Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0185(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0225/2015

Teksty złożone :

A8-0225/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0393

Teksty przyjęte
PDF 400kWORD 88k
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela
Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) - Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0367),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0037/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2015 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 23 września 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0225/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 12 z 15.1.2015, s. 99.
(2) Dz.U. C 140 z 28.4.2015, s. 47.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2015 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego
P8_TC1-COD(2014)0185

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2015/2240.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności