Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2241(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2015

Συζήτηση :

PV 29/10/2015 - 5
CRE 29/10/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0391

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 566kWORD 197k
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη
P8_TA(2015)0391A8-0258/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (2014/2241(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων (COM(2014)0464),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδομή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες(3),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 195,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0258/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ πρέπει να συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, εξαιρουμένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νόμων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι κρίσιμος δυνητικός πόλος ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος παράγει πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αν συνεκτιμηθούν τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό· ότι ο τουρισμός αποτελεί επίσης φορέα σταθερής απασχόλησης εφόσον απασχολεί άμεσα 13 εκατομμύρια εργαζομένους και κατά συνέπεια καλύπτει τουλάχιστον το 12% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 52 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα των ταξιδιών των κατοίκων της ΕΕ στο εξωτερικό πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ, και ότι προβλέπεται σταδιακή αύξηση του αριθμού των τουριστών που φθάνουν από όλο τον κόσμο στην ΕΕ κατά 140 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2025·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με εκτεταμένο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι ως εκ τούτου θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της κρίσης απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια δραστηριότητα στην Ευρώπη, και ότι αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας της ΕΕ και απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια άτομα, ως επί το πλείστον ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω τομέας αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιφέρειες του Ατλαντικού και της Μεσογείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής συνεισφέρουν σε τουλάχιστον τρεις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, ήτοι βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που παρουσιάζει η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο» προωθούν τον φιλόδοξο στόχο της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της Ευρώπης στον κόσμο ως τουριστικού προορισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ειδική γραμμή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τον τουρισμό και ότι οι δράσεις στον τομέα αυτόν κατανέμονται μεταξύ διαφόρων ταμείων, πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σειρά νέων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων την ψηφιοποίηση των διαύλων διανομής, την ανάπτυξη του νέου τομέα της συνεργατικής οικονομίας, την αύξηση του ανταγωνισμού από αναδυόμενους, λιγότερο ακριβούς προορισμούς τρίτων αγορών, τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη μετάβαση στην οικονομία των εμπειριών, τη ζήτηση για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης ειδικευμένου προσωπικού, τις δημογραφικές αλλαγές και την εποχικότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του τουρισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως δημογραφικές αλλαγές και εποχικότητα του τουρισμού αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ειδικές ανάγκες του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων ικανών να ταξιδεύουν κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της υψηλής κανονιστικής επιβάρυνσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της Ευρώπης μέσω της δικής της στρατηγικής προβολής ως τουριστικού προορισμού και του δικού της εμπορικού σήματος λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εικόνας της, του κύρους της και της ανταγωνιστικότητάς της ως ενός συνόλου βιώσιμων τουριστικών προορισμών υψηλής ποιότητας, δίνει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν σε σχέση με άλλους διεθνείς προορισμούς και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών τουριστών, ιδίως από αναδυόμενες τρίτες αγορές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές απειλές, επιδρούν αρνητικά στον τομέα του τουρισμού και ως εκ τούτου καθιστούν απαραίτητη τη λήψη αντιμέτρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιώσιμος, προσβάσιμος και υπεύθυνος τουρισμός που εναρμονίζεται με τη φύση και το τοπίο και τους αστικούς προορισμούς, και που βασίζεται στην αποδοτικότητα των πόρων, την βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του κλίματος, συμβάλλει στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ορεινές και παράκτιες περιφέρειες και στα νησιά, και στην αποκόμιση αποτελεσμάτων διαρκείας όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ταξιδιωτών για διαρκώς υψηλότερη ποιότητα και βοηθά τις εταιρείες στον ανταγωνισμό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του πλούτου της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και προωθεί τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την πολυπολιτισμική κατανόηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία αποτελεί μια στροφή προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα ως αποτέλεσμα της ταχέως μεταβαλλόμενης νέας τεχνολογίας, και ότι πολλοί από τους παράγοντες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας αποτελούν μέρος της οικονομίας ταξιδιωτικών υπηρεσιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές και κατά συνέπεια καθίσταται δύσκολη η εξαγωγή στοιχειοθετημένων συμπερασμάτων, είναι πολύ πιθανό ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της συνεργατικής οικονομίας θα επιδράσει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ψηφιοποίηση, και ότι αυτό δημιουργεί διάφορες ευκαιρίες για τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής

1.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στην ως άνω αναφερόμενη ανακοίνωση του 2010 και τη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), και των αντίστοιχων πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, υπό μορφή έκθεσης πραγματικών γεγονότων η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης των δράσεων για την προαγωγή του τουρισμού, καθώς για την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου της ΕΕ·

2.  αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ως δυνατότητα στο μέλλον η διάθεση πόρων μέσα από τα διάφορα κονδύλια στήριξης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός τμήματος εντός του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποκλειστικά για τον τουρισμό, με την αιτιολογία ότι ο τουρισμός πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα ως μεμονωμένη οικονομική δραστηριότητα από άποψη προϋπολογισμού και δράσεων, αντί να χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς άλλων τομέων πολιτικής·

4.  υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των δράσεων για την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλιών από τις τοπικές αρχές·

5.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές στον τομέα του τουρισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδίως μέσω των εθνικών και περιφερειακών επενδυτικών τραπεζών, ώστε να δώσουν ποιοτική ώθηση στη δράση της ΕΕ προς όφελος του τουρισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιλοτικών σεναρίων σχετικά με τον τουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεταφράσει τον οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένας από τους φραγμούς που αντιμετωπίζει ο τομέας·

8.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο που έχουν άλλες πολιτικές της ΕΕ στον τουρισμό, καθώς και να αναλύσει τις πραγματικές και δυνητικές απειλές για τον τουρισμό ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο, με προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση του θετικού αντικτύπου και τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου για τον τουρισμό·

9.  αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια επισκόπηση επικαιροποιημένων δεδομένων βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού·

10.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον τουρισμό, η οποία να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι ανάγκες του τομέα αυτού λαμβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή άλλων πολιτικών της ΕΕ (π.χ. στους τομείς των μεταφορών και της αγροτικής πολιτικής)·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό στην ΕΕ, για να αντικαταστήσει ή να επικαιροποιήσει την ανακοίνωση του 2010·

12.  αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερή εκτελεστικά μέτρα για τη νέα δέσμη κοινών δράσεων στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Τουρισμό·

13.  συνιστά θερμά στην Επιτροπή να μεταφέρει επαρκείς ανθρώπινους πόρους στην πολιτική της στον τομέα του τουρισμού, δεδομένης της σημασίας του τουρισμού ως βασικού παράγοντα για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· επικρίνει το γεγονός ότι το θέμα του τουρισμού δεν προβάλλεται αρκετά στον νέο ιστότοπο της ΓΔ GROW· συνιστά επίσης να γίνει ο ιστότοπος αυτός πολύγλωσσος·

14.  τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και των τμημάτων της Επιτροπής·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της δυσανάλογης κανονιστικής επιβάρυνσης η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν, και όχι να αυξήσουν, την υφιστάμενη κανονιστική επιβάρυνση·

16.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητη η σημαντική βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δημιουργία συνέργειας μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων του τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να αναζητήσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία στον τομέα·

17.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας και καλής γειτονίας, δράσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού σε τρίτες χώρες ώστε να καταστεί δυνατή η ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομιών τους, γεγονός που θα συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων στον τομέα των γειτονικών σχέσεων και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και της τουριστικής κίνησης προς αυτήν·

18.  φρονεί ότι η ανακήρυξη ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού θα συμβάλει στην προώθηση της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τουρισμού και θα ενισχύσει το κύρος των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την πρωτοβουλία αυτή·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον αφορά την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Τουρισμό·

Δημιουργία εμπορικού σήματος/από κοινού προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού

20.  προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ΕΕΤ), η οποία απαρτίζεται από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, να συνεχίσει και να εμβαθύνει στην προαγωγή της Ευρώπης ως παγκόσμιου κορυφαίου τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο μίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης· ζητεί συγκεκριμένα την εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που δρομολόγησε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού τον Φεβρουάριο του 2014, «Προορισμός: Ευρώπη 2020»​η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων στον τομέα της εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος και της προώθησης της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού·

21.  ζητεί, συγκεκριμένα, τη δημιουργία ενός εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», προκειμένου να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες προβολής των τουριστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διασυνοριακό και τοπικό επίπεδο, και της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, με σκοπό την ανάδειξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ιδίως σε μακρινές αγορές· τονίζει ότι το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» χρειάζεται μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που θα δημιουργεί πλεονεκτήματα τόσο για καθιερωμένους όσο για λιγότερο γνωστούς ευρωπαϊκούς προορισμούς διαφυλάσσοντας συγχρόνως την εγγενή ποικιλομορφία των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών στο βαθμό που κερδίζουν τα προς το ζην από το δικό τους τοπικό εμπορικό σήμα, και ότι πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ·

22.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια κοινοί στόχοι και να αναλυθούν οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη» σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω ενδελεχείς διαβουλεύσεις με την τουριστική βιομηχανία, τους τουριστικούς οργανισμούς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές· συνιστά τη σύνταξη οδηγιών χρήσεως εμπορικού σήματος, στις οποίες θα προσδιορίζονται κοινώς αποδεκτές μέθοδοι προβολής·

23.  συνιστά να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει στην στρατηγική εμπορίας του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», και πώς μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στην ανάπτυξη και τους στόχους της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ως εκ τούτου προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος ειδικής σύμπραξης για τον τουρισμό (S.P.O.T.)· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές αρχές τους σε αυτή τη διαδικασία, και να συνεργασθούν εποικοδομητικά με την βιομηχανία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

24.  ζητεί να ενισχυθεί το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» ως χαρακτηρισμός για την πιο φιλική περιοχή του κόσμου στο πλαίσιο των διακοπών για την οικογένεια, τα παιδιά και τις διάφορες γενιές·

25.  θεωρεί σημαντικό η ασφάλεια των τουριστών να αποτελεί βασικό στοιχείο του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη»· καλεί ως εκ τούτου τις αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, στρατηγικές (περιλαμβανομένων των εκστρατειών ενημέρωσης των τουριστών) που θα έχουν ως στόχο οι τουρίστες να απολαμβάνουν τους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια·

26.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η πολιτική συνειδητοποίηση ως προς το γεγονός ότι η προώθηση της Ευρώπης σε τρίτες χώρες χρησιμεύει ως εμπορικό εργαλείο με στόχο την αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων τουριστών, και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους όχι μόνο σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αλλά επίσης και στην Ευρώπη συνολικά· θεωρεί ότι μια αυστηρή πολιτική θεωρήσεων συνιστά τροχοπέδη για την προσέλευση τουριστών από τρίτες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή το 2014 για τη χορήγηση νέων τουριστικών θεωρήσεων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τον τουριστών στον χώρο Σένγκεν· παροτρύνει, προς τούτο, το Συμβούλιο να επιτύχει σύντομα συμφωνία με το Κοινοβούλιο ώστε η ΕΕ να μπορεί να επωφεληθεί από την αύξηση προσέλευσης τουριστών από συγκεκριμένες τρίτες χώρες που δείχνουν μεγάλο δυνητικό ενδιαφέρον να επισκεφθούν την ΕΕ·

27.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να προάγει το δυναμικό τρίτων χωρών με μεγάλο πληθυσμό και μια αναδυόμενη οικονομία, ιδιαίτερα των χωρών BRIC, στις οποίες παρατηρείται αύξηση των εξερχόμενων τουριστών· τονίζει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του τουρισμού και για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την χορήγηση τουριστικής θεώρησης και τις συνοριακές διελεύσεις· τονίζει ότι η προώθηση ενός μεγαλύτερου αριθμού από πλατφόρμες τουριστικής θεώρησης, σε συνδυασμό με μια συνετή προσέγγιση για την απλούστευση του κώδικα θεωρήσεων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του αριθμού των τουριστών από χώρες εκτός Ευρώπης και ενίσχυσης της προβολής των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες για θεώρηση περιήγησης για ομάδες επισκεπτών ή για τουρίστες οι οποίοι έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα και τονίζει τη σημασία της εφαρμογής περισσότερων συμφωνιών για την κατάργηση των θεωρήσεων προκειμένου να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση των διεθνών τουριστικών αφίξεων· θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των κρατών μελών και το καθήκον τους να ελέγχουν την είσοδο στα σύνορά τους, να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για πιο συντονισμένες και περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες θεωρήσεων·

Πανευρωπαϊκά και διακρατικά τουριστικά προϊόντα

28.  πιστεύει ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη νέων διακρατικών ευρωπαϊκών προϊόντων τουρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τον ρόλο των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στην ανάπτυξή τους· επισημαίνει ότι οι μακροπεριφέρειες, όπως η μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά θεμέλια για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προϊόντων· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική, τον Δούναβη, την Αδριατική-Ιόνιο και τις Άλπεις να καταρτίσουν, έκαστο στην περιοχή του, μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού·

29.  ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία διεθνικών θεματικών διαδρομών (στο επίπεδο μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών χωρών) με στόχο την ενίσχυση των εμπειρικών στοιχείων που παρέχουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επίσκεψης σε ορισμένους προορισμούς (που καθορίζονται σε επίπεδο κράτους), την αύξηση της κινητικότητας των ταξιδιωτών, την επίτευξη μεγαλύτερων μέσων δαπανών και τη διεύρυνση της πλατφόρμας προώθησης (ιδίως όσον αφορά τους επισκέπτες από εισερχόμενες «μακρινές» αγορές)·

30.  επισημαίνει την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, με την εμφάνιση νέων προορισμών εκτός Ευρώπης· θεωρεί ως εκ τούτου απαραίτητη την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών μέσω τουριστικών συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, καθώς και εντός των θαλάσσιων λεκανών·

31.  αναγνωρίζει τη σημασία των διακρατικών τουριστικών προϊόντων για την προώθηση της εδαφικής συνοχής· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο θεσμοθετημένων πλαισίων συνεργασίας πρέπει να υποστηρίζονται μέσω κατάλληλων κινήτρων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέους τουριστικούς προορισμούς αναβαθμίζοντας εκτάσεις που έχουν περιπέσει σε αχρησία, δρόμους, σιδηροδρόμους, εγκαταλελειμμένα μονοπάτια, παλαιές διαδρομές·

33.  ζητεί από την Επιτροπή και τα μέλη της ΕΕΤ να στηρίξουν την υφιστάμενη εντολή της τελευταίας να συνδράμει στην ανάπτυξη και την προβολή στοχευμένων διακρατικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, μεταξύ άλλων μέσω μίας προηγμένης, βελτιωμένης και πλήρως προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης Visiteurope.com· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η διαδικτυακή πύλη Visiteurope.com να είναι προσβάσιμη και από όλες τις συνήθεις κινητές και φορητές τερματικές συσκευές μέσω ειδικά προγραμματισμένης εφαρμογής (App)·

34.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ και τους άλλους διεθνείς εταίρους προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των διεθνικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων·

35.  τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές τείνουν να αναζητούν τουριστικές εμπειρίες και όχι απλώς προορισμούς, μια επιτυχημένη στρατηγική εμπορικής προώθησης για την προαγωγή των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων πρέπει να αντιστοιχεί στις ανάγκες των διαφόρων ταξιδιωτικών τμημάτων και αγορών σε τρίτες χώρες·

36.  επισημαίνει την ανάγκη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδιών να προωθήσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, ήτοι το 112, στους σχετικούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, καθώς και στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς μας·

37.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία κοινωνικού τουρισμού Καλυψώ, η οποία επιτρέπει σε ηλικιωμένους, νέους, άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα και άτομα με αναπηρίες να κάνουν διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου· τονίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το πρόβλημα της εποχικότητας, ιδίως σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

38.  πιστεύει ωστόσο ότι για να καταπολεμηθεί η εποχικότητα στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη στοχευμένων τουριστικών προϊόντων που προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια ειδική τουριστική εμπειρία και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη και την τουριστική βιομηχανία στην δημιουργία πιο διαφοροποιημένων και στοχευμένων προϊόντων γύρω από ειδικά θέματα όπως η αγροτική, πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά, η ιστορία, η θρησκεία, η υγεία, η εμπειρία των ιαματικών λουτρών και των κέντρων ευεξίας, ο αθλητισμός, το κρασί και το φαγητό, η μουσική και η τέχνη ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συμβάλλει στην αποκόμιση προστιθέμενης αξίας στην οικεία περιοχή διαφοροποιώντας την οικονομία της και καθιστώντας την απασχόληση λιγότερο εποχιακή· ενθαρρύνει προς τούτο τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα ταμεία της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αντίστοιχα τους στόχους για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME· θεωρεί ότι ο αθλητισμός, τα φεστιβάλ μουσικής και τεχνών έχουν μεγάλες δυνατότητες για την κινητοποίηση τουριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό·

39.  τονίζει ότι η πολυμορφία και η πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και επιτρέπουν τη συντονισμένη προώθηση του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών· ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών χώρων προκειμένου να δημιουργηθούν θεματικά τουριστικά προϊόντα και διαδρομές σε ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών τουριστικών χώρων με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους τουρίστες·

40.  τονίζει την ανάγκη προώθησης και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, κάνοντας χρήση του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως ενιαίας πρότασης πώλησης αλλά συμπεριλαμβάνοντας επίσης περιοχές που είναι λιγότερο ευρύτερα γνωστές ή με δύσκολη πρόσβαση, δεδομένου ιδίως ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, και ως εκ τούτου συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική καινοτομία και την τοπική, περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα περιορίζει τον αντίκτυπο της εποχικότητας· επίσης, υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι χορηγίες στη διατήρηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και στην συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης·

41.  τονίζει ότι η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε διάφορα επίπεδα, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών και, ως εκ τούτου, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ημερολογίου εκδηλώσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας, που θα αναρτηθεί στην πύλη Visiteurope.com, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τουριστικών πληροφοριών·

42.  καλεί τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικτυακή προβολή πρωτοβουλιών και βραβείων που εξαίρουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και να ενθαρρύνουν σχετικές προωθητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες (όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές)·

43.  επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων των διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες, και έναντι των κινδύνων που θέτει ο μαζικός τουρισμός, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής· δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών και όχι στο κόστος τους· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι χορηγίες, οι οποίες συνδράμουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αντισταθμίζουν τη μείωση των δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των απειλούμενων μνημείων και χώρων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού·

45.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης και γνώσης, ιδίως μεταξύ των νέων, ως μέσο προαγωγής του πλούτου της ευρωπαϊκής εθνικής και τοπικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κληρονομιάς, ως συμβολή στη διαπολιτισμική μάθηση αλλά και ως ευκαιρία για δικτύωση, ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και έκφραση των ευρωπαϊκών αξιών·

46.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί, εν προκειμένω, την προώθηση των δημιουργικών βιομηχανιών των κρατών μελών και του αγροτικού τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του εξαιρετικού πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης και την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας·

47.  τονίζει ότι η διαδικασία κοινής απόκτησης ταξιδιωτικών καρτών και εισιτηρίων θα πρέπει να απλουστευτεί για τη στήριξη των πολιτιστικών εκστρατειών·

48.  τονίζει ότι το ευρύ φάσμα των γλωσσών της Ευρώπης –επίσημες, συνεπίσημες, μειονοτικές και λιγότερο γνωστές– αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής της κληρονομιάς και καίριο στοιχείο για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό·

49.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα και χώροι, όπως οι χώροι ιστορικής συνείδησης, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων μέσω ευαισθητοποιημένης ερμηνείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων· ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού για να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος με στόχο την αμοιβαία προσέγγιση όλων των λαών της Ευρώπης·

50.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη της ανάπτυξής του· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες· τονίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών πριν και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού·

Ποιότητα

51.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να γίνει μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού από ένα μοντέλο ποσοτικής μεγέθυνσης σε ένα ποιοτικό μοντέλο που οδηγεί στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων ανάγκη να οικοδομηθεί μια τουριστική βιομηχανία που θα επιτρέπει τη δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης με τις κατάλληλες αμοιβές· θεωρεί ότι η οικονομική διαφοροποίηση όσον αφορά τον τουρισμό παρέχει δυνατότητες σε αγροτικές περιοχές και παράκτιες ζώνες για νέα και βιώσιμη απασχόληση·

52.  αναγνωρίζει τη διαφορά που υπάρχει στα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και θεωρεί ότι τα ποιοτικά πρότυπα είναι σημαντικά ως μέσο για την εξασφάλιση ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και την αύξηση της διαφάνειας για τον καταναλωτή, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των μερών· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τον προβληματισμό σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει συμφωνηθέντα ποιοτικά πρότυπα για τις τουριστικές υπηρεσίες·

53.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τη θέσπιση εμπορικού σήματος ποιότητας για τον ευρωπαϊκό τουρισμό προκειμένου να ανταμείψει τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του κλάδου για την υποστήριξη της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών με βάση τον μέγιστο σεβασμό της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους και την προαγωγή των πολιτιστικών παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων·

54.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων μέσω της προστασίας του εμπορικού σήματος «made in»·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τουριστικές ενώσεις, και να ορίσουν από κοινού ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.)· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία της ένωσης Hotelstars Union για τη σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων στην Ευρώπη πρέπει να προαχθεί περαιτέρω για να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να συνεισφέρει στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την ποιότητα των υπηρεσιών·

56.  πιστεύει ότι η διατήρηση των προτύπων ασφάλειας στις τουριστικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικό στοιχείο της υψηλής ποιότητάς τους· επικροτεί, ως εκ τούτου, την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων»· λαμβάνει υπό σημείωση τα σχόλια πολλών ομάδων καταναλωτών, οργανισμών πυρασφάλειας και οργανισμών του τουριστικού τομέα που υποστηρίζουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον τουρισμό· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ασφάλειας στον τομέα του τουρισμού στην ΕΕ, ιδίως στους τομείς της πυρασφάλειας και της ασφάλειας μονοξειδίου του άνθρακα σε καταλύματα διακοπών· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των καταλυμάτων·

57.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι διασφαλίζονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αν συνδυαστούν με ορθή εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ότι η παράβλεψη ή η άμβλυνση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και των κοινωνικών κατακτήσεων στον τομέα είναι αντιπαραγωγικές·

58.  θεωρεί ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν τομέα που απασχολεί κυρίως νέα άτομα κατά κανόνα ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να συνεργαστεί με ιδιωτικές οντότητες και άλλους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κατά τη χαμηλή περίοδο, ώστε ο εν λόγω τομέας να καταστεί πιο ελκυστικός και λιγότερο εποχικός· θεωρεί ότι μια τέτοια κατάρτιση πρέπει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προσόντων ανωτέρου επιπέδου και κοινωνικών δεξιοτήτων, οδηγώντας σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του τομέα του τουρισμού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εργοδοτών και εργαζομένων με στόχο την προετοιμασία για τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων· είναι της άποψης ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού πρέπει να βελτιωθούν·

59.  καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων και της προώθησης της καταλληλότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ανάγκες της αγοράς· προτείνει στην Επιτροπή να εκδώσει και να διανείμει οδηγό με τις βέλτιστες πρακτικές και τις υπάρχουσες δυνατότητες κατάρτισης στην ΕΕ παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματισμού και ενίσχυση της εθελοντικής κινητικότητας των επαγγελματιών στην ΕΕ·

60.  υπογραμμίζει την σημασία βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρεση των καλύτερων δυνατών επαγγελματικών προοπτικών και η ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της κινητικότητας των εργαζομένων·

61.  χαιρετίζει τα μέσα κινητικότητας και τα σχέδια συνεργασίας, όπως οι «συμμαχίες γνώσης» και οι «τοµεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» και του «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», ως αποτελεσματικά μέσα όσον αφορά το τουριστικό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων να σταδιοδρομήσουν σε ορισμένους τουριστικούς τομείς· επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του «διττού» εκπαιδευτικού συστήματος στον τουριστικό κλάδο και τη σημασία του να συνδυάζεται η πρακτική εμπειρία με τη μάθηση σε επιχείρηση αυξάνοντας έτσι τις δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά ταμεία για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ποιοτική κατάρτιση των ξεναγών και να ενθαρρύνουν μια πολύγλωσση προσέγγιση για την ανάδειξη των τοποθεσιών που εμφανίζουν ενδιαφέρον για τους τουρίστες από άλλες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τους ξεναγούς, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό ελάχιστων προαπαιτούμενων κατάρτισης·

63.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως προορισμού των φόρων και των εισφορών που εφαρμόζονται στα τουριστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά·

Απελευθέρωση του δυναμικού του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

64.  αναγνωρίζει τη σημασία για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (σύμφωνα με τη στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η οποία παρουσιάζει μια σειρά κοινών λύσεων για μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές·

65.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης που θα συνοδεύει τις 14 δράσεις που περιγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη στρατηγική για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για τις εν λόγω δράσεις·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει ένα ετήσιο σεμινάριο με τη συμμετοχή των παράκτιων και θαλάσσιων κρατών μελών και των αντίστοιχων περιφερειών, με στόχο την προώθηση ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου και την διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής·

67.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας, και επισημαίνει ότι διαφέρουν μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα νησιά, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές· επισημαίνει επίσης τη σημασία της κατάρτισης περιφερειακών σχεδίων που προωθούν την κινητικότητα εντός των προορισμών· ζητεί από την Επιτροπή η δράση 12 της ως άνω αναφερόμενης στρατηγικής για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό να λάβει επίσης υπόψη την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές·

68.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες στον ναυτικό και θαλάσσιο τουριστικό τομέα, να αξιολογήσει την ανάγκη κατάρτισης έξυπνων και καινοτόμων στρατηγικών ως λύση για την αντιμετώπιση της εποχικότητας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο και θα λαμβάνουν υπόψη διάφορες ομάδες στόχου· ζητεί από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία εμπειριών, προϊόντων και συμπληρωματικών υπηρεσιών που θα εντάσσονται στα τοπικά προϊόντα, ιδίως σε σχέση με τη θαλάσσια κληρονομιά και τον θαλάσσιο πολιτισμό, τα θαλάσσια σπορ, την ιστιοπλοΐα αναψυχής, την παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής και φύσης, τον ήλιο και τις δραστηριότητες παραλίας, καθώς και με την παραδοσιακή αλιεία, τη γαστρονομία και την υγεία·

69.  επισημαίνει τη σημασία του τουρισμού κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τους απαιτούμενους πόρους και τις υφιστάμενες λιμενικές και ναυτικές υποδομές, καθώς και να τυποποιήσει τη διαλογή των αποβλήτων και την ανακύκλωση, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σχεδιασμού στους εν λόγω τομείς, μέσω της ανάπτυξης της έννοιας της έξυπνης πόλης-λιμένα·

70.  υπογραμμίζει ότι ο κοινός σχεδιασμός και η κοινή δράση είναι απαραίτητα τόσο για την αποδοχή του τουρισμού από τον πληθυσμό, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξή του·

Βιώσιμος, υπεύθυνος και κοινωνικός τουρισμός

71.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την προαγωγή του βιώσιμου, υπεύθυνου και φιλικού από οικολογική άποψη τουρισμού σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η ΕΕΤ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσοντας νέα ειδικά προϊόντα και προωθώντας τα ήδη υπάρχοντα, και προτείνει τη συγκρότηση μίας πανευρωπαϊκής, πλήρως προσβάσιμης δικτυακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με πιστοποιημένα προϊόντα, νέες μορφές τουρισμού, προορισμούς και διαδρομές, καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως μέσα μεταφοράς και τουριστικούς οδηγούς, σε μία βάση δεδομένων με πρόσβαση μέσω της πύλης Visiteurope.com·

72.  πιστεύει ότι πρέπει να διατεθεί αυξημένη (συγ) χρηματοδότηση για έργα στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος COSME·

73.  προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό και να εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε σημαντικές πρωτοβουλίες και δίκτυα όπως το EDEN (Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές·

74.  ενθαρρύνει τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, βάσει των προτύπων που προτείνονται από την Επιτροπή, να θεσπίσουν μια ειδική ενιαία πύλη για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό σε εθνικό επίπεδο ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εθνικών και διακρατικών προϊόντων και προορισμών έχοντας λάβει την κατάλληλη ενημέρωση·

75.  τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ανάπτυξη βιώσιμου, υπεύθυνου και προσβάσιμου τουρισμού όπου η έννοια του «έξυπνου τουρισμού» πρέπει να είναι κεντρική στην ανάπτυξη προορισμών και να συνδυάζει τις παραμέτρους της βιωσιμότητας, του βιωματικού τουρισμού και της ενδεδειγμένης χρήσης φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της φυσικής προσβασιμότητας και της προσβασιμότητας σε ενημέρωση και επικοινωνία· είναι πεπεισμένο ότι τα δίκτυα πληροφοριών σχετικά με έργα ήπιου τουρισμού προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την υποστήριξη των ΜΜΕ, της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, των βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και της σταθερότητας των οικονομιών·

76.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τα πιστοποιητικά βιωσιμότητας για τις υπηρεσίες ήπιου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των εθελοντικών μέσων η οποία θα αναφέρει ποια μέσα έχουν σημειώσει επιτυχία·

77.  ζητεί την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειες προσφορών στον κλάδο του τουρισμού - π.χ. μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής σφραγίδας για τον φιλικό προς τις οικογένειες τουρισμό·

78.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων θα εγκρίνεται η αναβάθμιση παλαιών καταλυμάτων σύμφωνα με κριτήρια του φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού·

79.  τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός στην αναζωογόνηση των αγροτικών και αστικών περιοχών με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη·

80.  ζητεί την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών υποδομών στις περιοχές εκείνες που, μολονότι εμφανίζουν μεγάλες πολιτιστικές και τουριστικές δυνατότητες, έχουν υποστεί ζημία στην εικόνα τους ως αποτέλεσμα της υπερσυγκέντρωσης και της ανάπτυξης άλλων κλάδων όπως ο βιομηχανικός κλάδος·

81.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων· θεωρεί ότι, αντιθέτως, οι κάτοικοι πρέπει να εντάσσονται στο φαινόμενο του τουρισμού με θετικό και συμμετοχικό τρόπο·

82.  επισημαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τον τουριστικό τομέα, και ως εκ τούτου στηρίζει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις, στην προώθηση του οικολογικού τουρισμού και στην συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση έργων υποδομών· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πρωτοβουλίες για τη φυσική κληρονομιά στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές τους για τον τουρισμό·

83.  τονίζει τη σημασία του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού για την προστασία και την προώθηση της περιφερειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι τα περιφερειακά τουριστικά προϊόντα και οι σύντομες παραμονές πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθηθούν μέσω κατάλληλων μέτρων·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δίκτυα πράσινων προορισμών που θα περιλαμβάνουν αγροτικές, δασικές περιοχές και μικρότερης σημασίας φυσικές τοποθεσίες, ενοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών μεταφοράς με νέες φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις·

85.  υπογραμμίζει ότι ο βιώσιμος αλιευτικός τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος τουρισμού μπορεί να διατηρηθεί μόνον εάν ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των ειδών ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση στα εσωτερικά ύδατα της Ευρώπης·

86.  υπογραμμίζει ότι ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δράσεις με σκοπό να δώσει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, σε επίπεδο υποδομών αλλά και προσβασιμότητας·

87.  καλεί την Επιτροπή να αναδείξει περαιτέρω τις περιοχές και τα τοπικά ιδιότυπα προϊόντα μέσω της προώθησης και της προστασίας των προϊόντων ειδικού χαρακτήρα, όπως τα γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)·

88.  θεωρεί ότι ευαίσθητες περιοχές όπως τα νησιά, οι ακτές και τα βουνά, και ιδίως οι απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά εξαρτώνται έντονα από τον τουρισμό και είναι οι πρώτες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή· είναι ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι η προστασία του κλίματος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να ενσωματώνεται εντονότερα στον ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό τουρισμό και στις πολιτικές μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της εστίασης στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και τη διαχείριση των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τουρισμό σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη καθώς και για την επιρροή που θα έχει στις εν λόγω περιοχές μελλοντικά·

89.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης του τουριστικού δυναμικού των απομακρυσμένων αγροτικών, νησιωτικών, παράκτιων και ορεινών περιοχών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιώσιμου θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού στην ΕΕ και ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες υποδομές και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα ως μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητάς τους·

90.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα νησιά έχουν τα δικά τους προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνδέσεις των μικρότερων νησιών με την ενδοχώρα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα αυτό·

91.  θεωρεί την καθιέρωση προαιρετικών «περιβαλλοντικών ελέγχων» με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην τουριστική βιομηχανία ωφέλιμη συμβολή εκ μέρους του κλάδου, και συνιστά να απονέμονται διακρίσεις σε επιχειρήσεις για τον ιδιαίτερο ζήλο τους·

92.  καλεί τις υπεύθυνες αρχές και επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προβολή των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας, όπως τα ευρωπαϊκά μονοπάτια για ιππασία, οι διαδρομές για πεζοπορία, οι πορείες προσκυνήματος και οι ποδηλατόδρομοι, σε συνδυασμό με όλες τις παραμεθόριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας και των νυκτερινών τρένων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πάντοτε η διαλειτουργικότητα των μεταφορών με άλλα μέσα· συνιστά την κατάργηση των αυξημένων κομίστρων στα διασυνοριακά τμήματα, τα οποία συνιστούν ένα από τα εμπόδια στην ευρύτερη χρήση των σιδηροδρόμων από τους τουρίστες στις παραμεθόριες περιοχές·

93.  αναγνωρίζει ότι ο βιώσιμος αστικός τουρισμός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι η πολιτική για την κινητικότητα και τις μεταφορές στα τουριστικά κέντρα των πόλεων πρέπει να είναι αποδοτική, βιώσιμη και να οδηγεί σε αμοιβαία επωφελείς καταστάσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους·

94.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενοποιημένων δικτύων πολλαπλών μεταφορικών μέσων για τους τουρίστες μέσω της καθιέρωσης εισιτηρίων που θα επιτρέπουν τη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις· τονίζει ότι η πρόοδος στις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τον διασυνοριακό τουρισμό·

95.  υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα προσφέρουν τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό τουρισμό μια ολοένα ελκυστικότερη λύση στο πλαίσιο της νέας ευέλικτης κινητικότητας και ότι αυτή η μορφή κινητικότητας πρέπει να προσφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα θέρετρα διακοπών·

96.  τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης των δημόσιων μεταφορών από ποδηλάτες·

97.  ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών (ETIS) να καταστεί εργαλείο της ΕΕ που θα βοηθάει τους τουριστικούς προορισμούς να ελέγχουν, να διαχειρίζονται, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους από άποψη βιωσιμότητας·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταλαμπαδεύσουν τις θετικές εμπειρίες βιώσιμης διαχείρισης του τουρισμού στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στο εξωτερικό·

99.  είναι της γνώμης ότι η πλήρης προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα του τουρισμού είναι αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας του τομέα· επιβεβαιώνει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» επιτρέπει και ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ιδίως εκείνους με ειδικές ανάγκες (όπως άτομα με αναπηρία, ή με μειωμένη κινητικότητα, νέοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος καθώς και οικογένειες με παιδιά) ώστε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες, και ότι κατά συνέπεια πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· καλεί τα κράτη μέλη να επαφίενται περισσότερο στη χρήση νέων τεχνολογιών κατά την κατάρτιση τουριστικών σχεδίων για ηλικιωμένους και ανθρώπους με ειδικά προβλήματα υγείας·

100.  συνιστά στα κράτη μέλη αφενός την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού, ενιαίου και διαφανούς συστήματος επισήμανσης προσβάσιμων προσφορών και αφετέρου τη δημιουργία ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους·

101.  συνιστά στα κράτη μέλη να καθιερώσουν την προσβασιμότητα ως κριτήριο επιλεξιμότητας για την τουριστική βιομηχανία στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας·

102.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα στηρίζεται επίσης σε εταιρείες που διαθέτουν στους καταναλωτές εύκολα, αποτελεσματικά και γρήγορα εναλλακτικά μέσα για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, και σε εταιρείες που προστατεύουν τα προσωπικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των καταναλωτών·

103.  είναι της γνώμης ότι για να καταστεί προσπελάσιμος ο τουρισμός στην Ευρώπη, είναι απαραίτητο οι αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν τη μεροληπτική και συχνά διαδεδομένη πρακτική να διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο στα καθίσματα της διακεκριμένης θέσης σε σχέση με εκείνα της οικονομικής θέσης·

104.  τονίζει την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των νέων μορφών τουρισμού, μέσα από κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις ενεργών πολιτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν την νεολαία, τις γυναίκες και τις κοινότητες της διασποράς·

105.  ζητεί μεγαλύτερη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντικός τομέας στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου μέσω του πολιτιστικού εθελοντισμού·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας και να τις στηρίξουν, με στόχο την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού·

107.  θεωρεί ότι ο τουρισμός έχει σημαντική κοινωνική αξία για τους νέους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού για λόγους υγείας και για λόγους αναψυχής·

108.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές, όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης των εισοδημάτων του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού από την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών στην ΕΕ·

Συνεργατική οικονομία

109.  επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες εταιρείες στον τομέα του τουρισμού· αναγνωρίζει τη συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών αυτών με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά την τοποθεσία τους και τα άτομα στα οποία απευθύνονται·

110.  υπενθυμίζει ότι η συνεργατική οικονομία ή η συνεργατική κατανάλωση είναι ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική χάρη στην τεχνολογική επανάσταση, με το διαδίκτυο να συνδέει τους ανθρώπους μέσω επιγραμμικών πλατφορμών όπου συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και διαφάνεια·

111.  τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στην συνεργατική οικονομία, και ότι, γι’ αυτό τον λόγο, οι τοπικές και εθνικές αρχές έχουν αρχίσει να αναλύουν αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να προσπαθούν να ρυθμίσουν τις συνέπειές τους, συχνά μέσω της εφαρμογής δυσανάλογων και μάλλον ανομοιογενών μέτρων εντός της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις καλύτερες δυνατές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· συνιστά να δοθεί προσοχή στη δημιουργία κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

112.  τονίζει ότι η απάντηση στην ανάδυση της «συνεργατικής οικονομίας» πρέπει καταρχάς να αναλυθεί πριν από τη λήψη κανονιστικών μέτρων· θεωρεί, ωστόσο, ότι οιαδήποτε δράση εκ μέρους των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι αναλογική και ευέλικτη προκειμένου να υποστηριχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες, και ιδίως ένα υποστηρικτικό θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ και την καινοτομία στον κλάδο· θεωρεί περαιτέρω ότι για την προστασία του καταναλωτή. οι κανονισμοί για την ασφάλεια και την υγεία που εφαρμόζονται στον παραδοσιακό τομέα του τουρισμού θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται για εμπορικούς σκοπούς στα πλαίσια της συνεργατικής οικονομίας·

113.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες των παρόχων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν επακριβώς, για να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ ad-hoc ή μόνιμων συνεργατικών υπηρεσιών και επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου θα πρέπει να ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις·

114.  τονίζει επίσης ότι οι πλατφόρμες πρέπει να είναι απόλυτα προσβάσιμες και ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τέτοιες ιστοσελίδες πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να μην παραπλανώνται, καθώς και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των δεδομένων τους· επισημαίνει την σημασία ενός βιώσιμου και διαφανούς συστήματος αξιολογήσεων, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα τιμωρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους·

115.  τονίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που ενεργούν ως μεσάζοντες πρέπει να ενημερώνουν τους παρόχους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και να παρέχουν αξιόπιστη και προσιτή πληροφόρηση σχετικά με όλες τις αμοιβές και τα κρυφά κόστη που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα και σχετικά με το πώς να συμμορφώνονται πλήρως με τους κατά τόπους νόμους, ιδίως όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας των καταναλωτών καθώς και τις συνθήκες εργασίας των προσώπων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες·

116.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της συνεργατικής οικονομίας και των επιπτώσεών της στην τουριστική βιομηχανία, στους καταναλωτές, στις εταιρείες τεχνολογίας και στις δημόσιες αρχές, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του έργου της ομάδας δράσης που συστάθηκε από την ΓΔ GROW·

Ψηφιοποίηση

117.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει από κοινού με τον κλάδο και τους τουριστικούς οργανισμούς έναν έξυπνο οδικό χάρτη πρωτοβουλιών που θα επικεντρώνεται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της καινοτομίας (διαδικασία, ΤΠ, έρευνα) και στις απαιτούμενες δεξιότητες για να ενθαρρύνει τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία αποτελεσματικότερα· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

118.  χαιρετίζει την πλατφόρμα της Επιτροπής για τον ψηφιακό τουρισμό και τους στόχους της που συνίστανται αφενός στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ψηφιοποίησης των ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό με σκοπό την ενεργοποίηση του τουριστικού κλάδου και αφετέρου στην εκπόνηση προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και την διαμόρφωση βιώσιμων, ανταγωνιστικών και επικεντρωμένων στον καταναλωτή πολιτικών οι οποίες θα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο τουριστικός τομέας της Ευρώπης πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός· είναι της γνώμης ότι η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και μια αυξημένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα προωθούσε περαιτέρω αυτόν τον στόχο·

119.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ (ως επί το πλείστον πολύ μικρές επιχειρήσεις) και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προώθησης των υπηρεσιών τους στο εξωτερικό και προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς· επισημαίνει ότι τα νέα εργαλεία ΤΠ όπως η δικτυακή πύλη των τουριστικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή, παράλληλα με τα διαδικτυακά σεμινάρια, μπορούν να τις βοηθήσουν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές δυνατότητες· τονίζει ότι η διάθεση της δικτυακής πύλης των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών θα προωθήσει περαιτέρω τα εδαφικά οφέλη αυτών των δράσεων· ενθαρρύνει την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

120.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ταξιδιωτικών και τουριστικών φορέων, για να διευκολυνθεί η έρευνα και η αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ δημόσιων τουριστικών οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ταξιδιωτικών γραφείων, του ξενοδοχειακού τομέα και των ψηφιακών επιχειρήσεων·

121.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τον τουριστικό τομέα στην ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των προορισμών των επισκεπτών, τον προσδιορισμό του προφίλ τους και την παρακολούθηση της κινητικότητας τους ώστε να καταγράφονται τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύσσονται τα κατάλληλα προϊόντα, καθώς και εργαλεία για την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων προορισμών ή για την παρακολούθηση δικτύων ώστε να συλλέγονται οι απόψεις των επισκεπτών·

122.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την ψηφιοποίηση στην τουριστική αγορά της ΕΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών για τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι μια τέτοια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες συστάσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες και να προστατευθούν οι καταναλωτές με την παροχή διαφάνειας, ουδετερότητας και προσβασιμότητας·

123.  διαπιστώνει την αύξηση των αγορών τουριστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, απευθείας από τον χρήστη, και τους κινδύνους που αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους καταναλωτές οι οποίοι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και την εφαρμοστέα νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις πιθανές παραβιάσεις στον εν λόγω τομέα, ιδίως όταν πρόκειται για συνδυασμένες αγορές μέσω διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικό εισιτήριο και ενοικίαση αυτοκινήτου) και να προσαρμόσει και αναπτύξει αυτούς τους νέους τρόπους αγοράς υπηρεσιών κατά την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα ταξιδιωτικά πακέτα·

124.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσφατο συμπέρασμα των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με μια αναθεωρημένη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια· ζητεί την έγκαιρη και ουσιαστική μεταφορά και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο εθνικό δίκαιο με σκοπό τη μετατροπή του τομέα και την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

125.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει εκ νέου πόρους και προγράμματα, για να στηρίξει αποτελεσματικότερα την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών τουριστικών εταιρειών·

126.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εξασφαλίζονται στους παρόχους υπηρεσιών ίσοι όροι πρόσβασης σε αναγκαία δεδομένα από τους τουριστικούς και μεταφορικούς οργανισμούς, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ψηφιακής πολυτροπικής ενημέρωσης και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην παροχή δεδομένων ακριβείας σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητικότητας που θα ωφελούσαν την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού·

127.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να στηρίξουν πανενωσιακές πρωτοβουλίες που προωθούν τη χρήση της ψηφιακής υποδομής και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε τουριστικές περιοχές και να καταργήσουν τα τέλη περιαγωγής έως τις 15 Ιουνίου 2017, όπως αποφασίσθηκε, και επίσης τον γεωγραφικό αποκλεισμό·

128.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι σταθμοί και οι πλατφόρμες άφιξης, αναχώρησης και μετεπιβίβασης διαθέτουν γραφεία πληροφοριών επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να δίδει πληροφορίες για βασικούς προορισμούς, μέσα μεταφοράς και τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και ψηφιακά συστήματα πολύγλωσσων πληροφοριών με δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και άτομα με αναπηρία·

129.  τονίζει ότι οι ταξιδιώτες, κατά την κράτηση καταλύματος ή μέσου μεταφοράς μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές τιμές, όρους και προϋποθέσεις· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνολική πρόταση ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και η καλύτερη δυνατή τιμή βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας ή χώρας διαμονής·

130.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας ως μία προτεραιότητα για απομακρυσμένες και άκρως απόκεντρες τουριστικές περιοχές όπως νησιά και παράκτιες, ορεινές και αγροτικές περιοχές με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ΕΕ·

131.  καλεί τα κράτη μέλη και τους εμπλεκομένους φορείς να επεξεργαστούν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, και ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης·

132.  εκφράζει την ανησυχία του που δεν αποκομίζονται στην Ευρώπη πολλά από τα οικονομικά οφέλη της διαδικτυακής διανομής· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενδυναμώσουν την επιχειρηματικότητα και ιδίως τις λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία στην Ευρώπη·

o
o   o

133.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
(2) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(3) ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου