Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0337(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0250/2015

Indgivne tekster :

A8-0250/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2015 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0396

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 61k
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg
Ophævelse af visse Schengenretsakter ***I
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0713),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a), b) og d), artikel 78, stk. 2, litra e) og g), artikel 79, stk. 2, litra c) og d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0277/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. oktober 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0250/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne
P8_TC1-COD(2014)0337

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/93).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik