Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2820(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1093/2015

Внесени текстове :

B8-1093/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/10/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0389

Приети текстове
PDF 475kWORD 87k
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - Страсбург
Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда
P8_TA(2015)0389B8-1093/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 октомври 2015 г. относно препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (2015/2820(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 17 септември 2015 г. за препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (COM(2015)0462),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2014 г. относно годишния обзор на растежа за 2015 г. (COM(2014)0902),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. , озаглавена „Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2015 г.“(1),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) от 9 март 2015 г., озаглавени „Годишен обзор на растежа за 2015 г. и съвместен доклад за заетостта: политически насоки за политиките по заетостта и социалните политики“(2),

—  като взе предвид своята позиция от 8 юли 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта(3),

—  като взе предвид Специален доклад № 3/2015 на Европейската сметна палата, озаглавен „Първи стъпки на европейската „Гаранция за младежта“ и възможни рискове пред нейното изпълнение“ ,

—  като взе предвид доклада на Европейската мрежа за социална политика (ESPN), озаглавен „Интегрирана подкрепа за трайно безработните лица: проучване на националните политики — 2015 г.“,

—  като взе предвид въпроса до Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (O-000121/2015 – B8-1102/2015),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в резултат на икономическата криза и нейните последици дългосрочната безработица се е удвоила от 2007 г. насам и представлява половината от общата безработица или повече от 12 милиона души, което се равнява на 5% от активното население на ЕС; като има предвид, че през 2014 г. над 60% от трайно безработните са били без работа в продължение на най-малко две последователни години;

Б.  като има предвид, че процентите на дълготрайната безработица се различават значително между отделните държави членки, като варират от 1,5% в Австрия до 19,5% в Гърция; като има предвид, че държавите членки с най-висок процент на дълготрайна безработица са Италия, Португалия, Словакия, Хърватия, Испания и Гърция; като има предвид, че икономическото възстановяване трябва да се засили, тъй като понастоящем не предоставя достатъчен импулс за значително намаляване на високия процент структурна безработица;

В.  като има предвид, че нерегистрирането на голяма част от трайно безработните лица, както и методологичните недостатъци по отношение на събирането на данни означават, че в официалната статистика положението се подценява;

Г.  като има предвид, че дълготрайната безработица често води до бедност, неравенство и социално изключване и засяга непропорционално уязвимите групи от населението, които са в неравностойно положение на пазара на труда;

Д.  като има предвид, че дълготрайната безработица постепенно отдалечава хората от пазара на труда поради ерозиране на уменията и професионалните мрежи и загуба на ритъма на работа и може да доведе до прогресивно засилване на откъсването от обществото, напрежение в семейството и чувство на отчуждение; като има предвид, че всяка година поради безрезултатни усилия за намиране на работа близо една пета от трайно безработните лица се обезсърчават и преминават в категорията на неактивното население;

Е.  като има предвид, че последиците от дълготрайната безработица са особено сериозни в домакинствата на безработни и често водят до нисък образователен ценз, откъсване от „света на труда“, увеличаване на психическите и здравословните проблеми, социално изключване, а в най-тежките случаи – до предаване на бедността от едно поколение на следващото;

Ж.  като има предвид, че периодите на дълготрайна безработица често имат дълготрайни отрицателни последствия върху перспективите за намиране на работа, професионалното развитие, профила на доходите през активния живот и пенсиите (т.нар. „белези“ на отрицателните последици“);

З.  като има предвид, че дълготрайната безработица представлява огромни разходи за обществото поради загубата на умения и увеличените социални разходи, в допълнение към непаричната цена във връзка с големия брой хора, които губят увереност в себе си и не реализират личния си потенциал, и с отслабването на социалното сближаване;

И.  като има предвид, че постоянно високите равнища на дълготрайната безработица застрашават постигането на водещите цели на стратегията „Европа 2020“, а именно 75% заетост за лицата на възраст между 20 и 64 години и намаляване най-малко с 20 милиона на броя на лицата, които са в положение на бедност или на социално изключване или които са застрашени да изпаднат в такова положение;

Й.  като има предвид, че поддържането на уменията в случай на загуба на работното място, заедно с образованието, обучението и преквалификацията, които предвиждат бъдещите потребности от умения, представлява важен елемент за предотвратяване и преодоляване на дълготрайната безработица;

К.  като има предвид, че тази препоръка има сходства с гаранцията за младежта; като има предвид, че следва да се извлекат поуки от първоначалния опит при прилагането на гаранцията за младежта;

1.  Приветства инициативата на Комисията да направи предложение за препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда; подчертава, че по-ранно представяне на предложението и постигане на съгласие в Съвета щяха да предотвратят част от случаите на дълготрайна безработица, наблюдавани в момента; изразява загриженост, че препоръката на Съвета може да не е достатъчна за бързо подобряване на ситуацията на трайно безработните лица, и насърчава държавите членки да предприемат действия;

2.  Подкрепя трите основни елемента на предложението: (i) значително повишаване на регистрацията на трайно безработните лица в службите по заетостта с оглед постигането на целта за пълно покритие; (ii) оценка на индивидуалните възможности, потребности и предпочитания за работно място на трайно безработните лица преди достигане на 18 месеца безработица; както и (iii) предоставяне на специално изготвено, балансирано и изчерпателно „споразумение за трудова интеграция“ между трайно безработните лица и съответните служби най-късно при достигане на 18 месеца безработица; подчертава обаче, че индивидуалната оценка следва да се проведе преди съответното лице за достигне 12 месеца безработица, за да се гарантира, че споразумение за трудова интеграция може да бъде сключено, преди то да достигне 18 месеца безработица; настоява, че когато е приложимо, при тристепенния подход не трябва да се пропуска включването на недържавни участници в процеса като цяло, като например социалните НПО, които работят с трайно безработните лица;

3.  Подчертава необходимостта от обхващане на всички трайно безработни лица, включително тези, които не са регистрирани, а не само лицата, които са безработни от 18 месеца или повече; счита, че е от първостепенно значение политиките на държавите членки, насочени към краткотрайната безработица (< 12 месеца) и младежката безработица (включително гаранцията за младежта), да са в пълно съответствие с политиките, целящи справяне с дълготрайната безработица;

4.  Подкрепя призива за тясно сътрудничество и ефективна координация на всички страни, участващи в реинтеграцията на трайно безработно лице (включително организации на гражданското общество, когато е приложимо), и създаване на обслужване на едно гише, където за безработните лица е осигурен служител, отговарящ за индивидуалния случай („единично звено за контакт“), като усилията за реинтеграция не се прекратяват в случай на промяна на режима за обезщетение на безработното лице;

5.  Подчертава необходимостта от индивидуален подход при оценката на способностите и потребностите на трайно безработните лица по отношение на тяхната реинтеграция на пазара на труда – подход, който следва да зачита съществуващите им права и да взема под внимание личното им положение в по-широк план и свързаните с него нужди; подчертава необходимостта от достатъчен на брой и висококвалифициран персонал, способен да предлага индивидуален подход към трайно безработните лица, които представляват разнородната група;

6.  Отбелязва препоръката да се въведе писмено и широкообхватно „споразумение за трудова интеграция“, в което да се разясняват съответните права и отговорности на безработното лице и на органите, представлявани от служителя, отговарящ за досието, като по този начин се определят ясни очаквания за всички участващи страни, и което да е справедливо по отношение на безработното лице и да зачита личната му квалификация и правата му като работник; настоятелно призовава за редовното актуализиране на това споразумение;

7.  Счита, че е от решаващо значение всички програми за реинтегриране на трайно безработните лица да са приспособени към нуждите на пазара на труда и да се определят в тясно сътрудничество със социалните партньори; призовава държавите членки да мотивират работодателите, включително в духа на корпоративната социална отговорност, активно да участват в предлагането на работни места за трайно безработните лица и когато е необходимо, да назначават наставници, за да се улеснява плавното въвеждане на дългосрочно безработните лица на работното място; призовава службите по заетостта на държавите членки да подпомагат МСП в осигуряването на такова наставничество; припомня, че трайно безработните лица се нуждаят не само от работни места, но и от всеобхватни консултации и подготовка за успешното повторно влизане на пазара на труда;

8.  Призовава държавите членки да предвидят подходящо национално финансиране, което да допълва финансирането от ЕС – по-специално чрез Европейския социален фонд – за националните политики за справяне с дълготрайната безработица; подчертава, че бюджетните ограничения, пред които са изправени някои държави членки (по-специално тези, които прилагат програми за икономически мерки), не трябва да възпрепятстват бързото прилагане на препоръката; призовава Комисията да проучи възможностите за бърз достъп до финансиране от ЕС и да мобилизира допълнителни средства, когато е възможно, както беше направено в случая с инициативата за младежка заетост; подчертава необходимостта в редица държави членки да се отделят достатъчно средства за засилване на административния капацитет на службите по заетостта;

9.  Призовава, по-специално, за подобряване на финансовия и административния капацитет на публичните служби по заетостта, за да се гарантира, че те могат да изпълняват ключова роля в прилагането на настоящото предложение;

10.  Призовава Комисията и държавите членки да преценят как да подкрепят специфичните програми за обучение на работното място, както и развитието на предприятията и инвестиционните планове, които са създали устойчиви и качествени работни места за трайно безработните лица;

11.  Подчертава, че за да се прилага ефективно препоръката, тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки, а на национално равнище – между (секторните) социални партньори, организациите на гражданското общество, представляващи безработните лица, местните и регионалните органи, публичните и частните служби по заетостта, учрежденията, предоставящи социални и здравни услуги, и местните и регионалните институции за образование и обучение, е от първостепенно значение, както и активното участие на работодателите, с цел по-добро разбиране на изискванията и нуждите на предприятията;

12.  Припомня своята позиция относно решението на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта, в която се настоява за специфични мерки за защита на трайно безработните лица от социално изключване и за реинтегрирането им на пазара на труда при надлежно спазване на Договорите;

13.  Призовава държавите членки да вземат предвид регионалните различия, включително различията между градските и селските райони, при изготвянето на своя национален подход за справяне с дълготрайната безработица;

14.  Приветства предложението на Комисията да се установи посредством европейския семестър и Комитета по заетостта многостранно наблюдение на прилагането на препоръката; подчертава, че това наблюдение трябва да бъде щателно и ако е необходимо, да бъде последвано от инструкции в специфичните за всяка страна препоръки, отправяни към държавите членки; призовава Комисията да улеснява процесите на взаимно учене, които свързват държавите членки с висок процент на дългосрочна безработица и тези, които успешно са осъществили бързо реинтегриране на (трайно) безработните лица на своите пазари на труда;

15.  Призовава министрите на заетостта и социалните въпроси да разгледат предложенията на Парламента преди постигането на споразумение относно препоръката;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0068.
(2) Документ 6147/15 на Съвета.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0261.

Правна информация - Политика за поверителност