Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
 Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana ***I
 Regulas (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm atcelšana ***I
 Nolīgumā ar Norvēģiju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I
 Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Albāniju ***I
 Ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtā Stabilizācijas un asociācijas nolīguma un Pagaidu nolīguma par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem piemērošana ***I
 Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku ***I
 LESD 107. un 108. panta piemērošana attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu *
 Noteikumi LESD 108. panta piemērošanai *
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras
 Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. EAF
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesa
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Cdt)
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)
 .2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana – Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (ESA)
 ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky"
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis"
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
 Naudas tirgus fondi ***I
 Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I
 Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments
 Eiropas Prokuratūra
 Stratēģija alkohola jomā
 Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā
 Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes
Teksti (1923 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika