Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0338(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2015

Indgivne tekster :

A8-0251/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0397

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 63k
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg
Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I
P8_TA(2015)0397A8-0251/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse af visse retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0714),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a) og c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0279/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. oktober 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0251/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager
P8_TC1-COD(2014)0338

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/94).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik