Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
 Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamų veiksmų programų išankstinis finansavimas ***I
 Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių panaikinimas ***I
 Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Norvegija***I
 Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Albanija ***I
 Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų su Bosnija ir Hercegovina ***I
 Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su buvusiaja Jugoslavijos Respublika Makedonija ***I
 SESV 107 ir 108 straipsnių taikymas kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims *
 SESV 108 straipsnio taikymo taisyklės *
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros
 Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
 Pinigų rinkos fondai ***I
 Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, importas iš tam tikrų trečiųjų šalių ***I
 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas
 Europos prokuratūra
 Alkoholio strategija
 Pastato „Rana Plaza“ griūties antrųjų metinių minėjimas ir pažanga įgyvendinant tvarumo susitarimą
 Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2015 m. balandžio 23 d.): pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika
Tekstai (1898 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika