Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0225/2015

Внесени текстове :

A8-0225/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0393

Приети текстове
PDF 471kWORD 92k
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел
Решенията за оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2) Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0367),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0037/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 февруари 2015 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 23 септември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0225/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 99.
(2) OВ C 140, 28.4.2015 г., стр. 47.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на публичния сектор
P8_TC1-COD(2014)0185

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2015/2240.)

Правна информация - Политика за поверителност