Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
 Προχρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I
 Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ***I
 Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με τη Νορβηγία ***I
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***I
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ***I
 Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων *
 Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ *
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
 Απαλλαγή 2013: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2013: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2013: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (Eu-LISA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2013: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2013: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)
 Απαλλαγή 2013: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
 Απαλλαγή 2013: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση Artemis
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Eπιχείρηση Πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα
 Απαλλαγή 2013: Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης
 Απαλλαγή 2013: Κοινή Επιχείρηση SESAR
 Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I
 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I
 Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
 Στρατηγική για το αλκοόλ
 Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές
 Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο
Κείμενα (3273 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου