Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
 Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I
 Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land ***I
 Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge ***I
 Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien ***I
 Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina ***I
 Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***I
 Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd *
 Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget *
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
 Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer
 Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
 Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- ochinformationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)
 Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
 Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
 Ansvarsfrihet 2013: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA)
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis
 Ansvarsfrihet 2013: Den gemensamma företaget Clean Sky
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar
 Penningmarknadsfonder ***I
 Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet
 Europeiska åklagarmyndigheten
 Alkoholstrategi
 Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact)
 Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik
Texter (1962 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy