Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg
 Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih ***I
 Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav ***I
 Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu z Norveško ***I
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo ***I
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ***I
 Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči *
 Pravila za uporabo člena 108 PDEU *
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije
 Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
 Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
 Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
 Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (Europol)
 Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)
 Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR
 Skladi denarnega trga ***I
 Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I
 Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament
 Vmesno poročilo: Monica Macovei
 Strategija o alkoholu
 Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma
 Izredno zasedanje Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila
Besedila (1778 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov