Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2820(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1093/2015

Indgivne tekster :

B8-1093/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0389

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 71k
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg
Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet
P8_TA(2015)0389B8-1093/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 29. oktober 2015 om forslag til Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (2015/2820(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 17. september 2015 til Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (COM(2015)0462),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2014 om "Årlig vækstundersøgelse 2015" (COM(2014)0902),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015(1),

–  der henviser til konklusionerne af 9. marts 2015 fra Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO) med titlen ”Årlig vækstundersøgelse 2015 og fælles beskæftigelsesrapport: politiske retningslinjer for beskæftigelses- og socialpolitikkerne”(2),

–  der henviser til sin holdning af 8. juli 2015 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker(3),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 3/2015 med titlen ”EU’s ungdomsgaranti: De første skridt er taget, men der venter gennemførelsesrisici forude”,

–  der henviser til rapporten fra European Social Policy Network (ESPN) med titlen ”Integrated support for the long-term unemployed: A study of national policies – 2015”,

–  der henviser til forespørgsel til Rådet om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (O-000121/2015 – B8-1102/2015),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at antallet af langtidsledige på grund af den økonomiske krise og dens eftervirkninger er fordoblet siden 2007 og nu udgør halvdelen af alle ledige eller over 12 mio. personer, svarende til 5 % af EU's erhvervsaktive befolkning; der henviser til, at over 60 % af de langtidsledige i 2014 havde været uden beskæftigelse i mindst to år i træk;

B.  der henviser til, at der er store forskelle i langtidsledigheden i de enkelte medlemsstater, der spænder fra 1,5 procent i Østrig til 19,5 procent i Grækenland; der henviser til, at medlemsstaterne med den største langtidsledighed er Italien, Portugal, Slovakiet, Kroatien, Spanien og Grækenland; der henviser til nødvendigheden af, at det økonomiske opsving kommer op i fart, da det på nuværende tidspunkt ikke har den fornødne dynamik til at reducere den høje strukturelle arbejdsløshed væsentligt;

C.  der henviser til, at de officielle statistikker undervurderer situationen, fordi en stor del af de langtidsledige ikke er registreret, og fordi der er metodologiske mangler ved dataindsamlingen;

D.  der henviser til, at langtidsledigheden ofte fører til fattigdom, ulighed og social udstødelse og især rammer sårbare mennesker, der er ugunstigt stillet på arbejdsmarkedet;

E.  der henviser til, at langtidsledigheden gradvist distancerer folk fra arbejdsmarkedet, fordi deres kvalifikationer og faglige netværk eroderer, og deres arbejdsrytme går tabt, hvilket kan føre til en negativ spiral med isolering fra samfundet, problemer i hjemmet og en følelse af fremmedgørelse; der henviser til, at en ud af fem langtidsledige hvert år giver op og falder hen i passivitet, fordi deres jobsøgning er slået fejl;

F.  der henviser til, at konsekvenserne af langtidsledighed er særlig alvorlige i husstande, hvor ingen har arbejde, og ofte tager form af lavt uddannelsesniveau, isolering fra "arbejdsverdenen", øgede psykiske og helbredsmæssige problemer, social udstødelse, og i de værste tilfælde nedarvning af fattigdom fra generation til generation;

G.  der henviser til, at perioder med langtidsledighed ofte har negative langsigtede konsekvenser for de pågældendes beskæftigelsesudsigter, karriereudvikling, indtjeningsprofiler og pensioner;

H.  der henviser til, at langtidsledigheden har enorme samfundsmæssige omkostninger i form af spild af kompetencer og øgede sociale udgifter ud over de ikke-pekuniære omkostninger, der er forbundet med, at et stort antal mennesker mister deres selvtillid og ikke får udnyttet deres personlige potentiale, samt med tabet af social samhørighed;

I.  der påpeger, at de fortsat høje niveauer af langtidsledighed udgør en trussel mod opnåelsen af Europa 2020-strategiens overordnede mål om en beskæftigelse på 75 % for de 20- til 64-årige og en nedbringelse af antallet af personer, der er eller risikerer at blive fattige eller socialt udstødte, med mindst 20 millioner;

J.  der henviser til, at vedligeholdelse af kompetencer i tilfælde af arbejdsløshed samt uddannelse og omskoling, der tager højde for fremtidige kvalifikationsbehov, er en vigtig forudsætning for at forebygge og nedbringe langtidsledighed;

K.  der påpeger, at denne henstilling har fællestræk med Ungdomsgarantien; der finder, at man bør tage ved lære af de indledende erfaringer med gennemførelsen af Ungdomsgarantien;

1.  hilser Kommissionens initiativ med fremsættelse af et forslag til Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet velkomment; understreger, at hvis forslaget var blevet fremsat og havde fået Rådets godkendelse tidligere, kunne en del af den langtidsledighed, der ses i dag, have været undgået; frygter, at en henstilling fra Rådet måske ikke er tilstrækkelig til hurtigt at rette op på situationen for de langtidsledige, og tilskynder medlemsstaterne til at gøre deres hertil;

2.  støtter forslagets tre hovedbestanddele: i) en ambitiøs indsats for at øge de langtidslediges tilmelding hos en arbejdsformidling med henblik på at nå op på fuld dækning, ii) en vurdering af de langtidslediges individuelle potentiale, behov og jobpræferencer, inden de når 18 måneders arbejdsløshed, og iii) udarbejdelse af tilbud om skræddersyede, afbalancerede og omfattende ”jobintegrationsaftaler” mellem den langtidsledige og de berørte tjenester senest på det tidspunkt, hvor vedkommende når op på 18 måneders arbejdsløshed; fremhæver dog, at der bør foretages en individuel vurdering, inden den pågældende har været ledig i 12 måneder, så det sikres, at jobintegrationsaftalen kan ligge klar, inden vedkommende når 18 måneders ledighed; fastholder vigtigheden af, at tretrinstilgangen i relevante tilfælde også omfatter inddragelse af ikke-statslige aktører, såsom sociale ngo'er, der arbejder med langtidsledige, i processen som helhed;

3.  understreger behovet for at nå ud til alle langtidsledige, herunder dem, der ikke er tilmeldt en arbejdsformidling, og dem, der har været arbejdsløse i mindre end 18 måneder; finder det afgørende, at medlemsstaternes politikker rettet mod korttidsledighed (<12 måneder) og ungdomsarbejdsløshed (herunder Ungdomsgarantien) passer fuldstændigt sammen med politikkerne for bekæmpelse af langtidsledighed;

4.  støtter opfordringen til tæt samarbejde imellem og effektiv koordinering af alle de parter, der er involveret i reintegrationen af langtidsledige (herunder civilsamfundsorganisationer, når det er relevant) og indførelse af étstedsbehandling, hvor den ledige har en enkelt professionel sagsbehandler (”ét centralt kontaktpunkt”), og hvor reintegrationsindsatsen ikke afbrydes i tilfælde af, at den ledige går fra én støtteordning til en anden;

5.  understreger behovet for en individuel tilgang til vurderingen af langtidslediges evner og behov med henblik på deres reintegration på arbejdsmarkedet – en tilgang, som bør respektere deres eksisterende rettigheder og tage deres mere generelle personlige forhold og hertil knyttede behov i betragtning; understreger behovet for et tilstrækkeligt antal højt kvalificerede medarbejdere, der er i stand til at tilbyde langtidsledige, som er en uhomogen gruppe, en individuel behandling;

6.  bemærker henstillingen om at indføre en skriftlig og let forståelig ”aftale om jobintegration”, der præciserer de respektive rettigheder og ansvarsområder for såvel den ledige som de myndigheder, som er repræsenteret ved sagsbehandleren, og dermed opstiller klare forventninger til alle involverede parter, er fair over for den ledige og udtrykker respekt for vedkommendes personlige kvalifikationer og rettigheder som arbejdstager; opfordrer indtrængende til, at denne aftale opdateres regelmæssigt;

7.  finder det afgørende, at alle programmer for reintegration af langtidsledige er tilpasset behovene på arbejdsmarkedet og er formuleret i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter; opfordrer medlemsstaterne til, bl.a. under henvisning til princippet om virksomhedernes sociale ansvar, at motivere arbejdsgiverne til at engagere sig aktivt i at tilbyde jobmuligheder for langtidsledige, og, hvor det er nødvendigt, at udpege mentorer til at smidiggøre reintegrationen af langtidsledige på arbejdspladsen; opfordrer medlemsstaternes arbejdsformidlinger til at hjælpe SMV’er med at fremme sådanne mentorordninger; minder om, at langtidsledige ikke kun har brug for jobs, men også omfattende rådgivning og forberedelse, hvis deres genindtræden på arbejdsmarkedet skal blive vellykket;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at matche den støtte, som EU yder – især gennem Den Europæiske Socialfond – til deres nationale politikker for bekæmpelse af langtidsledighed med tilstrækkelige nationale midler; understreger, at de budgetmæssige begrænsninger, som nogle medlemsstater (især dem, der er omfattet af økonomiske tilpasningsprogrammer) er underlagt, ikke må forhindre en hurtig gennemførelse af henstillingen; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for hurtig adgang til EU-finansiering og til så vidt muligt at mobilisere yderligere ressourcer, som det blev gjort i tilfældet med Ungdomsinitiativet; understreger nødvendigheden af, at en række medlemsstater afsætter tilstrækkelige midler til at styrke behandlingskapaciteten i arbejdsformidlingerne;

9.  opfordrer navnlig til forbedring af de offentlige arbejdsformidlingers økonomiske og administrative kapacitet for at sikre, at de kan varetage deres afgørende rolle i dette forslags gennemførelse;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere, hvordan man kan støtte specifikke uddannelsesprogrammer for personer i arbejde samt forretningsudvikling og investeringsplaner, der har skabt varige kvalitetsjobs for langtidsledige;

11.  understreger, at et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og på nationalt plan mellem (sektorielle) arbejdsmarkedsparter, civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer de arbejdsløse, de lokale og regionale myndigheder, offentlige og private arbejdsformidlinger, social- og sundhedspersonale samt lokale og regionale uddannelsesinstitutioner, er en afgørende forudsætning for en effektiv gennemførelse af henstillingen, ligesom aktiv inddragelse af arbejdsgivere er nødvendig for at få en bedre forståelse af virksomhedernes krav og behov;

12.  minder om, at det i sin holdning vedrørende Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker insisterer på specifikke foranstaltninger til beskyttelse af langtidsledige mod social udstødelse og til reintegration af samme på arbejdsmarkedet under fuld overholdelse af traktaterne;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til regionale forskelle, herunder forskelle mellem by og land, når de udarbejder deres nationale strategi til bekæmpelse af langtidsledigheden;

14.  hilser Kommissionens forslag om etablering, via det europæiske semester og Beskæftigelsesudvalget, af en multilateral overvågning af henstillingens gennemførelse velkomment; finder det vigtigt, at denne overvågning bliver grundig og om nødvendigt følges op med instrukser i de landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at lette gensidige læringsprocesser, der kan bringe medlemsstater med høj langtidsledighed sammen med de medlemsstater, der har haft held til at få (langtids-)ledige hurtigt reintegreret på arbejdsmarkedet;

15.  opfordrer ministrene for beskæftigelse og sociale anliggender til at tage Parlamentets bidrag i betragtning, før de indgår en aftale om henstillingen;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0068.
(2) Rådsdokument 6147/15.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0261.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik