Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1146/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2015 - 16.2
CRE 11/11/2015 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0394

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 497kWORD 102k
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες
Η μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές
P8_TA(2015)0394RC-B8-1146/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αεροπορία (2015/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007(1) σχετικά με τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/12/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)(4),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 2 έως 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων(6),

–  έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 90, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη υποστήριξε άμεσα 2,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνέβαλε στο ΑΕγχΠ της ΕΕ με ποσοστό άνω του 2,4%·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο αριθμός των επιβατών που ταξίδευσαν αεροπορικώς στην ΕΕ ανήλθε σε 849,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% σε σύγκριση προς το 2013 και κατά 16,9% σε σύγκριση προς το 2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν και έχουν προγραμματίσει να περικόψουν άνω των 20 000 θέσεων εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ λειτουργούν εντός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές και διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο στις εγχώριες όσο και στις εξωτερικές αγορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και τα κράτη μέλη της οφείλουν να βελτιώσουν διάφορες νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, όπως το ενδοενωσιακό ΣΕΔΕ, τα εκτεταμένα δικαιώματα των επιβατών, τους εθνικούς φόρους, τη μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια και τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αερομεταφορές παίζουν ρόλο στην κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% των εκπομπών CO2 της ΕΕ, αλλά ευθύνονται και για άλλες εκπομπές, όπως των NOx·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές έως το τέλος του 2015, η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ και να επιληφθεί αυτών·

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αεροπορίας

1.  θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να παράσχει την τόσο αναγκαία ώθηση για έναν πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών, να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, τους αερολιμένες και την αεροναυτική βιομηχανία, να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και να εξαγγείλει μια μακρόπνοη στρατηγική για τον ευρωπαϊκό κλάδο των αεροπορικών μεταφορών·

2.  καλεί την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να λάβει υπόψη και να περιλάβει σε αυτήν τα θεμελιώδη σημεία των θέσεων του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ (SES2+) και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας,(EASA) και από το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ·

3.  τονίζει ότι η αεροναυτική βιομηχανία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (π.χ. θετικό ισοζύγιο εξαγωγών, καθαρότερες τεχνολογίες για ευρωπαϊκά αεροσκάφη, εγκατάσταση του SESAR, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, αλυσίδα συντήρησης) παράγοντας κύκλο εργασιών περίπου 100 δισεκατομμυρίων EUR κατ’ έτος και συντηρώντας περίπου 500 000 άμεσες θέσεις εργασίας· ζητεί συνεπώς να εκπονηθούν προορατικές πολιτικές με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη της αεροναυτικής βιομηχανίας·

4.  υπογραμμίζει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό κλάδο αεροπορικών μεταφορών· συνιστά, επομένως, στην Επιτροπή να λάβει υπόψη και να στηρίξει την καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (αυτοματοποιημένος έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας (ATC), ελεύθερη δρομολόγηση), τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS), εναλλακτικές λύσεις για καύσιμα, σχεδιασμός αεροσκαφών και κινητήρων (μεγαλύτερη αποδοτικότητα, λιγότερος θόρυβος), ασφάλεια των αεροδρομίων (touchless λύσεις, ενιαία ασφάλεια (one stop security)) ψηφιοποίηση και πολυτροπικές λύσεις (παροχή υπηρεσιών εδάφους μέσω υπολογιστή)· συνιστά ακόμη να στηρίξει η Επιτροπή περιβαλλοντικές λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως είναι ένα παγκόσμιο μέτρο με βάση την αγορά για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή αεροπορία, και να ευθυγραμμίσει τα σε περιφερειακή κλίμακα συστήματα, όπως είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) από τις αεροπορικές μεταφορές με στόχο τη συγχώνευσή τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα, την οικολογική λειτουργία των αερολιμένων και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα (όπως New Distribution Capability (νέα ικανότητα κατανομής) της IATA, υπηρεσίες self-connection ή ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων)·

5.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αίρει τις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο επιβαρύνσεις των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των αεροπορικών μεταφορών·

6.  υπογραμμίζει την απώλεια ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων της ΕΕ σε σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες τρίτων χωρών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια προορατική πολιτική για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την κυριότητα, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εθνικές υποδομές τους με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες τους να ανταγωνίζονται με ευνοϊκότερους όρους·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 σχετικά με την προστασία από αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και αναποτελεσματικός όσον αφορά την εμβέλεια· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των αιτίων της μη εφαρμογής το αργότερο έως τον Νοέμβριο 2015· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά· τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιωθεί η πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λυθεί γρήγορα αυτή η αντιπαράθεση, με βάση κυρίως την εφαρμογή μιας διαφανούς ρήτρας «θεμιτού ανταγωνισμού»· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει την έννοια του «αποτελεσματικού ελέγχου» των αεροπορικών εταιρειών·

8.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις – τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστικούς αερολιμένες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη και να παράσχει οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τους επιβάτες·

9.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες εντός του Συμβουλίου για να εγκριθεί η πρόταση κανονισμού για τις χρονοθυρίδες με σκοπό να βελτιωθεί η επίδοση των αερολιμένων και να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αναμένεται διπλασιασμός της κυκλοφορίας έως το 2030·

10.  τονίζει τη σημασία των μικρών και περιφερειακών αερολιμένων εντός της Ένωσης για τη διασύνδεση των περιφερειών· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν μακρόπνοο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για την εξέταση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων των περιφερειακών αερολιμένων εντός του πλαισίου της ΕΕ, περιλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τις υποδομές μεταφορών, καθόσον ο ρόλος τους στην εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ περιφερειών της ΕΕ θα πρέπει να προωθείται και να καταστεί ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση·

Διεθνής διάσταση

11.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνολικών συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο και ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν ή να επιταχυνθούν τέτοιες διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να της αναθέσουν συνολικές εντολές το συντομότερο δυνατόν, δίνοντας προτεραιότητα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες, να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα και να περιλάβει ουσιαστική ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού· επιμένει ότι για να καταστούν αποτελεσματικές στην πράξη αυτές οι συνολικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια ρήτρα διασφάλισης που θα καθορίζει μια παράβαση και τις νομικές συνέπειές της·

12.  σημειώνει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών δεν διέπεται από ρυθμιστικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς δεν αποτελεί θέμα του ΠΟΕ· τονίζει τη σπουδαιότητα παγκοσμίως αποδεκτών κανονισμών στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για να μειωθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές και ο αντίκτυπος στο κλίμα· αναγνωρίζει ότι η ΔΟΠΑ έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της έγκρισης της δέσμης SES2+, καθώς ο υφιστάμενος κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες·

14.  αναμένει ότι η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές θα εξετάσει και θα εξασφαλίσει την πλήρη ένταξη των αερολιμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· υπενθυμίζει την ανάγκη η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να είναι συνεπής προς την ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, παροτρύνει δε το Συμβούλιο να υποβάλει τη θέση του, διότι τόσο οι επιβάτες όσο και οι αερομεταφορείς επιθυμούν σαφήνεια όσον αφορά τους κανόνες·

Κοινωνική ατζέντα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

15.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένες συνθήκες εργασίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της πτήσης· συνιστά στην ΓΔ MOVE και στην ΓΔ EMPL να εργάζονται από κοινού και η δέσμη μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές να περιλαμβάνει κοινωνικές διατάξεις και να παρέχει τα απαιτούμενα εχέγγυα, όπως συζητήθηκε κατά την υψηλού επιπέδου διάσκεψη με θέμα «μια κοινωνική ατζέντα για τις μεταφορές», η οποία διεξήχθη στις 4 Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή·

16.  ζητεί την ενίσχυση και εναρμόνιση της αλυσίδας ασφαλείας χάρις στην προσέλκυση και τη διατήρηση ειδικευμένου, ιδιαίτερα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού·

17.  τονίζει ότι ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών έχει αναγνωριστεί ως ένας αναπτυσσόμενος τομέας που έχει προσελκύσει και παράσχει ιδιαίτερα εξειδικευμένους και πρόθυμους επαγγελματίες, και ότι για να συνεχιστεί αυτή η τάση, θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, τα πρότυπα και τις πρακτικές, περιλαμβανομένων των πρακτικών συλλογικών διαπραγματεύσεων·

18.  συνιστά να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια του «κύριου τόπου επιχείρησης», ώστε η άδεια λειτουργίας να χορηγείται από ένα κράτος εάν ο όγκος των αεροπορικών μεταφορών στο κράτος αυτό είναι σημαντικός και επίσης συνιστά, στο πλαίσιο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός της «έδρας βάσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 83/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012· τονίζει ότι πρέπει να συντομευτεί η μεταβατική περίοδος και να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των πληρωμάτων αεροσκαφών που έχουν πολλαπλές έδρες βάσης·

19.  σημειώνει τις προκλήσεις στην εκτέλεση της οδηγίας σχετικά με την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (2008/104/ΕΚ) και συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή την επί του παρόντος εφαρμογή της στον τομέα και να αποφασίσει στη βάση αυτή πώς θα αντιμετωπίσει τις εν λόγω προκλήσεις·

20.  ανησυχεί για την αύξηση των κοινωνικά προβληματικών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως είναι οι «σημαίες ευκαιρίας», της χρήσης ιδιότυπων μορφών απασχόλησης, όπως είναι η ψευδής αυταπασχόληση, τα συστήματα pay-to-fly και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, που μπορεί να έχουν εν δυνάμει επιπτώσεις στην ασφάλεια, είναι της άποψης ότι τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες·

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας στον εναέριο χώρο της ΕΕ

21.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος SESAR το οποίο απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των αερομεταφορέων και των αερολιμένων, αλλά και την ανάληψη οικονομικής δέσμευσης από αυτούς τους παράγοντες· ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική προσέγγιση του συστήματος σε όλους τους τομείς της αεροπορίας που να καλύπτει όλες τις φάσεις της πτήσης ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εδάφους, με ενδυνάμωση του ρόλου του EASA εντός του περιβάλλοντος SES-SESAR ενός συστήματος ΕΕ-EASA που διέπει την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον και τις επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του αρχικού προϋπολογισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), ο οποίος επλήγη από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

22.  επιδοκιμάζει την πρόθεση να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του EASA και ως εκ τούτου αναμένει ότι ο τροποποιημένος βασικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θα εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός περιεκτικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και θα αναθέσει στον EASA τις πτυχές της ασφάλειας των μέτρων προστασίας της ΕΕ και των εμπορικών διαστημικών μεταφορών και των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει στον EASA το καθεστώς της ενιαίας αρχής αεροπορίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που πρόκειται να ανατεθούν από τον νομοθέτη·

23.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ισχυρή εκπροσώπηση και στις οκτώ έδρες με τις οποίες εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ΔΟΠΑ, να ενισχύσει το συντομότερο δυνατόν τον ρόλο του EASA στη διεθνή σκηνή και να εξασφαλίσει την επίσημη αναγνώρισή του εντός της ΔΟΠΑ, προκειμένου να καθιερωθεί ομόφωνη στάση της ΕΕ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ ανά τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο δορυφορικό σύστημα επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας για να επιτραπούν, υπέρ των πολιτών της ΕΕ, υπηρεσίες που θα σώζουν ζωές, και ζητεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών να προβεί στην αναγκαία κατανομή ραδιοφάσματος, καθόσον η ΔΟΠΑ έχει προσδιορίσει τη δορυφορική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – εκπομπή (ADS-B) ως την τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την ιχνηλάτηση πτήσεων, και για τους σκοπούς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), έξω από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άλλες μορφές επίγειων τεχνολογιών επιτήρησης ATM είναι περιορισμένες· τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της ADS-B πρέπει να εξετάζονται οι ανάγκες όλων των χρηστών του εναερίου χώρου και πρέπει να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών για να αποφεύγονται παραβιάσεις στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας· τονίζει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τις αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, και να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της αεροπορίας, παρέχοντας ταυτόχρονα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο άλλη μια στιβάδα επιτήρησης που θα μπορούσε να αυξήσει τη σημερινή·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ιατρικής αξιολόγησης των χειριστών και της ασφάλειας, των διαδικασιών εισόδου και εξόδου σε σχέση με τις πόρτες του θαλάμου διακυβέρνησης, σε συνέχεια της αξιολόγησης κινδύνου που περιέχεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας της EASA·

26.  ζητεί να υιοθετηθεί μια προσέγγιση για την προστασία βάσει ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές αντί της κατά περίσταση λήψης μέτρων, και μια δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση στο λεπτό θέμα της ασφάλειας της αεροπορίας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κρατών μελών αφενός, και θα περιορίζει τη δυσάρεστη εμπειρία των επιβατών στους αερολιμένες αφετέρου, και η οποία θα ενισχύει την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών (AVSEC) και τη συμβουλευτική ομάδα ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το σύστημα ασφάλειας (SAGAS)· προτρέπει την Επιτροπή συνεπώς, με γνώμονα τις επιτυχείς εμπειρίες σε άλλες περιοχές, να διενεργήσει μια μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος προκαταρκτικού ελέγχου και «Παγκόσμιας Εισόδου» στην Ευρώπη·

27.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διατηρήσουν έναν ανταγωνιστικό προϋπολογισμό για τον EASA, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω νέες αρμοδιότητες, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες και οι κατασκευαστές της ΕΕ να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η βιομηχανία καλύπτει το 70% του προϋπολογισμού του EASA·

28.  σημειώνει ότι διάφοροι νομοθετικοί φάκελοι για την αεροπορία εκκρεμούν στο Συμβούλιο, και συνεπώς ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει λύση για να προχωρήσουν οι τρέχουσες διαδικασίες·

29.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα ζητήματα στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις αερομεταφορές η οποία πρόκειται να υποβληθεί έως το τέλος του 2015·

o
o   o

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ. 658.
(2) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 5.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0290.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0220.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0221.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0392.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου