Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0017(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0120/2015

Indgivne tekster :

A8-0120/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0387

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 98k
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg
Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0040),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0023/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 7. juli 2014 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 10. juli 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0120/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 451 af 16.12.2014, s. 56.
(2) EUT C 271 af 19.8.2014, s. 87.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
P8_TC1-COD(2014)0017

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2365).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik