Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0337(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0250/2015

Внесени текстове :

A8-0250/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0396

Приети текстове
PDF 468kWORD 65k
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург
Отмяна на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген ***I
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за отмяна на някои актове, отнасящи се до пространството на свобода, сигурност и правосъдие (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0713),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви a), б) и г), член 78, параграф 2, букви д) и ж), член 79, параграф 2, букви в) и г) и член 87, параграф 2, буква a) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0277/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 50, параграф 2 от своя правилник

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0250/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове от достиженията на правото от Шенген
P8_TC1-COD(2014)0337

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/93.)

Правна информация - Политика за поверителност