Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2857(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1094/2015

Ingediende teksten :

B8-1094/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0392

Aangenomen teksten
PDF 167kWORD 67k
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg
Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 29 oktober 2015 over toewijzing door de van 2 t/m 27 november 2015 in Genève te houden Wereldradiocommunicatieconferentie 2015 (WRC‑15) van de radiospectrumband die nodig is om de ontwikkeling van satelliettechnologie voor wereldwijde vluchttraceersystemen te ondersteunen (2015/2857(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien het nieuwe agendapunt over vluchttracering van de volgende Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC‑15) van de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) die van 2 t/m 27 november 2015 in Genève zal worden gehouden,

–  gezien het werkdocument getiteld "Aircraft Tracking and Localisation Options" dat door de EU is gepresenteerd op de op 12 en 13 mei 2014 gehouden multidisciplinaire vergadering over wereldwijde tracering (Global Tracking) van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO),

–  gezien de aanbevelingen van voornoemde multidisciplinaire ICAO-vergadering over wereldwijde tracering,

–  gezien advies nr. 01/2014 van 5 mei 2014 van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart getiteld "Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices",

–  gezien de veiligheidsaanbevelingen van diverse nationale autoriteiten voor veiligheidsonderzoek ten behoeve van grotere veiligheid door middel van het achterhalen van informatie voor veiligheidsonderzoek in de burgerluchtvaart alsmede verbetering van de prestaties van vluchtrecorders en van de omgang met vluchtrecorders, en het lokaliseren van vliegtuigen na een ongeval boven water(1),

–  gezien de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de voorschriften voor vluchtrecorders, toestellen voor plaatsbepaling onder water en systemen voor het traceren van vliegtuigen(2),

–  gezien de vraag aan de Commissie over de toewijzing door de van 2 t/m 27 november 2015 in Genève te houden Wereldradiocommunicatieconferentie 2015 (WRC‑15) van de radiospectrumband die nodig is om de ontwikkeling van satelliettechnologie voor wereldwijde vluchttraceersystemen te ondersteunen (O‑000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  gezien de door de Commissie vervoer en toerisme ingediende ontwerpresolutie,

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de rampen met Air France-vlucht AF447 (1 juni 2009) en Malaysia Airlines-vlucht MH370 (8 maart 2014) duidelijk hebben laten zien dat het nodig is nieuwe systemen in te voeren voor het bepalen van de positie van vliegtuigen voor openbaar vervoer, op elk gewenst moment en ook op afgelegen locaties;

B.  overwegende dat dergelijke toezichtsystemen voor het wereldwijde beheer van het luchtverkeer (ATM) het eenvoudiger zullen maken om de locatie van een vliegtuig te bepalen in geval van ongewone vliegbewegingen, een noodgeval of een ongeval;

C.  overwegende dat dergelijke systemen – in het licht van de rampen met AF447 en MH370 – niet beïnvloed mogen worden door het wegvallen van de normale stroomvoorziening aan boord en niet tijdens de vlucht mogen kunnen worden uitgeschakeld;

D.  overwegende dat dergelijke systemen de doeltreffendheid van opsporings- en reddingsoperaties en van onderzoeken zullen verbeteren, daar de huidige vluchttraceersystemen niet volledig wereldomspannend zijn;

E.  overwegende dat zulke systemen tevens een belangrijk instrument zouden kunnen zijn ter verbetering van de efficiëntie en capaciteit van het beheer van het luchtverkeer en daarnaast de veiligheid van de luchtvaart zouden verbeteren en de infrastructuurkosten omlaag zouden brengen;

F.  overwegende dat de Commissie in samenwerking met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en belanghebbenden een onderzoek begonnen is naar de verschillende technische opties op basis van hun prestaties, en regels heeft voorgesteld voor het traceren van vliegtuigen, met een gefaseerde invoering ervan;

G.  overwegende dat van de momenteel toegepaste en/of onderzochte opties (zoals Automatic Dependent Surveillance – Contract (ADS‑C), Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), High Frequency Data Link), de Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS‑B)-technologie, die wordt ondersteund door satellietcommunicatie, zeer veelbelovend lijkt;

H.  overwegende dat ADS‑B-technologie het toezicht op het beheer van het luchtverkeer kan ondersteunen buiten de meest dichtbevolkte gebieden, waar radardekking beperkt, niet mogelijk of heel duur is (bijvoorbeeld oceanen en onbewoonde streken);

I.  overwegende dat door satellieten ondersteunde ADS‑B-technologie berust op communicatie tussen een vliegtuig en een samenstel van satellieten teneinde verleners van luchtnavigatiediensten in staat te stellen vliegtuigen te volgen, en overwegende dat daarvoor wellicht toewijzing van een specifieke radiospectrumband nodig is die tegen interferentie is beschermd;

J.  overwegende dat de voor november 2015 geplande en door de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) georganiseerde Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC‑15) het forum is waar wordt bepaald welke radiodiensten aan specifieke radiospectrumbanden worden toegewezen;

K.  overwegende dat er maatregelen nodig zijn om te waarborgen dat de ontwikkeling van ADS‑B-technologie niet wordt gehinderd door het feit dat er niet tijdig een passende radiospectrumband is toegewezen;

1.  steunt het initiatief van de Commissie om snel een op prestatie gebaseerd wereldwijd systeem voor vluchttracering te ontwikkelen dat verleners van luchtnavigatiediensten in staat stelt op elk gewenst moment de positie van vliegtuigen voor openbaar vervoer te bepalen, ook op afgelegen locaties;

2.  benadrukt dat een dergelijk systeem niet beïnvloed mag worden door het wegvallen van de normale stroomvoorziening aan boord en niet tijdens de vlucht mag kunnen worden uitgeschakeld;

3.  is van mening dat een dergelijk systeem dient te worden ontwikkeld via nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden (zoals de industrie, luchtvaartmaatschappijen, verleners van luchtnavigatiediensten, veiligheids- en reddingsdiensten, autoriteiten voor veiligheidsonderzoek en internationale organisaties);

4.  merkt op dat door satellieten ondersteunde ADS‑B-technologie, die gebaseerd is op communicatie tussen vliegtuigen en satellieten, een van de veelbelovende opties voor de ontwikkeling van een toezichtsysteem voor het wereldwijde beheer van het luchtverkeer is;

5.  onderstreept dat het bij de invoering van ADS‑B-technologie van essentieel belang is dat de behoeften van alle luchtruimgebruikers worden meegenomen en dat er wordt gezorgd voor interoperabiliteit met alternatieve technologieën, zodat de veiligheid en zekerheid niet in het gedrang komen;

6.  merkt op dat de ontwikkeling van door satellieten ondersteunde ADS‑B-technologie wellicht toewijzing van een specifieke radiospectrumband vereist die tegen interferentie is beschermd;

7.  roept de Commissie op om – met het oog op de komende, in november 2015 in Genève te houden Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC‑15) – de nodige stappen te ondernemen voor de toewijzing van de radiospectrumband die nodig is om de ontwikkeling van satelliettechnologie voor wereldwijde vluchttraceersystemen te ondersteunen;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) Advies nr. 01/2014 van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van 5 mei 2014, blz. 1, "Reference".
(2) Commissiedocument RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 en bijlage.

Juridische mededeling - Privacybeleid