Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0225/2015

Indgivne tekster :

A8-0225/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0393

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 87k
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles
Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. november 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0367),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0037/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 12. februar 2015 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. september 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0225/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 99.
(2) EUT C 140 af 28.4.2015, s. 47.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/... om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor
P8_TC1-COD(2014)0185

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/2240.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik