Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2035(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0286/2015

Внесени текстове :

A8-0286/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 16
CRE 27/10/2015 - 16

Гласувания :

PV 11/11/2015 - 16.3
CRE 11/11/2015 - 16.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0395

Приети текстове
PDF 630kWORD 153k
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел
Реформа на избирателното право в ЕС
P8_TA(2015)0395A8-0286/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз (2015/2035(INL))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори („Акт за избирането на членове на ЕП“), приложен към Решението на Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменено(1), и по‑специално член 14 от него,

—  като взе предвид Договорите и по-специално членове 9 и 10, член 14, параграф 2 и член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 22, член 223, параграф 1 и член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 2 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно избирателната процедура на Европейския парламент, и по-специално своята резолюция от 15 юли 1998 г. относно проект на изборна процедура, включваща общи принципи за избиране на членове на Европейския парламент(2), резолюцията си от 22 ноември 2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г.(3) и резолюцията си от 4 юли 2013 г. относно подобряване на практическите условия на провеждане на изборите за Европейски парламент през 2014 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно състава на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.(5),

—  като взе предвид Препоръка 2013/142/ЕС на Комисията от 12 март 2013 г. относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент(6),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 май 2015 г., озаглавено „Доклад относно изборите за Европейски парламент през 2014 година“ (COM(2015)0206),

—  като взе предвид Оценката на европейската добавена стойност относно реформата на избирателното право на Европейския съюз(7),

—  като взе предвид Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(8),

—  като взе предвид Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани(9),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации(10), и по-специално членове 13, 21 и 31 от него,

—  като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и по-специално членове 11, 23 и 39 от нея,

—  като взе предвид членове 45 и 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8‑0286/2015),

А.  като има предвид, че член 223 от ДФЕС дава на Европейския парламент право да започне по собствена инициатива реформа на своята избирателна процедура с цел създаване на уеднаквена процедура, която да се прилага в целия Съюз, или процедура, която да се основава на принципи, общи за всички държави членки, както и да даде одобрението си за провеждането ѝ;

Б.  като има предвид, че реформата на избирателната процедура на Европейския парламент следва да има за цел да подобри демократичното и транснационалното измерение на изборите за Европейски парламент и на демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в Съюза, да укрепи понятието за гражданство на Съюза, да подобри функционирането на Европейския парламент и управлението на Съюза, да направи работата на Европейския парламент по-легитимна, да укрепи принципите на равенство и равни възможности, да повиши ефективността на системата за провеждане на избори за Европейски парламент и да доближи членовете на Европейския парламент до техните избирателите, по-специално до най-младите сред тях;

В.  като има предвид, че при извършването на реформата на избирателната процедура трябва да се спазват принципите на субсидиарност и на пропорционалност и не следва да се правят самоцелни опити за уеднаквяване на правилата;

Г.  като има предвид, че възможността за създаване на единна избирателна процедура въз основа на всеобщо пряко избирателно право е заложена в Договорите от 1957 г. насам;

Д.  като има предвид, че постоянно намаляващата избирателна активност на изборите за Европейски парламент, по-специално сред най-младите гласоподаватели, и липсата на интерес сред избирателите относно европейските въпроси представлява заплаха за бъдещето на Европа, и като има предвид, че поради това са необходими идеи, които да спомогнат за съживяване на европейската демокрация;

Е.  като има предвид, че едно истинско хармонизиране на процедурата за избори за Европейски парламент във всички държави членки би могло по-добре да насърчи правото на всички граждани на Съюза да участват на равно основание в демократичния живот на Съюза, като същевременно се укрепи политическото измерение на европейската интеграция;

Ж.  като има предвид, че правомощията на Европейския парламент постепенно се увеличават от първите преки избори през 1979 г., и като има предвид, че сега Европейският парламент има равен статут като съзаконодател със Съвета в по-голямата част от областите на политиката на Съюза, най-вече вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон;

З.  като има предвид, че Договорът от Лисабон промени мандата на членовете на Европейския парламент, като ги направи преки представители на гражданите на Съюза(11) вместо „представители на народите на държавите, обединени в Общността“(12);

И.  като има предвид, че единствената реформа на Акта за избирането на членове на ЕП е извършена през 2002 г. в резултат на приемането на Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета(13), според което от държавите членки се изисква да провеждат изборите въз основа на пропорционално представителство, като се използва система на листите или система с един прехвърляем глас и се премахва двойният мандат на членовете на Европейския парламент; като има предвид освен това, че на държавите членки беше изрично предоставено правото да установяват избирателни райони на национално равнище и да въвеждат национални прагове, които да не надвишават 5% от подадените гласове;

Й.  като има предвид, че все още не е постигнато всеобхватно споразумение относно истински единна избирателна процедура, макар че постепенно настъпва известно сближаване на избирателните системи inter alia в резултат на приемането на вторичното законодателство, като например Директива 93/109/ЕО на Съвета;

К.  като има предвид, че концепцията за гражданство на Съюза, официално въведена в конституционния ред с Договора от Маастрихт през 1993 г., включва правото на гражданите на ЕС да участват в изборите за Европейски парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пребивават, при същите условия, както и гражданите на тази държава(14); като има предвид, че това право бе укрепено от Хартата, която придоби правно обвързваща сила с влизането в сила на Договора от Лисабон;

Л.  като има предвид, че въпреки тези реформи европейските избори все още се уреждат предимно от националните закони, предизборните кампании все още са национални, а европейските политически партии не могат в достатъчна степен да изпълняват конституционния си мандат и да „допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза“, както се изисква в член 10, параграф 4 от ДЕС;

М.  като има предвид, че европейските политически партии са в най-добра позиция да „допринасят за формирането на европейско политическо съзнание“ и поради това следва да играят по-голяма роля в кампании за парламентарни избори, за да се подобри тяхната видимост и да се покаже връзката между гласуването за конкретна национална партия и въздействието, което то оказва върху размера на дадена европейска политическа група в Европейския парламент;

Н.  като има предвид, че процедурата за издигане на кандидати за изборите за Европейски парламент се различава значително в отделните държави членки и в отделните партии, по-специално по отношение на прозрачността и демократичните стандарти, а откритите, прозрачни и демократични процедури за подбор на кандидати са от съществено значение за изграждането на доверие в политическата система;

О.   като има предвид, че сроковете за приключване на изготвянето на кандидатските листи в навечерието на европейските избори се различават значително в отделните държави членки, като понастоящем варират от 17 дни до 83 дни, и това поставя кандидатите и гласоподавателите в Съюза в неравностойно положение по отношение на времето за провеждане на кампаниите или за размисъл върху избора за гласуване;

П.  като има предвид, че сроковете за приключване на изготвянето на избирателните списъци в навечерието на европейските избори се различават значително в отделните държави членки и това може да затрудни обмена на информация между държавите членки относно гласоподавателите (който има за цел избягване на двойното гласуване), ако не и да го направи невъзможен;

Р.  като има предвид, че създаването на съвместен избирателен район, в който кандидатските листи се оглавяват от кандидата на всяко политическо семейство за поста председател на Комисията, значително ще укрепи европейската демокрация и ще легитимира допълнително избирането на председателя на Комисията;

С.  като има предвид, че действащите европейски правила за провеждане на избори дават възможност да бъде определен незадължителен праг за европейските избори от не повече от 5% от подадените гласове, и като има предвид, че 15 държави членки са се възползвали от тази възможност и са въвели минимален праг между 3% и 5%; като има предвид, че в по-малките държави членки и в държавите членки, които са разделили избирателната си територия на избирателни райони, действителният праг е над 3%, дори когато не са налице законови прагове; като има предвид, че въвеждането на задължителни прагове е признато от конституционната традиция като законно средство за гарантиране на способността на парламентите да работят;

Т.   като има предвид, че макар член 10, параграф 2 от Акта за избирането на членове на ЕП изрично да забранява ранното публикуване на резултатите от изборите, в миналото тези резултати са били оповестявани публично; като има предвид, че един хармонизиран срок за приключване на гласуването във всички държави членки би допринесъл в голяма степен за общоевропейския характер на изборите за Европейски парламент и би намалил възможността резултатите от тях да бъдат повлияни, ако изборните резултати в някои държави членки бъдат оповестени публично преди приключването на гласуването във всички държави членки;

У.  като има предвид, че първите официални прогнози за изборните резултати следва да бъдат съобщавани едновременно във всички държави членки в последния ден от периода на изборите в 21.00 часа централноевропейско време;

Ф.  като има предвид, че определянето на общоевропейски ден на гласуване би отразило по-добре общото участие на гражданите в целия Съюз, би укрепило демокрацията на участието и би спомогнало за постигането на по-съгласувани общоевропейски избори,

Х.  като има предвид, че с Договора от Лисабон се установява нов конституционен ред, като на Европейския парламент се предоставя правото да избира председателя на Европейската комисия(15), а не просто да дава своето одобрение; като има предвид, че изборите за Европейски парламент през 2014 г. създадоха важен прецедент в това отношение и показаха, че номинирането на водещи кандидати увеличава интереса на гражданите към европейските избори;

Ц.  като има предвид, че издигането на водещи кандидати за поста председател на Европейската комисия осигурява връзка между подадените гласове на национално равнище и европейския контекст и дава възможност на гражданите на Съюза да направят информиран избор между алтернативни политически програми; като има предвид, че определянето на водещи кандидати чрез открити и прозрачни процедури укрепва демократичната легитимност и засилва отчетността;

Ч.  като има предвид, че процедурата за издигане на кандидатурите и подбор на водещи кандидати за този пост е ясен израз на европейската демокрация; като има предвид освен това, че тя следва да бъде неразделна част от предизборните кампании;

Ш.  като има предвид, че крайният срок за издигане на кандидатурите от страна на европейските политически партии следва да бъде кодифициран в Акта за избирането на членове на ЕП, и като има предвид, че водещите кандидати за поста председател на Комисията следва да бъдат кандидати в изборите за Европейски парламент;

Щ.  като има предвид, че не всички държави членки дават на своите граждани възможност да гласуват от чужбина, а сред онези, които допускат това, условията за лишаване от право на глас се различават значително; като има предвид, че предоставянето на всички граждани на Съюза, които пребивават извън Съюза, на право да участват в изборите би допринесло за равенството при изборите; като има предвид обаче, че държавите членки трябва да координират по-добре своите административни системи с цел предотвратяване на избирателите да гласуват два пъти в две различни държави членки;

АА.  като има предвид, че поне 13 държави членки не разполагат с адекватни вътрешни разпоредби, които да изключват гражданите на Съюза, които са с двойно гражданство на държави членки, да гласуват два пъти в нарушение на член 9 от Акта за избирането на членове на ЕП;

АБ.  като има предвид, че на равнището на Съюза следва да бъде създаден избирателен орган, който да действа като мрежа на органите на държавите членки, които са единични звена за контакт, тъй като той ще улесни достъпа до информация относно правилата за европейските избори, както и рационализирането на процеса и укрепването на европейския характер на тези избори; като има предвид следователно, че Комисията е призована да проучи практическите условия, необходими за създаване на такъв орган на равнището на Съюза;

АВ.  като има предвид, че минималната възраст за кандидатиране в 28-те държави членки варира между 18 и 25 години, а минималната възраст за право на гласуване — между 16 и 18 години — поради различаващите се конституционни и изборни традиции в държавите членки; като има предвид, че хармонизирането на възрастта за гласуване и на минималната възраст на кандидатите би било много желателно като средство за предоставяне на гражданите на Съюза на реално равенство в правото на глас и че то би създало възможност да се избегне дискриминацията в най-важната област на гражданството, а именно правото на участие в демократичния процес;

АГ.  като има предвид, че официалното създаване и консолидиране на политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изграждането на европейско политическо съзнание и дават изразяване на волята на гражданите на Съюза, и като има предвид, че това също така способства за процеса на постепенно сближаване на избирателните системи;

АД.  като има предвид, че системите за гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет биха могли да направят провеждането на европейските избори по-ефективно и привлекателно за гласоподавателите, при условие че се гарантират възможно най-високи стандарти за защита на личните данни;

АЕ.  като има предвид, че в повечето държави членки членовете на изпълнителната власт могат да се кандидатират в изборите за национален парламент, без да се налага да прекъсват своята институционална дейност;

АЖ.  като има предвид, че въпреки постоянния напредък от 1979 г. насам по отношение на баланса между мъжете и жените при разпределението на местата продължават да съществуват значителни различия в това отношение между държавите членки, като 10 от тях разполагат с равнище, по-ниско от 33% за по-слабо представения пол; като има предвид, че настоящият състав на Европейския парламент, в който се включват само 36,62% жени, не съответства на ценностите и целите на равенството между половете, защитавани от Хартата;

АЗ.  като има предвид, че трябва да бъде постигнато равенство между жените и мъжете като една от основните ценности на Съюза, но само много малко държави членки са включили този принцип в своите национални избирателни закони; като има предвид, че квотите по пол в процеса на вземане на политически решения и списъците с редуващи се по полов признак кандидати се доказаха като много ефективни инструменти за преодоляване на дискриминацията и на дисбаланса на половете във властта, както и за подобряването на демократичното представителство в органите за вземане на политически решения;

АИ.  като има предвид, че принципът на регресивната пропорционалност, залегнал в ДЕС, допринесе значително за общата ангажираност с европейския проект между всички държави членки,

1.  Решава да реформира своята избирателна процедура своевременно преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. С цел подобряване на демократичното и транснационалното измерение на изборите за Европейски парламент и на демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС чрез укрепване на понятието за гражданство на Съюза и на равенство при изборите, чрез насърчаване на принципа на представителната демокрация и на прякото представителство на гражданите на Съюза в Европейския парламент в съответствие с член 10 от Договора за функционирането на ЕС, чрез подобряване на функционирането на Европейския парламент и на управлението на Съюза, чрез увеличаването на легитимността и ефикасността на работата на Европейския парламент, чрез повишаване на ефективността на системата за провеждане на избори за Европейски парламент, чрез насърчаване на общата ангажираност сред гражданите от всички държави членки, чрез засилване на балансирания състав на Европейския парламент и чрез осигуряване на най-висока степен на равенство при изборите и участие на гражданите на Съюза;

2.  Предлага видимостта на европейските политически партии да бъде засилена, като се поставят имената и логото им на бюлетините, и препоръчва те да фигурират и в излъчванията на кампаниите по телевизията и радиото, върху плакатите и други материали, използвани в предизборните кампании за Европейски парламент, особено изборните програми, тъй като тези мерки ще направят европейските избори по-прозрачни и ще повишат демократичността на провеждането им благодарение на това, че гражданите ще могат ясно да свържат своя глас с въздействието, което той оказва върху политическото влияние на европейските политически партии и способността им да създадат политически групи в Европейския парламент;

3.  Същевременно счита в контекста на ангажимента на Съюза за субсидиарност, че регионалните политически партии, които се конкурират на изборите за Европейски парламент, следва да прилагат същата практика и че местните органи следва да бъдат насърчавани да използват официално признати регионални езици в този контекст;

4.  Насърчава държавите членки да улеснят участието на европейските политически партии, както и на техните водещи кандидати в предизборни кампании, особено по телевизията и в други медии;

5.  Изразява решимост да определи общ минимален срок от 12 седмици преди датата на изборите за изготвянето на кандидатски листи с цел да се увеличи равенството при изборите чрез осигуряване на кандидатите и на избирателите в целия Съюз на един и същ период преди гласуването, през който да се подготвят и да размишляват; насърчава държавите членки да обмислят начини за осигуряване на по-голямо сближаване на правилата, уреждащи избирателните кампании за европейските избори;

6.  Счита, че е изключително важно политическите партии на всички равнища да приемат демократични и прозрачни процедури за подбор на кандидатите; препоръчва националните партии да провеждат демократично гласуване за подбор на кандидатите си за изборите за Европейски парламент;

7.  Предлага въвеждането на задължителен праг, вариращ между 3% и 5%, за разпределение на местата в държавите членки, представляващи един избирателен район, и в избирателните райони, в които се използва система на листите и в които се разпределят повече от 26 места; счита, че тази мярка е важна за запазване на функционирането на Европейския парламент, тъй като чрез нея ще се избегне по-нататъшната фрагментация;

8.  Предлага изборите във всички държави членки да приключват в 21.00 часа централноевропейско време в неделята на изборите за Европейски парламент въпреки факта, че държавите членки са свободни да определят деня (дните) на изборите в рамките на периода за тяхното провеждане, тъй като по този начин ще се гарантира правилното прилагане на член 10, параграф 2 от Акта за избирането на членове на ЕП и така ще бъде намалена възможността резултатите от изборите да бъдат повлияни, ако изборните резултати в някои държави членки бъдат оповестени преди приключването на гласуването във всички държави членки; застъпва мнението, че забраната за ранно обявяване на резултатите от изборите следва да остане в сила във всички държави членки;

9.  Изразява решимост да определи общ срок от 12 седмици преди европейските избори за издигане на водещи кандидати от страна на европейските политически партии, за да могат да бъдат представени техните изборни програми, да бъдат организирани политически дебати между кандидатите и да започнат избирателни кампании в целия Съюз; счита, че процесът на издигане на водещи кандидати представлява важен аспект на предизборната кампания поради присъщата връзка между резултатите от изборите за Европейски парламент и избора на председател на Комисията съгласно определеното в Договора от Лисабон;

10.  Изразява решимост да определи общ срок от осем седмици за приключване на изготвянето на избирателните списъци и шест седмици за обмен на информация относно граждани на Съюза с двойно гражданство и граждани на Съюза, пребиваващи в друга държава членка, с единния национален орган, който отговаря за избирателните списъци;

11.  Счита, че почтеността на изборите следва да бъде засилена чрез ограничаване на разходите по кампаниите в рамките на разумна сума, която да позволява адекватно представяне на политическите партии, кандидатите и техните изборни програми;

12.  Предлага всички граждани на Съюза, включително онези, които пребивават в трета държава, да получат право да гласуват в изборите за Европейски парламент; счита, че това в крайна сметка ще даде на всички граждани на Съюза еднакво право да гласуват в европейските избори при едни и същи условия независимо от тяхното място на пребиваване или тяхното гражданство;

13.  Призовава обаче държавите членки да координират по-добре своите административни системи с цел предотвратяване на избирателите да гласуват два пъти в две различни държави членки;

14.  Насърчава държавите членки да разрешат гласуване по пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет с цел да се повиши участието и да се улесни гласуването на всички граждани, и особено за хората с намалена подвижност и за хората, които живеят и работят в държава – членка на ЕС, на която не са граждани, или в трета държава, при условие че се вземат необходимите мерки, за да се предотврати евентуална измама при гласуването чрез тези средства;

15.  Като бъдеща стъпка препоръчва на държавите членки да обмислят по какъв начин да се хармонизира минималната възраст на избирателите от 16 години с цел допълнително да се засили равенството при изборите сред гражданите на Съюза;

16.  Призовава за преглед на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия с цел адаптиране на правилата относно членовете на Комисията, кандидатиращи се за изборите за Европейски парламент, за да не се възпрепятства институционалната ефективност на Комисията по време на избори, като същевременно се избегне злоупотребата с институционални ресурси;

17.  Изразява решимост да предостави на Парламента правото да определя периода за провеждане на изборите за Европейски парламент след консултация със Съвета;

18.  Насърчава държавите членки да приемат подходяща правна уредба, която да гарантира най-високи стандарти на информационно, справедливо и обективно медийно покритие по време на предизборните кампании, особено от страна на обществените радио- и телевизионни оператори; счита това за изключително важно, за да се даде възможност на гражданите на Съюза да направят информиран избор относно конкуриращите се политически програми; признава значението на инструментите за саморегулиране, като кодекси за поведение, за постигане на тази цел;

19.  Призовава за по-строги стандарти, предназначени да гарантират свободна и ненарушена конкуренция между политическите партии, и по-конкретно по отношение на плурализма на медиите и неутралността на всички равнища на публичната администрация, за да бъде подобрен избирателният процес;

20.  Подчертава значението на по-голямо присъствие на жените в процеса на вземане на политически решения и по-добро представителство на жените в изборите за Европейски парламент; вследствие на това призовава държавите членки и институциите на ЕС да вземат всички необходими мерки, за да насърчават принципа на равенство между мъжете и жените по време на целия избирателен процес; подчертава във връзка с това значението на избирателни списъци с балансирано представителство на двата пола;

21.  Насърчава държавите членки да предприемат мерки за насърчаване на адекватно представителство на етнически, езикови и други малцинства в европейските избори;

22.  Счита, че е желателно да се създаде Европейски избирателен орган, който би могъл да бъде натоварен с централизиране на информацията относно изборите за Европейски парламент, надзор върху на провеждането на изборите и улесняване на обмена на информация между държавите членки;

23.  Изразява решимост, че постът на член на Европейския парламент следва също да бъде несъвместим с този на член на регионален парламент или асамблея със законодателни правомощия;

24.  Припомня, че въпреки препоръките на Комисията държавите членки многократно не успяха да се споразумеят за общ ден за гласуване; насърчава държавите членки да работят за постигане на споразумение по този въпрос;

25.  Представя на Съвета приложеното предложение за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(16);

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено с Решение на Съвета 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом (OВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).
(2) OВ C 292, 21.9.1998 г., стр. 66.
(3) Приети текстове, P7_TA(2012)0462.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0323.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0082.
(6) ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 29.
(7) PE 558.775 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf)
(8) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(9) ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
(10) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.
(11) Член 10, параграф 2 и член 14, параграф 2 от ДЕС.
(12) Член 189, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност.
(13) Решение № 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. за изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение 76/787/EОВС, EИО, Eвратом (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).
(14) Член 20, параграф 2 от ДФЕС.
(15) Член 17, параграф 7 от ДЕС.
(16) Измененията в приложеното предложение се основават на консолидирана версия на Правната служба на Европейския парламент въз основа на Акта за избирането на представители в Асамблеята чрез всеобщи преки избори (OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО за изменение на Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом от 25 юни 2002 г. и 23 септември 2002 г. (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1). Този текст се различава от консолидирания текст на Службата за публикации на Европейския съюз (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) в две отношения: в него е добавено тире към член 7, параграф 1 „– член на Комитета на регионите“ вследствие на член 5 от Договора от Амстердам (ОВ C 340, 10.11.1997 г.), и е налице преномериране в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за приемане на разпоредбите за изменение на Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 223, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че разпоредбите на Договора по отношение на избирателната процедура следва да бъдат изпълнени,

ПРИЕ следните разпоредби и препоръчва те да бъдат одобрени от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

Член 1

Актът за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом(1), се изменя както следва:

1)  Член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Във всяка държава членка членовете на Европейския парламент се избират като представители на гражданите на Съюза въз основа на пропорционална избирателна система, като се използват листи или система с един прехвърляем глас.“

2)  Вмъква се следният член:

„Член 2а

Съветът взема решение с единодушие относно съвместния избирателен район, в който кандидатските листи се оглавяват от кандидата на всяко политическо семейство за поста председател на Комисията.“

3)  Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

По отношение на избирателните райони и на държавите членки с общ избирателен район, в които се използва системата на листите и които включват повече от 26 места, държавите членки определят минимален праг за разпределяне на места, който не може да е под 3% и не може да надвишава 5% от подадените гласове в съответния избирателен район или в съответната държава членка с общ избирателен район.“

4)  Вмъкват се следните членове:

„Член 3а

Всяка държава членка определя краен срок за изготвяне на листите на кандидатите за избори за Европейския парламент. Този срок е най-малко 12 седмици преди началото на периода за провеждане на изборите, посочен в член 10, параграф 1.

Член 3б

Крайния срок за изготвяне и приключване на изготвянето на избирателните списъци е осем седмици преди първия ден на изборите.

Член 3в

Политическите партии, които участват в изборите за Европейски парламент, спазват демократичните процедури и принципа на прозрачност при подбора на своите кандидати за тези избори.

Член 3г

Кандидатските листи за избори за Европейския парламент гарантират равенство на половете.

Член 3д

В бюлетините, използвани за изборите за Европейски парламент, се осигурява еднаква видимост на имената и логото на националните партии и на тези на европейските политически партии.

Държавите членки насърчават и улесняват представянето на тези връзки между националните и европейските политически партии в излъчванията на кампаниите по телевизията и радиото, както и върху материалите за предизборните кампании. Материалите за предизборните кампании включват препратка към предизборната програма на европейската политическа партия, с която е свързана националната партия.

Правилата относно представянето на изборни материали на гласоподавателите в изборите за Европейски парламент са същите като правилата, прилагани при националните, регионалните и местните избори в съответната държава членка.

Член 3е

Европейските политически партии издигат своите кандидати за поста на председател на Комисията най-късно 12 седмици преди началната дата на периода за провеждане на изборите, посочен в член 10, параграф 1.“

5)  Вмъкват се следните членове:

„Член 4а

Държавите членки могат да въвеждат електронно гласуване и гласуване по интернет за изборите за Европейски парламент и в този случай те приемат необходимите мерки, за да се гарантира надеждността на резултатите, тайната на гласуването и защитата на данните.

Член 4б

Държавите членки могат да предоставят на своите граждани възможност за гласуване по пощата в изборите за Европейски парламент.“

6)  В член 5, параграф 1, алинея втора се заличава.

7)  Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.  Членовете на Европейския парламент гласуват на индивидуално и лично основание. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било инструкции и не могат да поемат задължителен мандат. Те представляват всички граждани на Съюза.

2.  Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите, приложими за тях съгласно Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.“

8)  Член 7 се изменя както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:

„1. Положението на член на Европейския парламент е несъвместимо с това на:

—  член на правителството на държава членка,

—  член на национален или регионален парламент или асамблея със законодателни правомощия,

—  член на Комисията,

—  съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз,

—  член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка,

—  член на Сметната палата,

—  Европейски омбудсман,

—  член на Европейския икономически и социален комитет,

—  член на Комитета на регионите,

—  член на комитетите или на другите органи, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз или Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия с цел управление на фондовете на Съюза или изпълнение на постоянни преки административни задачи,

—  член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или на персонала на Европейската инвестиционна банка,

—  действащо длъжностно лице или служител на институциите на Европейския съюз или на специализираните органи, създадени към тях, или на Европейската централна банка.“;

б)  параграф 2 се заличава;

в)  параграф 4 се заменя със следното:

„4. Членовете на Европейския парламент, по отношение на които стават приложими параграфи 1 и 3 през петгодишния срок, посочен в член 5, се заместват по реда на член 13.".

(9)  Вмъкват се следните членове:

„Член 9a

Всички граждани на Съюза, включително онези, които живеят или работят в трета държава, имат право да гласуват в изборите за Европейски парламент. Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират упражняването на това право.

Член 9б

Всяка държава членка определя орган за контакт, компетентен по обмена на данни относно гласоподавателите с колегите му в другите държави членки. Този орган предава на тези колеги най-късно шест седмици преди първия ден на изборите и чрез единни и сигурни електронни средства за комуникация данни за граждани на Съюза, които са граждани на повече от една държава членка, и граждани на Съюза, които не са граждани на държавата членка, в която пребивават.

Предадената информация включва най-малко фамилно и собствено име, възраст, местопребиваване и дата на пристигане в съответната държава членка на въпросния гражданин.“.

(10)  Членове 10 и 11 се заменят със следното:

„Член 10

1.  Изборите за Европейски парламент се провеждат на дата или дати и в часове, определени от всяка държава членка. За всички държави членки датата или датите се избират в рамките на един и същи период, започващ в четвъртък сутринта и приключващ в неделя. Изборите във всички държави членки приключват най-късно в тази неделя, в 21.00 часа централноевропейско време.

2.  Държавите членки не съобщават публично официалните резултати от гласуването преди приключване на изборния ден. Първите официални прогнози за резултатите се съобщават едновременно във всички държави членки в края на периода за провеждане на изборите, посочен в параграф 1. Прогнози, основани на проучвания на изхода на избирателните секции, не се публикуват преди този момент.

3.  Преброяването на подадените по пощата гласове започва във всички държави членки от момента на затварянето на избирателните секции в държавата членка, чиито избиратели гласуват последни в рамките на посочения в параграф 1 период за провеждане на изборите.

Член 11

1.  След консултации със Съвета, Европейският парламент определя периода за провеждане на изборите най-малко една година преди края на петгодишния мандат, посочен в член 5.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 229 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент се събира на заседание, без да е необходимо да бъде свикван, в първия четвъртък един месец след изтичането на периода за провеждане на изборите.“.

(11)  Членове 14 и 15 се заменят със следното

„Член 14

Мерки за прилагането на настоящия акт се предлагат от Европейския парламент с мнозинство от съставляващите го членове и се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство, след като са проведени консултации с Комисията и е получено одобрението на Европейския парламент.

Член 15

Настоящият акт е изготвен на английски, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

По силата на договорите за присъединяване текстовете на настоящия акт на български, естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, унгарски, хърватски и чешки език също са автентични.“.

(12)  Приложения I и II се заличават.

Член 2

1.  Измененията, предвидени в член 1, влизат в сила на първия ден от месеца след одобрението на разпоредбите на настоящото решение от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания.

2.  Държавите членки нотифицират Генералния секретариат на Съвета за приключването на националните им процедури.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Брюксел, …

За Съвета

Председател

(1) Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност