Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0185(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0225/2015

Ingediende teksten :

A8-0225/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0393

Aangenomen teksten
PDF 310kWORD 89k
Woensdag 11 november 2015 - Brussel
Interoperabiliteitsoplossingen als middel om de overheidssector te moderniseren ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa – Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0367),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0037/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 februari 2015(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 23 september 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0225/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 12 van 15.1.2015, blz. 99.
(2) PB C 140 van 28.4.2015, blz. 47.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 november 2015 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen en gemeenschappelijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2‑programma) als middel om de overheidssector te moderniseren
P8_TC1-COD(2014)0185

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2015/2240.)

Juridische mededeling - Privacybeleid