Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg
 Weryfikacja deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych kandydatów na komisarzy (wykładnia pkt 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu)
 Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich ***
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020
 Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II
 Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II
 Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II
 Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego ***II
 Statystyka europejska ***II
 Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I
 Obowiązek wyładunku ***I
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE ***
 Wdrażanie procesu bolońskiego
 Film europejski w dobie cyfrowej
 Nowa strategia leśna UE
Teksty (249 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności