Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 29. apríla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
 Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín ***I
 Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode s Nórskom ***I
 Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***I
 Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou ***I
 Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko ***I
 Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci *
 Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ *
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
 Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
 Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2013: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
 Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR
 Fondy peňažného trhu ***I
 Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I
 Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament
 Európska prokuratúra
 Stratégia zameraná na alkohol
 Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti
 Mimoriadna schôdza Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ
Texty
Finálna verzia (1942 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia