Indekss 
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros
 Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju *
 Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju *
 Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam ***
 Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros
PDF 391kWORD 69k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3), un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0124/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka uzņēmuma Mory-Ducros SAS, kurš darbojas NACE 2. red. 49. nodaļas (“Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) nozarē, 84 filiālēs visā kontinentālajā Francijā ir atlaisti 2513 darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 6. oktobrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2015. gada 23. februārī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka kopējās izmaksas ir EUR 10 087 000, no kuriem EUR 35 000 ir paredzēti kontrolei un sertifikācijai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 6 052 200 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Mory-Ducros SAS ir saistīta ar fizisko rādītāju vispārēju samazināšanos Eiropā, kā rezultātā samazinājās pārvadājumu apjoms un sākās cenu karš kravas autopārvadājumu nozarē, un tas kopš 2007. gada izraisīja pelņas normas nepārtrauktu lejupslīdi un zaudējumus šajā nozarē Francijā; norāda, ka tam sekoja bankrotu vilnis, tostarp arī Mory-Ducros bankrots; secina, ka šie notikumi ir tieši saistīti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

5.  uzsver, ka saskaņā ar izlīgumu pēc Mory-Ducros SAS slēgšanas jaunizveidotais uzņēmums MORY Global pārņēma vairāk nekā 50 filiāles no kopā 84 filiālēm un no jauna pieņēma darbā 2107 darbiniekus no pavisam 4911 darbiniekiem, līdz ar to atlaisti tika 2804;

6.  uzsver, ka vairāk nekā 17 % atbalsta saņēmēju, kuriem būs paredzēti ierosinātie pasākumi, ir vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem un ka līdzdalība ierosinātajos atbalsta pasākumos palīdzēs viņiem izvairīties no ilgtermiņa bezdarba un sociālās atstumtības;

7.  norāda, ka līdz šim saistībā ar nozari “Sauszemes transports un cauruļvadu transports” ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums (EGF/2011/001 AT/Nieder- un Oberoesterreich), kas arī tika pamatots ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 24. februāra — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

9.  norāda, ka sniedzamajos individualizētajos pakalpojumos ir ietverta tikai viena darbība, kas jāīsteno vienas pieturas aģentūrai (Cellule de reclassement), kuru vada trīs līgumslēdzējas aģentūras; norāda, ka Francija finansējumu no EGF pieprasa tikai šai vienas pieturas aģentūrai; sagaida, ka Komisija un Francijas iestādes stingri ievēros principu, saskaņā ar kuru maksājumi aģentūrām tiks veikti pa daļām un atbilstoši gūtajiem rezultātiem;

10.  norāda, ka trīs līgumslēdzējas aģentūras, kas atbild par Cellule de reclassement, izraudzījās maksātnespējas procesa administrators pēc apspriedēm ar atlaisto darbinieku pārstāvjiem, un mērķis ir aptvert pēc iespējas lielāku kontinentālās Francijas teritoriju un nodrošināt pēc iespējas lielāka skaita atbalsttiesīgo darba ņēmēju reintegrāciju;

11.  uzskata, ka aģentūru darbības uzraudzība, pieprasot regulārus rakstiskus ziņojumus, nodrošina EGF līdzekļu pienācīgu izmantošanu, lai sniegtu dalībniekiem personalizētu karjeras plānu, pietiekamu darba piedāvājumu skaitu un konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot vienas pieturas aģentūras sistēmu;

12.  atgādina, ka EGF finansējums tiek piešķirts ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem ar apmācības palīdzību atrast jaunu darbu un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot aģentūru atbalstam un to administratīvajām izmaksām;

13.  norāda, ka līgumslēdzēju uzdevums ir atbalstīt atlaistos darbiniekus un palīdzēt viņiem rast risinājumus, kas dotu iespēju palikt darba tirgū un pieņemt jaunus darba piedāvājumus;

14.  uzskata, ka darba ņēmējiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū; tādēļ uzskata, ka šiem darba ņēmējiem ir vajadzīga īpaši individualizēta pieeja;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atzinīgi vērtē Eiropas Sociālā fonda izmantošanu vēl citiem aktīviem pasākumiem (piemēram, ilgākiem mācību kursiem), kuri nav ietverti Francijas iesniegtajā pieteikumā;

17.  pauž nožēlu par to, ka EGF komunikācijas un popularizēšanas pasākumiem līdzekļi nav atvēlēti; uzskata, ka šo darbību popularizēšana un informēšana par tām ir svarīga ne tikai tāpēc, lai piesaistītu atbalsta saņēmējus, bet arī lai izceltu Savienības rīcību sociālajā jomā;

18.  sagaida, ka Francijas iestādes ievēros EGF regulas noteikumus par informācijas sniegšanu un finansēto darbību reklamēšanu, lai gan tās nepieprasīja finansējumu sagatavošanās darbībām, pārvaldībai vai informācijas un reklāmas pasākumiem;

19.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Francijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

20.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/738.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju *
PDF 417kWORD 57k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmumu 2004/689/EK (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (05126/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 160. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0025/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0066/2015),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma projekts
3.apsvērums
(3)  Padome 1999. gada 17. decembra Secinājumos par sadarbības stiprināšanu attiecībā uz sociālās aizsardzības modernizāciju un pilnveidošanu2 atbalstīja Komisijas priekšlikumu izveidot mehānismu ciešākai sadarbībai ar šīs rīcības īstenošanai radītās augsta līmeņa ierēdņu grupas darba starpniecību. Padome uzsvēra, ka šādai sadarbībai būtu jāaptver visas sociālās aizsardzības un palīdzības formas dalībvalstīs, lai vajadzības gadījumā pilnveidotu un stiprinātu to sociālās aizsardzības sistēmas saskaņā ar attiecīgās valsts prioritātēm. Tā arī atgādināja dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sociālās aizsardzības organizēšanu un finansēšanu un apstiprināja Komisijas noteiktos četrus vispārējos mērķus sociālās aizsardzības modernizācijai: proti, panākt, lai darbs atmaksājas, un paredzēt garantētus ienākumus, nodrošināt pensijas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas, veicināt sociālo integrāciju un nodrošināt augstas kvalitātes un ilgtspējīgu veselības aprūpi; tā arī uzsvēra, ka visos pasākumos šo četru mērķu sasniegšanai jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesība. Visbeidzot, Padome atzina, ka ar finansēm saistītie aspekti ir kopīgi visiem iepriekš minētajiem mērķiem.
(3)  Padome 1999. gada 17. decembra Secinājumos par sadarbības stiprināšanu attiecībā uz sociālās aizsardzības modernizāciju un pilnveidošanu2 atbalstīja Komisijas priekšlikumu izveidot mehānismu ciešākai sadarbībai ar šīs rīcības īstenošanai radītās augsta līmeņa ierēdņu grupas darba starpniecību. Padome uzsvēra, ka šādai sadarbībai būtu jāaptver visas sociālās aizsardzības un palīdzības formas dalībvalstīs, lai vajadzības gadījumā pilnveidotu un stiprinātu to sociālās aizsardzības sistēmas saskaņā ar attiecīgās valsts prioritātēm. Tā arī atgādināja dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sociālās aizsardzības organizēšanu un finansēšanu un apstiprināja Komisijas noteiktos četrus vispārējos mērķus sociālās aizsardzības modernizācijai: proti, panākt, lai darbs atmaksājas, un paredzēt garantētus ienākumus, nodrošināt pensijas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas, veicināt sociālo integrāciju un nodrošināt augstas kvalitātes un ilgtspējīgu veselības aprūpi visiem; tā arī uzsvēra, ka visos pasākumos šo četru mērķu sasniegšanai jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesība. Visbeidzot, Padome atzina, ka ar finansēm saistītie aspekti ir kopīgi visiem iepriekš minētajiem mērķiem.
__________________
__________________
2 OV C 8, 12.1.2000., 7. lpp.
2 OV C 8, 12.1.2000., 7. lpp.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma projekts
7.apsvērums
(7)  Eiropadome 2013. gada jūnija secinājumos norādīja, ka būtu jānostiprina EMS sociālā dimensija. Vispirms, svarīgi ir labāk uzraudzīt un ņemt vērā sociālās jomas un darba tirgus stāvokli EMS, šim nolūkam Eiropas pusgadā it īpaši izmantojot attiecīgos sociālos un bezdarba rādītājus. Svarīgi ir arī nodrošināt labāku nodarbinātības un sociālās politikas koordināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu kompetences.
(7)  Eiropadome 2013. gada jūnija secinājumos norādīja, ka būtu jānostiprina EMS sociālā dimensija. Vispirms, svarīgi ir labāk uzraudzīt un ņemt vērā sociālās jomas un darba tirgus stāvokli EMS, šim nolūkam Eiropas pusgadā it īpaši izmantojot attiecīgos sociālos un bezdarba rādītājus. Svarīgi ir arī nodrošināt labāku nodarbinātības, sociālās un sociālekonomiskās politikas koordināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu kompetences.

Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju *
PDF 273kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK (05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))
P8_TA(2015)0092A8-0065/2015

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (05125/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 150. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0026/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0065/2015),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam ***
PDF 363kWORD 51k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes regulas projektu (05479/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu (C8-0047/2015),

–  ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa rezolūciju par sarunām par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 86. pantu un 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0125/2015),

1.  sniedz piekrišanu šīs rezolūcijas pielikumā izklāstītajam projektam Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS

PROJEKTS PADOMES REGULAI

(ES, Euratom) 2015/...

(... gada ...),

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013

ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Padomes Regulai (ES, Euratom) 2015/623.)

(1)Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0378.


Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta
PDF 353kWORD 55k
Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. aprīļa rezolūcija par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu (2015/2590(RSP))
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO 1948. gada Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to,

–  ņemot vērā Parlamenta 1987. gada 18. jūnija rezolūciju par armēņu jautājuma politisku risinājumu(1),

–  ņemot vērā 2015. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politiku šajā jomā(2),

–  ņemot vērā protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Armēnijas Republiku un Turcijas Republiku, kā arī protokolu par attiecību veidošanu starp Armēnijas Republiku un Turcijas Republiku, kas tika parakstīti 2009. gada 10. oktobrī Cīrihē,

–  ņemot vērā Viņa Svētības pāvesta Franciska 2015. gada 12. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gadā aprit simts gadi kopš armēņu genocīda Osmaņu impērijā;

B.  tā kā aizvien vairāk dalībvalstu un nacionālo parlamentu atzīst Osmaņu impērijā notikušo armēņu genocīdu;

C.  tā kā viens no svarīgākajiem Eiropas apvienošanās kustības virzītājspēkiem ir vēlme nepieļaut karu un noziegumu pret cilvēci atkārtošanos Eiropā;

D.  tā kā Turcija un Armēnija ir uzsākušas diplomātisko attiecību normalizēšanas procesu, parakstot 2009. gadā Cīrihē protokolus par attiecību nodibināšanu un attīstīšanu;

E.  tā kā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt atmiņas par pagātni, jo samierināšanu nevar panākt bez patiesības un pagātnes notikumu atceres;

1.  simtās gadskārtas priekšvakarā godina to pusotra miljona nevainīgu armēņu piemiņu, kas tika iznīcināti Osmaņu impērijā; piedalās pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtas atceres pasākumos, apliecinot Eiropas solidaritāti un taisnīgumu; aicina Komisiju un Padomi piedalīties 100. gadskārtas atceres pasākumos;

2.  atgādina par 1987. gada 18. jūnija rezolūciju, kurā cita starpā oficiāli atzīts, ka traģiskie 1915.–1917. gada notikumi, kas bija vērsti pret Osmaņu impērijā dzīvojošajiem armēņiem, uzskatāmi par genocīdu saskaņā ar 1948. gada Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to; nosoda visus noziegumus pret cilvēci un genocīdu un pauž dziļu nožēlu par jebkādiem mēģinājumiem tos noliegt;

3.  godina to nevainīgo upuru piemiņu, kas gājuši bojā visos genocīdos un noziegumos pret cilvēci; ierosina noteikt Eiropas atceres dienu genocīdu upuru piemiņai, lai vēlreiz atgādinātu par visu pasaules tautu un nāciju tiesībām uz mieru un cieņpilnu attieksmi;

4.  uzsver, ka savlaicīga genocīdu un noziegumu pret cilvēci nepieļaušana un efektīva sodīšana par tiem būtu jāuzskata par vienu no starptautiskās kopienas un Eiropas Savienības svarīgākajām prioritātēm;

5.  atzinīgi vērtē Turcijas Republikas prezidenta Recep Tayyip Erdoğan un Turcijas Republikas premjerministra Ahmet Davutoğlu paziņojumus, kuros tie izteica līdzjūtību cietušajiem un atzina noziegumus pret Osmaņu impērijā dzīvojošajiem armēņiem, kas ir solis pareizajā virzienā; mudina Turciju izmantot pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtas atceres pasākumus kā svarīgu iespēju, lai pieņemtu pagātnes notikumus, atzītu armēņu genocīdu un tādējādi liktu pamatu patiesam turku un armēņu izlīgumam;

6.  atzinīgi vērtē Viņa Svētības pāvesta Franciska 2015. gada 12. aprīļa uzrunu, kurā viņš pieminēja pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu un sludināja mieru un izlīgumu;

7.  aicina Turciju pilnībā ievērot un izpildīt juridiskās saistības, kuras tā uzņēmusies attiecībā uz kultūras mantojuma aizsardzību, un jo īpaši labticīgi veikt to armēņu un citu kultūras mantojumu uzskaiti, kas tās jurisdikcijā tika iznīcināti vai izpostīti pagājušā gadsimta laikā;

8.  aicina Armēniju un Turciju ņemt par paraugu Eiropas nāciju veiksmīgās samierināšanas gadījumus, un galveno uzmanību veltīt tādiem pasākumiem, kuru pamatā ir iedzīvotāju sadarbības veicināšana; uzskata, ka tas palīdzētu panākt armēņu un turku patiesu un cieņpilnu vēsturisku izlīgumu; tāpat atbalsta attiecību uzlabošanai paredzētās pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas starp Turciju un Armēniju; mudina Turciju un Armēniju uzsākt savu attiecību normalizēšanu, bez priekšnosacījumiem ratificējot protokolus par diplomātisko attiecību nodibināšanu, atverot robežas un aktīvi uzlabojot savstarpējās attiecības, jo īpaši saistībā ar pārrobežu sadarbību un ekonomisko integrāciju;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Armēnijas Republikas valdībai un parlamentam un Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 190, 20.7.1987., 119. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0076.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika