Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - Strasbūra
 Komisāra amata kandidātu finansiālo interešu deklarāciju pārbaude (Reglamenta XVI pielikuma 1. panta a) apakšpunkta interpretācija)
 Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem ***
 Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana
 E-Call transportlīdzekļa sistēmas izveidošana ***II
 Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II
 Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II
 Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***II
 Eiropas statistika ***II
 Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
 Izkraušanas pienākums ***I
 Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ***
 Turpmākie pasākumi saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu
 Eiropas kino digitālajā laikmetā
 Jauna ES meža stratēģija mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai
Teksti (240 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika