Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
 Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I
 Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ***I
 Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten med Norge ***I
 Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien ***I
 Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina ***I
 Stabiliserings- og associeringsaftalen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien***I
 Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte *
 Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF *
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
 Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2013: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
 Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Dechare 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol)
 Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
 Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)
 Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis
 Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky
 Decharge 2013: Fællesforetagendet Eniac
 Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
 Decharge 2013: Fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler
 Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet
 Pengemarkedsforeninger ***I
 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I
 Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet
 En europæisk anklagemyndighed
 Alkoholstrategi
 Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen
 Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik
Tekster (1887 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik