Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1146/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0394

Vedtagne tekster
PDF 255kWORD 76k
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles
Den fremtidige luftfartspakke
P8_TA(2015)0394RC-B8-1146/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om luftfart (2015/2933(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. april 2007(1) om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde,

–  der henviser til direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter,

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2011 om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten(2),

–  der henviser til sin beslutning af 2. juli 2013 om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer(3),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning)(4),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandling den 12. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester(5),

–  der henviser til sin beslutning af 29. oktober 2015 om allokering på verdensradiokonferencen 2015, der skal afholdes i Genève den 2.-27. november 2015 (WRC-15), af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af satellitbaseret teknologi med henblik på etablering af verdensomspændende flysporingssystemer(6),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 90, artikel 100, stk. 2, og artikel 218,

–  der henviser til Kommissionens kommende lovgivningsmæssige "luftfartspakke",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og stk. 4,

A.  der henviser til, at luftfartssektorens økonomi i Europa i 2012 direkte understøttede 2,6 millioner arbejdspladser og bidrog med mere end 2,4 % til EU’s BNP;

B.  der henviser til, at antallet af passagerer, der rejste med fly i EU i 2014, udgjorde 849,4 mio., hvilket er en stigning på 4,4 % i forhold til 2013 og på 16,9 % i forhold til 2009;

C.  der henviser til, at europæiske luftfartsselskaber siden 2012 har gennemført og planlagt nedskæringer af mere end 20 000 arbejdspladser;

D.  der henviser til, at EU- luftfartsselskaber opererer i et hurtigt skiftende og stadig mere konkurrencepræget miljø på både interne og eksterne markeder;

E.  der henviser til, at Organisationen for International Civil Luftart (ICAO), EU og dets medlemsstater skal forbedre forskellige retlige og finansielle bestemmelser, såsom f.eks. emissionshandelssystemet inden for EU, udvidede passagerrettigheder, afgifter og nationale skatter, støjreduktion ved lufthavne og begrænsning af driftstimer;

F.  der henviser til, at lufttransport spiller en rolle for klimaændring, idet den tegner sig for omkring 13 % af EU's CO2-emissioner fra transport, samt for andre emissioner såsom NOx;

G.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en luftfartspakke inden udgangen af 2015, som har til formål at identificere og imødegå de udfordringer, som EU’s luftfartssektor står over for;

Forbedring af luftfartsindustriens konkurrenceevne

1.  mener, at luftfartspakken bør sætte et hårdt tiltrængt skub i en mere bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri, styrke de europæiske luftfartsselskaber, lufthavne og luftfartsindustrien, sikre lige vilkår på det globale marked og fastlægge en langsigtet strategi for Europas luftfartssektor;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til og medtage de grundlæggende punkter fra Europa-Parlamentets holdninger ved førstebehandling om det fælles europæiske luftrum 2+ (SES 2+) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og fra dets beslutning af 2. juli 2013 om EU’s luftfartspolitik over for tredjelande ved udarbejdelsen af luftfartspakken;

3.  understreger, at luftfartsindustrien er en vigtig bidragyder til vækst og beskæftigelse i EU og er tæt knyttet til konkurrenceevnen i EU’s luftfartssektor (f.eks. positiv eksportbalance, renere teknologier for europæiske fly, implementeringen af SESAR, SES, vedligeholdelseskæden), genererer en omsætning på omkring 100 mia. EUR om året og opretholder ca. 500 000 direkte arbejdspladser; efterlyser derfor proaktive politikker med sigte på at støtte og udvikle luftfartsindustrien;

4.  understreger, at innovation er en forudsætning for en konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri; anbefaler derfor, at Kommissionen tager hensyn til og støtter innovation inden for lufttrafikstyring (automatiseret flyvekontrol (ATC), direkte ruteføring), fjernstyrede flysystemer (RPAS'er), alternative brændstofløsninger, fly- og motordesign (større effektivitet, mindre støj) – sikkerhed i lufthavne (løsninger uden berøring, "one-stop security") digitalisering og multimodale løsninger (elektroniske groundhandlingydelser); anbefaler endvidere, at den støtter globale miljøløsninger, såsom en global markedsbaseret foranstaltning til at begrænse CO2-emissionerne fra international luftfart og tilnærme de regionale ordninger som f.eks. emissionshandelssystemet (ETS) inden for luftfart med det formål at samle dem i en global ordning, mere miljøvenlige lufthavne og nye forretningsmodeller (som f.eks. Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA's) "New Distribution Capability" (NDC), self-connection eller integrerede billetsystemer);

5.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at begynde at fjerne EU’s og de nationale byrder fra de europæiske luftfartsselskaber med henblik på at styrke konkurrenceevnen i den europæiske luftfartssektor;

6.  påpeger tabet af konkurrenceevne for EU's luftfartselskaber og lufthavne i forhold til tredjelandes støttemodtagende luftfartselskaber og lufthavne; ønsker i denne forbindelse en proaktiv politik for at sikre lige vilkår for ejerskab, og tilskynder kraftigt medlemsstaterne til at forbedre deres nationale infrastruktur for at gøre det muligt for deres luftfartsselskaber at konkurrere på gunstigere vilkår;

7.  beklager, at forordning (EF) nr. 868/2004 om beskyttelse mod illoyal priskonkurrence inden for lufttransport har vist sig at være utilstrækkelig og ineffektiv, hvad angår anvendelsesområde; anmoder Kommissionen om senest inden udgangen af november 2015 at foretage en analyse af årsagerne til den manglende gennemførelse; opfordrer Kommissionen til at revidere forordning (EF) nr. 868/2004 med henblik på at sikre fair konkurrence i EU's eksterne luftfartsforbindelser og styrke EU's luftfartsindustris konkurrencedygtige position, forhindre illoyal konkurrence mere effektivt, sikre gensidigheden og afskaffe urimelig praksis, herunder subsidier og statsstøtte, der ydes til luftfartsselskaber fra visse tredjelande, og som forvrider markedet; understreger, at formålet bør være at forbedre den politiske strategi på europæisk plan for at løse denne konflikt, hovedsagelig baseret på anvendelsen af en gennemsigtig og klausul om "loyal konkurrence"; opfordrer også Kommissionen til at tage fat på begrebet "effektiv kontrol" over luftfartselskaber;

8.  bemærker, at europæiske lufthavne står over for et betydeligt konkurrencepres – fra både luftfartsselskaber og konkurrerende lufthavne; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at tage disse forhold i betragtning ved gennemførelse af direktivet om lufthavnsafgifter og til at tilbyde fordele til alle interessehavere og passagerer;

9.  opfordrer til en større indsats i Rådet for at godkende forslaget til forordningen om slots for at forbedre lufthavnenes ydeevne og give mulighed for en velfungerende lufttransport i Europa, idet det forventes, at lufttrafikken ville blive fordoblet inden 2030;

10.  understreger betydningen af små og regionale lufthavne i Unionen for de regionale tilslutningsmuligheder; opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at forelægge en langsigtet strategisk EU-plan for at tage fat på udfordringerne og mulighederne for de regionale lufthavne i EU, herunder reglerne om statsstøtte til transportinfrastruktur, da deres rolle med hensyn til at sikre samhørigheden mellem EU's regioner bør fremmes og blive en af søjlerne i EU’s vækst- og beskæftigelsesstrategi;

Den internationale dimension

11.  understreger, at forhandlingen om omfattende luftfartsaftaler med EU's vigtigste handelspartnere bør være et strategisk mål, og at sådanne forhandlinger bør indledes eller fremskyndes; opfordrer indtrængende Kommissionen til at snarest muligt at indhente mandater fra medlemsstaterne, idet landene i Golfstaternes samarbejdsråd prioriteres, med henblik på at sikre lige vilkår for europæiske luftfartsselskaber og lufthavne, sikre gensidigheden og medtage en effektiv klausul om fair konkurrence; insisterer på, at for at gøre disse omfattende luftfartsaftaler effektive i praksis skal de indeholde en beskyttelsesklausul, der definerer en strafbar handling og fastsætter de retlige konsekvenser af overtrædelse;

12.  bemærker, at sektoren for lufttransport ikke er reguleret på verdensplan, da den endnu ikke er omfattet af WTO; understreger betydningen af internationalt vedtagne regler inden for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) for at reducere luftfartens emissioner og virkningerne for klimaet; anerkender, at ICAO har forpligtet sig til at udvikle en global markedsbaseret mekanisme;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum gennem vedtagelsen af SES2+-pakken, da den nuværende opsplitning af det europæiske luftrum er en stor belastning for de europæiske luftfartsselskaber;

14.  forventer, at luftfartspakken tager fat på og sikrer fuld integration af lufthavne i det europæiske transportnet; minder om, at luftfartspakken skal være i overensstemmelse med den nuværende og fremtidige lovgivning om passagerrettigheder, idet det indtrængende opfordrer Rådet til at forelægge sin holdning, eftersom både passagerer og luftfartsselskaber længes efter at få klarhed om reglerne;

Den sociale dagsorden i luftfartssektoren

15.  understreger, at visse arbejdsvilkår i luftfartssektoren kan påvirke flysikkerheden; anbefaler, at GD MOVE og GD EMPL arbejder sammen, og at luftfartspakken omfatter sociale bestemmelser og indeholder de nødvendige garantier, som blev drøftet på konferencen på højt plan "en social dagsorden for transport", der blev afholdt den 4. juni 2015 af Kommissionen;

16.  anmoder om en styrkelse og harmonisering af sikkerhedskæden ved at tiltrække og fastholde en velkvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke;

17.  understreger, at luftfartsindustrien anerkendes som en voksende sektor, der har tiltrukket og leveret højt kvalificerede og motiverede fagfolk, og at EU's nuværende lovbestemmelser om beskæftigelse og arbejdsvilkår, standarder og praksis, herunder kollektive forhandlinger, bør bibeholdes, for at den skal kunne fortsætte denne tendens;

18.  anbefaler at definere begrebet "hovedforretningssted", således at en driftslicens udstedes af en stat, hvis omfanget af lufttransport i denne er omfattende, og også i forbindelse med koordineringen af de sociale sikringsordninger og arbejdsmarkedslovgivninger, samtidig med at definitionen af "hjemmebase" tilpasses i henhold til forordning (EU) nr. 83/2014 og forordning (EU) nr. 465/2012; understreger nødvendigheden af at afkorte overgangsperioden og skabe klarhed over situationen for flybesætninger, som har flere hjemmebaser;

19.  bemærker udfordringerne med gennemførelsen af direktivet om vikararbejde (2008/104/EF) og anbefaler, at Kommissionen undersøger dets nuværende anvendelse i sektoren og på dette grundlag træffer afgørelse om, hvordan disse udfordringer kan imødegås;

20.  er bekymret over stigningen i socialt problematiske former for forretningspraksis som f.eks. "bekvemmelighedsflag" og i anvendelsen af atypiske former for beskæftigelse såsom proformaselvstændige, pay-to-fly-ordninger og ansættelser uden et fast timetal, som potentielt kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser; mener, at de sociale standarder må opretholdes inden for alle luftfartsaktiviteter;

Sikring af et højt sikkerhedsniveau i EU’s luftrum

21.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af SESAR-programmet, der kræver et tæt samarbejde mellem og en finansiel forpligtelse fra Kommissionen, luftfartstjenesteudøvere, luftfartsselskaber og lufthavne; opfordrer derfor til en samlet systemtilgang i alle luftfartsområder vedrørende alle faser af en flyvning, der begynder på jorden, og indbefatter en større rolle for EASA inden for SES-SESAR-miljøet inden for et EU-EASA-system for sikkerhed, miljø og resultater; opfordrer Kommissionen til at sikre gennemførelse af det oprindelige budget for Connecting Europe-faciliteten (CEF), som var berørt af oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);

22.  glæder sig over planerne om at øge EASA's ansvar og forventer derfor, at den ændrede grundforordning (EF) nr. 216/2008 sikrer etableringen af et omfattende sikkerhedsstyringssystem og overdrager EASA de sikkerhedsmæssige aspekter af EU's sikkerhedsforanstaltninger og kommercielle rumfart og fjernstyrede flysystemer; opfordrer Kommissionen til at give EASA status som en fælles luftfartsmyndighed i Europa i overensstemmelse med de mange forskellige ansvarsområder, som skal tildeles af lovgiveren;

23.  opfordrer Kommissionen til at bevare en stærk repræsentation i alle otte sæder, der repræsenterer EU-medlemsstaterne i ICAO’s råd, snarest muligt at styrke EASA's rolle på den internationale scene og til at sikre dets officielle anerkendelse inden for ICAO med henblik på at fastlægge en fælles EU-holdning, der skal sikre et højere sikkerhedsniveau for EU’s borgere på verdensplan, samtidig med at EU’s luftfartsindustris konkurrenceevne og eksport sikres;

24.  opfordrer Kommissionen til at fjerne de lovgivningsmæssige hindringer for satellitbaseret flyvekontrol med henblik på at muliggøre livsvigtige tjenester for EU-borgere, og opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion til at foretage den nødvendige frekvenstildeling, idet ICAO har identificeret satellitbaseret ADS-B som en teknologi, der kan bistå flysporing, også til lufttrafikstyring (ATM) uden for de tættest befolkede områder, hvor andre former for landbaserede ATM-overvågningsteknologier er begrænsede; understreger, at der ved implementeringen af ADS-B skal tages hensyn til behovene blandt alle brugere af luftrummet, og at der skal sikres interoperabilitet mellem alternative teknologier for at undgå overtrædelse af sikkerhedskravene; understreger, at dette kunne hjælpe regeringer, luftfartstjenesteudøvere og luftfartsselskaber i Europa og resten af verden med at øge lufttrafikstyringens effektivitet og kapacitet og dermed reducere luftfartens emissioner og væsentligt øge luftfartssikkerheden, samtidig med at det europæiske luftrum tildeles et yderligere kontrolniveau, der kan supplere det nuværende niveau;

25.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre helbredskontrollen af piloter og sikkerhedsprocedurer, indgangs- og udgangsprocedurer i forbindelse med cockpitdøre, idet man følger risikovurderingen i rapporten fra EASA's Task Force;

26.  slår til lyd for en tilgang med "risikobaseret sikkerhed" for passager- og godstransport i stedet for de nuværende reaktionsbaserede foranstaltninger og for en rimelig og afbalanceret tilgang i forhold til det følsomme spørgsmål om luftfartssikkerhed, der på den ene side opfylder medlemsstaternes behov og forventninger og på den anden side begrænser utilfredshed hos passagerer i lufthavne, og som styrker det system, der er etableret af udvalget for luftfartssikkerhed (AVSEC) og ekspertgruppen vedrørende luftfartssikkerhed (SAGAS); opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til i lyset af de positive erfaringer i andre regioner at foretage en feasibilityundersøgelse af gennemførelsen af et system til forudgående kontrol og et "Global Entry-system" i Europa;

27.  opfordrer budgetmyndighederne til at opretholde et konkurrencedygtigt budget for EASA, idet der tages højde for disse nye ansvarsområder, for at have fleksible og effektive værktøjer til rådighed for EU’s fremstillingsvirksomheder og luftfartsselskaber, således at de kan konkurrere på verdensplan, idet det bemærkes, at industrien tegner sig for 70 % af EASA's budget;

28.  bemærker, at et antal lovgivningsdossierer venter på behandling i Rådet, og opfordrer derfor Kommissionen til at finde en løsning for at komme ud af den nuværende stilstand;

29.  opfordrer Kommissionen til at behandle de ovennævnte spørgsmål i sin lovgivningsmæssige luftfartspakke, der skal gennemføres inden udgangen af 2015;

o
o   o

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 658.
(2) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 5.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0290.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0220.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0221.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0392.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik