Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I
 Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich ***I
 Środki ochronne przewidziane umową z Norwegią ***I
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią ***I
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte z Bośnią i Hercegowiną ***I
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ***I
 Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa *
 Zasady stosowania art. 108 TFUE *
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
 Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013 dla Komisji
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: ósmy, dziewiąty i dziesiąty Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – RadaEuropejska i Rada
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium z wykonania budżetu za 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 Absolutorium z wykonania budżetu za 2013 r.: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe”
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych”
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej
 Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR
 Fundusze rynku pieniężnego ***I
 Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I
 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament
 Prokuratura Europejska
 Strategia dotycząca alkoholu
 Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności
 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji
Teksty
Wersja ostateczna (2003 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności