Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
 Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I
 Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen ***I
 Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I
 Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I
 Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus ***I
 Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I
 SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin *
 SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt *
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot
 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta
 Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö
 Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol)
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
 Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto
 Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys
 Rahamarkkinarahastot ***I
 Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I
 Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I – Euroopan parlamentti
 Euroopan syyttäjänvirasto
 Alkoholistrategia
 Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne
 Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) – Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat
Tekstit (1955 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö