Показалец 
Приети текстове
Сряда, 15 април 2015 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros — Франция
 Решение за създаване на Комитет за социална закрила *
 Решение за създаване на Комитет по заетостта *
 Изменение на многогодишната финансова рамказа годините 2014—2020 ***
 100‑годишнина от Арменския геноцид
 Международен ден на ромите — антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през Втората световна война

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros — Франция
PDF 479kWORD 72k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция) (COM(2015)0068 – C8‑0058/2015 – 2015/2056(BUD))
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0068 – C8–0058/2015),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0124/2015),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от мащабните структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес,

Г.  като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros за финансово участие от ЕФПГ след съкращаването на 2513 работници от Mory-Ducros SAS — предприятие, извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 49 по NACE Rev. 2 („Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“), като съкращенията са разпръснати на 84 различни места по цялата територия на континентална Франция,

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че френските органи са подали заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 6 октомври 2014 г. и че Комисията представи своята оценка на 23 февруари 2015 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Отбелязва, че общите разходи са в размер на 10 087 000 EUR, от които 35 000 EUR са за упражняване на контрол и сертифициране, и че финансовото участие на ЕФПГ възлиза на 6 052 200 EUR, което представлява 60% от общите разходи;

4.  Счита, че съкращенията в Mory-Ducros SAS са свързани с общия спад на материалното производство в Европа, който доведе до намаляване на обемите за транспортиране и предизвика избухването на ценова война в сектора на автомобилните превози, която от своя страна доведе до трайно влошаване на оперативните маржове и поредица от загуби за сектора във Франция от 2007 г. насам; отбелязва, че това бе последвано от вълна от фалити, включително на Mory-Ducros; заключава, че тези събития са пряко свързани с глобалната финансова и икономическа криза;

5.  Подчертава, че в резултат на споразумение, сключено след закриването на Mory-Ducros SAS, новосъздаденото дружество Mory Global придоби 50 от общо 84-те агенции и отново назначи 2 107 от общо 4 911-те работници, като следователно реално съкратените работници са 2 804;

6.  Подчертава, че над 17% от бенефициентите, за които се очакваше да бъдат включени в предложените дейности, са във възрастовата група 55-64 години и че тяхното участие в предложените мерки за подкрепа ще им помогне да избегнат дългосрочната безработица и социалната изолация;

7.  Отбелязва, че досега за сектор „Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“ е подадено още едно заявление по ЕФПГ (EGF/2011/001 AT/Nieder-und Oberoesterreich), което също е обосновано със световната финансова и икономическа криза;

8.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 24 февруари 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени, включват едно-единствено действие, като то ще се изпълнява от единично звено за контакт („звено за преквалификация“) под ръководството на три агенции; отбелязва, че искането на Франция се отнася единствено за финансирането от ЕФПГ на въпросното единично звено за контакт; очаква Комисията и френските органи да следват строго принципа, съгласно който плащанията към агенциите следва да се осъществяват на вноски и съобразно постигнатите резултати;

10.  Отбелязва, че трите предприятия, които ръководят звеното за преквалификация, бяха избрани от ликвидатора след консултации с представители на съкратените работници, като целта е била да се обхване възможно най-голяма част от континентална Франция и да се гарантира реинтегрирането на възможно най-голям брой работници от целевата група;

11.  Счита, че наблюдението на дейността на агенциите с помощта на редовни писмени отчети гарантира правилното използване на средствата по линия на ЕФПГ, така че на всеки от участниците да се осигури персонализирано професионално развитие, достатъчен брой предложения за работа и наставничество за започване на стопанска дейност в рамките на системата на единичното звено за контакт;

12.  Припомня, че средствата по линия на ЕФПГ са предназначени за подпомагане на работниците за намирането на нова работа чрез обучение, а не за подкрепа на агенциите и на техните административни разходи;

13.  Отбелязва, че задачата на наетите агенции е да оказват съдействие, да насочват съкратените работници и да им помагат за намиране на решения, които да им позволят да останат на пазара на труда и да започнат нова работа;

14.  Счита, че при работниците от възрастовата група 55 – 64 години има по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; поради това счита, че тези работници имат специфични потребности при прилагането на персонализирания подход;

15.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16.  Приветства използването на Европейския социален фонд за по-нататъшни активни мерки (напр. за по-дълги курсове на обучение), които не са включени в заявлението, подадено от Франция;

17.  Изразява съжаление за липсата на средства за мерки за представяне и популяризиране на ЕФПГ; счита, че популяризирането на действията по линия на ЕФПГ и информацията за тях играят важна роля не само за привличането на бенефициенти, но и за насочване на вниманието към дейностите на Съюза в социалната област;

18.  Очаква френските органи да спазват разпоредбите на Регламента за ЕФПГ във връзка с предоставянето на информация и популяризирането на финансираните действия, въпреки че не са поискали финансиране за подготвителните действия, управлението, предоставянето на информация и публичността;

19.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които следва да се финансират от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава потвърждението на френските органи, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа по други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че няма да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

20.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

21.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

22.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/738.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Решение за създаване на Комитет за социална закрила *
PDF 503kWORD 60k
Законодателна резолюция Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно проект за решение на Съвета за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2004/689/ЕО (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (05126/2015),

—  като взе предвид член 160 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0025/2015),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0066/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проекторешение
Съображение 3
(3)   В заключенията си от 17 декември 1999 г. относно засилването на сътрудничеството за модернизиране и усъвършенстване на социалната закрила2 Съветът подкрепи предложението на Комисията да се създаде механизъм за засилено сътрудничество, за което допринася работата на групата от високопоставени служители, за осъществяване на това действие. Съветът подчерта, че този вид сътрудничество следва да обхване всички форми на социална закрила и при необходимост да помага на държавите членки да усъвършенстват и подсилят своите системи за социална закрила в съответствие с техните национални приоритети. Той също така напомни за компетентността на държавите членки за организиране и финансиране на социалната закрила и утвърди установените от Комисията четири широкообхватни цели в рамките на цялостното предизвикателство за модернизиране на системите за социална закрила, а именно: да се направи нужното трудовата заетост да носи и осигурява сигурни доходи, да се направят пенсиите сигурни и пенсионните системи устойчиви, да се насърчава социалното включване и да се гарантира висококачествено и устойчиво здравеопазване; той също така подчерта, че равнопоставеността между жените и мъжете трябва да стане основна характеристика на всички дейности, целящи постигането на тези четири цели. Най-накрая Съветът изтъкна, че финансовите аспекти са общи за всичките тези цели.
(3)   В заключенията си от 17 декември 1999 г. относно засилването на сътрудничеството за модернизиране и усъвършенстване на социалната закрила2 Съветът подкрепи предложението на Комисията да се създаде механизъм за засилено сътрудничество, за което допринася работата на групата от високопоставени служители, за осъществяване на това действие. Съветът подчерта, че този вид сътрудничество следва да обхване всички форми на социална закрила и при необходимост да помага на държавите членки да усъвършенстват и подсилят своите системи за социална закрила в съответствие с техните национални приоритети. Той също така напомни за компетентността на държавите членки за организиране и финансиране на социалната закрила и утвърди установените от Комисията четири широкообхватни цели в рамките на цялостното предизвикателство за модернизиране на системите за социална закрила, а именно: да се направи нужното трудовата заетост да носи и осигурява сигурни доходи, да се направят пенсиите сигурни и пенсионните системи устойчиви, да се насърчава социалното включване и да се гарантира висококачествено и устойчиво здравеопазване за всички; той също така подчерта, че равнопоставеността между жените и мъжете трябва да стане основна характеристика на всички дейности, целящи постигането на тези четири цели. Най-накрая Съветът изтъкна, че финансовите аспекти са общи за всичките тези цели.
__________________
__________________
2 ОВ C 8, 12.1.2000 г., стр. 7.
2 ОВ C 8, 12.1.2000 г., стр. 7.
Изменение 2
Проекторешение
Съображение 7
(7)   В заключенията си от юни 2013 г. Европейският съвет заявява, че следва да се укрепи социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС). Като първа стъпка е важно в ИПС да бъдат по-добре проследявани и отразявани социалната ситуация и положението на пазара на труда, по-конкретно като се използват подходящи социални показатели и показателят за заетост в рамките на европейския семестър. Важно е да бъде осигурена и по-добра координация на политиките в сферата на заетостта и социалната област, като изцяло се зачитат областите на национална компетентност.
(7)   В заключенията си от юни 2013 г. Европейският съвет заявява, че следва да се укрепи социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС). Като първа стъпка е важно в ИПС да бъдат по-добре проследявани и отразявани социалната ситуация и положението на пазара на труда, по-конкретно като се използват подходящи социални показатели и показателят за заетост в рамките на европейския семестър. Важно е да бъде осигурена и по-добра координация на политиките в сферата на заетостта, социалните и социално-икономическите политики, като изцяло се зачитат областите на национална компетентност.

Решение за създаване на Комитет по заетостта *
PDF 416kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за създаване на Комитет по заетостта и за отмяна на Решение 2000/98/EО 05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS)
P8_TA(2015)0092A8-0065/2015

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (05125/2015),

—  като взе предвид член 150 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0026/2015),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0065/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Изменение на многогодишната финансова рамказа годините 2014—2020 ***
PDF 440kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015

(Специална законодателна процедура — одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (05479/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0047/2015),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно преговори относно МФР за периода 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие(1),

—  като взе предвид член 86 и член 99, параграф 1, първа и трета алинея от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети и становището на комисията по регионално развитие (A8‑0125/2015),

1.  Дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

(ЕС, Евратом) 2015/....

за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013

за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) 2015/623.)

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0378.


100‑годишнина от Арменския геноцид
PDF 427kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно стогодишнината от арменския геноцид (2015/2590(RSP))
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1948 г. за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид,

—  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 1987 г. относно политическо решение на арменския въпрос(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(2),

—  като взе предвид протокола относно установяването на дипломатически отношения между Република Армения и Република Турция и протокола относно развитието на отношенията между Република Армения и Република Турция, подписани в Цюрих на 9 октомври 2009 г.;

—  като взе предвид изявлението, направено на 12 април 2015 г. от Негово Светейшество папа Франциск,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 2015 г. се отбелязват сто години от арменския геноцид, извършен в Османската империя;

Б.  като има предвид, че все повече държави членки и национални парламенти признават арменския геноцид, извършен в Османската империя;

В.  като има предвид, че волята за предотвратяване на повтарянето на войните и престъпленията против човечеството в Европа е една от основните движещи сили на европейското движение за обединение;

Г.  като има предвид, че Турция и Армения започнаха процес на нормализиране на дипломатическите отношения, подписвайки през 2009 г. в Цюрих протоколи относно установяването и развитието на отношения;

Д.  като има предвид, че поддържането на паметта за миналото жива е от първостепенно значение, тъй като без истина и памет не може да има помирение;

1.  В навечерието на стогодишнината, изразява почитта си към паметта на 1,5-те милиона невинни арменски жертви, загинали в Османската империя; се присъединява към отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид в дух на европейска солидарност и справедливост; призовава Комисията и Съвета да се присъединят към отбелязването;

2.  Припомня своята резолюция от 18 юни 1987 г., в която, наред с другото, ЕП призна, че трагичните събития в периода 1915—1917 г. срещу арменците на територията на Османската империя представляват геноцид по смисъла на Конвенцията от 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид; осъжда всички актове на престъпления против човечеството и геноцид и силно порицава всички опити за отричането им;

3.  Изразява почитта си към паметта на невинните жертви на всички актове на геноцид и престъпления, извършени срещу човечеството; предлага да се определи международен ден в памет на жертвите на актове на геноцид, за да напомня отново, че всички народи и всички нации по света имат право на мир и достойнство;

4.  Подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на актовете на геноцид и престъпления против човечеството следва да бъдат сред основните приоритети на международната общност и на Европейския съюз;

5.  Приветства изявленията на президента на Република Турция, Реджеп Тайип Ердоган, и на министър-председателя на Република Турция, Ахмет Давутоглу, изразяващи съболезнования и признаващи жестокостите срещу арменците в Османската империя, като стъпка в правилната посока; насърчава Турция да използва отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид като важна възможност да продължи да полага усилия, включително за отварянето на архивите, за да приеме миналото си и да признае арменския геноцид, и по този начин да създаде условия за истинско помирение между турския и арменския народ;

6.  Приветства посланието, отправено от Негово Светейшество папа Франциск, отбелязващо стогодишнината от арменския геноцид на 12 април 2015 г. в дух на мир и помирение;

7.  Приканва Турция да спазва и изцяло да прилага задълженията, които е поела за защитата на културното наследство, и по-специално да извърши добросъвестен и цялостен преглед на арменското и друго културно наследство, унищожено или разрушено през последния век в рамките на нейната юрисдикция;

8.  Призовава Армения и Турция да използват примерите за успешно помирение между европейските народи и да съсредоточат вниманието си към програма, която поставя на първо място сътрудничеството между народите; вярва, че това ще допринесе за историческото помирение на арменския и турския народ в дух на истина и уважение; подкрепя инициативите на гражданското общество между Турция и Армения, действащи в посока към нормализиране на отношенията; настоятелно призовава Турция и Армения да пристъпят към нормализиране на отношенията си, като ратифицират и прилагат без предварителни условия протоколите за установяване на дипломатически отношения, като отворят границата и като подобрят активно своите отношения, особено трансграничното сътрудничество и икономическата интеграция;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Република Армения, както и на правителството и парламента на Република Турция.

(1) OВ C 190, 20.7.1987 г., стр. 119.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0076.


Международен ден на ромите — антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през Втората световна война
PDF 448kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. по повод на Международния ден на ромите — антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна война (2015/2615(RSP))
P8_TA(2015)0095B8-0326/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), по‑специално тире 2 и тирета 4—7 от него,

—  като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире и членове 6 и 7 от ДЕС,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г. („Хартата“), която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите(1), съобщението на Комисията от 5 април 2011 г. относно рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. (COM(2011)0173), съобщението на Комисията от 2 април 2014 г. относно изпълнението на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (COM(2014)0209) и препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки,

—  като взе предвид резултатите от пилотното проучване сред ромите от 2011 г., проведено от Агенцията за основните права,

—  като взе предвид Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид декларацията на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно надигането на антиромски настроения и расисткото насилие срещу ромите в Европа, приета на 1 февруари 2012 г.,

—  като взе предвид общата политическа препоръка № 13 на Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността относно борбата срещу антиромските настроения и дискриминацията срещу ромите,

—  като взе предвид цялостния План за действие, приет от държавите, участващи в ОССЕ, включително държавите членки на ЕС и държавите кандидатки, който е насочен към подобряване на положението на ромите и синтите в рамките на ОССЕ, в който държавите, наред с другото, се задължават да увеличат усилията си, за да гарантират, че ромите и синтите ще могат да играят пълноценна роля в нашите общества, както и да премахнат дискриминацията срещу тях,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ромите, които наброяват приблизително 10 до 12 милиона души в Европа, са най-голямото етническо малцинство в Европа;

Б.  като има предвид, че терминът „роми“ се използва в настоящата резолюция като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи в Европа, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, като например роми, пътуващи хора, синти, мануши, кале, романишали, бояши, ашкали, егюпци, йениши, доми и ломи, които може да имат различна култура и начин на живот;

В.  като има предвид, че антиромските настроения, специалният вид расизъм, насочен срещу ромите, е идеология, основаваща се на расово превъзходство, форма на дехуманизация и институционален расизъм, подхранвана от историческа дискриминация, която се изразява, наред с другото, чрез насилие, изказвания, проповядващи вражда и омраза, експлоатация, стигматизация и най‑явния вид — дискриминация;

Г.  като има предвид, че антиромските настроения са една от основните причини за дискриминацията и маргинализацията, които ромите са претърпели в миналото в редица европейски държави;

Д.  като има предвид, че много роми все още живеят в изключително лоши условия и са изправени пред крайна степен на социална изолация и дискриминация;

Е.  като има предвид, че положението на европейските роми, които исторически са били част от обществото в много европейски страни, без единна държава на произход, и са дали своя принос за Европа като нейни граждани, се отличава от това на националните малцинства в Европа, което оправдава прилагането на специфични мерки на европейско равнище; като има предвид, че ромите са част от европейската култура и ценности;

Ж.  като има предвид, че ромските жени често се сблъскват с дискриминация под множество форми и в различни сектори, основана на пол и етнически произход, и имат ограничен достъп до заетост, образование, здравеопазване, социални услуги и вземане на решения; като има предвид, че дискриминацията може да се появи в обществото в контекста на нарастващия антиромски расизъм, но също така и в рамките на женските общности въз основа на пола;

З.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 5 април 2011 г. относно рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. държавите членки бяха призовани да приемат или да доразвият всеобхватен подход към интегрирането на ромите и да подкрепят редица общи цели; като има предвид, че в своята препоръка от 9 декември 2013 г. Съветът приканва държавите членки да предприемат ефективни мерки на политиката с цел осигуряване на равнопоставеност на ромите и зачитане на основните им права, включително равния достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване;

И.  като има предвид, че датата 27 януари, ден на освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц-Биркенау“, е определена от ООН за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста;

Й.  като има предвид, че според оценките най-малко 500 000 роми са били екзекутирани по време на Втората световна война от нацисткия и други режими и техните съюзници, и като има предвид, че в някои страни повече от 80% от ромското население са били изтребени; като има предвид, че поне 23 000 роми са били убити чрез обгазяване в Zigeunerlager (циганския лагер) на Аушвиц‑Биркенау по време на Втората световна война и за една нощ, 2 срещу 3 август 1944 г., 2897 роми, предимно жени, деца и хора в напреднала възраст, са били убити в този лагер; като има предвид, че затова 2 август е избран от ромските организации като ден за възпоменание на всички роми — жертви на този геноцид;

K.  като има предвид, че геноцидът спрямо ромите от страна на нацисткия и други режими и техните съюзници по време на Втората световна война е факт, който все още до голяма степен се игнорира, и следователно не се приема от широката общественост, и често не се признава или не се преподава в училищата, като по този начин ромското население е сред „пренебрегнатите“ жертви на геноцида, извършен по време на Втората световна война;

Л.  като има предвид, че провеждането на възпоменателни церемонии за отбелязване на престъпления срещу човечеството или груби нарушения на правата на човека е от решаващо значение за утвърждаване на каузите за мир, помирение, демокрация и права на човека в Европа; като има предвид, че геноцидът спрямо ромите в Европа заслужава пълно признание, като той е съизмерим по своята тежест с престъпленията на нацисткия и други режими, които целяха физическо елиминиране на ромите в Европа, както и на евреите и други целеви групи;

M.  като има предвид, че признаването и отбелязването на геноцида над ромите по време на Втората световна война е важно за предоставянето, по целесъобразност, на компенсации на ромите за жестокостите, извършени спрямо тях от нацисткия и други режими и техните съюзници по време на Втората световна война;

Н.  като има предвид, че признаването на геноцида над ромите по време на Втората световна война и определянето на специален Европейски възпоменателен ден би представлявало важна символична стъпка в борбата срещу антиромските настроения и би допринесло за опознаването като цяло на ромската история в Европа;

1.  Изразява дълбока загриженост във връзка със засилването на антиромските настроения, демонстрирани, наред с другото, чрез антиромска реторика и прояви на насилие срещу роми в Европа, включително и убийства, които са несъвместими с нормите и ценностите на Европейския съюз и представляват сериозна пречка за успешната социална интеграция на ромите и за гарантирането на пълно зачитане на техните права на човека;

2.  Подчертава, че дискриминацията и маргинализацията никога не са причинени от присъщата слабост на отделно лице или група, страдащи от тази дискриминация и маргинализация, а произтичат основно от непризнаването на правата на тези лица от страна на обществото, както и от неосигуряването на необходимите структури за лицата, за да могат те да отстояват тези свои права;

3.  Призовава държавите членки да прилагат ефективно Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на расата или етническия произход, с цел да се предотврати и да се елиминира дискриминацията срещу ромите, и по-специално в областта на заетостта, образованието и достъпа до жилища;

4.  Подчертава необходимостта от борба срещу антициганските нагласи на всяко равнище и чрез всички средства, и изтъква, че това явление е особено трайна, силна, ежедневна и често срещана форма на расизъм; призовава държавите членки да засилят още повече борбата срещу антиромските настроения като част от своите национални стратегии за интегриране на ромите, като насърчават прилагането на добри практики;

5.  Приветства участието на ромските общности и на НПО в изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите и призовава за още по-активното им участие при изготвянето, мониторинга, оценката и прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите;

6.  Подчертава необходимостта да се гарантира включването на специални мерки за защита на правата на жените и интегрирането на принципа за равенство между половете в националните стратегии за интегриране на ромите, както и че при извършването на оценката и годишния преглед се вземат предвид правата на жените и равенството между половете във всеки раздел от националните стратегии за интегриране на ромите;

7.  Призовава държавите членки и Комисията да отделят приоритетно внимание на децата при прилагане на рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите, и отново подчертава, че е важно да се насърчава еднакъв достъп до жилищно настаняване, здравеопазване, образование и достойни условия на живот за децата от ромски произход;

8.  Призовава държавите членки да прилагат ефективно Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, с цел провеждане на успешна борба срещу антициганската, антиромска реторика и проявите на насилие спрямо роми, както и срещу оправдаването, отричането или грубото омаловажаване на геноцида над ромите;

9.  Припомня, че ромите са част от европейската култура и споделени ценности, и следователно насърчава държавите членки и другите европейски държави да разглеждат историята на ромското население чрез провеждане на диалог с гражданите и младите хора, по-специално във връзка с геноцида над ромите по време на Втората световна война;

10.  Решително и безусловно заклеймява всички форми на расизъм и дискриминация спрямо ромите, и подчертава необходимостта от намиране на ефективно решение на проблема с антициганските нагласи, ако се цели постигане на ефективност на мерките в други области;

11.  В тази връзка призовава Комисията да наблюдава и оценява ефективно зачитането на основните ценности на ЕС от страна на държавите членки; призовава Комисията да гарантира спазването на основните права, демокрацията и принципите на правовата държава във всички държави членки, да наблюдава и оценява по ефективен начин зачитането на тези ценности от държавите членки, както и да гарантира предприемането на мерки спрямо евентуални системни нарушения;

12.  Следователно признава официално историческия факт, свързан с геноцида над ромите, извършен по време на Втората световна война;

13.  Призовава държавите членки да признаят официално този геноцид и другите форми на преследване на ромите, като например депортиране и интерниране по време на Втората световна война;

14.  Заявява, че следва да се определи Европейски ден за възпоменание на жертвите на геноцида, извършен спрямо ромите по време на Втората световна война, и че този ден следва да бъде наречен „Европейски ден в памет на ромите, жертви на Холокоста“;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, както и на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН.

(1) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 112.

Правна информация - Политика за поверителност