Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2857(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1094/2015

Predkladané texty :

B8-1094/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0392

Prijaté texty
PDF 265kWORD 74k
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o rádiovom frekvenčnom pásme potrebnom na podporu budúceho rozvoja satelitnej technológie umožňujúcej vytvorenie celosvetových systémov sledovania letov, ktoré by sa malo prideliť na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii organizovanej od 2. do 27. novembra 2015 v Ženeve (WRC-15) (2015/2857(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nový bod týkajúci sa sledovania za letu (tzv. inflight tracking) v rámci programu nadchádzajúcej Svetovej rádiokomunikačnej konferencie Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), ktorá sa uskutoční od 2. do 27. novembra 2015 v Ženeve (WRC-15),

–  so zreteľom na pracovný dokument s názvom Možnosti sledovania a lokalizácie lietadla, ktorý EÚ predložila Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO) na multidisciplinárnom stretnutí o celosvetovom sledovaní v dňoch 12. a 13. mája 2014,

–  so zreteľom na odporúčania vydané na uvedenom multidisciplinárnom stretnutí ICAO o celosvetovom sledovaní,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 01/2014 z 5. mája 2014 s názvom Zmena požiadaviek na zapisovače letových údajov a podvodné zariadenia na určovanie polohy,

–  so zreteľom na bezpečnostné odporúčania, ktoré vydali rôzne vnútroštátne orgány bezpečnostného vyšetrovania s cieľom zvýšiť bezpečnosť uľahčením získavania informácií na účely bezpečnostného vyšetrovania v civilnom letectve a zlepšiť výkonnosť letových zapisovačov a manipuláciu s nimi, ako aj určovanie polohy lietadla po nehode nad vodou(1),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na letové zapisovače, podvodné zariadenia na určovanie polohy a systémy sledovania lietadiel(2),

–  so zreteľom na otázku určenú Komisii o rádiovom frekvenčnom pásme potrebnom na podporu budúceho rozvoja satelitnej technológie umožňujúcej vytvorenie celosvetových systémov sledovania letov, ktoré by sa malo prideliť na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii organizovanej od 2. do 27. novembra 2015 v Ženeve (WRC-15) (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tragédie spojené s letom AF447 spoločnosti Air France (1. júna 2009) a letom MH370 spoločnosti Malaysia Airlines (8. marca 2014) zdôraznili potrebu zavedenia nových systémov na nepretržité určovanie polohy lietadla verejnej dopravy, a to aj v odľahlých miestach;

B.  keďže tieto celosvetové monitorovacie systémy riadenia letovej prevádzky (ATM) uľahčia určenie polohy lietadla v prípade nezvyčajného správania, núdzovej situácie alebo nehody;

C.  keďže vzhľadom na tragédie letov AF447 a MH370 by tieto systémy nemali byť ovplyvnené výpadkom obyčajného elektrického prúdu na palube ani by sa nemali nijako dať vypnúť počas letu;

D.  keďže tieto systémy zlepšia účinnosť pátracích a záchranných operácií a vyšetrovaní, pretože súčasné systémy sledovania letov pokrývajú zemeguľu len čiastočne;

E.  keďže tieto systémy by takisto mohli byť významným nástrojom na zvyšovanie efektívnosti a kapacity ATM a zároveň výrazne zlepšiť bezpečnosť letectva a znížiť náklady na infraštruktúru;

F.  keďže Komisia v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA), Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) a so zainteresovanými stranami začala skúmať rôzne technické možnosti na základe ich výkonnosti a navrhla pravidlá na sledovanie lietadiel spolu s ich postupným zavádzaním;

G.  keďže spomedzi možných alternatív, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke a/alebo sa skúmajú (napríklad automatické závislé sledovanie – kontrakt (ADS-C), systém komunikácie, vysielania a oznamovania údajov o lietadlách (Aircraft Communications Addressing and Reporting System – ACARS), vysokofrekvenčné dátové spojenie), sa ako veľmi sľubná javí technológia automatického závislého sledovania – vysielania (ADS-B) podporovaná satelitnou komunikáciou;

H.  keďže technológia ADS-B môže pomôcť pri monitorovaní ATM mimo najhustejšie osídlených oblastí, kde je rádiolokačné pokrytie obmedzené, nemožné alebo mimoriadne nákladné (vrátane oceánov a neobývaných oblastí na pevnine);

I.  keďže technológia ADS-B podporovaná satelitom spočíva na komunikácii medzi lietadlom a sústavou satelitov, čo poskytovateľom leteckých navigačných služieb poskytuje schopnosť monitorovania, a keďže na tento účel by potrebovala pridelenie osobitného rádiového frekvenčného pásma, ktoré je chránené pred rušením;

J.  keďže Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC-15), ktorá je naplánovaná na november 2015 a ktorú organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), je fórum na určenie toho, ktoré rádiové služby sa pridelia konkrétnym rádiovým frekvenčným pásmam;

K.  keďže by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vývoj technológie ADS-B nebrzdil tým, že sa včas nepridelí vhodné rádiové frekvenčné pásmo;

1.  podporuje opatrenia Komisie zamerané na rýchle vytvorenie celosvetového systému sledovania letov založeného na výkonnosti, ktorý umožní poskytovateľom leteckých navigačných služieb nepretržite určovať polohu osobného dopravného lietadla, a to aj v odľahlých miestach;

2.  zdôrazňuje, že tento systém by mal zostať účinný dokonca aj v prípade výpadku obyčajného elektrického prúdu na palube a nemal by sa dať nijako vypnúť počas letu;

3.  domnieva sa, že rozvoj tohto systému by sa mal zabezpečiť prostredníctvom úzkej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami (napr. priemyslom, leteckými spoločnosťami, poskytovateľmi leteckých navigačných služieb, bezpečnostnými a záchrannými službami, orgánmi bezpečnostného vyšetrovania a medzinárodnými organizáciami);

4.  konštatuje, že technológia ADS-B podporovaná satelitom, ktorá sa zakladá na komunikácii medzi lietadlom a satelitmi, je jednou zo sľubných možností na vytvorenie celosvetového monitorovacieho systému ATM;

5.  zdôrazňuje, že pri uplatňovaní technológie ADS-B je nevyhnutné brať do úvahy potreby všetkých používateľov vzdušného priestoru a zabezpečiť interoperabilitu medzi alternatívnymi technológiami, aby sa predchádzalo narúšaniu bezpečnosti;

6.  konštatuje, že vývoj technológie ADS-B podporovanej satelitom bude potrebovať pridelenie vhodného rádiového frekvenčného pásma, aby sa zabránilo rušeniu;

7.  vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúcu Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu (WRC-15), ktorá sa uskutoční v novembri 2015 v Ženeve, podnikla potrebné kroky týkajúce sa pridelenia rádiového frekvenčného pásma potrebného na podporu budúceho rozvoja satelitného systému celosvetového sledovania letov;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 01/2014 z 5. mája 2014, s. 1, „Referenčné údaje“.
(2) Dokument Komisie RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 a jeho príloha.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia