Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0185(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0225/2015

Esitatud tekstid :

A8-0225/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0393

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 69k
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel
Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 11. novembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend) (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0367),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0037/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. oktoobri 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 12. veebruari 2015. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 23. septembri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0225/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 12, 15.1.2015, lk 99.
(2) ELT C 140, 28.4.2015, lk 47.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/..., millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) kui avaliku sektori ajakohastamise vahend
P8_TC1-COD(2014)0185

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2015/2240) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika