Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
 Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I
 Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I
 Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране и Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I
 Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ *
 Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС *
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска комисия и изпълнителни агенции
 Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — 8-и, 9-и и 10-и ЕФР
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Съд на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски надзорен орган по защита на данните
 Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: постижения, финансово управление и контрол
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (FCH)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR
 Фондове на паричния пазар ***I
 Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година — Раздел I — Парламент
 Европейска прокуратура
 Стратегия по отношение на алкохола
 Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост
 Извънредният Европейски съвет (23 април 2015 г.) — Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище
Текстове (3133 kb)
Правна информация - Политика за поверителност