Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0017(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0120/2015

Ingediende teksten :

A8-0120/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0387

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 95k
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg
Transparantie van effectenfinancieringstransacties ***I
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 oktober 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0040),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0023/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 7 juli 2014(1),

–  gezien het advies van het Europees Economische en Sociaal Comité van 10 juli 2014(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 29 juni 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0120/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 451 van 16.12.2014, blz. 56.
(2) PB C 271 van 19.08.2014, blz. 87.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
P8_TC1-COD(2014)0017

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/2365.)

Juridische mededeling - Privacybeleid