Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0217(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2015

Teksty złożone :

A8-0048/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Głosowanie :

PV 29/10/2015 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0386

Teksty przyjęte
PDF 398kWORD 98k
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg
Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylającego i zastępującego decyzję Rady 2005/681/WSiSW (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0465),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 87 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0110/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 29 czerwca 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0048/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  wzywa Komisję do przeprowadzenia kompleksowej analizy współpracy administracyjnej pomiędzy agencjami Unii Europejskiej oraz możliwości tworzenia w przyszłości synergii w ramach tejże współpracy;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępującego i uchylającego decyzję Rady 2005/681/WSiSW
P8_TC1-COD(2014)0217

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2015/2219.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności