за тематична концентрация, предвидени от политиката на сближаване за 2014—2020 г., допускат определено равнище на гъвкавост на мерките във връзка с потребностите на държавите членки и регионите, и отбелязва, че прилагането на член 23 от РОР може да ограничи гъвкавостта; припомня необходимостта от отчитане на ключовите териториални предизвикателства, както и принципа на субсидиарност, предвиден в член 4, параграф 3 от РОР;

18.  Отправя искане към Комисията да извърши — в тясно сътрудничество с държавите членки и партньорите съобразно член 5 от РОР — оценка на въздействието и разходната ефективност на регионално и местно равнище на всички мерки, приети по силата на член 23 от РОР;

19.  Изтъква необходимостта за местните и регионалните органи да участват активно във всички дейности по препрограмиране и счита, че тъй като ЕСИ фондове са свързани с разумното икономическо управление, европейският семестър следва да придобие териториално измерение чрез ангажирането и на тези органи;

20.  Отправя искане към Комисията да тълкува член 23 от РОР в съответствие с принципа на пропорционалност, като взема предвид положението на онези държави членки и региони, които са изправени пред социално-икономически трудности и в които средствата от ЕСИ фондове представляват значителен дял от инвестициите, което е дори по-очевидно в контекст на криза; изтъква, че спрямо държавите членки и регионите, особено изоставащите от тях, не бива да бъдат прилагани допълнителни мерки;

Институционална координация, прозрачност и отчетност

21.  Припомня, че силната институционална координация е от основно значение за гарантирането на правилно взаимно допълване на политиките и на полезни взаимодействия, както и на подходящо и стабилно тълкуване на рамката на доброто икономическо управление и нейното взаимодействие с политиката на сближаване;

22.  Призовава за подходящ поток от информация между Комисията, Съвета и Парламента, както и за провеждането на обществен дебат на подходящото политическо равнище, за да се осигури общо разбиране по отношение на тълкуването на условията за прилагане на член 23 от РОР; припомня, в този контекст, необходимостта от конкретна конфигурация на Съвета, посветена на политиката на сближаване и отговорна за решенията съобразно член 23 от РОР;

23.  Счита, че е от съществено значение да се гарантира прозрачността и отчетността чрез предоставяне на Парламента на демократичен надзор на системата на управление в контекста на член 23 от РОР, която въвежда важни ограничения в подхода „отдолу нагоре“, който е важна характеристика на политиката на сближаване;

Спиране на плащанията

24.  Припомня, че спирането на плащанията е въпрос, който се решава от Съвета въз основата на предложение, което Комисията може да приеме в случай, че съответната държава членка не е предприела ефективни действия; подчертава важните правни предпазни клаузи, установени в член 23 от РОР, за да гарантират извънредния характер на механизма за спиране на плащанията;

25.  Подчертава санкциониращия характер на всяко спиране на плащанията и отправя искане към Комисията да използва своето дискреционно правомощие да предлага спиране на плащанията с изключителна предпазливост и в строго съответствие с член 23, параграф 6 от РОР, след надлежно разглеждане на цялата съответна информация и аспектите, произтичащи от становищата, и самите становища, изразени в хода на структурирания диалог;

26.  Приветства, в контекста на критериите за определяне на програмите, които да бъдат спрени, както и на равнището на спиране по първото направление, предпазливия подход, възприет в Насоките, тъй като трябва да се вземат предвид икономическите и социалните обстоятелства в държавите членки като смекчаващи фактори, подобни на тези, предвидени за спиранията съгласно член 23, параграф 9 от РОР;

27.  Призовава Комисията да установи график за премахване на спирането по член 23, параграф 8 от РОР;

Ролята на Парламента в рамките на член 23 от РОР

28.  Изразява съжаление, че в Насоките не се споменава ролята на Парламента, въпреки че РОР беше приет съгласно обикновената законодателна процедура и въпреки последователни призиви на Парламента за засилване на демократичната отчетност и контрол в контекста на икономическото управление;

29.  Счита, че участието на Парламента в качеството му на основен демократичен гарант за правилното прилагане на член 23, параграф 15 от РОР следва да бъде формализирано чрез ясна процедура, която дава възможност на Парламента да бъде консултиран на всички етапи относно приемането на искания за препрограмиране или на всички предложения и решения за спиране на бюджетните кредити за поети задължения или плащанията;

30.  Подчертава необходимостта от постоянно, ясно и прозрачно сътрудничество на междуинституционално равнище и счита, че тази процедура следва да включва най-малко следните етапи:

   Комисията следва незабавно да информира Парламента относно специфичните за всяка държава препоръки и препоръките на Съвета, които са от значение в контекста на ЕСИ фондове, както и за програмите за финансова помощ или съответните промени, и че това може да доведе до искане за препрограмиране по член 23, параграф 1 от РОР;
   Комисията следва незабавно да информира Парламента за всяко искане за препрограмиране по член 23, параграф 1 от РОР или за предложение за решение за спиране на плащания по член 23, параграф 6 от РОР, като това ще даде възможност на Парламента да изрази своето становище под формата на резолюция преди да предприеме по-нататъшни действия;
   Комисията следва да вземе под внимание изразената от Парламента позиция и всички аспекти, произтичащи от становищата, или самите становища, изразени в хода на структурирания диалог по член 23, параграф 15 от РОР;
   Комисията следва да бъде приканена от Парламента да обясни дали становищата на Парламента са били взети предвид в процеса, както и всички други последващи действия във връзка със структурирания диалог;
   Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет следва да бъдат информирани и изслушани относно искания за препрограмиране;
   Парламентът, Съветът и Комисията следва да установят диалог в контекста на прилагането на член 23 от РОР чрез осигуряване на междуинституционална координация и подходящ обмен на информация, който да дава възможност за мониторинг на прилагането на процедурите по член 23 от РОР;

31.  Призовава Комисията да представи доклад за въздействието и резултатите, постигнати в прилагането на член 23 от РОР, в контекста на прегледа на неговото прилагане в съответствие с параграф 17 от същия член, включително като уточни до каква степен всяко искане за препрограмиране се основава на изпълнението на съответните СДП или препоръки на Съвета, или е подобрило въздействието върху растежа и конкурентоспособността на наличните ЕСИ фондове за държавите членки, ползващи програми за финансова помощ, както и като предостави данните за всички спрени суми и засегнатите от тях програми;

o
o   o

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на държавите членки и техните региони.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) OВ C 375, 20.12.2013 г., стр. 2.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0401.
(4) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 120.
(5) Приети текстове, P7_TA(2014)0132.
(6) Приети текстове, P8_TA(2014)0038.

Правна информация - Политика за поверителност