Показалец 
Приети текстове
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I
 Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I
 Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране и Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I
 Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ *
 Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС *
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска комисия и изпълнителни агенции
 Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — 8-и, 9-и и 10-и ЕФР
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Съд на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски надзорен орган по защита на данните
 Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: постижения, финансово управление и контрол
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (FCH)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR
 Фондове на паричния пазар ***I
 Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година — Раздел I — Парламент
 Европейска прокуратура
 Стратегия по отношение на алкохола
 Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост
 Извънредният Европейски съвет (23 април 2015 г.) — Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище

Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I
PDF 470kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд с цел увеличаване на размера на първоначалното предварително финансиране, изплатено на оперативните програми, подкрепяни по линия на инициативата за младежка заетост (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TA(2015)0110A8-0134/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0046),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 164 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0036/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 март 2015(1),

—  като взе предвид становището на комисията по бюджети относно финансовата съвместимост на предложението,

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 април 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 41 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по култура и образование (A8‑0134/2015),

1.  Приема изложената по‑долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/...на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013, по отношение на първоначалната сума за допълнително предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на Инициативата за младежка заетост

P8_TC1-COD(2015)0026


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/779.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I
PDF 471kWORD 63k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TA(2015)0111A8-0026/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0707),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0271/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 11 март 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0026/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/…на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

P8_TC1-COD(2014)0334


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/937.)


Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I
PDF 470kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (кодифициран текст) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TA(2015)0112A8-0046/2015

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0304),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0010/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0046/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0159


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/938.)

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I
PDF 470kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст) (COM(2014)0375 – C8‑0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TA(2015)0113A8-0047/2015

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0375),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0034/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1)

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0191


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/939.)

(1) OВ C 102, 4.4.1996  г., стр. 2.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране и Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I
PDF 472kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. oтносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета oтносно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (кодифициран текст) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TA(2015)0114A8-0017/2015

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0443),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0087/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0017/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0206


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/940.)

(1) OВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I
PDF 470kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст) COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD)
P8_TA(2015)0115A8-0132/2015

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0394),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0041/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0132/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0199


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/941.)

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ *
PDF 453kWORD 61k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст) (COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))
P8_TA(2015)0116A8-0029/2014

(Консултация — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0377),

—  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0139/2014),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0029/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС *
PDF 451kWORD 61k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))
P8_TA(2015)0117A8-0047/2014

(Консултация – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0534),

—  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0212/2014),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска комисия и изпълнителни агенции
PDF 1215kWORD 654k
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC))
P8_TA(2015)0118A8-0101/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2014 г., озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2013 г.“ (COM(2014)0342),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати (COM(2014)0383) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3), както и специалните доклади на Сметната палата,

–  като взе предвид различните решения и препоръки на Омбудсмана във връзка с Комисията, както и изпълнението на тези препоръки в интерес на гражданите от страна на институциите;

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05303/2015 — C8-0053/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2013 година(7);

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(8),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(9),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2013 година(10),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(11),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(12) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8‑0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(14), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(15), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(16), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2009/336/ЕО на Комисията от 20 април 2009 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действието на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата при прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(17),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/776/EС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО(18),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации) за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(19),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(20),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации) за финансовата 2013 година(21),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(22),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(23) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8-0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(24),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(25) на Съвета, и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(26), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(27), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(28),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/771/EС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО(29),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации) във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации), на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

4.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (бившата Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите) за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(30),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(31),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (бившата Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите) за финансовата 2013 година(32),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (бившата Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(33),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(34) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8‑0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(35),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(36) на Съвета, и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(37), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(38), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2004/858/EО на Комисията от 15 декември 2004 г. за създаване на изпълнителна агенция, наречена „Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване“, за управление на дейността на Общността в областта на общественото здравеопазване съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(39),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО(40),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2014/927/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Решение за изпълнение 2013/770/ЕС с цел преобразуване на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните в Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните(41),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (бившата Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите) във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (бившата Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите), на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

5.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(42),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(43),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(44),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(45) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8‑0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(46),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(47), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(48), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(49), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2008/37/ЕО на Комисията от 14 декември 2007 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания за управление на специфичната общностна програма „Идеи“ в областта на граничните изследвания в изпълнение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(50),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/779/EС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО(51),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на ЕС тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(52),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(53),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2013 година(54),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(55),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(56) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8-0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(57),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(58), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(59), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(60), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2008/46/ЕО на Комисията от 14 декември 2007 г. за създаване на „Изпълнителна агенция за научни изследвания“ за управлението на определени области от специалните програми на Общността „Хора“, „Капацитети“ и „Сътрудничество“ в сферата на изследователската дейност в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(61),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/778/EС на Комисията от 13 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/ЕО(62),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на ЕС тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

7.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа) за финансовата 2013 година (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(63),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(64),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа) за финансовата 2013 година(65),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(66),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(67) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8‑0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(68),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(69), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(70), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(71), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение 2007/60/ЕО на Комисията от 26 октомври 2006 г. за създаване на Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета(72),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/801/EС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО, изменено с Решение 2008/593/ЕО(73),

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0101/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  Освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа) във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа), на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

8.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз във връзка с финансовата 2013 година, раздел ІІІ — Комисия (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(74),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(75),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2014 г., озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2013 г.“ (COM(2014)0342),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати (COM(2014)0383) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2013 г. (COM(2014)0615), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2014)0293),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(76), както и специалните доклади на Сметната палата,

—  като взе предвид декларацията за достоверност(77) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05303/2015 — C8-0053/2015),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05305/2015 — C8‑0048/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(78),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(79), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(80), и по-специално член 14, параграфи 2 и 3 от него,

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8‑0101/2015),

1.  Одобрява приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз относно финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

9.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции (2014/2075(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия,

—  като взе предвид своите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите на изпълнителните агенции за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8‑0101/2015),

A.  като има предвид, че Сметната палата за двадесети пореден път не беше в състояние да представи положителна декларация за достоверност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, което рискува да подкопае легитимността на разходите и политиките на Съюза;

Б.  като има предвид, особено в ситуация, в която средствата са оскъдни, че Комисията следва да служи за пример, като показва европейска добавена стойност на своите разходи и като се уверява, че средствата, за които носи споделена или пълна отговорност, се изразходват в съответствие с приложимите финансови правила и разпоредби;

В.  като има предвид, че Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза, а държавите членки трябва да сътрудничат лоялно на Комисията, за да се гарантира, че бюджетните кредити се усвояват в съответствие с принципите на доброто финансово управление; като има предвид, че държавите членки, и по-специално в рамките на споделеното управление на средства, носят особена отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза;

Г.  като има предвид, че в рамките на споделеното управление на средства е особено важно съобщаваните от държавите членки данни относно приходите и разходите да бъдат задоволителни и точни; като има предвид, че е особено важно държавите членки да разберат собствената си отговорност във връзка с управлението на средствата на Съюза, които са обект на споделено управление;

Д.  като има предвид, че междуинституционалният диалог, заложен в член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), разкрива възможност за насърчаване на една нова култура, насочена към постигането на резултати, в рамките на Комисията;

Споделено и децентрализирано управление: недостатъци в управлението на Комисията и държавите членки

Резерви в областта на земеделието и развитието на селските райони

1.  От политическа гледна точка не може да се гарантира, че въведените процедури за контрол в Комисията и държавите членки дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции в областта на земеделието и развитието на селските райони, както е видно от резервите, изразени от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в неговия годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г.;

   БД 02 — пазарни мерки: изложена на риск сума от 198,3 милиона евро; седем схеми за подпомагане в девет държави членки с 11 елемента, по отношение на които са изразени резерви: Полша — 77,6 милиона евро, Испания — 54 милиона евро, Франция — 32,4 милиона евро, Нидерландия — 16,4 милиона евро, Обединеното кралство — 8,5 милиона евро, Италия — 5 милиона евро, Чешката република — 2 милиона евро, Австрия — 1,9 милиона евро, Швеция — 0,5 милиона евро;
   БД 03 — преки плащания: изложена на риск сума от 652 милиона евро; 20 разплащателни агенции, включващи съответните 6 държави членки: Испания (15 от 17 разплащателни агенции) — 153 милиона евро, Франция — 203,4 милиона евро, Обединеното кралство (PRA Англия) — 118 милиона евро, Гърция — 117,8 милиона евро, Унгария — 36,6 милиона евро, Португалия — 28 милиона евро;
   БД 04 — разходи за развитие на селските райони: изложена на риск сума от 599 милиона евро; 31 разплащателни агенции, включващи съответните 19 държави членки: Белгия, България (56,8 милиона евро), Кипър, Германия (Байерн, Бранденбург), Дания, Испания (Андалусия, Астурия, Кастилия ла Манча, Кастилия и Леон, FOGGA Галисия, Мадрид), Финландия, Франция (ODARC, ASP (70,3 милиона евро), Обединеното кралство (SGRPID Шотландия, RPA Англия), Гърция, Ирландия, Италия (AGEA (52,6 милиона евро), AGREA Емилия-Романя, OPR Ломбардия, OPPAB Болцано, ARCEA Калабрия), Люксембург, Нидерландия, Полша (56,7 милиона евро), Португалия (51,7 милиона евро), Румъния (138,9 милиона евро) и Швеция;
   БД 05: изложена на риск сума от 2,6 милиона евро — разходи за предприсъединителна помощ в областта на земеделието и развитието на селските райони за Турция;

Резерви в областта на регионалната политика

2.  От политическа гледна точка не може да се гарантира, че въведените процедури за контрол в Комисията и държавите членки дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции в областта на регионалната политика, както е видно от резервите, изразени от генералния директор на ГД „Регионална и селищна политика“ в неговия годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г.; отбелязва, че за 73 от 322 програми са изразени резерви вследствие на частично надеждната система за управление и контрол (в сравнение с 85 от 317 оперативни програми през 2012 г.); отбелязва, че извършените междинни плащания по тези програми за периода 2007 — 2013 г., за които са изразени резерви, възлизат на 6 035,5 милиона евро; отбелязва, че Комисията е изчислила размера на изложените на риск суми на 440,2 милиона евро;

3.  Потвърждава, че въпреки че резервите са знак за недостатъци в системите за контрол на държавите членки, те са също ефективен инструмент, използван от Комисията за стимулиране на по-бързото предприемане на действия от страна на държавите членки за отстраняване на въпросните недостатъци, а по този начин и за защита на бюджета на Съюза;

Резерви в областта на заетостта и социалните въпроси

4.  От политическа гледна точка не може да се гарантира, че въведените процедури за контрол в Комисията и държавите членки дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции в областта на заетостта и социалните въпроси, както е видно от резервите, изразени от генералния директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в неговия годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г.; отбелязва, че годишният отчет за дейността съдържа резерви по отношение на плащанията, извършени за програмния период 2007—2013 г. за изложена на риск сума в размер на 123,2 милиона евро през 2013 г.; отбелязва, че тези резерви обхващат 36 от 118 оперативни програми (ОП) по Европейския социален фонд (ЕСФ) (в сравнение с 27 от общо 117 ОП през 2012 г.);

Декларация на Сметната палата за достоверност относно надеждността и точността на отчетите

Отчети и законосъобразност и редовност на приходите — становища без резерви

5.  Приветства факта, че годишните отчети на Съюза за финансовата 2013 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото състояние към 31 декември 2013 г., и отбелязва със задоволство, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2013 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

Резерви по отношение на вноските на база брутния национален доход (БНД)

6.  Изразява резерви относно начина, по който са били изчислени вноските на база БНД на държавите членки поради недостатъците(81) в извършваната от Комисията верификация на данни(82); припомня, че съгласно заключението на Сметната палата извършваната от Комисията верификация на данните за БНД не е била достатъчно структурирана и добре насочена;

Законосъобразност и редовност на поетите задължения — становище без резерви

7.  Отбелязва със задоволство, че свързаните с отчетите поети задължения за годината, приключила на 31 декември 2013 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

Законосъобразност и редовност на плащанията — отрицателно становище

8.  Счита за неприемливо, че за двадесета поредна година плащанията продължават да бъдат засегнати съществено от грешки;

9.  Отбелязва, че отрицателното становище на Сметната палата се основава на заключението, че системите за наблюдение и контрол са само частично ефективни и в резултат на това плащанията са засегнати от вероятен процент грешки от 4,7%;

10.  Припомня, че вероятният процент грешки за плащанията през финансовата 2012 година беше оценен на 4,8%, за финансовата 2011 година — на 3,9%, за финансовата 2010 година — на 3,7%, за финансовата 2009 година — на 3,3%, за финансовата 2008 година — на 5,2%, за финансовата 2007 година — на 6,9%, от което следва средна стойност от 4,6% за периода, обхванат от предходната многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2007 — 2013 г.; отбелязва, че годишните доклади на Сметната палата следователно отчитат стабилизиране на процента грешки през 2013 г. на равнището на средната стойност за МФР за периода 2007 — 2013 г., което въпреки всичко сочи стабилна положителна тенденция на спад от 2009 г. насам;

11.  Посочва, че съгласно годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. процентът грешки в областите на споделено управление се изчислява на 5,2%; отбелязва, че всички други оперативни разходи (които в по-голямата си част се управляват пряко от Комисията) имат вероятен процент грешки в размер на 3,7%; подчертава, че и двете стойности са над прага на същественост от 2%; подчертава, че областите на споделено управление са със значително по-висок процент грешки в сравнение с процента грешки за другите оперативни разходи;

12.  Отбелязва, че в своя годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г. генералният директор на ГД „Регионална и селищна политика“ е изразил резерви поради частично надеждна система за управление и контрол за 73 от 322 програми за 2013 г., което е по-малък дял в сравнение с 2012 г. (85 от 317 оперативни програми); отбелязва, че изложените на риск суми се изчисляват на 1 135,3 милиона евро, като резервите и съответната сума се отнасят за двата програмни периода 2007—2013 г. и 2000—2006 г.;

13.  Отбелязва, че генералният директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ е изразил в своя годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г. една резерва относно Седмата рамкова програма (РП7) и че въздействието за 2013 г. се оценява на сума между 105,5 и 109,5 милиона евро;

14.  Отбелязва, че генералният директор на ГД „Морско дело и рибарство“ е изразил в своя годишен отчет за дейността от 31 март 2014 г. една резерва относно Европейския фонд за рибарство и че изложената на риск сума за 2013 г. възлиза на 10,77 милиона евро;

15.  Привлича вниманието върху необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на системите за управление и контрол в държавите членки, за да се гарантира по‑доброто финансово управление на средствата на Съюза и намаляване на процента грешки в съответните сектори на политиката по време на програмния период 2014—2020 г.;

Финансови корекции и събирания

16.  Отбелязва, че финансовите корекции, за чието изпълнение е докладвано през 2013 г., са намалели от 3,7 милиарда евро през 2012 г. до 2,5 милиарда евро през 2013 г., и припомня, че големите финансови корекции през 2012 г. се дължат главно на еднократна корекция в размер на 1,8 милиарда евро в Испания, направена с цел коригиране на разходите за структурните фондове през периода 2000—2006 г.; отбелязва, че през 2013 г. Комисията е извършила финансови корекции и е събрала вземания в размер на 3,362 милиарда евро, което съответства на 2,3% от плащанията от бюджета на Съюза;

17.  Посочва, че натрупването на финансови корекции при изравняването на салда по програмите е изкуствено в определени моменти, както и че тези корекции не са значими поради факта, че се появяват години, след като са извършени; призовава Комисията да анализира дали извършената през 2012 г. промяна в методологията (преминаване от потвърдени корекции към приложени корекции) е най-подходяща за отразяване на действителното положение във връзка със системите за контрол и управление за дадена финансова година;

18.  Отбелязва, че полученото намаление от 34% на финансовите корекции, извършени през 2013 г. (от 3,7 милиарда евро на 2,5 милиарда евро), е било отчасти компенсирано с увеличение от 27% на събиранията през 2013 г. (от 0,7 милиарда евро на 0,9 милиарда евро);

19.  Изразява съжаление, че поради правната рамка за защита на финансовите интереси на Съюза, сложността на свързаните процедури и броя на нивата на контрол в много области грешките могат да бъдат коригирани едва няколко години след като са възникнали;

20.  Посочва, че средният размер на финансовите корекции и събиранията, извършени за периода 2009—2013 г., възлиза на 2,7 милиарда евро, което представлява 2,1% от средния размер на плащанията от бюджета на Съюза през този период; отбелязва, че според Комисията горепосочената тенденция може да се обясни с приключването на програмния период 2000—2006 г.(83); отбелязва по-конкретно, че що се отнася до политиката на сближаване, четири пети от корекциите, направени през периода 2007—2013 г., се отнасят до оперативни програми от предходни периоди(84); припомня, че държавите членки имат правото да заменят установени неотговарящи на условията за допустимост разходи със законосъобразни и редовни разходи съгласно действащата правна рамка за структурните фондове;

21.  Припомня на Комисията и държавите членки, че са длъжни да предприемат корективни мерки, за да защитят бюджета на Съюза в случаите на неефективни системи за контрол или нередовни разходи; посочва, че Комисията и държавите членки използват такива корективни мерки, и отбелязва, че ако не са били приложени такива корективни мерки спрямо одитираните от Сметната палата плащания за 2013 г., общо изчисленият процент грешки щеше да бъде по-скоро 6,3% вместо 4,7%; подчертава, че Сметната палата е установила, че за някои от засегнатите от грешки операции, особено в областите на споделено управление, органите са разполагали с достатъчно информация, за да открият и коригират грешките; изисква следователно от Сметната палата да изчислява в бъдещите си годишни доклади процента грешки, в случай че всички корективни мерки са били предприети;

22.  Освен това изразява съжаление, че тези мерки все още имат ограничено въздействие върху бюджета на Съюза, тъй като повече от 40% от финансовите корекции, извършени през 2013 г., не се разглеждат като целеви приходи(85), но могат да се използват от същите държави членки, предизвикали тези корекции в политиката на сближаване, като по този начин се компрометира превантивното действие на финансовите корекции;

23.  Отбелязва, че приблизително 28% от извършените през 2013 г. финансови корекции включват нетно намаляване на финансирането от Съюза за съответната програма и държава членка в рамките на политиката на сближаване;

24.  Отбелязва със загриженост, че горепосоченото съобщение на Комисията от 29 септември 2014 г. не предоставя непременно надеждна информация относно оттеглените суми, събиранията и предстоящите събирания по структурните фондове от страна на държавите членки, тъй като Комисията посочва, че е трябвало да възприеме предпазлив подход поради някои слабости в предоставените от държавите членки цифри, за да гарантира, че горепосочените суми не са завишени(86);

25.  Изисква от Комисията и държавите членки да въведат солидни процедури за потвърждаване на времевата рамка, произхода и размера на корективните мерки и да предоставят информация, която обединява, доколкото е възможно, годината, през която е извършено плащането, годината, през която е открита съответната грешка, и годината, през която събиранията или финансовите корекции са обявени в бележките към отчетите, като се взема под внимание многогодишният характер на цялата процедура; счита освен това, че е от съществено значение да се предостави изчерпателна информация относно събиранията и финансовите корекции, както и да се осигури пълна прозрачност на данните относно отмяната на бюджетни кредити и производствата за установяване на нарушения през съответната година;

Обобщаващ доклад и годишни отчети за дейността

26.  Отбелязва, че генералните директори на Комисията са изразили общо 17 остойностени резерви във връзка с разходите; посочва, че по-малкият брой остойностени резерви през 2013 г. (21 през 2012 г.) не е довел до намаляване на размера на изложената на риск сума, както и че максималната изложена на риск обща сума, обявена от Комисията в нейния обобщаващ доклад(87), е под 4179 милиона евро, което съответства на 2,8% от всички извършени разходи;

27.  Отправя искане към Комисията да направи по-ясно изчислението на изложената на риск сума(88) при разясняването на очакваното въздействие на корективните механизми за тази сума и да публикува в своя обобщаващ доклад подходяща „декларация за достоверност“ въз основа на годишните отчети за дейността на генералните директори;

28.  Припомня, че използваните от Комисията кумулативни данни засягат корективните механизми, прилагани от Комисията и държавите членки (финансовите корекции и събиранията) няколко години след изплащането на средствата (по-специално през периодите 1994—1999 г. и 2000—2006 г.), и отбелязва, че през това време нито Сметната палата, нито Комисията е публикувала точните проценти грешки;

Натиск върху бюджета

29.  Изразява загриженост относно факта, че вследствие на неприемливата позиция на Съвета по време на преговорите за годишния бюджет на Съюза и въпреки големия размер на плащанията от отчетите е видно, че неизпълнените финансови задължения (по функция 1б, главно в областта на регионалната политика, равнището на непогасените задължения в края на 2013 г. се изчислява на 23,4 милиарда евро след 5 милиарда евро в края на 2010 г., 11 милиарда евро в края на 2011 г. и 16 милиарда евро в края на 2012 г.) и други задължения са продължили да нарастват през 2013 г.; отбелязва, че към края на годината те са възлизали на 322 милиарда евро(89) и че тази цифра вероятно ще нарасне през 2014 г.;

30.  Припомня, че в края на 2013 г. непогасените бюджетни задължения се изчисляваха на 322 милиарда евро, като се очакваше те да се увеличат през 2014 г.; счита, че това положение е в противоречие с принципа на добро финансово управление, посочен в член 310 от ДФЕС, като по този начин поставя под въпрос законността на бюджета;

31.  Подчертава, че тези „висящи“ финансови задължения са въпрос от особена важност, тъй като за първи път се определят тавани за плащанията, които в общи линии ще останат стабилни в реално изражение в продължение на няколко години(90);

32.  Посочва, че във време на икономическа криза финансовите ресурси са оскъдни; въпреки това отбелязва, че по отношение на голяма част от бюджета максималният размер на разходите по функциите на МФР се разпределя на годишни вноски по държави членки; отбелязва, че начинът на усвояване на средствата от държавите членки често се превръща в основната цел на политиката (съгласно принципа „използваш или губиш“)(91); призовава Комисията и държавите членки следователно да насърчават прехода от култура на разходите към култура на резултатите, която се фокусира върху постигнатите резултати въз основа на принципите на ефикасност, ефективност и икономичност;

33.  Посочва, че брутното предварително финансиране е възлизало на 79,4 милиарда евро към края на 2013 г., и настоява, че дългите периоди на предварително финансиране могат да доведат до завишен риск от грешки или загуби; подчертава, че този риск е особено видим за функция 4 на бюджета (ЕС — фактор от световно значение), където извършването на една операция обикновено отнема 4 години — от момента на поемане на задължението до регистрирането на окончателните разходи по него от Комисията;

34.  Настоятелно призовава Комисията отново да подготви и публикува „дългосрочна прогноза за касовите потоци“, в която да бъдат предвидени бъдещите нужди от плащания, за да се гарантира, че необходимите плащания могат да бъдат поети от одобрените годишни бюджети; изисква Комисията да представи, при необходимост, предложения за изменение на действащите разпоредби, в случай че годишните бюджети не са в състояние да осигурят достатъчно бюджетни кредити, за да се постигне съответствие с необходимото равнище на плащанията;

35.  Отново изтъква необходимостта да се работи за намирането на дългосрочни решения, които могат да позволят на Комисията да си възвърне контрола върху своя бюджет; отбелязва, че е особено необходимо да се постави засилен акцент върху отчетността и да се съсредоточи вниманието върху изпълнението и постигнатите чрез разходите резултати; подчертава за целта необходимостта Парламентът да изпълнява по-съществена роля в контрола на разходите и на резултатите от изпълнението;

Финансови инструменти

36.  Отбелязва, че до края на 2013 г. са били създадени 941 инструмента за финансов инженеринг (ИФИ) в рамките на 176 оперативни програми (ОП) по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) в 25 държави членки; изразява особена загриженост, че едва 47% от сумата от 14,3 милиарда евро (6,7 милиарда евро), която е изплатена на ИФИ, в действителност са били изплатени на крайните бенефициенти, въпреки че тази сума представлява увеличение в сравнение с 4,7-те милиарда евро, изплатени до края на 2012 г.; отбелязва, че средната степен на усвояване на средствата от 47% в края на 2013 г. прикрива някои различия между фондовете и държавите членки; отбелязва, че средната степен на усвояване на средствата обхваща всичките 900 фонда: създадените през 2008 г., както и новосъздадените през 2013 г., чието изпълнение беше в самото си начало; счита, че докато някои фондове отчитат незадоволителни резултати, други вече са постигнали 100-процентно усвояване на средствата и в момента реинвестират револвиращи фондове;

37.  Отбелязва, че в държавите членки са били създадени 14 ИФИ по линия на Фонда за развитие на селските райони; отбелязва, че 443,77 милиона евро са били изплатени на банки в Румъния, България, Гърция, Италия и Литва от бюджета на ЕС до края на 2013 г.; изразява загриженост, че от тази сума нито едно евро не е достигнало до крайните бенефициенти; отбелязва, че за шест финансови ИФИ, създадени в рамките на Европейския фонд за рибарство, са били изплатени 72,37 милиона евро на банки в Гърция, Румъния, България, Естония, Латвия и Нидерландия; отбелязва, че единствено в Латвия наличните суми са били изцяло изплатени на крайните бенефициенти, докато в Румъния на крайния бенефициент са били изплатени едва 28% от средствата, в България — 77%, в Естония — 91%, а в Нидерландия и Гърция — нищо(92);

38.  Освен това изразява съжаление, че тези инструменти са сложни и трудни за правилно отчитане, в резултат на което и общественият контрол е още по-голямо предизвикателство; призовава Комисията да бъде по-прозрачна и да докладва редовно относно ливъриджа, загубите и рисковете, като например инвестиционните балони; настоятелно призовава Комисията да представи пълен преглед на проектите, финансирани по всеки от инструментите за финансов инженеринг, и постигнатите резултати, да посочи ясно колко средства от бюджета на Съюза са били използвани за съфинансиране на тези свързани с ИФИ проекти и да представи изчерпателен анализ на разходите и ползите на ИФИ в сравнение с по-преки форми на финансиране на проекти;

39.  Приветства факта, че прилагането на финансовите инструменти се включва систематично в дневния ред по време на срещите за годишен преглед и че впоследствие слабостите се анализират и се предлагат корективни действия; признава със задоволство, че за следващия период 2014—2020 г. слабостите в областта са били коригирани, т.е. плащанията ще бъдат прехвърляни към фондовете, управляващи финансови инструменти, единствено когато реалното отпускане на средства за крайните получатели е достигнало определен процент;

40.  С оглед на натиска върху бюджета за плащания и факта, че член 140, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (Финансовия регламент) изисква да се избягват прекалено големите салда по тези финансови инструменти, препоръчва на Комисията да гарантира, че вноските от бюджета на Съюза за подобни инструменти отразяват реално необходимите парични потоци;

41.  Особено загрижен е от някои констатации на Сметната палата по отношение на ефективността на смесването на безвъзмездни средства от регионалните инвестиционни механизми със заеми от финансови институции в подкрепа на външните политики на Съюза(93);

42.  Посочва, че макар механизмите да са били успешно създадени, потенциалните ползи от смесването не са били напълно реализирани поради слабости в управлението на Комисията; призовава Комисията да превежда средствата единствено когато бенефициентът действително се нуждае от тях и да подобри извършвания от нея мониторинг на усвояването на безвъзмездната финансова помощ от Съюза;

Отговорност на Комисията и държавите членки при споделеното управление

43.  Подчертава, че съгласно член 317 от ДФЕС Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза; посочва, че когато Комисията изпълнява бюджета в режим на споделено управление, задачите по изпълнението се делегират на държавите членки съгласно член 59 от Финансовия регламент, като по този начин изискват тяхната политическа и финансова отговорност; поради това отново изтъква факта, че държавите членки следва да действат в строго съответствие с принципа на добро финансово управление и не следва да подкопават собствената си отговорност за управлението на средствата на Съюза;

44.  Отбелязва съобщението на Комисията от 28 октомври 2014 г., озаглавено „Относно приемането на препоръките на междуинституционалната работна група за създаване и използване на национални декларации“ (COM(2014)0688); отбелязва, че представянето на декларации е доброволно, и затова приветства факта, че четири държави членки — Дания, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство — са решили да ги представят; въпреки това изразява съжаление, че тези декларации се различават по форма, обхват, пълнота и отчетен период, и отбелязва, че в резултат на това тяхната полезност не е много голяма;

45.  Посочва, че според многобройните изявления на Сметната палата националните декларации за управление, предоставени от горепосочените четири държави членки, имат много ограничена стойност в одитния процес на Сметната палата и не могат да се считат за надежден източник на информация за издаването на декларация за достоверност;

46.  Изразява съжаление, във връзка с гореспоменатото съобщение на Комисията от 28 октомври 2014 г., относно липсата на значителен напредък в подобряването на финансовото управление, което би могло да доведе до постоянна загуба на средства на Съюза поради погрешни решения на политическо и управленско равнище; призовава за система за налагане на санкции, ако държавите членки предават неточни сведения за програмите и декларации;

47.  Ето защо призовава Комисията и Съвета да предприемат конкретни и разумни стъпки, за да позволят да се постигне необходимият напредък в доброто финансово управление, включително засиленото използване на инструмента на националните декларации, който на практика не изисква много допълнителни усилия (според сведенията по-малко от 1 еквивалент на пълно работно време годишно на държава членка), като също така отбелязва, че е изключително важно държавите членки да поемат политическа отговорност за използването на средства на Съюза с публичен документ; призовава Комисията и държавите членки да публикуват не само националните декларации, но също така и годишните обобщения и декларациите за управление, за да дадат по-добра представа и да постигнат реално подобрение на финансовото управление; настоятелно призовава Комисията да представи препоръка на Парламента и Съвета за насърчаване на използването на национални декларации в съответствие с препоръките от междуинституционалната работна група за създаването и използването на национални декларации;

48.  Счита, че е от съществено значение да се насърчава пълна прозрачност при използването на структурните фондове чрез публикуване на счетоводната документация на целевите проекти; призовава Комисията да направи процеса на участие в регионални търгове по-конкурентен и по-прозрачен, за да не се фаворизира клиентелизмът при достъпа до европейско финансиране;

Надеждност на съобщените от държавите членки данни

49.  Отбелязва, че липсата на надеждност на контролите от първо ниво, извършени от държавите членките при споделено управление, накърнява доверието в годишните отчети за дейността, изготвени от службите на Комисията, и обобщаващия доклад, приет от Комисията, тъй като те се основават отчасти на резултатите от проверките, извършвани от националните органи; отново призовава Комисията да извърши оценка и, ако е необходимо, да коригира данните на държавите членки, за да изготви надеждни и обективни годишни отчети за дейността;

50.  Изисква от генералните директори да докладват подробно в годишните си отчети за дейността за процентите грешки, съобщени от държавите членки, както и за корекциите, направени от Комисията по целесъобразност, на равнището на оперативните програми;

Държави членки с най-лоши резултати

51.  Приветства прегледа на резултатите от извършените от Сметната палата одити на фондовете, управлявани чрез споделено управление в областта на селското стопанство и политиката на сближаване през периода 2009—2013 г., публикуван заедно с годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., който отчасти разглежда отправеното от Парламента искане в резолюцията за освобождаване от отговорност за 2012 г. за информация по държави относно споделеното управление;

52.  Посочва, че съгласно данните, предоставени от Сметната палата относно изложените на риск суми и проценти от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (изходни данни, включени в годишните отчети за дейността за 2013 г. на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Регионална и селищна политика“), Словакия, Обединеното кралство и Испания имат най-висок процент грешки;

53.  Посочва, че съгласно данните, предоставени от Сметната палата относно изложените на риск суми и проценти от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (изходни данни, включени в годишния отчет за дейността за 2013 г. на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), Румъния, България на Португалия имат най-висок процент грешки;

54.  Изисква от Сметната палата да разработи свой собствен метод на отчитане по държави, като има предвид не само изложените на риск суми, но също така и системите за управление и контрол на държавите членки, заедно с корективните механизми, прилагани от Комисията и държавите членки, с цел да оцени адекватно развитието на управлението в държавите членки с най-лоши резултати и да препоръча възможно най-добрите решения;

55.  Припомня, че корупцията нанася сериозни вреди на фондовете на Съюза; изразява загриженост относно данните, сочещи, че някои държави членки са особено засегнати от този феномен, и припомня в тази връзка препоръката на Комисията от 29 май 2013 г. за препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на Италия за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Италия за периода 2012—2017 г.(94); призовава за бързото приемане на директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред;

Конфликти на интереси

56.  Изразява съжаление, че в някои държави членки законодателството относно конфликтите на интереси на членовете на парламента, членовете на правителството и членовете на местните съвети е неясно и недостатъчно; призовава Комисията да проучи внимателно настоящото положение и да представи препоръки или дори правно обвързващи решения, ако е необходимо; счита, че същото следва да се прилага и за кандидатите за членове и членовете на Комисията;

Приходи: собствени ресурси на база БНД

57.  Отбелязва, че одитът на Сметната палата (вж. годишния доклад за 2013 г., точка 2.27) не е установил съществени грешки в изчисленията на Комисията на вноските на държавите членки и тяхното плащане, повечето от които се основават на прогнозни данни за брутния национален доход (БНД) за 2013 г.;

58.  Изисква от Комисията да гарантира, че данните от Евростат и държавите членки са идентични, тъй като показателят БНД е основният критерий не само за приходите, но също така и за разходите на Съюза;

59.  Припомня критиките, формулирани от Сметната палата в годишния ѝ доклад за 2012 г. по отношение на липсата на ефективност на извършваната от Комисията верификация на данните за БНД (вж. годишния доклад за 2012 г., точка 2.41); подчертава, че продължителното използване на общи резерви и прекомерната продължителност на цикъла на верификация на данните за БНД, използвани за целите на собствените ресурси, могат да доведат до бюджетна несигурност, както стана ясно от дискусиите между държавите членки относно проект за коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2014 г.(95);

60.  Изразява съжаление, че някои държави членки не са предвидили, че това ще доведе до увеличение на бюджетната им вноска, въпреки че са били осведомени за промените в статистическата методология за изчисляване на вноската на база БНД от пролетта на 2014 г.;

61.  Изразява съжаление, че Комисията е настояла да разглежда това досие като досие от чисто технически характер(96), въпреки че е била осведомена от пролетта на 2013 г., че промените в статистическата методология за изчисляване на вноската на база БНД ще доведат до голямо увеличение на вноските на някои държави членки;

62.  Припомня, че Сметната палата е заключила в своето Становище № 7/2014(97), че предложението на Комисията да разреши отложените плащания на данъка върху добавената стойност (ДДС) и салдата и корекциите на БНД в случай на извънредни обстоятелства може да увеличи сложността на системата на собствените ресурси и бюджетната несигурност на държавите членки;

63.  Посочва по-конкретно, че предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение № 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствени ресурси на Европейските общности (COM(2014)0704) се отнася единствено до отлагането на крайния срок за предоставяне от държавите членки на наличните ресурси в случай на наличие на значителни суми вследствие на положителни салда и корекции на ДДС и БНД, и отбелязва, че ако държавите членки имат големи отрицателни салда и корекции на ДДС и БНД, Комисията може да бъде задължена да събира допълнителни приходи посредством коригиращ бюджет;

64.  Изразява съжаление, че досега Съветът не е могъл да постигне никакъв напредък по отношение на реформата на системата на собствените ресурси въз основа на тези законодателни предложения, въпреки че Комисията предложи цялостна реформа на системата на собствените ресурси, която беше приветствана от Парламента(98) и имаше за цел да направи системата на собствените ресурси по-справедлива, по-разбираема, по-прозрачна, по-ефективна и да намали националните вноски;

Мерки, които трябва да бъдат предприети

65.  Настоятелно призовава Комисията:

   да скъси продължителността на своя цикъл на верификация на данните за БНД, използвани за целите на собствените ресурси, до максимум четири години, ако е необходимо, при стартирането на процедури за установяване на нарушение и/или налагането на строги срокове за отмяна на резервите;
   да ограничи използването на общи резерви до изключителни случаи, при които съществуват значителни рискове от увреждане на финансовите интереси на Съюза: т.е. когато дадена държава членка извършва основна ревизия по време на цикъла на верификация или на нередовни интервали;
   да състави план за действие за отстраняване на слабостите, установени от Сметната палата в нейния Специален доклад № 11/2013, и да докладва за него пред Парламента и Сметната палата до края на юни 2015 г.;
   да въведе и да извършва строг мониторинг на подробен план за действие с ясни цели с оглед преодоляване на проблемите при съставянето на националните отчети на Гърция;
   да внесе изменение към горепосоченото предложение на Комисията (COM(2014)0704) с цел да оправомощи Комисията да отсрочи възстановяването на сумите в случай на „отрицателни“ салда и корекции.

66.  Посочва слабостите, установени от Сметната палата в нейния Специален доклад № 2/2014, озаглавен „Добре ли се управляват преференциалните търговски режими“, в стратегията за контрол и управлението на риска в Германия, Франция и Обединеното кралство, които водят до потенциални загуби за бюджета на Съюза; отбелязва, че тези слабости бяха потвърдени от размера на потенциално загубените приходи в тези три държави членки; отбелязва, че чрез екстраполация на грешките, открити в извадката от 2009 г., Сметната палата е изчислила, че размерът на застрашените мита в тези държави членки поради изтекла давност е 655 милиона евро; отбелязва, че това представлява около 6% от брутния размер на вносните мита, събрани в петте избрани държави членки за посочената година, които включват 167 милиона евро за Германия, 176 милиона евро за Франция и 312 милиона евро за Обединеното кралство;

Селско стопанство

Селско стопанство: демографски предизвикателства и предизвикателства по отношение на структурата на бенефициентите

67.  Посочва, че демографските промени засягат общата селскостопанска политика (ОСП) повече от всяка друга политика на Съюза, тъй като близо една трета от 12-те милиона земеделски производители в Съюза, за които са предназначени повече от 45% от бюджета на Съюза, са на възраст над 65 години и само 6% са на възраст под 35 години(99); следователно приветства програмите за насърчаване на младите земеделски производители, започнати в рамките на реформата на ОСП;

68.  Изразява съжаление, че мерките, предприети от Комисията в областта на селскостопанската политика, досега не са могли да коригират демографския дисбаланс, и призовава Комисията да преразгледа бюджетната подкрепа за селското стопанство с оглед на това;

69.  Подчертава факта, че по-малко от 2% от земеделските производители в Съюза получават 31% от преките плащания по ОСП; посочва, че ОСП следва да бъде по-специално насочена към дребните земеделски производители, и счита, че настоящата практика допълнително подкопава политическото одобрение на ОСП;

70.  Отново посочва, че за да направят ОСП по-справедлива, Парламентът и Съветът въведоха(100) намаление на плащанията над 150 000 EUR и евентуално определяне на горна граница на преките плащания; ето защо изисква Сметната палата да извърши одит на ефикасността и ефективността на тази мярка в очакване на следващите ѝ годишни доклади;

71.  Посочва, че селскостопанските системи в Чешката република, следвана от Словакия, Унгария, Германия и България, се характеризират с най-голямо неравенство(101); призовава Комисията и държавите членки да балансират по-добре структурата на своите бенефициенти и изисква от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ да прилага всяка година към своя годишен отчет за дейността индикативни данни за разпределението на преките плащания на помощи по ОСП за земеделските производители по държави членки и категория на бенефициентите;

Селско стопанство: процент грешки в първия стълб

72.  Изразява съжаление за това, че плащанията по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) са засегнати от съществени грешки през 2013 г., че по оценки на Сметната палата вероятният процент грешки е 3,6% (3,8% през 2012 г.)(102) и че от петте системи за контрол, одитирани във връзка с плащанията, признати за разходи, две са оценени като неефективни, две като частично ефективни и само една като ефективна;

73.  Подчертава, че в 33 от общо 101 случая на количествено измерими грешки, установени от Сметната палата, националните органи са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят, открият и коригират грешките поне отчасти, и че ако цялата тази информация е била използвана правилно, вероятният процент грешки за тази област би бил с 1,1% по-нисък и следователно относително близо до прага на същественост от 2%; подчертава, че държавите членки носят важна отговорност за правилното и законосъобразно изпълнение на бюджета на Съюза, когато отговарят за управлението на финансовите средства на Съюза;

Кръстосано спазване

74.  Посочва, че одитът на Сметната палата е обхванал изискванията за кръстосано спазване и че случаите на нарушаване на изискванията за кръстосано спазване са разглеждани като грешки, когато е установено, че нарушението е съществувало в годината на подаване на заявлението за помощ от страна на земеделския производител; посочва, че Сметната палата включва недостатъците в областта на кръстосаното спазване при изчисляването от нейна страна на процента грешки, като същевременно отбелязва, че според Комисията кръстосаното спазване не засяга допустимостта за плащане, а само задейства административни санкции;

75.  Отбелязва, че Комисията заявява в своя отговор до Сметната палата, че правната рамка за програмния период 2014—2020 г. е била опростена, и изисква Комисията да докладва до края на 2015 г. как тези мерки за опростяване са функционирали на практика и какви допълнителни мерки биха могли да се предприемат по отношение на останалите сложни правила и условия за допустимост;

Процент грешки при пазарните мерки

76.  Изразява загриженост относно факта, че изчисленият от Комисията процент грешки във връзка с мерките за селскостопанския пазар достига 7,44%; изразява съжаление относно факта, че това е вторият най-висок процент грешки в област на политиката през 2013 г.;

77.  Подчертава, че резервите, формулирани от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в годишния отчет за дейността за 2013 г., потвърждават тревожното състояние на пазарните мерки, като се посочват седем схеми за подпомагане в девет държави членки, по-специално в секторите на плодовете и зеленчуците, преструктурирането на лозя, инвестициите във винарския сектор, възстановяванията при износ на птиче месо и схемата за предлагане на мляко в училищата;

78.  Обръща внимание на факта, че много от по-малките програми, като например схемите за предлагане на плодове и мляко в училищата, не са лесни за използване, отчасти поради свързаната с тях бюрокрация и по тази причина тяхното прилагане и изпълнение е по-ниско от оптималното;

79.  Изразява съжаление относно значителните слабости в прилаганите процедури за контрол при признаването на групи производители(103) на плодове и зеленчуци в Полша, Австрия, Нидерландия и Обединеното кралство, които са разкрити от Сметната палата в годишния ѝ доклад за 2013 г. и потвърдени от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, който в своя годишен отчет за дейността за 2013 г. е изразил резерва въз основа на прогнозното си изчисление, че около 25% от общите разходи по тази мярка са изложени на риск, т.е. 102,7 милиона евро;

80.  Изразява съжаление по-специално във връзка с недостатъците, установени от Комисията по отношение на мярката за „преструктуриране на лозя“ в Испания, които обосновават резервата, изразена от генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ въз основа на коригиран процент грешки от 33% и изложена на риск сума в размер на 54 милиона евро, и мярката за „износ на птиче месо във Франция“ въз основа на коригиран процент грешки от 69,6% и изложена на риск сума в размер на 29,3 милиона евро;

Надеждност на данните на държавите членки в областта на преките плащания

81.  Приветства факта, че тъй като процентите грешки, съобщени от държавите членки в техните статистически данни от проверките, не обхващат всички компоненти на процента остатъчни грешки и невинаги са надеждни, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ е извършила индивидуална оценка за всяка разплащателна агенция въз основа на цялата информация, с която разполага, в т.ч. одитните констатации на Сметната палата;

82.  Повтаря твърденията на Сметната палата(104), че резултатите от новия подход показват, че от статистическите данни на държавите членки от проверките, от декларациите на директорите на разплащателните агенции и от дейността на сертифициращите органи може да се осигури единствено ограничено ниво на увереност;

83.  Посочва, че въпреки факта, че почти всички разплащателни агенции за преките плащания са били акредитирани и сертифицирани от сертифициращите органи, и въпреки факта, че 79 от 82-те декларации за достоверност от разплащателните агенции са получили становище без резерви от сертифициращите органи през 2013 г., потвърждавайки по този начин точността на декларациите за достоверност, представени от директорите на разплащателните агенции, Комисията е трябвало да коригира във възходяща посока процентите грешки, съобщени от 42 от общо 68 разплащателни агенции с процент остатъчни грешки над 2%;

84.  Посочва, че петте разплащателни агенции с най-висок процент грешки са били:

1.  Обединено кралство, RPA

5,66 % (съобщено от държавите членки: 0,67 %)

2.  Гърция, OKEPE

5,17% (съобщено от държавите членки: 0,83 %)

2.  Испания, AVGA

4,71% (съобщено от държавите членки: 1,93 %)

4.  Португалия, IFAP

4,37% (съобщено от държавите членки: 0,82 %)

4,27% (съобщено от държавите членки: 1,77 %)

5.  Румъния, PIAA

85.  Изразява съжаление, че настоящата законодателна рамка не предвижда санкции за неточно или невярно докладване(105) от страна на разплащателните агенции;

86.  Призовава длъжностните лица на Съюза да засилят надзора и да наблюдават и координират по-тясно националните разплащателни агенции в рамките на съответните държави членки с цел преодоляване на недостатъците, с които те се сблъскват, по-специално що се отнася до тези разплащателни агенции, които системно отчитат неудовлетворителни резултати през последните три години, с оглед на по-ефективното управление на плащанията;

ИСАК и СИЗП

87.  Споделя становището, изразено от Комисията и Сметната палата, че като цяло интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е от съществено значение за предотвратяването и намаляването на грешките в заявленията от земеделските производители, и посочва, че правилното ѝ функциониране е трябвало да гарантира, че преките селскостопански плащания не са засегнати от съществени грешки;

88.  Изразява съжаление, че постоянното наличие на слабости във връзка с изключването на неотговарящи на условията за допустимост земи от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) и в административното обработване на заявленията от земеделските производители значително допринася за същественото ниво на грешки, засягащи плащанията по линия на ЕФГЗ;

89.  Отново подчертава хоризонталното измерение на установените в СИЗП слабости; отбелязва, че от 2007 г. насам Сметната палата е проверила ИСАК в 38 разплащателни агенции във всичките 28 държави членки, и изразява дълбоко съжаление, че само седем от системите за контрол са оценени като ефективни, 22 като частично ефективни и девет като неефективни; призовава Комисията да гарантира, че финансовите рискове за бюджета се покриват чрез нетни финансови корекции;

Процедури, които гарантират възстановяване на недължими плащания

90.  Изразява загриженост относно посочения от Сметната палата(106) факт, че сумите, загубени в резултат на нередности или небрежност във връзка със задълженията за 2008 г. или по-ранни години са били доведени до знанието на длъжниците в Ирландия със значително закъснение и в продължение на няколко години не са били предмет на процедури за възстановяване на неправомерно изплатени суми или на процедури за принудително изпълнение;

91.  Посочва, че до края на 2012 г. от общо 6,7 милиона евро задължения във връзка с тези референтни години 2,3 милиона евро са били поети от бюджета на Съюза съгласно правилото 50/50 въпреки забавянето, констатирано от Сметната палата в процедурата за уведомяване, и се опасява, че средствата ще бъдат окончателно загубени за бюджета на Съюза;

92.  Също така изразява загриженост относно констатациите на Сметната палата относно факта, че италианските органи не са вписали дали задълженията се дължат на нередности или административни грешки, които евентуално биха могли да доведат до тежест за бюджета на Съюза; призовава Комисията да направи подробен анализ на положението и да докладва преди края на годината;

93.  Отбелязва, че според данните, предоставени в годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“(107) за 2013 г., държавите членки с най-лоши резултати по отношение на възстановяването на недължими плащания са България с процент на възстановяване от 4%, Гърция с 21%, Франция с 25%, Словения с 25%, Словакия с 27% и Унгария с 33%; изразява загриженост относно тревожно ниските равнища на възстановяване в някои области и изисква от Комисията да изготви доклад за причините и възможностите за постигане на подобрения;

Процедура за уравняване на сметки

94.  Отбелязва, че през 2013 г. Комисията е взела четири решения относно съответствието, които са довели до финансови корекции в размер на 1 116,8 милиона евро (861,9 милиона евро за ЕФГЗ и 236,2 милиона евро за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което представлява около 2% от бюджета на Съюза за земеделие и развитие на селските райони за 2013 г. (1,4% през периода 2008—2012 г.);

95.  Посочва, че тази сума не може да се сравни с посочения от Сметната палата вероятен процент грешки, тъй като извършваните от Комисията одити на съответствието се основават на системите, нямат за цел проверка на редовността на свързаните операции, покриват разходи, свързани с няколко бюджетни години, водят до финансови корекции, 65% от които са въз основа на фиксирана ставка, и следователно не позволяват да се изчисли годишен процент грешки(108);

96.  Подчертава, че според констатациите на Сметната палата(109) повишаването на средното ниво на финансовите корекции през 2013 г. в сравнение с периода 2008—2012 г. се дължи най-вече на намаляването на броя на неприключените одитни досиета от 553 в края на 2012 г. до 516 в края на 2013 г. и че уреждането на тези досиета, които са свързани с финансовите години преди 2010 г., е довело до финансови корекции в размер на 881 милиона евро (79% от общия размер);

97.  Изразява загриженост, че независимостта на помирителния орган, който може да участва в процедурата за уравняване с оглед на съответствието, не е гарантирана от разпоредбите, които понастоящем са в сила(110);

Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване

98.  Отбелязва, че плащанията в областите развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване са засегнати от съществени грешки през 2013 г., като вероятният процент грешки намалява от 7,9% през 2012 г. до 6,7%, и че седем от 13-те системи за наблюдение и контрол, одитирани във връзка с плащанията, признати за разходи, в държавите членки са оценени като частично ефективни, а шест — като неефективни;

99.  Изразява съгласие със становището на Сметната палата, че вероятният процент грешки щеше да намалее до 2%, ако националните органи бяха използвали цялата налична информация, за да се предотвратят, открият и коригират грешките; подчертава, че държавите членки носят важна отговорност за правилното и законосъобразно изпълнение на бюджета на Съюза, когато отговарят за управлението на финансовите средства на Съюза;

100.  Изразява съжаление относно факта, че средният процент грешки, изчислен от Сметната палата за развитието на селските райони, през последните три години е бил 8,2%, докато през 2013 г. е бил 7,9%(111); изразява дълбоко съжаление, че това е най-високият процент грешки в област на политиката през 2013 г.;

101.  Отбелязва, че установените от Сметната палата грешки са възникнали главно поради неспазване от страна на бенефициентите на изискванията за допустимост, неправилно прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки и неспазване на агроекологичните задължения;

102.  Изразява загриженост относно факта, че Сметната палата е установила, че предполагаемите умишлени нарушения от страна на частни бенефициенти са допринесли за една осма от процента грешки в областта на развитието на селските райони, и изразява съжаление относно факта, че специалната мярка за развитие на селските райони „Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“ е имала най-значителен принос за процента грешки за частните инвестиции(112), в резултат на което Сметната палата е изразила сериозни опасения относно ефикасността и ефективността на мярката за постигането на целите ѝ в областта на политиката;

103.  Изразява съгласие със становището, изразено от Сметната палата(113), че грешките са се дължали отчасти на сложността на правилата и голямото разнообразие от схеми за подпомагане в рамките на програмите за периода 2007 — 2013 г.: общо 46 мерки за развитие на селските райони, всяка от които със собствени правила и изисквания;

104.  Признава все по-честото спиране и прекъсване на плащанията от страна на Комисията, чрез което се гарантира систематично предприемане на корективни действия в случаите на установени недостатъци;

105.  Приветства преразгледания подход на Комисията за изчисляване на процента остатъчни грешки, като се вземат предвид всички съответни одити и сведения, с цел коригиране на докладвания от държавите членки процент грешки;

106.  Изразява съжаление относно липсата на надеждност на съобщените от държавите членки данни за резултатите от техните проверки; отбелязва, че сертифициращите органи са изразили становище с резерви, като са посочили процент грешки над 2% само за девет от общо 74 разплащателни агенции(114), докато Комисията е изразила становище с резерви за 31 агенции в 24 държави членки(115);

107.  Изразява съжаление относно липсата на качествени корективни действия от страна на някои държави членки и липсата на систематичен подход за премахване на причините за грешките във всички държави членки; подчертава, че липсват превантивни действия срещу една широко разпространена слабост на равнището на Съюза;

108.  Признава, че основните фактори, които са причина за непълното усвояване на 4 300 000 EUR по глава 17 04 „Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните, хуманно отношение към животните и здраве на растенията“, са 900 000 EUR, свързани с целеви приходи за различни програми, които могат да бъдат използвани през 2014 г., и 2 000 000 EUR, свързани с Фонда за извънредни положения; отбелязва, че от тази сума 50%, т.е. 1 000 000 EUR, са пренесени за 2014 г. (за справяне с болестта „син език“ в Германия) и са усвоени през тази година;

Искания към Комисията, държавите членки и Сметната палата относно земеделието и развитието на селските райони

109.  Отправя искане към Сметната палата да изчисли поотделно процентите грешки за пазарните мерки и преките плащания в първия стълб на ОСП;

110.  Препоръчва на Комисията да наблюдава активно прилагането на корективни действия във връзка със слабостите в системата за контрол, прилагана по отношение на подпомагането от Съюза за признаването на групи производители на плодове и зеленчуци в Полша и в оперативните програми за организации на производители в Австрия, Нидерландия и Обединеното кралство;

111.  Настоятелно призовава Комисията да демонстрира добавената стойност на Съюза за мерките за селскостопанския пазар, като се има предвид рискът от евентуални загуби за бюджета на Съюза, и отправя искане към Комисията да разгледа възможността за тяхното преустановяване, ако този риск е твърде висок; отправя искане към Комисията да докладва в своя доклад за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. за действията, предприети от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) предвид одитната мисия за възстановяванията при износ на птиче месо във Франция;

112.  Отправя искане към Комисията да изготви предложения за въвеждане на санкции за неточно или невярно докладване от страна на разплащателните агенции, включително следните три измерения, а именно статистическите данни от проверките, декларациите от разплащателните агенции и извършената от сертифициращите органи дейност; иска Комисията да бъде оправомощена да отнема акредитацията на разплащателните агенции при тежки случаи на погрешно представяне на данни;

113.  Настоятелно призовава генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ да прецени реалната добавена стойност на забавянето в продължение на години наред на обосновани резерви за слабости в СИЗП, след като те очевидно имат хоризонтално измерение;

114.  Отправя искане към Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират използването на целия потенциал на ИСАК, и по-конкретно да гарантират точното оценяване и регистриране на допустимостта и размера на земеделските парцели от държавите членки и предприемането на незабавни корективни действия от държавите членки в случаите, когато ИСАК е засегната от системни грешки;

115.  Настоятелно призовава Комисията да хвърли светлина върху фактите, докладвани от Сметната палата в Ирландия и Италия в точки 3.24 и 3.25 от нейния годишен доклад за 2013 г. относно нередностите при възстановяването на недължими плащания, да предприеме необходимите корективни мерки и да докладва за тях на Парламента до юни 2015 г.;

116.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме действия за допълнително намаляване на броя на неприключените одитни досиета в процедурата за уравняване на сметки, за да даде възможност всички одити, извършени преди 2012 г., да бъдат приключени до края на 2015 г.;

117.  Призовава по-специално мандатът на членовете на помирителния орган, които участват в процедурата за уравняване на сметки, да бъде времево ограничен до първоначален срок от три години, който евентуално може да бъде удължен с максимум една година; освен това изисква да се избягват евентуалните конфликти на интереси при разглеждането на тези досиета и държавите членки да не бъдат представлявани в помирителния орган в случаите, когато са пряко засегнати от финансовите корекции;

118.  Отправя искане към Комисията да докладва подробно пред Парламента относно прилагането на горната граница за преките плащания по ОСП за всяка държава членка поотделно;

119.  Призовава за една по-малко бюрократична ОСП с цел намаляване на процента грешки; по тази причина приветства поетия от Комисията ангажимент да превърне опростяването и субсидиарността в един от основните приоритети за следващите пет години; призовава за това разплащателните агенции с трайно неудовлетворителни резултати да бъдат лишавани от акредитацията си в крайните случаи;

120.  Призовава Комисията да представи своевременно подробен план за намаляване на бюрокрацията в ОСП с 25% през следващите пет години;

121.  Отправя искане към Сметната палата да разгледа областта на политиката за развитие на селските райони в отделна глава от годишния си доклад или поне да изчисли отделни проценти грешки за областта на политиката за развитие на селските райони, рибарството и програмата LIFE+;

122.  Препоръчва на Комисията да гарантира, че плановете за действие на държавите членки в областта на развитието на селските райони ще бъдат завършени, като се включат всички региони и мерки в техния обхват, и особено инвестиционните мерки, и се вземе предвид одитът на Комисията и Сметната палата;

123.  Отправя запитване към Комисията за последващите действия във връзка със случаите на предполагаеми умишлени нарушения, докладвани от Сметната палата на Европейската служба за борба с измамите, по-специално по отношение на мярката за развитие на селските райони „Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“, и я призовава да преразгледа изцяло концепцията за тази мярка в контекста на критичните забележки, отправени от Сметната палата по отношение на нейната ефикасност и ефективност в доклада на Комисията за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.;

124.  Настоятелно призовава Комисията да следи отблизо изпълнението на програмите за развитие на селските райони и в своите одити за съответствие да взема предвид приложимите правила, включително приетите на национално равнище по целесъобразност, с цел да се намали рискът от повторение на слабостите и грешките, възникнали по време на програмния период 2007—2013 г.;

Рибарство

125.  Отбелязва изразената от ГД „Морско дело и рибарство“ резерва относно процента на грешки, надвишаващ 2% по отношение на разходите, декларирани от някои държави членки, както и относно доклад, който не се счита за надежден, и липсата на доклад в случая на една държава членка; изразява съжаление относно положението по отношение на съответната държава членка; въпреки това отбелязва, че положението се е подобрило вследствие на указанията на Комисията към въпросната държава членка;

126.  Изразява съжаление относно факта, че с изключение на тези забележки Сметната палата не е предоставила по-точни подробности относно резултата от своите одити за конкретната област на рибарството и морското дело, и призовава тази информация да бъде оповестена в интерес на прозрачността;

127.  Потвърждава, че 92,31% от плащанията на ГД „Морско дело и рибарство“ са били извършени навреме; въпреки това отбелязва със загриженост, че броят на забавените плащания се е увеличил в сравнение с предходната финансова година; констатира със задоволство, че лихвите за забава, изплатени през 2013 г., са намалели, и следователно насърчава ГД „Морско дело и рибарство“ да продължи да спазва сроковете за плащане в съответствие със съответните правила;

Регионална политика, транспорт и енергетика

„ЕС 2020“

128.  Подчертава, че от общия размер на плащанията за тази група политики (45 311 милиона евро) през 2013 г. 96% (43 494 милиона евро) са за регионалната политика, осъществявана най-вече чрез ЕФРР и Кохезионния фонд (КФ), 1059 милиона евро са за мобилност и транспорт и 758 милиона евро са за енергетика;

129.  Признава решаващата роля на регионалната политика на Съюза за намаляването на регионалните различия и насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване между регионите на държавите членки и между държавите членки; признава, че тази политика е основната общоевропейска политика за дългосрочни инвестиции в реалната икономика, която представлява 29% от общите бюджетни разходи на Съюза през 2013 г. и е утвърден инструмент за създаване на растеж и работни места в Съюза, който подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

130.  Признава важната роля на политиките в областта на транспорта и енергетиката за създаването на сигурни, устойчиви и конкурентоспособни транспортни и енергийни системи и услуги за гражданите и предприятията в Съюза и подчертава приноса на тези политики за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“;

131.  Приветства факта, че Комисията прави оценка на ефективността, ефикасността, съгласуваността и европейската добавена стойност на регионалната политика чрез последващата оценка; очаква да бъде редовно информиран за оценката на Комисията;

132.  Подчертава, че Комисията следва да гарантира, че тя получава последователна и надеждна информация от държавите членки за използването на финансирането от ЕФРР; счита, че информацията следва да указва напредъка на оперативните програми, не само от финансова гледна точка, но и от гледна точка на изпълнението(116);

133.  Обръща внимание на многогодишния характер на системата за управление на селскостопанската политика и подчертава, че окончателната оценка на нередностите, свързани с изпълнението на политиката, ще бъде възможна едва при приключване на програмния период;

Грешки

134.  Отбелязва, че от 180-те операции, които Сметната палата е одитирала, 102 операции (57%) са засегнати от грешки; отбелязва, че Сметната палата изразява 95% увереност, че процентът грешки в популацията е между 3,7% и 10,1% (съответно долна и горна граница на грешките) и че въз основа на 40-те количествено измерени от нея грешки счита, че вероятният процент грешки е 6,9% (2012 г.: 6,8%);

135.  Подчертава, че в 17 случая на количествено измерими грешки, допуснати от крайните бенефициенти, националните органи са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят, открият и коригират грешките преди да декларират разходите пред Комисията; отбелязва, че ако цялата тази информация е била използвана за коригиране на грешките, изчисленият вероятен процент грешки по тази глава е щял да бъде с три процентни пункта по-нисък; подчертава, че държавите членки носят важна отговорност за правилното и законосъобразно изпълнение на бюджета на Съюза, когато отговарят за управлението на финансовите средства на Съюза;

136.  Посочва, че при разходите по ЕФРР и КФ, както и в областта на мобилността, транспорта и енергетиката, основните рискове по отношение на съответствието са свързани с: грешки при правилата за обществените поръчки (39%), недопустими проекти/дейности или бенефициенти (22%), недопустими разходи, включени в декларациите за разходи (21%) и неспазване на правилата за държавните помощи за ЕФРР и КФ; приветства действията на Комисията, предприети за смекчаване на тези рискове, и я насърчава да продължи да предоставя насоки и обучение на управляващите органи относно установените рискове; очаква, че новите регламенти и правила за програмния период 2014 — 2020 г. ще допринесат за намаляването на риска от грешки и за постигането на по-добри резултати чрез по-голямо опростяване и изясняване на процедурите;

Надеждност на отчетите на държавите членки

137.  Отбелязва, че органите на държавите членки са дали 322 национални одитни становища относно техните оперативни програми и че в 209 случая (65%) одитните становища са посочили процент грешка под 2%; отбелязва, че когато Комисията е проверила данните, тя е могла единствено да потвърди съобщените от държавите членки проценти грешки в 78 национални одитни становища; отбелязва, че 244 одитни становища е трябвало да бъдат коригирани от Комисията(117); призовава Комисията в бъдеще да докладва всички подробности за промените в процентите грешки, внесени от ГД „Регионална политика“;

138.  Отбелязва, че Комисията е счела за ненадеждни всички национално одитирани проценти грешки в докладите на Словакия, десет от петнадесетте процента грешки в докладите на Унгария, два от седемте процента грешки в докладите за България и един от четирите в докладите на Белгия; изисква от Комисията да посочи дали и как техните корекции с фиксирана ставка, наложени с цел защита на бюджета на Съюза (25% за една програма и 10% за девет програми в Словакия, две за България и Италия и една за Белгия(118)), са коригирали положението;

139.  Подчертава, че отчитането на грешки за следните оперативни програми е било особено ненадеждно:

Държава членка

Програма

Наименование

Отпусната сума, милиони евро

Процент грешки по държави членки в годишните доклади за контрол

Единна ставка за грешки, приложена от Комисията

BE

2007BE162PO001

Брюксел, Регионална конкурентоспособност

56,93

6,23 %

10 %

BG

2007BG161PO002

Техническа помощ

1 466,43

4,10 %

10 %

DE

2007DE162PO006

ЕФРР Бремен

142,01

0,31 %

5 %

DE

2007DE161PO003

ЕФРР Мекленбург –Западна Померания

1 252,42

0,81 %

5 %

DE

2007DE162PO005

ЕФРР Хесен

263,45

0,04 %

5 %

ETC

2007CB063PO052

INTERREG IV Италия/Австрия

60,07

2,77 %

10 %

ETC

2007CG163PO030

Словакия/Чешка република

92,74

0,96 %

10 %

ETC

2007CB163PO019

Мекленбург/ЗП — Полша

132,81

0,02 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Икономическо развитие

2 858,82

0,71 %

5 %

HU

2007HU161PO007

Транспорт

5 684,24

0,54 %

5 %

HU

2007HU161PO003

Западна Панония

463,75

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO004

Западна Голяма низина

748,71

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO005

Централна Трансдунавия

507,92

130 %

5 %

HU

2007HU161PO006

Северна Унгария

903,72

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO009

Северна Голяма низина

975,07

1,30 %

5%

HU

2007HU161PO011

Южна Трансдунавия

705,14

1,30 %

5 %

HU

2007HU161PO001

Централна Унгария

1 467,20

0,10 %

5 %

IT

2007IT161PO007

Развитие Мецоджорно

579,04

0,63 %

10 %

IT

2007IT161PO008

Калабрия

1 499,12

2,45 %

10 %

SL

2007SL161PO001

Потенциал за регионално развитие

1 783,29

2,80 %

5 %

SL

2007SL161PO002

Инфраструктура

1 562,06

2,80 %

5 %

SK

2007SK161PO006

Конкурентоспособност и икономически растеж

968,25

0 %

25 %

SK

2007SK161PO005

Здравеопазване

250,00

1,79 %

25 %

SK

2007SK161PO001

Информационно общество

843,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK16UPO001

Научни изследвания и развитие

1 209,42

1,30 %

10 %

SK

2007SK161PO002

Околна среда

1 820,00

0,33 %

10 %

SK

2007SK161PO004

Транспорт

3 160,15

0,74 %

10 %

SK

2007SK161PO003

Регионална ОП

1 554,50

0,32 %

10 %

SK

2007SK161PO007

Техническа помощ

97,60

1,79 %

10 %

SK

2007SK162PO001

Братислава

95,21

1,79 %

10 %

UK

2007UK162PO001

Равнини и планини Шотландия

375,96

5,98 %

8,42 %

UK

2007UK161PO002

Западен Уелс и долини

1 250,38

036 %

5 %

UK

2007UK162PO012

Източен Уелс

72,45

0,36 %

5 %

140.  Изисква от Комисията да докладва в бъдеще за процента грешки по отделни програми, както са съобщени от държавите членки и приети/коригирани от Комисията в годишния отчет за дейността;

141.  Отбелязва, че Комисията счита, въз основа на направения от нея преглед, че работата на 40 национални одитни органа, отговарящи за одита на 90% от разпределените средства по ЕФРР/Кохезионния фонд за програмния период 2007—2013 г., по принцип е надеждна;

Системи за управление и контрол (СУК)

142.  Призовава Комисията да предостави допълнителни насоки и техническа помощ на държавите членки; изисква от Комисията и държавите членки да обърнат особено внимание на опростяването на процедурите, включително онези, свързани с бенефициентите, което може да бъде от полза както за одитите, така и за намаляването на процента на грешките, като паралелно с това се увеличава ефективността на системите за управление и контрол;

143.  Приветства подобряването на управлението на фондовете от 2011 г. насам в Австрия, Чешката република и Румъния; изразява загриженост относно влошаването на управлението на ЕФРР в Словакия, Испания, Нидерландия и Обединеното кралство(119);

144.  Изтъква, че в 50 от 75 случая резервите са останали в сила за година или повече; призовава Комисията да предостави информация, за да се прецени дали слабостите и регионите са останали същите и да се установи защо националните управляващи органи не са съумели да коригират ефективно грешките;

145.  Силно подкрепя преустановяването и временното спиране на плащания, което се използва от Комисията като ефективно превантивно средство за защита на финансовите интереси на Съюза;

146.  Е запознат с разпоредбите в новата регулаторна рамка за програмния период 2014—2020 г., които предвиждат, че сериозните недостатъци по смисъла на Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията(120), открити от Комисията или Сметната палата след предаването на отчетите, ще доведат до нетни финансови корекции за засегнатите програми; призовава Комисията да предостави списък с тези случаи навреме за процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за 2014 г.;

147.  Приветства по-строгите процедури за контрол и одит, предвидени в регулаторната рамка за програмния период 2014—2020 г., и по-специално по отношение на проверките и контрола на управлението преди заверяването на годишните счетоводни отчети на дадена програма и преди управляващите органи да предадат декларациите за управление на Комисията; отбелязва, че капацитетът на Комисията за предприемане на корективни действия беше подобрен допълнително чрез премахване на възможността държавите членки да използват повторно средствата, което доведе до нетни финансови корекции; приветства създаването на експертен център за изграждане на административен капацитет във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове; подкрепя по-силната ориентираност към резултати и концентрирането по теми на политиката на сближаване, което следва да гарантира преход от критериите, свързани с усвояване на средствата, към качество на разходите и към висока добавена стойност на съфинансираните операции;

148.  Припомня параграф 165 от своята резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност на Комисията за 2012 г., в която Парламентът призова за хармонизиране на начина, по който се третират грешките при възлагане на обществени поръчки при споделено управление; приветства хармонизирането, предприето от Комисията в нейното Решение C(2013)9527 от 19 декември 2013 г. за установяване и одобряване на насоките за определяне на финансовите корекции от страна на Комисията по отношение на разходите, финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки; посочва, че Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(121) следва да бъде приложена от държавите членки до 18 април 2016 г.; счита, че това ще доведе до значителни промени в процедурите по възлагане на обществени поръчки и може да се наложат допълнителни методологически промени;

149.  Отбелязва, че методологията на Сметната палата трябва да бъде последователна и да се прилага за всички области на управление; разбира, че по-нататъшното хармонизиране би могло да доведе до непоследователност в определенията на Сметната палата за незаконна операция при пряко и при споделено управление;

Финансови корекции

150.  Отбелязва, че през 2013 г. Комисията е взела решение за финансови корекции в размер на 912 371 222 EUR по оперативните програми на държавите членки, от които 239,50 милиона евро за Чешката република, 147,21 милиона евро за Унгария и 95,47 милиона евро за Гърция;

151.  Призовава Комисията да извърши постепенна оценка по време на изпълнението на проектите, предложени от държавите членки за финансиране от структурните фондове, и след тяхното приключване, която да включва одити на изпълнението, с цел да се повиши ефективността на проектите и да се подобрят проверките на използването на публични средства, с оглед разкриване на всяка злоупотреба и измамническо поведение по време на изпълнението на проектите;

152.  Призовава Комисията да осигури механизъм за обмен на информация между националните компетентни органи по надзора, за да стане възможна съпоставката на счетоводните записи за сделки между две или повече държави членки с цел борба срещу международните измами, засягащи структурните фондове и, с оглед на новите разпоредби на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., засягащи европейските структурни и инвестиционни фондове като цяло (Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)), за да се гарантира прилагането на хоризонтален подход по отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;

153.  Освен това отбелязва, че през програмния период 2007—2013 г. шест държави членки (Чешката република, Гърция, Испания, Унгария, Полша и Румъния) са отговорни за 75% (равняващи се на 1342 милиона евро) от потвърдените финансови корекции по ЕФРР/КФ и ЕСФ;

Отмяна на бюджетни кредити

154.  Изразява съжаление, че през 2013 г. е трябвало да бъдат отменени бюджетни кредити за 397,8 милиона евро, като 296,7 милиона евро от тях само от Чешката република; счита, че отмяната на бюджетни кредити е в противоречие с доброто финансово управление; изразява загриженост, че някои региони продължават да не успяват да усвоят предоставените средства, и призовава Комисията да идентифицира проблемите, които стоят в основата на тази неспособност в съответните региони; призовава също Комисията да изготви и представи подробен план за повишаване на капацитета за усвояване на средствата в регионите с особено ниска степен на усвояване;

155.  Посочва, че определянето на период на допустимост беше включено в новия регламент за програмния период 2014—2020 г. с цел да се определи срок, в който да бъдат направени инвестициите и да се насърчат органите, които отговарят за програмите, да направят своевременни инвестиции за създаване на работни места и растеж в ЕС; това ще намали риска от неусвояване в рамките на даден период на допустимост, а по този начин и риска от отмяна на бюджетни кредити;

Инструменти за финансов инженеринг

156.  Отбелязва, че управителните органи на държавите членки са докладвали за общо 941 инструмента за финансов инженеринг (ИФИ), функциониращи към края на 2013 г. в 25 държави членки: 91% са ИФИ за предприятия, 6% за проекти за развитие на градската среда и 3% за фондове за енергийна ефективност/енергия от възобновяеми източници; отбелязва, че в ИФИ са направени вноски от оперативни програми (ОП) на обща стойност 14 278,20 милиона евро, включително 9597,62 милиона евро от структурните фондове; отбелязва, че само две години преди приключването едва 47% от вноските от ОП, т.е. 6678,20 милиона евро, са изплатени на крайни получатели;

157.  Изразява загриженост относно констатациите на Комисията в нейния консолидиран годишен доклад за 2013 г. относно прилагането на ИФИ в съответствие с член 67, параграф 2, буква ѝ) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(122) , че управляващите органи в държавите членки не са предоставили пълна картина на изпълнението на ИФИ и че някои данни показват „неточности“ във връзка с данните за ИФИ в Унгария и Италия;

Гърция

158.  Изразява безпокойство във връзка с изпълнението на приоритетните проекти в Гърция при управлението на работната група; отбелязва, че трябва да бъде ускорено изпълнението на 48 приоритетни проекта; отбелязва, че основните проблеми според Комисията са: а) закъснения на етапа на разработване, б) закъснения при издаването на разрешителни, в) прекратяването на договори поради липса на ликвидност на изпълнителите, и г) продължителни обжалвания пред съдилищата по време на процедурите за възлагане на обществени поръчки; поради това призовава Комисията да предостави актуална информация относно приоритетните проекти за доклада за последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.;

Езеро Тразимено

159.  Отбелязва, че през декември 2014 г. е проведена мисия на Европейската служба за борба с измамите за установяване на фактите, за да се разгледат евентуални нередности във връзка с помощта от Съюза за велосипедни алеи около езерото Тразимено в Италия; призовава Комисията да информира Парламента относно развитието по случая в своя доклад относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2013 г.;

Приватизация на инфраструктурни проекти, финансирани със средства на Съюза

160.  Отбелязва, че Съюзът е финансирал модернизирането на водоразпределителната мрежа в Скорков (Чешка република) със сума в размер на 1,1 милиона евро; изразява загриженост във връзка с факта, че общинските органи са възложили експлоатацията на водоразпределителната система на дружество, което вече управлява местната канализационна система; отбелязва, че последната също е съфинансирана със средства на Съюза (1,4 милиона евро) и че цената на снабдяването с питейна вода се е увеличила с 45%; счита, че питейната вода е обществено благо и че всички граждани трябва да имат достъп до качествена питейна вода на разумна цена;

161.  Призовава Комисията да информира Парламента за всички случаи, при които проекти, в които Съюзът има дял от поне 30%, впоследствие са приватизирани;

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

162.  Отбелязва годишния доклад на Комисията за Фонд „Солидарност” на Европейския съюз за 2013 г.(123); изразява изненада, че не са предприети действия във връзка с опасенията, изразени в Специален доклад № 24/2012 на Сметната палата и подкрепени в резолюцията на Парламента от 3 април 2014 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година(124); призовава Комисията да обясни как слабостите при отпускането на спешна помощ за региона Абруци, установени от Сметната палата, са отстранени в преразгледания регламент относно Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, който влезе в сила на 28 юни 2014 г., в частност по отношение на изготвянето на актуални национални планове за управление на бедствия, установяването на механизми за възлагане на обществени поръчки при извънредни ситуации, създаването на временни подслони в засегнатите от бедствия области и прехвърлянето в бюджета на Съюза на всички приходи, генерирани от проекти по Фонд „Солидарност“.

Мерки, които трябва да бъдат предприети

163.  Призовава Комисията да докладва подробно относно напредъка, постигнат при системите за управление и контрол, считани за частично ефективни през 2013 г., като направи това навреме за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 г.(125);

164.  Призовава Комисията, в съответствие с препоръката на Сметната палата, да извърши оценка на „контролите от първо ниво“, прилагани през програмния период 2007—2013 г. съгласно член 32, параграф 5 от Финансовия регламент; призовава Комисията да добави оценка на надеждността на информацията, предоставена от сертифициращите органи в държавите членки, към годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“; приветства оценките, извършени от 2010 г. насам посредством целеви одити на високорискови програми в контекста на одитното ѝ проучване „Постигане на гаранции“;

165.  Призовава Сметната палата да представи на Парламента подробен доклад относно промяната на процента грешки (по години, секторни политики и държави членки) през целия период на предходната многогодишна финансова рамка (2007—2013 г.);

166.  Призовава Комисията да изиска от одитните органи да потвърждават достоверността на данните относно финансовите корекции, докладвани от сертифициращите органи за всяка оперативна програма; счита, че тази подробна информация следва да се публикува в приложение към годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“;

167.  Призовава Комисията последователно да оповестява в своя годишен отчет за дейността причините, поради които не са изразени резерви (или са изразени резерви с по-малък финансов ефект) в случаите, когато това се дължи на изключения от приложимите насоки на Комисията или на одобрени одитни стратегии;

168.  Подкрепя препоръката на Сметната палата, че Комисията следва да изисква от държавите членки да включват в своите декларации за управлението (съгласно член 59, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент) изрично потвърждение относно ефективността на контролите от първо ниво, прилагани от управляващите и сертифициращите органи;

169.  Призовава Комисията да изиска от националните органи да предоставят обратна информация относно това дали установените цели на проектите в областта на ЕФРР/КФ и ЕСФ са били постигнати; счита, че това следва да бъде направено по такъв начин, че регистрираните дати да са съпоставими на равнището на Съюза; счита, че гражданите, засегнати от изпълнението на целите на проекта, следва да получат възможност да направят оценка на проекта след неговото завършване;

170.  Призовава Комисията да изясни „неточностите“ в ИФИ и да направи подробна оценка на резултатите в годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ за 2014 г.;

171.  Признава усилията на Комисията за преминаване към култура, насочена към постигането на резултати; поради това изисква от Комисията (ГД „Регионална и селищна политика“) да включи в своя план за управление и годишния отчет за дейността оценка на работата си във връзка с увеличаването на ефикасността, ефективността и въздействието на политиката на сближаване; приканва Комисията, освен свързания с изпълнението на бюджета подход, да проверява резултатите спрямо поставените цели и да използва по-добре оценките, както и да оказва подкрепа на държавите членки и техните управляващи органи за повишаването на качеството на докладите им за оценка; подчертава в този контекст необходимостта в бъдеще да се разглеждат и оценяват резултатите от проектите, възвращаемостта на инвестициите и реалната добавена стойност за икономиката, заетостта и регионалното развитие;

Заетост и социални въпроси

„ЕС 2020“

172.  Подчертава, че ресурсите по линия на ЕСФ допринасят в значителна степен за постигане на целите в областта на заетостта и социалната политика; отбелязва, че за тези цели за отчетната година са били предоставени заеми за плащания на стойност 14,1 милиарда евро, 98% от които чрез ЕСФ; счита обаче, че е необходимо да се направи одит на дейността на фонда, за да се оцени не толкова степента на усвояване на средствата от фонда, колкото действителният му капацитет за създаване на работни места и за реинтеграция на безработните лица на пазара на труда; призовава до края на годината да бъде представен подробен анализ на дейността, с който да бъде обвързана политическата оценка на ЕСФ;

173.  Приветства приноса за постигането на тези цели чрез проекти, финансирани по линия на ЕСФ; подчертава значението на ЕСФ за инвестициите в мерки за създаване на работни места и борба с безработицата, в човешки капитал, образование и обучение, социално приобщаване и достъп до социални услуги;

174.  Посочва факта, че съгласно Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета средства от ЕСФ не могат да бъдат използвани за прехвърляне на работни места от една държава членка в друга; настоява Комисията и държавите членки да извършват надлежни проверки, за да гарантират, че със средства на Съюза не се злоупотребява по този начин;

175.  Отбелязва, че намерението на държавите членки да усвояват средства от Съюза следва да бъде насочено към постигането на резултати и цели, подкрепяни от ЕСФ и не следва да влияе на последователното прилагане на ефективен контрол, което, особено в края на периода на допустимост, може да доведе до неоткриване на нарушения на правилата и впоследствие на финансиране на проекти, които са твърде скъпи, зле изпълнявани или с малка вероятност да постигнат желания резултат;

176.  Подчертава, че намаляването на младежката безработица е особено наложително; приветства факта, че повече от 12,4 милиарда евро от ЕСФ и инициативата за младежка заетост са заделени за борбата срещу младежката безработица през новия програмен период; призовава Комисията да подкрепи държавите членки при изпълнението на фондовете на Съюза и да гарантира, че тези средства ще бъдат изразходвани за предвидената цел; призовава Комисията да създаде система за програмния период 2014—2020 г., която дава възможност за изготвяне на доклади относно напредъка, постигнат в интегрирането на хора или групи от населението в неравностойно положение (напр. младежи, хора в напреднала възраст, дългосрочно безработни, роми) в сферата на заетостта;

Ромско население

177.  Изтъква, че финансовите средства, които са на разположение за интегрирането на ромите, невинаги са били изразходвани за тази цел; изразява загриженост, че много роми се сблъскват с дискриминация и социално изключване, като живеят в много лоши социално-икономически условия; също така е особено загрижен във връзка с информацията, че според проучване, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права през 2012 г.(126), в 90% от ромските домакинства средните доходи са били под националните прагове на бедност, и че средно около 45% от ромите живеят при много лоши жилищни условия;

178.  Призовава Комисията да подкрепя ефективното прилагане на национални стратегии за интегриране на ромите на местно и регионално равнище и да гарантира насочването на бюджетните разходи към постигане на целите, залегнали в основните политики;

Грешки

179.  Отбелязва, че от 182-те операции, които Сметната палата е одитирала, 50 операции (27%) са засегнати от грешки; отбелязва, че въз основа на 30 грешки, които Сметната палата е измерила количествено, тя счита, че вероятният процент грешки е в размер на 3,1% (3,2% през 2012 г.). отбелязва, че в 13 случая на количествено измерими грешки, допуснати от крайните бенефициенти, националните органи са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят, открият и коригират грешките преди да декларират разходите пред Комисията; отбелязва, че ако цялата тази информация е била използвана за коригиране на грешките, вероятният процент грешки по тази глава е щял да бъде с 1,3 процентни пункта по-нисък; подчертава, че държавите членки носят важна отговорност за правилното и законосъобразно изпълнение на бюджета на Съюза, когато отговарят за управлението на финансовите средства на Съюза;

180.  Отбелязва, че в годишния доклад на Сметната палата се отчита лек спад на вероятния процент на грешки в областта на заетостта и социалните въпроси — от 3,2% през 2012 г. на 3,1% през 2013 г.; отбелязва, че този процент на грешки остава вторият най-нисък сред всички области на политиката и очаква по‑нататъшно намаление на процента на грешки през следващите няколко години;

181.  Отбелязва, че грешките за тази група политики са свързани, както и в предходните години, с недопустими разходи (93%, в това число надценени административни разходи, наддекларирани разходи за персонал и неправилно изчислени разходи) и неспазването на правилата за възлагане на обществени поръчки (7%);

182.  Отбелязва препоръката на Сметната палата Комисията да проследява заедно с държавите членки отстраняването на слабостите, установени в основания на риска тематичен одит на проверките на управлението, проведен от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и приветства новите насоки, разработени от Комисията за по-нататъшно укрепване на надеждността на проверките на управлението през програмния период 2014—2020 г.; отбелязва, че тези насоки, които се основават на поуките, извлечени от предишния програмен период, са били представени на държавите членки и ще бъдат публикувани през първата половина на 2015 г.; подчертава, че е много важно органите на държавите членки да използват информацията, с която разполагат, за откриване и коригиране на грешките преди да декларират пред Комисията разходите за възстановяване, което значително ще намали процента грешки в областта на заетостта и социалните въпроси;

183.  Насърчава ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ да следва целта си по отношение на ЕСФ и да премине от положение, при което е необходимо коригиране на грешки, към такова, при което грешките се предотвратяват, и подкрепя усилията на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ да помогне на държавите членки с най-висок процент на грешки по линия на ЕСФ да подобрят системите си, като използват най-добрите налични практики; отбелязва в тази връзка, че административният капацитет и организацията на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ следва да съответстват на нейната работа и отговорности по отношение на държавите членки;

Надеждност на отчетите на държавите членки

184.  Изразява съжаление, че неправилните „контроли от първо ниво“ от националните системи за управление и контрол продължават да бъдат основен източник на грешки; е дълбоко обезпокоен от факта, че държавите членки явно не са толкова внимателни при разходването на средствата на Съюза, отколкото при разходването на своите национални бюджети, въпреки че носят важна отговорност за правилното и законосъобразно изпълнение на бюджета на Съюза, когато отговарят за управлението на финансовите средства на Съюза; отбелязва, че следните програми са показали особени системни слабости: Полша, Испания (Кастилия и Леон), Румъния, Португалия, Италия (Сицилия), Германия (на федерално равнище), Германия (Тюрингия), Чешката република и Унгария; отбелязва, че освен това тематични одиторски проверки на Комисията са разкрили слабости в системите за управление и контрол на оперативните програми за Ирландия (човешки инвестиционен капитал), Словакия (образование) и Испания (община Валенсия);

185.  Посочва, че когато е направила преглед на процентите грешки, съобщени от държавите членки (ДЧ) в техните годишни доклади за контрол (ГДК), Комисията е увеличила процента на грешки с повече от 2% за следните оперативни програми (ОП):

Държава членка

Номер на ОП

Междинни плащания през 2013 г. в евро

Процент на грешки съгласно ГДК на ДЧ

Корекция, нанесена от Комисията

Разлика

IT

2007IT052PO009

Болцано

934 530

4,95%

7,11 %

2,16 %

CZ

2007CZ052PO001

Адаптивност — Прага

3,58%

6,45 %

2,87 %

SK

2007SK05UPO002

ОП за заетост и социална интеграция

86 718 231

1,65%

4,66 %

3,01 %

UK

2007UK052PO002

Равнини и планини Шотландия

74 251 497

1,95%

10,59 %

8,64 %

IT

2007IT052PO001

Абруци

0,2%

15,9 %

15,88 %

ES

2007ES052PO011

Ла Риоха

0,38%

37,76 %

37,38 %

В допълнение Комисията счита ГДК за следните ОП за напълно ненадеждни, което е довело до корекция с фиксирана ставка:

Държава членка

Номер на ОП

Междинни плащания през 2013 г. в евро

Процент на грешки съгласно ГДК на ДЧ

Корекция с фиксирана ставка, наложена от Комисията

Разлика

LU

2007LU052PO001

Оперативна програма по ЕСФ

4 285 659

0,46%

2,0 %

1,54 %

IT

2007IT051PO001

Кампания

77 486 332

0,38%

2,0 %

1,62 %

BE

2007BE052PO001

Немскоезична общност

0,0%

2,0 %

2 %

ES

2007ES052PO002

Кастилия и Леон

10 607 012

0,0%

2,0 %

2,0 %

BE

2007BE052PO003

Федерална държава

3,66%

5,0 %

1,34 %

IT

2007IT051PO007

НОП Образование

78 589 393

0,4%

5,0 %

4,6 %

BE

2007BE052PO005

Фландрия

118 201 220

1,61%

10,0 %

8,39 %

UK

2007UK051PO002

Западен Уелс и долини

149 600 091

0,36%

10,0 %

9,64 %

UK

2007UK052PO001

Източен Уелс

9 476 602

0,36%

10,0 %

9,64 %

IT

2007IT052PO012

Тоскана

61.978.561

1,11%

25 %

23,89 %

IT

2007IT052PO016

Сардиния

23.478.530

0,13%

25 %

24,87 %

186.  Приветства в тази връзка конкретните действия, предприети от Комисията за намаляване на установените рискове, които включват както превантивни, така и корективни мерки, и основаните на риска одити, проведени от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“;

187.  Приветства факта, че Комисията е продължила да прилага през 2013 г. стриктната си политика за временно спиране и преустановяване на плащанията; счита, че в този контекст трябва да се отбележи, че през 2013 г. Комисията е приложила финансови корекции в размер на 842 милиона евро, от които 153 милиона евро за периода 1994—1999 г., 472 милиона евро за периода 2000—2006 г. и 217 милиона евро за периода 2007—2013 г.; отбелязва, че през тези три програмни периода най-големи финансови корекции са приложени по отношение на следните държави членки:

Държава членка

Кумулативни приети/решени финансови корекции (в млн. евро)

Кумулативни приложени финансови корекции (в млн. евро)

Италия

497,7

497,7

Румъния

312,1

299,1

Испания

1 070,1

1 064,3

188.  Отбелязва освен това, че годишният отчет за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ съдържа резерва по отношение на плащанията, извършени за програмния период 2007—2013 г. за изложена на риск сума в размер на 123,2 милиона евро през 2013 г.; отбелязва, че тази резерва обхваща 36 от 118 оперативни програми по ЕСФ (в сравнение с 27 от общо 117 ОП през 2012 г.):

Програмен период 2007—2013 г.

Държава членка

Номер на ОП

Наименование

Резерва

БЕЛГИЯ

2007BE051PO001

Конвергенция — Ено

Пълна

2007BE052PO002

Тройка Валония-Брюксел

Пълна

2007BE052PO003

Федерална държава

Засягаща репутацията

2007BE052PO004

Брюксел-столица: заетост и социално сближаване

Засягаща репутацията

2007BE052PO005

Фландрия

Пълна

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

2007CZ052PO001

Адаптивност — Прага

Засягаща репутацията

2007CZ05UPO001

Човешки ресурси и заетост

Частична, засягаща репутацията

ФРАНЦИЯ

2007FR052PO001

Национална оперативна програма по ЕСФ

Частична

ГЕРМАНИЯ

2007DE051PO002

Мекленбург-Предна Померания

Пълна

2007DE052PO003

Берлин

Пълна

ИРЛАНДИЯ

2007IE052PO001

Инвестиции в човешки капитал

Частична, засягаща репутацията

ИТАЛИЯ

2007IT051PO001

Кампания

Пълна

2007IT051PO007

НОП Образование

Пълна

2007IT052PO001

Абруцо

Частична, засягаща репутацията

2007IT052PO009

Болцано

Пълна

2007IT052PO012

Тоскана

Пълна

2007IT052PO016

Сардиния

Пълна

ПОЛША

2007PL051PO001

Оперативна програма за човешки капитал

Частична

РУМЪНИЯ

2007RO051PO001

Развитие на човешките ресурси

Пълна

СЛОВАКИЯ

2007SK05UPO001

ОП Образование

Частична

2007SK05UPO002

ОП Заетост и социална интеграция

Частична, засягаща репутацията

ИСПАНИЯ

2007ES051PO003

Екстремадура

Частична

2007ES051PO005

Андалусия

Пълна

2007ES052PO003

област Валенсия

Засягаща репутацията

2007ES052PO004

Арагон

Пълна

2007ES052PO005

Балеарски острови

Пълна

2007ES052PO007

Каталуня

Засягаща репутацията

2007ES052PO008

Мадрид

Частична, засягаща репутацията

2007ES052PO011

Ла Риоха

Засягаща репутацията

2007ES05UPO001

Адаптивност и заетост

Частична

2007ES05UPO002

Борба срещу дискриминацията

Частична

2007ES05UPO003

Техническа помощ

Частична

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

2007UK051PO002

Западен Уелс и долини

Пълна

2007UK052PO001

Източен Уелс

Пълна

2007UK052PO002

Равнини и планини Шотландия

Пълна

2007UK052PO003

Северна Ирландия

Частична

Програмен период 2000 — 2006 г.

Държава членка

Номер на ОП

Наименование

Резерва

ФРАНЦИЯ

1999FR053DO001

Национална цел 3

Засягаща репутацията

2000FR162DO021

Нор-Па-дьо-Кале

ИТАЛИЯ

1999IT161PO006

Калабрия

ШВЕЦИЯ

1999SE161DO001

Норботен и Вастерботен

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1999GB161DO005

Планини и острови Шотландия

2000GB162DO013

Западна Шотландия

189.  Изтъква, че в 30 от 79 случая резервите са останали в сила за година или повече, без да се вземат предвид повтарящите се резерви, изразени за същите програми; призовава Комисията да предостави информация, за да се прецени дали слабостите и регионите са останали същите и да се прецени защо националните управляващи органи не са съумели да коригират ефективно грешките; отбелязва повтарящите се резерви в Белгия (регионална конкурентоспособност и трудова заетост, заетост и социално сближаване), Германия (Тюрингия и Берлин), Ирландия (инвестиции в човешки капитал), Италия (Кампания; умения и развитие), Словакия (образование), Испания (Екстремадура, Андалусия, Балеарски острови, Каталуня, Ла Риоха; адаптивност и заетост, борба срещу дискриминацията, техническа помощ) и Обединеното кралство (Планини и острови Шотландия, Равнини и планини Шотландия); в този контекст пита Комисията защо посочените резерви се изразяват отново и отново и какви мерки е предприела Комисията, за да коригира положението;

190.  Изтъква факта, че междинните плащания за оперативните програми за периода 2007—2013 г. на стойност 2159,4 милиона евро са засегнати от резервите; отбелязва, че Комисията е изчислила размера на изложените на риск суми за 2013 г. на 123,3 милиона евро;

191.  Подкрепя Сметната палата, когато тя призовава Комисията последователно да оповестява в своя годишен отчет за дейността причините, поради които не са изразени резерви (или са изразени резерви с по-малък финансов ефект) в случаите, когато това се дължи на изключения от приложимите насоки на Комисията или на одобрени одитни стратегии;

192.  Продължава да изпитва безпокойство относно системните слабости в испанските и италианските системи за управление и контрол, като положението се утежнява от наличието на децентрализирани държавни структури и такива, на които са делегирани правомощия;

193.  Изисква ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ да включи в своя годишен отчет за дейността таблицата относно националните ГДК, предоставена в отговор на въпрос № 19 от въпросника във връзка с освобождаването от отговорност;

194.  Призовава Комисията да гарантира намирането на решение от страна на отговорните за управлението на структурните фондове национални органи на проблема с по-високите разходи за персонал за проекти на Съюза, отколкото за проекти, финансирани на национално равнище;

195.  Запознава се надлежно с годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета, по-специално по отношение на заетостта и социалните въпроси, но изразява съжаление относно ограниченото внимание, което е отделено на равенството между половете в тези области, както и недостатъчното съсредоточаване върху заетостта, социалната солидарност и равенството между половете в тазгодишните специални доклади на Сметната палата;

196.  Подновява искането си за по-нататъшно разработване на специфични, свързани с пола показатели и данни, които да позволят извършването на оценки на общия бюджет на Съюза от гледна точка на принципа за равенство между половете и да проследяват усилията по отношение на бюджетирането, съобразено с фактора пол;

Отмяна на бюджетни кредити

197.  Изразява загриженост, че в края на 2014 г. може да се наложи 129 милиона евро да бъдат отменени в шест държави членки (BE, CZ, DE, ES, IT и UK);

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

198.  Отбелязва, че Съюзът е предоставил 100 милиона евро за механизма за микрофинансиране „Прогрес“; припомня, че Европейският инвестиционен фонд, който прилага механизма за микрофинансиране „Прогрес“ от името на Комисията и на Европейската инвестиционна банка, докладва, че 52 доставчици на микрокредити в 20 държави членки са подписали договори по механизма за микрофинансиране „Прогрес“ и на микропредприемачите вече са били предоставени 31 895 микрокредита на стойност 260,78 милиона евро; изразява загриженост в тази връзка, че при създаването на финансови инструменти не се отделя достатъчно внимание на въпроса за демократичната отчетност;

Мерки, които трябва да бъдат предприети

199.  Призовава Комисията да гарантира, когато одобрява ОП за новия програмен период, че държавите членки са разгледали всички възможности за опростяване, които са възможни съгласно нормативните разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г.;

200.  Призовава Комисията да докладва, в нейния доклад за последващи действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2013 г., относно постигнатия напредък при управлението на горепосочените ОП под резерви и относно отстраняването на установените слабости;

201.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че органите на държавите членки, които отговарят за управлението на структурните фондове, предприемат действия по проблема с по-високите разходи за персонал по проекти на Съюза в сравнение с проектите, финансирани с национални средства;

202.  Призовава Комисията да упражни натиск върху държавите членки и да ги призове настоятелно да прилагат стратегията за ромите и да гарантират усвояването на финансовите средства на Съюза, предназначени за ромите;

203.  Призовава Комисията да упражни натиск върху държавите членки и настоятелно да ги призове активно и конкретно да се борят срещу безработицата и по-специално срещу младежката безработица;

Външни отношения

Натиск върху бюджета

204.  Приветства факта, че процесът на освобождаване от отговорност се съсредоточава в по-голяма степен върху подобряването на изпълнението с оглед постигането на възможно най-добрите резултати с парите на данъкоплатците от Съюза; във връзка с това насърчава Комисията да удвои усилията си за подобряване на обратната връзка относно цикъла на оценяване, така че поуките от натрупания опит и препоръки при оценките да допринасят в още по-голяма степен за по-добро вземане на решения, програмиране и изпълнение на помощта на Съюза в бъдеще;

205.  Изразява сериозно безпокойство, че в бюджетните кредити за плащания за 2013 г., управлявани от ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията, имаше недостиг от 293 милиона евро, и че късното одобряване на необходимото увеличаване на средства причини прехвърляне за следващата година, като по този начин оказа допълнителен натиск върху така или иначе ограничените бюджетни кредити за плащания за 2014 г.;

206.  Отбелязва с безпокойство нарастващото разминаване между, от една страна, международните ангажименти на Съюза, неговите амбициозни политически рамки и нови инструменти (като програмата за развитие за периода след 2015 г. и инструментите за външно финансиране за периода 2014—2020 г.), и от друга страна, неговата неспособност да спазва ангажиментите, които е поел по отношение на световните си партньори и други органи, в частност по отношение на хуманитарната помощ, поради наличието на недостатъчни бюджетни кредити за плащания;

207.  Счита, че това положение води не само до сериозен политически риск и риск за репутацията на Съюза и доверието в него като най-голям донор в световен мащаб, но би могло също така да изложи на опасност фискалната стабилност на страните партньори, като причини финансов недостиг в техните бюджети; опасява се, че това разминаване може да стане много явно през 2015 г., когато общото равнище на официалната помощ за развитие (ОПР) ще бъде значително под колективната цел за 0,7% от брутния национален доход на Съюза до края на годината;

208.  Изтъква, че 2013 г. беше втората поредна година, през която хуманитарната помощ, предоставяна чрез бюджета на Съюза, надвиши 1,3 милиарда евро поети задължения в резултат на високия брой хуманитарни кризи, причинили огромно човешко страдание; изразява съжаление относно въздействието, което липсата на бюджетни кредити за плащания оказа през тази кризисна година върху дейносттта на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, която можа да бъде поддържана чрез реорганизиране на графиците за плащания, което доведе до преноса на 160 милиона евро просрочени плащания в края на годината; призовава Съвета да спазва договорения с Парламента план на плащанията;

209.  Изразява съжаление относно вредата за репутацията, вече причинена от тези ad hoc мерки и посочва парадокса между увеличаването на хуманитарните кризи по света през последните години и оперативните мерки, предприети от Съюза за ефективно справяне с внезапно настъпили кризи (като отварянето на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации през май 2013 г.), от една страна, и липсата на бюджетни кредити за плащания, от друга страна; изразява безпокойство, че това положението може да се влоши, ако не бъде обезпечено подходящо увеличение на бюджетните средства;

Процент грешки

210.  Отбелязва, че вероятният процент грешки според Сметната палата е 2,6% и че процентът остатъчни грешки, както е определен от второто проучване, проведено от ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (бивша EuropeAid), се оценява на 3,35%; изразява съжаление, че системите на EuropeAid, проверени от Сметната палата, са оценени като частично ефективни;

211.  Отбелязва, че естеството на инструментите и условията за извършване на плащанията за бюджетна подкрепа и финансово участие на Съюза в проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации, ограничават степента, до която операциите могат да бъдат засегнати от грешки;

212.  Изисква от Комисията да представи доклад за добавената стойност на бюджетната подкрепа и по-специално за начина, по който тя е помогнала на развиващите се страни в постигането на Целите на хилядолетието за развитие; изисква в тази връзка преглед на предприетите мерки, за да се предотврати загубата на част от това финансиране поради корупция и измами, и на ефективността на системите за финансово управление в това отношение;

213.  Споделя критиката на Сметната палата по отношение на т. нар. „условен подход“ при проектите с множество донори и изисква от Комисията да разгледа варианта да представя в отчетите си анализ на тези проекти като цяло, вместо да се ограничава до установяване на това дали обединеното финансиране включва достатъчно допустими за подпомагане разходи, които да покрият частта на Съюза;

214.  Изисква от Сметната палата да изчислява отделно процент грешки в областта на външните отношения за разходите, които не са включени в бюджетната подкрепа или във вноските в проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации;

Годишни отчети за дейността

215.  Изразява съжаление, че за девет операции, свързани с националната програма за предприсъединяване, Комисията е използвала счетоводна процедура за уравняване на сметки за сума в размер на 150 милиона евро въз основа на прогнозни изчисления, а не въз основа на извършени, платени и приети разходи, доказани с оправдателни документи; подчертава, че тази системна практика на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ не е в съответствие с член 88 от Финансовия регламент и член 100 от правилата за неговото прилагане; изтъква, че тази утвърдена процедура е засягала декларациите за достоверност на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ в продължение на дълги години и продължава да ги засяга, което означава, че за 2013 г. 20% от всички разходи на тази генерална дирекция се основават на прогнозни изчисления; приветства факта, че през 2014 г. Комисията въведе и незабавно започна да прилага система, с която да гарантира, че отсега нататък уравняването на предварителното финансиране ще става на базата на коректно направени и отчетени разходи; потвърждава, че Комисията последователно твърди, че няма разход, който да е бил официално валидиран и приет от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ съгласно процедурата за уравняване на сметки и че следователно не е имало съобщение до бенефициента, което да предполага приемане на разходите;

216.  Припомня, че в своята декларация за достоверност(127) генералният директор на EuropeAid посочва, че въведените процедури за контрол дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции; въпреки това счита, че това изявление се опровергава от факта, че той е изразил обща резерва относно процента на грешки, който надхвърля 2%, което показва, че процедурите за контрол не могат да предотвратят, открият и коригират съществени грешки;

217.  Изисква от Комисията да изясни постоянните указания, дадени от Генералния секретариат на Комисията, така че да е възможно да се даде отрицателно становище, когато финансовото отражение надхвърля прага на същественост за целия бюджет под отговорността на дадена генерална дирекция;

218.  Изисква от Комисията да обмисли въвеждането на механизъм за налагане на санкции в случай на умишлено изготвяне на нередовна декларация за достоверност от оправомощен разпоредител с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността, посочен в член 66, параграф 9 от Финансовия регламент;

Международна търговия

219.  Изисква от Комисията да преразпредели персонал от други генерални дирекции в ГД „Търговия“, за да се гарантира, че ГД „Търговия“ може да отговори на основателното искане на гражданите на Съюза и на Парламента за повече прозрачност и по-голям достъп до информация в контекста на текущите търговски преговори, водени от Съюза, и предстоящия процес на ратификация, по-специално по отношение на ТПТИ, ВИТС и Споразумението по търговията с услуги, по ефективен, ефикасен и своевременен начин, без да бъде принудена да пренебрегва други важни задачи, възложени на Комисията;

220.  Обръща внимание на необходимостта да бъдат осигурени подходящи проверки и одити на макрофинансовата помощ на Съюза;

221.  Отбелязва, че Сметната палата е констатирала, че въпреки че са налице и положителни резултати, общата схема от преференции (ОСП) все още не е успяла да постигне напълно заявените си цели; отбелязва също така, че тази система е в сила отскоро;

222.  Подчертава, че оценката и контролът на търговските споразумения е не само бюджетен въпрос, но че той също така е от съществено значение, когато трябва да се гарантира, че партньорите спазват ангажиментите, които са поели в областта на правата на човека, трудовите и екологичните стандарти;

223.  Изисква осигуряване на достатъчни проверки на различните дейности в подкрепа на интернационализацията на малките и средните предприятия от Съюза, както и техния достъп до трети пазари; отново изтъква, че е необходимо да бъде оценено равнището на ефективността и да се търсят начини, по които координацията между бизнес центровете на Съюза, националните бизнес центрове и търговски камари в трети страни, по-специално в Азия, може да бъде подобрена.

Хаити

224.  Изразява съгласие с препоръките в Специален доклад № 13/2014 на Сметната палата, озаглавен „Подкрепа от ЕС за възстановяване след земетресението в Хаити“, и по-специално относно приемането на обща стратегия на генералните дирекции „Международно сътрудничество и развитие“ и „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ за осигуряване на по-ефективна връзка и полезни взаимодействия межди техните съответни действия и настоятелно призовава Комисията да прилага посочените препоръки във всички свои текущи и бъдещи операции след бедствие или нестабилна ситуация; приканва Комисията да информира съзаконодателите за всякакви бюджетни или правни ограничения, затруднили ефективното изпълнение на подкрепата на Съюза за възстановяване в Хаити след земетресението;

Смесено финансиране

225.  Отбелязва със загриженост, че използването на смесено финансиране в енергийния сектор се съсредоточава основно върху мащабни проекти, като се отделя по-малко внимание на местните енергийни решения; настоятелно призовава Съюза да се въздържа от разработването на „низходящ“ подход при развитието на енергийната инфраструктура за осигуряване на всеобщ достъп до енергия за всички до 2030 г., като се има предвид, че широкомащабните инфраструктури могат да се окажат неподходящи за икономическата и социална структура на страната и да не успеят да предоставят достъп до енергия за бедните, за които по-малките, децентрализирани източници, извън електропреносната мрежа, са често по-подходящи и ефективни;

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

226.  Приветства напредъка на Комисията в акредитирането на всички мисии на ОВППС в съответствие с оценката „по метода на шестте стълба“ и прогнозата ѝ, че четирите най-големи мисии скоро ще отговарят на изискванията; подчертава необходимостта Комисията да акредитира всички мисии в съответствие с препоръките на Сметната палата;

227.  Е дълбоко загрижен във връзка със сериозните твърдения за корупция срещу EULEX Косово, които, ако бъдат потвърдени, ще поставят под въпрос добрата репутация на Съюза и на помощта, която той предоставя на страните, провеждащи реформи в областта на върховенството на закона; е особено загрижен и от начина, по който се подходи към твърденията за корупция, както и от бавната реакция от страна на Европейската служба за външна дейност; отбелязва започнатото разследване в EULEX Косово; очаква да бъде информиран за резултатите възможно най-скоро и подчертава, че трябва да има политика на нулева толерантност по въпросите на корупцията и че извлечените поуки трябва да се прилагат;

228.  Изразява съжаления за значителните закъснения при доставката на основно оборудване и услуги за мисиите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и отрицателните последствия, които това има за работата на мисиите; припомня, че в своя Специален доклад № 18/2012, озаглавен „Помощ от Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на закона“, Сметната палата осъжда тази неефективност и заключава, че правилата за възлагане на обществени поръчки, установени във Финансовия регламент, „не са разработени с оглед на мисии по ОПСО ..., при които понякога е необходима бърза и гъвкава реакция“; настоятелно призовава Комисията да помисли за преразглеждането на съответните правила;

Доклад за управление на външната помощ (ДУВП)

229.  Отбелязва, че мнозинството от делегациите на Съюза не са изпълнявали критериите, определени от Комисията за ключовите показатели за ефективност (КПЕ)(128), включени в 119-те доклада за управление на външната помощ относно финансовото планиране и разпределянето на ресурсите, финансовото управление и одита;

230.  Отбелязва, че с оглед на КПЕ, определени от Комисията, делегациите на Съюза с най-добри резултати са тези в Непал и Намибия, тъй като са изпълнили критериите, определени от Комисията, за 23 от 26-те ключови показатели за ефективност; изразява съжаление, че делегацията с най-лоши резултати е делегацията на Съюза в Либия, която е изпълнила критериите за едва три от 26-те ключови показатели за ефективност, последвана от делегацията в Централноафриканската република, която има подобни лоши резултати и е изпълнила едва четири критерия;

231.  Изразява съжаление, че делегациите под надзора на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, а именно делегациите в Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Турция, Косово и Сърбия, предоставят малко подходящи данни и информация в ДУВП;

232.  Изразява съжаление, че резултатите, крайните продукти или въздействието от действията, ръководени от службите на делегациите на Съюза, не се измерват адекватно в рамките на съществуващите КПЕ, както и че показателите предоставят много малка яснота относно количеството и особено ефективността на делегациите, както и степента на „удовлетвореност на заинтересованите страни“ от услугите, предоставяни от делегациите на Съюза в тези страни;

233.  Изисква от Комисията:

   да представи на Парламента мерките, предприети с цел подобряване функционирането на делегациите на Съюза по отношение на финансовото планиране и разпределянето на ресурсите, финансовото управление и одита, по-специално по отношение на делегациите с най-лоши резултати;
   да документира по-добре всяка година заключенията от ДУВП и от КПЕ и да ги предоставя на Парламента заедно с докладите за управлението на външната помощ;
   да включва в ДУВП балансов отчет със счетоводните данни на делегацията;
   да подобри качеството и изчерпателността на данните, съдържащи се в ДУВП, и също така релевантността на докладите, по-специално по отношение на делегациите под надзора на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“; и
   да обвърже външната помощ с положените усилия за борба срещу корупцията;

Международна група за управление (International Management Group)

234.  Приема за сведение, че се разпространява изтекла версия на окончателния доклад на OLAF относно Международната група за управление (IMG); изисква от Комисията и Надзорния съвет на OLAF да разследват защо и как докладът на OLAF е изтекъл и се разпространява още преди IMG да бъде информирана за неговото съдържание, и от кого;

235.  Отбелязва, че след своето създаване през 1994 г. IMG е получила, пряко или непряко при споделено управление, повече от 130 милиона евро от Комисията; отбелязва, че поради преустановяването на плащанията от страна на Комисията IMG е завела дело в съда и че статутът на организацията е обект на правен спор; настоятелно призовава Комисията да вземе ясно решение по този въпрос и изисква от Комисията да информира Парламента относно последващите действия във връзка с разследването на OLAF, започнало през 2011 г.; настоятелно призовава Комисията да представи на Парламента списък, в който са изброени всички организации, дружества, други органи или лица, които са получили договори от Комисията без покана за представяне на предложения, и в който се съдържат подробни данни за правния им статут;

Украйна

236.  Отбелязва, че през 2013 г. плащанията на двустранна помощ за Украйна, финансирани от бюджета на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), възлизат на 152,8 милиона евро; отбелязва, че 42,5% от тези плащания (64,9 милиона евро) са свързани с договори, пряко управлявани от делегацията на Съюза в Украйна; отбелязва, че оставащите 57,5% (87,9 милиона евро) са отпуснати под формата на бюджетна подкрепа;

237.  Подчертава, че плащанията за бюджетна подкрепа са обвързани с реализирането на съвместно договорени резултати и критерии; отбелязва, че правителството на страната бенефициент се ангажира с тези резултати и критерии чрез подписването на двустранно споразумение за финансиране и ако резултатите и критериите не бъдат постигнати, плащанията не са извършват;

238.  Оценява факта, че Украйна се намира понастоящем в особено трудно положение, но твърди, че това не може да бъде оправдание за неспазване на условията, съгласно които се предоставя бюджетна подкрепа и, по-специално, за това да не се води борба срещу широко разпространената корупция в страната;

239.  Следователно призовава Комисията и делегацията на Съюза в Украйна да бъдат особено бдителни при изплащането на финансови средства и да се уверят, че средствата са инвестирани в проектите, за които са били предназначени;

Административни разходи по предоставянето на помощ

240.  Изразява загриженост във връзка с високите разходи за администриране на предоставянето на помощ за Централна Азия, изчислени от Сметната палата; изисква от Комисията да информира Парламента относно административните разходи за доставка на външна помощ, ако надвишават 10% от прогнозирания бюджет;

Възможно присвояване на финансови средства на Съюза, предназначени за хуманитарна помощ и помощ за развитие

241.  Отбелязва, че OLAF е изготвила доклад относно хуманитарната помощ, предоставяна на бежанския лагер на бежанците сахрави в Тиндуф в Алжир (OF 2003/526); призовава Комисията да изясни мерките, предприети в отговор на констатациите в този доклад; отбелязва, че според проучвателен доклад на ВКБООН(129) нерегистрирането на бежанско население за толкова продължителен период (почти 30 години след тяхното пристигане) представлява „ненормална и уникална ситуация в историята на ВКБООН“; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че разобличените в доклада на OLAF алжирци или представители на народа сахрави няма повече да имат достъп до помощ, финансирана от данъкоплатците от Съюза; призовава Комисията да извърши нова оценка на помощта от Съюза и да я адаптира към действителните нужди на засегнатото население, както и да гарантира, че интересите и нуждите на бежанците няма да бъдат накърнени, тъй като при евентуални нередности те са във възможно най-уязвима позиция;

242.  Изразява безпокойство по повод на случая на измама с публични заплати в Гана, при който нито Световната банка, нито Обединеното кралство като партньори по проекта са известили Комисията за сериозните опасения, които са имали относно слабости при проверките и риска от счетоводни грешки и измама, които представляват те;

Научни изследвания и други вътрешни политики

„ЕС 2020“

243.  Подчертава, че Седмата рамкова програма (7РП) беше основната програма, финансирана от Комисията: отбелязва, че са подписани 809 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, с 10 345 участници, като вноските от Съюза са в размер на общо 3439 милиона евро; отбелязва, че 7РП допринася за усилията на Съюза за инвестиране в устойчива конкурентоспособност, но посочва, че Съюзът като цяло е все още далеч от поставената цел за изразходване на най-малко 3% от БВП за НИРД; отбелязва, че е постигнат определен напредък в изпълнението на ключови показатели за ефективност (брутни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), дял на публичните разходи за НИРД, напредък в изпълнението на „Съюза за иновации“, дял на финансовите средства на Съюза за малките и средните предприятия, намаляване на срока за отпускане на безвъзмездни средства);

Грешки

244.  Отбелязва, че Сметната палата е направила одит на 150 операции, а именно на 89 операции, свързани с научни изследвания (86 по Седма рамкова програма (7РП) и 3 по Шеста рамкова програма (6РП), 25 операции в рамките на програми „Учене през целия живот“ (Lifelong Learning Programme, или LLP) и „Младежта в действие“ и 36 операции по други програми; изразява съжаление, че според изчисленията на Сметната палата вероятният процент грешки е 4,6% (за 2012 г.: 3,9 %);;

245.  Отбелязва, че разходите в тази група политики обхващат широк кръг от цели на политиката като подкрепа за научноизследователската дейност и иновациите, образование, сигурност, миграция и мерки за борба с последиците от финансовата криза; отбелязва, че Комисията е изразходила повече от 50% (5771 милиона евро) от наличните суми за научни изследвания; отбелязва, че 45% от бюджета на Комисията в областта на научните изследвания са изпълнени от органи (т.е. агенции, съвместни предприятия) извън генералната дирекция; отбелязва, че почти 90% от разходите са били под формата на безвъзмездни средства за бенефициенти, участващи в проекти, и че през 2013 г. Комисията е сключила 809 споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ;

246.  Отбелязва, че основният риск за редовността е продължил да бъде фактът, че бенефициентите включат недопустими или необосновани разходи в своите декларации за разходите, които нито са били открити, нито коригирани от системите за контрол на Комисията или на държавите членки;

247.  Изразява съжаление, че 35% от вероятния процент грешки се дължат на неправилно изчислени или недопустими разходи за персонал; отбелязва, че това включва деклариране на предвидени в бюджета разходи, а не на действително извършени разходи за персонал, както и отчитане на време за работа по проектите, което не е било действително отработено;

248.  Изразява съжаление, че 23% от вероятния процент грешки произтичат от недопустими непреки разходи, 25% от други недопустими преки разходи (ДДС, пътни и т.н.) и 17% от неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки;

249.  Отбелязва, че кандидатстващите за първи път, по-специално МСП, са с до голяма степен неизвестен рисков профил и профил на риска от грешки; призовава Комисията да не пречи на усилията за насърчаване на тези участници да участват в програмите, като систематично увеличава равнището на контрол или административната тежест върху тях;

Системи за управление и контрол

250.  Изразява изумление, че в девет от общо 32 декларации за разходи, сертифицирани от независими одитори, Сметната палата е открила значително ниво на грешки; счита, че подобно ниво на грешки не е приемливо, тъй като одиторите работят в областта на професионалния си опит;

251.  Призовава Комисията да увеличи съзнанието на одиторите за изпълнението на тяхната роля;

252.  Отбелязва факта, че през 2013 г. Комисията е осъществила 500 последващи одита и свързаните с тях действия за събиране и корективни действия, както и основани на риска предварителни проверки;

253.  Приветства приетата от Комисията препоръка на Сметната палата, съгласно която проверките на Комисията за тази група политики следва да са основани в по-голяма степен върху риска, като проверките се насочват към високорискови бенефициенти (например организации с по-малък опит в областта на финансирането от Съюза) и се намали тежестта на проверките за бенефициентите, при които рискът е по-малък;

254.  Отново изтъква необходимостта от постигане на подходящ баланс между по-малка административна тежест и ефективен финансов контрол;

255.  Приветства факта, че през 2014 г. срокът за отпускане на безвъзмездни средства е намалял от 249 дни до 209 дни за 94% от споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

256.  Приветства факта, че Комисията е продължила със своята комуникационна кампания въз основа на документ, в който са изброени 10-те най-често срещани причини за грешка, който е бил раздаден на всички участници в програми през 2012 г.;

257.  Отбелязва, че до края на 2013 г. размерът на неправомерно поисканите суми, които са събрани, е достигнал 29,6 милиона евро, докато размерът на сумите, които следва да бъдат събрани, се е увеличил от 12 милиона евро в края на 2012 г. до почти 17 милиона евро;

258.  Отбелязва, че заинтересованите страни по проекта (организацията „ITER“ и местните агенции — включително съвместното предприятие „термоядрен синтез за енергия“) са отчели, че настоящият график и бюджет не са реалистични, както се потвърждава от няколко независими оценки през последните две години (2013—2014 г.); изисква да получи копие от преразгледаните график и бюджет, които ще бъдат представени на Съвета на ITER през юни 2015 г.; е загрижен от редовните закъснения по програмата ITER, които поставят под въпрос нейната ефективност и ефикасност; изразява дълбока загриженост във връзка с преразходите, които са оказали влияние върху икономическата ефективност на програмата и застрашават други програми на Съюза, главно от сферата на политиката в областта на научноизследователската дейност;

259.  Приветства факта, че Фондът за външните граници е допринесъл за насърчаване на финансовата солидарност; въпреки това критикува факта, че допълнителната добавена стойност за Съюза е била ограничена и че цялостният резултат не е могъл да бъде измерен поради слабости в мониторинга от страна на отговорните органи и сериозни недостатъци в последващите оценки от Комисията и държавите членки;

Галилео

260.  Отбелязва отговорите на Комисията относно постигнатия напредък при изпълнението на проекта „Галилео“: 4 сателита на „Галилео“ за валидиране в орбита са изстреляни успешно през 2011 г. и 2012 г., фазата на валидиране в орбита на „Галилео“ е приключена успешно през 2014 г., конструкцията на системата, целите за ефективност и базовите изисквания за работа на системата са потвърдени успешно, наземната инфраструктура, с множество наземни станции в цял свят, е довършена за началните операции, възможностите, които предоставят сателитите на „Галилео“ за валидиране в орбита при издирване и спасяване, са демонстрирани успешно, изстрелването на два сателита (№ 5 и 6) на 22 август 2014 г. е довело до извеждане на тези спътници в неправилна орбита и от декември 2014 г. насам сателитите постепенно са премествани в по-благоприятна орбита, за да се осигури възможно най-доброто им използване, а в момента се извършва тестване на навигационния полезен товар на спътниците; очаква да бъде информиран относно допълнителните разходи за тези непредвидени мерки;

261.  Отбелязва, че през 2013 г. Европейската сметна палата е извършила одит на осем операции в транспортния сектор и е установила, че пет от тях са засегнати от една или повече грешки; обръща внимание на увеличаването на процента на засегнатите операции през 2013 г. (62%) в сравнение с 2012 г. (49%) и изразява загриженост, че както и през предишни години, Сметната палата е открила при проверените проекти по TEN-T редица грешки, свързани с несъответствие с правото на Съюза и националните правила за обществените поръчки; отбелязва, че както през предходната 2012 г., така и отново през 2013 г., ГД „Мобилност и транспорт“ не е изразила резерви, свързани с грешки при възлагането на обществени поръчки; поради това настоява Комисията да предприеме необходимите мерки с цел изключване на подобни грешки в бъдеще; отбелязва, че е от първостепенно значение да се разшири предварителният и последващият контрол на бенефициентите на безвъзмездни средства, финансови средства и финансиране от Комисията, за да се избегнат злоупотребите при общностното разпределяне на средства и за да се гарантира проверка на ефективността; изтъква, че макар периодът за финансиране 2007—2013 г. официално да е приключил, съществува принципът N+2 за финансирането за сближаване, което означава, че много проекти все още са в процес на изпълнение до края на настоящата година;

262.  Призовава Комисията — за целите на прозрачността — да публикува лесно достъпен годишен списък на съфинансираните от Съюза транспортни проекти, включително точната сума за финансиране за всеки отделен проект; отбелязва, че този списък на проекти включва всички източници на финансиране от Съюза, като например TEN-T, „Хоризонт 2020“, Кохезионния фонд и регионалните фондове;

263.  Настоятелно призовава Комисията ежегодно да докладва относно това как забележките по съответните бюджетни редове са били взети под внимание;

264.  Припомня, че транспортните проекти през периода между 2007—2013 г. и 2014—2020 г. са били и ще бъдат финансирани от множество източници, включително МСЕ, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие; призовава Комисията да се стреми към повече полезни взаимодействия между различните източници на финансиране с цел по-ефективно разпределение на средствата от Съюза;

Околна среда и обществено здраве

265.  Изразява задоволство от цялостното изпълнение на бюджетните кредити по бюджетните редове за околна среда, действия по климата, обществено здраве и безопасност на храните през 2013 г.; припомня отново, че едва по-малко от 0,5% от бюджета на Съюза са предназначени за тези политически инструменти, като същевременно се отчита ясната добавена стойност на Съюза в тези области и подкрепата от страна на гражданите на Съюза за политиките на Съюза в областта на околната среда и климата, както и за общественото здраве и безопасността на храните; изразява съжаление, че този процент е спаднал от 0,8% през 2012 г. до 0,5%;

266.  Отбелязва представянето на политиката в областта на околната среда и здравеопазването в рамките на годишния доклад на Сметната палата за 2013 година; изразява загриженост, че и двете области на политиката са включени отново в главата, която се отнася също така за развитието на селските райони и рибарството; отново изразява своята критика към това съчетаване на области на политиката и настоятелно призовава Сметната палата да преразгледа своя подход при следващия годишен доклад; във връзка с това се позовава на Специален доклад № 12/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективно ли е финансирането по ЕФРР на проекти, пряко насърчаващи биологичното разнообразие съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.?“, в който се подчертава необходимостта Комисията да води точен регистър на преките и непреките разходи за биологично разнообразие, включително по програмата „Натура 2000“; настоятелно призовава държавите членки да улеснят този процес, като предоставят точни данни;

267.  Признава, че Сметната палата извършва много систематично случайни проверки в държавите членки и определя процента на грешките на тази основа; отбелязва, че Сметната палата не посочва в кои държави членки или в кои области възникват най-големи проблеми; следователно подчертава необходимостта от ясна верига на отчетност и във връзка с това отдава голямо значение на качеството на системите за контрол в държавите членки;

268.  Счита напредъка по изпълнението на 14 пилотни проекта (ПП) и шест подготвителни действия (ПД) на обща стойност 5 983 607 EUR за задоволителен; насърчава Комисията да продължи да изпълнява ПП и ПД, както предлага Парламентът;

269.  Отбелязва, че ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (бивша ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“) е отговаряла за изпълнение на 233 928 461 EUR по бюджетните редове за обществено здравеопазване през 2013 г., за 98,1% от които са поети задължения по задоволителен начин; е информирана, че приблизително 77% от този бюджет директно се прехвърля на трите децентрализирани агенции (Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) и че всички кредити са били изпълнени на 100% с изключение на ЕМА и ЕОБХ, както и че това неизпълнение при ЕМА и ЕОБХ на бюджетни кредити за поети задължения съответства на резултатите от изпълнението за 2012 г.;

Култура

270.  Приветства факта, че през 2013 г. степента на изпълнение на бюджета за програмите за периода 2007—2013 г., и по-специално за Програмата за учене през целия живот и за програмите „Култура“, „Медии“ и „Младежта в действие“, е 100%; изисква укрепване и увеличаване на бюджета в рамките на програмите за култура и образование за периода 2014—2020 г.; изразява особена загриженост, че в края на годината разминаването между одобрените бюджетни кредити за поети задължения и одобрените бюджетни кредити за плащания доведе до недостиг на средства за плащания (недостиг, който например по отношение на програма „Еразъм+“ възлиза на 202 милиона евро) със сериозни отрицателни последици за следващата година; изразява силна загриженост и съжаление, че сходна ситуация би могла да възникне и при новите програми, особено „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, което от своя страна би могло да доведе до опасна загуба на доверие в Съюза и би подкопало доверието на гражданите в неговите институции, както и до пагубни последици за участниците в програмите;

271.  Приветства факта, че от започването си през 1987 г. програма „Еразъм“ е достигнала и надхвърлила целевия показател от 3 милиона студенти; отбелязва трайния успех, на който се радва още от създаването си тази водеща програма на Съюза, допринесла за европейската интеграция и за повишаването на осведомеността относно общото европейско гражданство и чувството за принадлежност към това гражданство;

272.  Изразява загриженост, че на европейско равнище — както се посочва в Специален доклад 399 на Евробарометър от 2013 г. относно достъпа и участието в културата — публичните бюджетни средства, предназначени за опазването и популяризирането на културното наследство, видимо намаляват, също както и участието в традиционни културни дейности; счита по тази причина, че новите инструменти на Съюза в подкрепа на Европейската програма за култура — като програмите „Творческа Европа“ и „Хоризонт 2020“ или културната платформа „Europeana“ — трябва да бъдат укрепени;

Мерки, които трябва да бъдат предприети

273.  Отбелязва, че генералният директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ е изразил общи резерви по отношение на точността на заявленията за възстановяване на разходи (3664 милиона евро) за 7РП в годишния отчет за дейността на генералната дирекция, въпреки че самият той очаква „нетното финансово отражение на грешките“, въз основа на 1 552 приключени проекта, да бъде около 2,09%, т.е. близо до прага на същественост; счита, че резерви от този вид лишават от смисъл понятието „добро финансово управление“; поради тази причина призовава генералния директор да използва резервите по по-конкретен и целенасочен начин в бъдеще;

274.  Призовава Комисията да предостави навреме за доклада на Комисията за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г., информация относно средната продължителност на състезателните процедури преди събирането на средствата за тази група политики;

275.  Изразява съжаление, че Комисията все още не е изпратила списъка на бенефициенти по държави; очаква да получи отговора в доклада на Комисията за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.;

276.  Приветства факта, че Комисията най-сетне е предоставила на докладчика достъп до доклада за одит на оперативните разходи по две програми („Обучение през целия живот“ — 6,9 милиона евро, „Младежта в действие“ — 1,65 милиона евро), изпълнявани през 2012 и 2013 г. в Турция; отбелязва, че докладът е предаден по реда на Рамковото споразумение; изразява загриженост относно установените сериозни слабости, но приветства предприетите от турските органи мерки за поправяне на положението; изисква от Комисията да оцени дали ще е необходимо налагането на финансови корекции;

277.  Призовава Комисията да предостави допълнителна информация относно разходите за Програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ навреме за доклада на Комисията за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.; отбелязва, че за тази програма размерът на изложените на риск плащания би могъл да достигне 3,4 милиона евро през 2013 г., което да доведе до процент на остатъчна грешка в размер на 2,8%; отбелязва, че въпреки тези обстоятелства генералният директор на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ не е изразил резерви;

278.  Призовава Комисията да предостави подробен доклад (навреме за процедурата по освобождаване от отговорност за 2014 г.) относно увеличаващата се „ориентация към политиката“ на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ в резултат на възлагането на управлението на две трети от оперативните разходи по 7РП на органи, които не са част от Комисията;

279.  Изисква от Комисията да представи навреме за процедурата по освобождаване от отговорност за 2014 г. преглед, в който е посочен напредъкът на политиката между 7РП и „Хоризонт 2020“ за научните изследователи и МСП;

Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

280.  Приветства разискванията между OLAF и Надзорния съвет на OLAF относно преразглеждането на работните договорености и ги насърчава да стигнат до общо и задоволително споразумение; приема за сведение усилията на OLAF да спазва работните договорености; подчертава, че тези усилия не трябва да бъдат прекомерни, като се имат предвид ограничените ресурси на службата;

281.  Посочва, че Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(130), в сила от 1 октомври 2013 г., задължава OLAF да гарантира независимото функциониране на секретариата на Надзорния съвет (съображение 40 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013); на този етап не е осведомен за мерки, предприети с оглед изпълнение на това правно задължение; настоятелно призовава Комисията да предприеме незабавни стъпки за коригиране на положението;

282.  Призовава OLAF своевременно да се консултира със своя Надзорен съвет преди промяна на указанията за персонала относно процедурите, които да бъдат следвани в хода на разследванията, и преди определяне на приоритети на политиката за разследване;

283.  Изразява съжаление във връзка с факта, че OLAF не изпълнява непременно препоръките на своя Надзорен съвет, понякога дори без да дава обосновка; призовава генералния директор да подобри сътрудничеството в това отношение;

284.  Припомня, че на 31 януари 2012 г. OLAF започна 423 разследвания; изразява загриженост относно законосъобразността на подобна процедура; призовава Надзорния съвет на OLAF да направи оценка на законосъобразността на тези започнати внезапно 423 разследвания и на резултатите от тези разследвания; призовава също така Надзорния съвет на OLAF да извърши оценка на статистическите данни относно продължителността на разследванията, да анализира функционирането на системата за управление на случаите и да докладва на Парламента;

285.  Призовава Надзорния съвет на OLAF да извърши оценка и на статистическите данни относно продължителността на разследванията, да анализира функционирането на системата за управление на случаите и да докладва на компетентната комисия на Парламента;

286.  Изисква от OLAF да предостави по-подробни статистически данни относно честотата на откриването и закриването на разследвания в своя годишен доклад;

287.  Изисква от OLAF да предостави повече информация на Парламента относно практическите аспекти на процеса за подбор на случаи, както и относно продължителността и вътрешните насоки на процедурата;

Администрация

288.  Изтъква, че през последните четири години (2011—2014 г.) по всички процедури за подбор, организирани от Европейската служба за подбор на персонал, са получени общо 336 145 заявления, че средните разходи за обработка на едно заявление могат да бъдат оценени на 238 EUR и че по-малко от 10% от тези кандидати в крайна сметка биват включени в списък с одобрени кандидати; изисква парите на данъкоплатците от Съюза да бъдат пестени чрез намаляване на бюрокрацията и продължаване на валидността на създадените списъци с одобрени кандидати на поне две години; изисква от Комисията да представи доклад по този въпрос до юни 2015 г.;

289.  Изисква от Комисията да предостави информация на Парламента за най-високата пенсия, изплатена на служители на Комисията през 2013 г.;

290.  Изразява загриженост във връзка с констатацията на Сметната палата, че разпоредбите, предвиждащи предприемане на мерки по отношение на персонала, който работи неефективно, се използват рядко; призовава Комисията да прилага изцяло разпоредбите на Правилника за длъжностните лица;

291.  Изисква информация за персонала извън щатно разписание и разходите за персонал, финансирани от бюджетни редове, различни от „администрация“; изразява съжаление във връзка с факта, че на бюджетния орган не е предоставена консолидирана информация за общия брой на такива служители, нито за свързаните с тях разходи за персонал в Комисията;

292.  Припомня, че Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета(131) въведе в приложение 1.A две нови степени (AD 13 и AD 14), достъпни за служители без управленски функции, които преди това бяха ограничени до А4 (равностойна на степен AD 12); призовава Комисията да актуализира доклада от 2011 г. относно кариерната еквивалентност и да докладва за разходите за персонал, генерирани през 2013 г. от служители AD 13 и AD 14 без управленски функции;

293.  Изисква от Комисията да предостави информация за финансирането на всички мерки със социален, спортен и културен характер за нейния персонал, включително за ползата от тези мерки за работата и интегрирането на служителите, които живеят и работят в чужбина, и техните семейства;

294.  Изисква от Комисията да докладва за използването на гъвкаво работно време в доклада си за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.;

295.  Е обезпокоен от значителното увеличаване на броя на високопоставени длъжностни лица със степен от AD 13 до AD 16; счита, че съществува риск за репутацията на Съюза, тъй като е трудно да се обясни, че извънредният труд не се счита за включен в такива високи заплати;

296.  Отбелязва, че разликите в равнищата на заплащане на длъжностните лица, работещи в институциите на ЕС, и на тези, работещи за националните администрации продължават да са много големи, което води, наред с другото, до липса на мобилност между служителите на равнището на Съюза и на национално равнище; призовава Комисията да направи задълбочено проучване на причините за тези разлики и да разработи дългосрочна стратегия за намаляването им, като същевременно обръща особено внимание на различните надбавки (семейни, за експатриране, за настаняване, за пренастаняване), годишния отпуск, празниците, дните за път и компенсациите за извънреден труд;

297.  Изтъква съобщението на генералния секретариат на Комисията за ограничаване на отговорите на въпроси на Парламента, с което се установява лимит от максимум 20 реда; призовава членовете на Комисията да поемат своята политическа отговорност и при своите отговори да спрат да следват ограниченията, наложени от генералния секретариат;

298.  Изразява загриженост във връзка със защитата, осигурявана на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и призовава Комисията да гарантира, че техните права се спазват изцяло;

299.  Посочва, че през 2013 г. неправителствените организации (НПО) са получили почти 9 милиона евро от ГД „Околна среда“, почти 4 милиона евро от бившата ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ и 5,7 милиона евро от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“; отбелязва постоянното възлагане на задачи на Комисията на външни изпълнители; изисква от Комисията да представи на Парламента добавената стойност за Съюза на парите, предоставяни чрез тези НПО;

300.  Призовава Комисията да предоставя на членовете на Комисията, които са били на длъжност за срок от по-малко от две години, преходна надбавка за период, който не надвишава продължителността на службата им като членове на Комисията;

301.  Счита, че по време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „заседания извън обичайното място на работа“ на служителите в институциите на Съюза трябва да се намалят и, доколкото е възможно, тези дейности следва да се провеждат в самите седалища на институциите, тъй като тяхната добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

302.  Изразява загриженост относно недостига на жени на отговорни длъжности в Комисията; изисква от Комисията прилагането на план за равни възможности с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс, по-специално за ръководните длъжности;

Постигане на резултати със средствата от бюджета на Съюза

303.  Изразява съжаление във връзка с факта, че макар Сметната палата да докладва за известен напредък(132), четвъртият доклад за оценка, предвиден в член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз, все още не носи полезен принос за дейността във връзка с освобождаването от отговорност, а съгласно ДФЕС той следва да бъде част от доказателствата, въз основа на които Парламентът всяка година освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета; изразява загриженост, че липсата на акцент върху ефективността е основен проблем на бюджета на ЕС;

304.  Отбелязва, че в своя доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че при подбора на проекти под споделено управление държавите членки са се фокусирали първо върху нуждата да бъдат разходвани наличните средства на Съюза, вместо върху очакваните резултати от изпълнението на проектите; изисква, за да се обърне тази тенденция и да се премине към култура на поставяне на акцента върху ефективността, да се сформира независима работна група на високо равнище (в която да влизат и представители на академичните среди) за резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза, която да изготви препоръки за структурна промяна на тенденцията от разходване към ефективност, въз основа на оценка на добавената стойност за Съюза, като същевременно спазването на правилата се зачита изцяло; счита, че констатациите на тази работна група на високо равнище следва да бъдат на разположение преди средносрочния преглед на настоящата МФР и да са в основата на новия програмен период на МФР;

305.  Отново отправя своето искане генералните дирекции на Комисията да определят в своите планове за управление ограничен брой прости цели, отговарящи на изискванията на Сметната палата за целесъобразност, съпоставимост и надеждност и свързани с основните цели на стратегията „Европа 2020“, да докладват относно своите постижения в годишния си отчет за дейността в глава, озаглавена „Постижения на политиката“, и въз основа на това Комисията да приема доклада за оценка на финансите на Съюза, както е предвидено в член 318 от ДФЕС;

306.  Изисква Комисията да включи в следващите доклади за оценка, предвидени в член 318 от ДФЕС, анализ на ефикасността, ефективността и на постигнатите резултати по отношение на растежа и работните места чрез плана за инвестиции в размер на 315 милиарда евро, обявен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер на 26 ноември 2014 г. на пленарното заседание на Парламента;

307.  Изисква в следващия доклад за оценка, предвиден в член 318 от ДФЕС, Комисията да включи анализ, извършен в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, на ефикасността, ефективността и на постигнатите резултати от плана за растеж и работни места за 120 милиарда евро, приет от Европейския съвет на неговото заседание от 28 и 29 юни 2012 г.;

308.  Настоява, че вътрешната организация на Комисията с председател Жан Клод Юнкер следва да вземе предвид факта, че стратегията на Съюза за растеж и работни места не се основава на дейностите, ръководени от всяка отделна генерална дирекция, а обхваща седем широкообхватни водещи инициативи, които се изпълняват всеки път от няколко генерални дирекции; настоява, че координацията и сътрудничеството, които следователно са необходими в рамките на Комисията, не следва да създават нови форми на бюрокрация;

309.  Призовава Комисията да управлява своя бюджет по такъв начин, че да няма препокриване и дублиране по тематичните политики между различните ГД с подобни или почти идентични компетенции;

310.  Счита, че понятието/идеята за оценки на въздействието върху устойчивостта трябва да се прилага към всички видове финансова подкрепа, не само по отношение на разходите на Комисията, но и на тези на всички институции, органи и агенции на Съюза; счита, че не следва да се допускат разходи, които не са в съответствие с проучване/анализ на въздействието върху устойчивостта;

311.  Изисква от Комисията да представи на компетентната комисия на Парламента до септември 2015 г. подробен доклад за своите дейности с цел насърчаване на подаването на сигнали за нередности от широката общественост;

Изпълнителни агенции

312.  Изразява съжаление, че според одитния доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа(133) Агенцията не извършва задоволителни предварителни проверки на разходите, събирани от управителя на сградата, във връзка с използването на помещенията на Агенцията, в резултат на което Изпълнителната агенция е платила недължимо ДДС в размер на 113 513 EUR и не е изискала възстановяване му през 2013 г.; отбелязва, че повечето от съответните договори, фактури и разписки не са били на разположение на Изпълнителната агенция; посочва високия процент на пренесените бюджетни кредити за дял II (27% или 666 119 EUR), което поражда съмнения по отношение на доброто финансово управление на тази изпълнителна агенция;

Контрабанда с тютюневи изделия

313.  Припомня, че Парламентът поиска в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност на Комисията за 2012 г., да се извърши оценка на съществуващите споразумения с четири големи тютюневи компании (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation и Imperial Tobacco Corporation); отбелязва, че по време на изслушването при закрити врата по този въпрос Комисията пое ангажимент да представи до май 2015 г. оценка на опита, събран във връзка със споразумението с PMI, което изтича скоро.

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0119.
(8) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(9) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(10) OВ C 408, 15.11.2014 г., стр. 39.
(11) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 67.
(12) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(13) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(14) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(15) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(16) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(17) ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 26.
(18) ОВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46.
(19) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(20) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(21) OВ C 408, 15.11.2014 г., стр. 6.
(22) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 74.
(23) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(24) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(25) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(26) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(27) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(28) ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85.
(29) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 73.
(30) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(31) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(32) OВ C 408, 15.11.2014 г., стр. 5.
(33) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 83.
(34) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(35) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(36) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(37) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(38) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(39) ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73.
(40) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69.
(41) ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 183.
(42) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(43) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(44) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 240.
(45) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(46) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(47) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(48) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(49) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(50) ОВ L 9, 12.1.2008 г., стр. 15.
(51) ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 58.
(52) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(53) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(54) OВ C 408, 15.11.2014 г., стр. 40.
(55) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 351.
(56) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(57) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(58) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(59) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(60) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(61) ОВ L 11, 15.1.2008 г., стр. 9.
(62) ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54.
(63) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(64) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(65) OВ C 408, 15.11.2014 г., стр. 41.
(66) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 358.
(67) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(68) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(69) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(70) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(71) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(72) ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 88.
(73) ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65.
(74) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(75) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(76) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(77) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(78) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(79) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(80) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(81) Специален доклад № 11/2013 на Сметната палата, точка 93 до 97.
(82) Вж. гореспоменатата резолюция на Парламента от 29 април 2015 г.относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, част І.
(83) Вж. съобщение на Комисията от 29 септември 2014 г. относно защитата на бюджета на ЕС до края на 2013 г., (COM(2014)0618), стр. 11.
(84) Вж. Годишен доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 1.14.
(85) Вж. горепосоченото съобщение на Комисията COM(2014)0618, таблица 5.2: финансови корекции, изпълнени чрез оттегляне, в областта на политиката на сближаване (775 милиона евро), събирания в областта на развитието на селските райони (129 милиона евро) и финансови корекции, изпълнени чрез отмяна на поето задължение/приспадане при приключване в областта на политиката на сближаване (494 милиона евро) или в други области на политиката, различни от политиките на сближаване и селско стопанство (1 милион евро).
(86) Вж. горепосоченото съобщение на Комисията COM(2014)0618, таблица 7.2:
(87) Съобщение на Комисията от 11 юни 2014 г., озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2013 г.“ (COM(2014)0342), стр. 15: максимална изложена на риск сума за пълния размер на разходите за 2013 г. (бюджет на ЕС и на ЕФР).
(88) В приложение 1 към обобщаващия доклад изложените на риск суми се дефинират като стойността на тази част от операциите, която се оценява като не изцяло съответстваща на приложимите регулаторни или договорни изисквания след прилагането на всички контроли (корективни мерки), които имат за цел да намалят риска по отношение на съответствието.
(89) От тези 322 милиарда евро 222 милиарда евро представляват непогасени бюджетни задължения, а 99 милиарда евро се отнасят до пасиви от счетоводния баланс, които не са обхванати от непогасените задължения.
(90) Представяне на годишните доклади на Сметната палата от нейния председател Витор Мануел да Силва Калдейра на заседание на комисията по бюджетен контрол на 5 ноември 2014 г.
(91) Пак там.
(92) Информация, предоставена от заместник-председателя на Комисията Кристалина Георгиева по време на процедурата по освобождаване от отговорност.
(93) Специален доклад № 16/2014 на Сметната палата.
(94) COM(2013)0362.
(95) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 2.11, и Специален доклад № 11/2013 на Сметната палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година), озаглавен „Подобряване на данните за брутния национален доход (БНД) — прилагането на по-структуриран и по-добре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от Комисията верификация“
(96) Декларация на Яцек Доминик относно преразглеждането на брутния национален доход на държавите членки, съобщение за медиите, Брюксел, 27 октомври 2014 г., последно изречение.
(97) Становище № 7/2014 относно предложение за регламент на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствени ресурси на Европейските общности (ОВ L 459, 19.12.2014 г., стр. 1).
(98) Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
(99) Вж. Обзорен преглед на Сметната палата, озаглавен „Оптимално използване на средствата на ЕС: обзорен преглед на рисковете за финансовото управление на бюджета на ЕС“, 2014 г., стр. 67.
(100) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).
(101) Индикативни данни за разпределението на помощи, по класове помощи според размера на помощта, получени в рамките на преките помощи, платени на производителите съгласно Регламент (ЕО) 1782/2003 на Съвета и Регламент 73/2009 на Съвета, предаден от члена на Комисията Хоган на 8 декември 2014 г.
(102) Честотата се е увеличила доста значително: от 41% през 2012 г. до 61% през 2013 г.
(103) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (OВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), в някои региони преходна подкрепа може да бъде предоставена с цел насърчаване на производителите, които желаят да получат статут на организация на производители (ОП), да формират групи производители; това финансиране може да бъде частично възстановено от ЕС и се прекратява веднага след като групата производители бъде призната за ОП.
(104) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 43.
(105) Вж. отговора на Комисията на въпрос с искане за писмен отговор № 11, изслушване в комисията по бюджетен контрол с члена на Комисията Фил Хоган на 1 декември 2014 г.
(106) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 3.23 и следващи.
(107) Вж. годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2013 г., приложение 10, таблица 51: „нови неприключени случаи от 2007 г. насам“.
(108) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 4.25.
(109) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 4.27.
(110) Вж. отговора на въпрос с искане за писмен отговор № 29, изслушване в комисията по бюджетен контрол с члена на Комисията Фил Хоган на 1 декември 2014 г.
(111) Вж. Специален доклад № 23/2014 на Сметната палата, озаглавен „Грешки при разходването на средства за развитие на селските райони: какви са причините и как се преодоляват“, стр. 10: 8,2% е средна стойност за трите години с долна граница от 6,1% и горна граница от 10,3%. Средната стойност е съставена от 8,4% за 2011 г., 8,3% за 2012 г. и 7,9% за 2013 г.
(112) Вж. Специален доклад № 23/2014 на Сметната палата, стр. 22 до 24.
(113) Изявление на члена на Сметната палата Раса Будбергите, изслушване в комисията по бюджетен контрол с члена на Комисията Фил Хоган на 1 декември 2014 г.
(114) Вж. отговора на въпрос с искане за писмен отговор № 12, изслушване в комисията по бюджетен контрол с члена на Комисията Фил Хоган на 1 декември 2014 г.
(115) Вж. годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2013 г., таблица 2.1.24.
(116) Вж. Специален доклад № 20/2014 на Сметната палата, точка 68.
(117) Вж. годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ за 2013 г., приложение, стр. 41.
(118) Вж. годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ за 2013 г., приложение, стр.43.
(119) Вж. годишния отчет за дейността на ГД „Регионална и селищна политика“ за 2013 г., приложение, стр. 43.
(120) Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).
(121) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(122) Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
(123) COM(2015)0118.
(124) OВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 69, параграф 139 и сл.
(125) Изразява съжаление, че следните 73 системи за управление и контрол в държавите членки се считат в най-добрия случай за частично надеждни (маркирани с оранжев цвят от палитра, състояща се от зелено, жълто, оранжево и червено): Vorarlberg (AT), Vienna (AT), Styria (AT), Tirol (AT), Brussels (BE), regional development (BG), environment (BG), Business & Innovation (CZ), ROP NUTSII North-East(CZ), ROP NUTS II Silesia (CZ), Integrated OP (CZ), Thuringia (DE), Mecklenburg Wes Pomerania (DE), Saxony-Anhalt, Bremen (DE), North Rheine Westphalia (DE), EC ENV (EE), Attica (EL), West Greece (EL), Macedonia-Thrace (EL), Thessaly-continental Greece-Epirus (EL), Crete and Aegean Islands (EL), Murcia (ES), Melilla (ES),Ceuta (ES), Asturias (ES), Galicia (ES), Extremadura (ES), Castalia La Mancha (ES), Andalucía (ES), Cohesion Fund (ES), Cantabria (ES), Basque region (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Cataluña (ES), Balearic Islands (ES), Aragon (ES), Castalia y Leon (ES), Valencia region (ES), Canary Islands (ES), Research, development and innovation for business(ES), Economic development (HU), Environment energy (HU), West Pannon (HU), South Great Plain (HU), Central Transdanubia (HU), North Hungary (HU), Transport (HU), North Great Plain (HU), South Transdanubia (HU), Central Hungary (HU), Adriatic (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA), Mecklenburg West Pomerania/Brandenburg-Poland (European Territorial Cooperation - ETC), Flanders-Netherlands border region (ETC), Networks and mobility (IT), Research (IT), Security (IT), Calabria (IT), Puglia (IT), Sicily (IT), Basilicata (IT), Sardinia (IT), Infrastructure and environment (PL), Development Eastern Poland (PL), Information society (SK), Environment (SK), Regional OP(SK), Transport (SK), Health (SK), Competitiveness and economic growth(SK), Technical assistance (SK), Research and development (SK)
(126) Агенция на Европейския съюз за основните права, „Положението на ромите в 11 държави членки на ЕС“ (The situation of Roma in 11 EU Member States), Люксембург, 2012 г.
(127) Вж. годишния отчет за дейността на EuropeAid за 2013 г., стр. 197.
(128)а.б.в.г.д.е.ж.з.и.КПЕ „20 предварително недопустими суми“КПЕ 1 „Изпълнение на финансовите прогнози: плащания“КПЕ 2 „Изпълнение на финансовите прогнози: договори“.КПЕ 4 „Капацитет за усвояване на неизпълнените поети задължения“,КПЕ 18 „Процент на проектите, посетени през периода на доклада за управлението на външната помощ“КПЕ 21 „Изпълнение на годишния одитен план: година n (2013)“КПЕ 22 „Изпълнение на годишния одитен план: година n – 1 (2012)“КПЕ 23 „Изпълнение на годишния одитен план: година n – 2 (2011)“КПЕ 26 „Възстановяване или обосновка на недопустимите суми от одита“.
(129) Служба на генералния инспектор на ВКБООН, проучвателен доклад INQ/04/005, Женева, 12 май 2005 г.
(130) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(131) Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).
(132) Вж. годишния доклад на Сметната палата за 2013 г., точка 10.24.
(133) Вж. доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (бившата Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа) за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията (OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 358), точки 11—13.


Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.
PDF 909kWORD 325k
Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (2014/2140(DEC))
P8_TA(2015)0119A8-0067/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 — C8-0140/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия(5) и своята резолюция, съдържаща забележките, която е неразделна част от това решение,

—  като взе предвид специалните доклади на Сметната палата, изготвени съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05303/2015 — C8–0053/2015),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 93 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0067/2015),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на добро финансово управление;

Б.  като има предвид, че специалните доклади на Сметната палата предоставят информация по будещи тревога въпроси, свързани с изпълнението на фондовете, и по този начин помагат на Парламента да упражнява своите функции на орган по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

В.  като има предвид, че забележките на Парламента относно специалните доклади на Сметната палата са неразделна част от горепосоченото му решение от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III — Комисия;

Част І — Специален доклад № 11/2013 на Сметната палата, озаглавен „Подобряване на данните за брутния национален доход (БНД) — прилагането на по-структуриран и по-добре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от Комисията верификация“

1.  Призовава Комисията да извършва структуриран и стандартизиран анализ, при отчитане на принципа на разходите и ползите, чрез който да планира и приоритизира своята дейност по верификация на конкретни области или (под)процеси; счита, че при този анализ следва да се разглеждат рисковете, свързани със съставянето на националните сметки на държавите членки, и относителният дял на компонентите на БНД в цялата икономика; счита, че тази оценка на риска следва да се основава на цялата качествена и количествена информация, съществуваща във всички структури на Евростат, и да се концентрира върху процедурите за съставяне на данни, посочени в описите на БНД и последните доклади за качеството на данните за БНД на държавите членки;

2.  Призовава Комисията да скъси времетраенето на своя цикъл на верификация, за да може да ограничи използването на общи резерви; счита, че използването на такива резерви следва да бъде ограничено до изключителни случаи, при които съществуват значителни рискове от увреждане на финансовите интереси на ЕС, например когато дадена държава членка извършва основна ревизия по време на цикъла на верификация или на нередовни интервали;

3.  Призовава Евростат да докладва ясно и своевременно пред Комитета по БНД относно случаите, в които се приема, че е необходимо да се прилага принципът на съотношението „разходи—ползи“;

4.  Очаква процесът на верификация, извършван от Комисията, да включва структурирана и стандартизирана качествена оценка на риска на процедурите за съставяне на данни, представени в описите на БНД, и подробна верификация на съществените и рисковите компоненти на БНД; счита, че изборът на компоненти на БНД, за които да бъде извършена подробна верификация, следва да става в съответствие с анализа на съотношението „разходи — ползи“, описан в препоръка 1; счита, че обхватът и целите на подробната верификация следва да бъдат по-широки от тези на пряката верификация, извършена от Евростат през последния цикъл на верификация;

5.  Призовава Комисията да обръща специално внимание в своята верификационна дейност на изчерпателността на БНД на държавите членки и на използването на сравними процедури за съставяне на данни, за да се обхване сивата икономика в националните сметки; призовава Евростат да проверява дали указанията на Комисията се спазват от всички държави членки и да предприема необходимите действия за осигуряване на сравнимо третиране на този въпрос между отделните държави членки;

6.  Призовава Комисията да документира своята работа, в т.ч. като включи обстойна информация относно извършената от Евростат верификация на базата на документни проверки и/или посещения в националните статистически институти (НСИ); счита, че контролните досиета на Евростат следва да са изготвени така, че ръководството да може ясно да види резултатите от извършените проверки относно избрани компоненти на БНД, съгласно стандартите за вътрешен контрол;

7.  Призовава Евростат да направи оценка, където това е възможно, на потенциалното въздействие на определените области на действие (за количествено измеримите констатации и оценки) и/или на свързаните с тях изложени на риск суми (за количествено неизмеримите констатации и оценки), както и да определи ясни критерии за същественост с цел формулирането на специфични резерви; счита, че тези критерии следва да бъдат или качествени, или количествени; счита, че по принцип резервите следва да се определят за конкретни компоненти на БНД, свързани с области на действие, по отношение на които НСИ не са предприели действия в рамките на определените срокове и чието въздействие може да бъде съществено;

8.  Призовава Евростат да подобри координацията между структурата, отговаряща за верификацията на БНД за целите на собствените ресурси, и другите звена в Евростат, в частност тези, които отговарят за националните сметки; счита, че евентуалните действия на другите звена в Евростат могат да повлияят на съставянето на брутния вътрешен продукт (БВП) и/или БНД, това следва да се съгласува с Комитета по БНД, а окончателното решение относно тези действия следва да се взема на подходящото йерархично ниво в Евростат;

9.  Призовава Евростат да подобри изготвянето на своите доклади за оценка, за да може да предоставя пълна, прозрачна и последователна оценка на данните за БНД на държавите членки; счита, че годишните становища на Комитета по БНД следва да включват ясна оценка за това дали данните за БНД на държавите членки са адекватни (или не) за целите на собствените ресурси, дали тяхното съдържание отговаря на изискванията на Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета(8) (Регламента за БНД) и дали се използват правилно в бюджетната процедура, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета(9) (Регламента за собствените ресурси);

10.  Счита, че годишните отчети за дейността на ГД „Бюджет“ и на Евростат следва да дават точна и ясна представа за извършената верификация на данните за БНД на държавите членки и за управлението на собствените ресурси на база БНД; призовава следователно Комисията да установи изискване за редовно отчитане на Евростат относно резултатите от извършената верификация на данните за БНД, за да може ГД „Бюджет“ да изрази необходимата увереност в контекста на годишните отчети за дейността;

Част ІІ — Специален доклад № 13/2013 на Сметната палата, озаглавен „Помощ за развитие от Европейския съюз за Централна Азия“

11.  Приветства специалния доклад, оценяващ помощта за развитие от Европейския съюз за Централна Азия; отбелязва констатациите, изводите и препоръките и представя своите съображения и препоръки по-долу;

Общи забележки

12.  Приветства забележките в доклада, които показват, че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) са положили значителни усилия в един относително труден географски и политически контекст;

13.  Посочва при все това, че все още има какво да се направи за по-доброто насочване и приспособяване на стратегиите на Съюза за развитие чрез подходящи модели за оказване на помощ с цел увеличаване на видимостта и въздействието на политическите цели на Съюза на регионално равнище;

14.  Подчертава факта, че равнището и естеството на участието на Съюза трябва да бъдат диференцирани и обвързани с условия, в зависимост от постигнатия измерим напредък в областта на демократизацията, правата на човека, доброто управление, устойчивото социално-икономическо развитие, върховенството на закона и борбата с корупцията, като се предлага помощ от Съюза в областите, в които тя е необходима за насърчаване на този напредък, следвайки сходни на принципите на политиката за съседство на Съюза насоки;

15.  Счита, че непрекъснатото насърчаване от страна на Съюза на програми, насочени към държавите от Централна Азия, е важен трансграничен инструмент в подкрепа на разбирателството и сътрудничеството между държавите от региона;

16.  Посочва, че сътрудничеството за развитие с държавите от Централна Азия може да донесе резултати само ако тези държави спазват международните стандарти за демокрация, управление, върховенство на закона и права на човека; подчертава също така, че сътрудничеството на Съюза за развитие не трябва да бъде подчинено на икономически интереси и интереси в областта на енергетиката или сигурността;

Развитие по отношение на планирането и изпълнението на помощта за развитие в бъдеще

17.  Счита, че Комисията следва да разработва евентуални бъдещи регионални програми така, че те да могат да постигнат истинско регионално измерение;

18.  Отправя искане към Комисията да съсредоточи цялата предоставяна помощ в малък брой сектори;

19.  Посочва, че в бъдеще помощта за развитие следва да бъде подобрена — от една страна, чрез по-интензивна координация в рамките на Съюза и от друга, чрез по-интензивно сътрудничество с други международни донори и регионални заинтересовани лица;

20.  Подкрепя решително откриването на пълноправни делегации на Съюза във всички държави от Централна Азия като средство за увеличаване на присъствието и видимостта на Съюза в региона и за дългосрочно сътрудничество и ангажираност с всички сектори на обществото, както и за поощряване на напредъка към по-добро разбирателство и за установяването на върховенството на закона и зачитане на правата на човека; счита, че присъствието на такива делегации ще допринесе значително за постигане на целите на помощта за развитие;

21.  Призовава Комисията да въведе система за изчисляване и отчитане на общите административни разходи, свързани с предоставянето на помощта ѝ за развитие;

22.  Изисква Комисията да определи и да прилага солидни и подлежащи на обективна проверка изисквания за всички текущи програми за бюджетна подкрепа, по-специално като обръща достатъчно внимание на подпомагането на механизмите за борба с корупцията;

23.  Припомня, че корупцията е сериозен проблем в държавите от Централна Азия; посочва, че в индекса за възприятие на корупцията на „Прозрачност без граници“ всички те имат рейтинг под 28 от 100 за 2011 г., като Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан са в долните 10% от наблюдаваните 182 държави;

24.  Счита, че такава широко разпространена корупция може да навреди на репутацията на Комисията и да намали ефективността на програмите за предоставяне на помощ;

25.  Счита, че решенията за отпускане на средства следва да се основават по-скоро на напредъка, постигнат от държавите партньори, отколкото на поетите от тях ангажименти за реформи; подчертава значението на установяването на подходящ диалог по политиките, който да се осланя на основан на стимули подход и на постоянно наблюдение на секторните реформи и на програмите, измерващи постиженията и устойчивостта на резултатите;

26.  Призовава за по-голяма прозрачност при предоставянето на средства от делегациите на Съюза и посолствата на държавите членки за подкрепа на истински независими неправителствени партньори с цел подпомагане на ефективната им роля за развитието и укрепването на гражданското общество;

27.  Изисква от Комисията да подобри модела и изпълнението на програмите въз основа на натрупания опит и променящите се обстоятелства;

28.  Изисква от Комисията да отчита резултатите и въздействието по такъв начин, че да е възможно сравнение с плановете и поставените цели;

Част ІІІ — Специален доклад № 15/2013 на Сметната палата, озаглавен „Ефективен ли е компонентът „Околна среда“ на програма LIFE?“

29.  Посочва необходимостта програма LIFE да играе ролята на катализатор за промени в разработването и прилагането на политики; подчертава необходимостта Комисията да поставя ясни, конкретни, измерими и постижими цели за проектите, които ще бъдат финансирани;

30.  Подчертава необходимостта проектите, финансирани по програма LIFE, да допринасят за постигането на конкретни цели в повече от една от приоритетните области на програмата; подчертава необходимостта финансираните проекти да не бъдат изолирани, а напротив, да бъдат транснационални и да допринасят по измерим начин за разпространението, устойчивостта и възпроизвеждането на постигнатите резултати в други държави членки;

31.  Отбелязва, че подборът на най-добри проекти понякога може да бъде повлиян отрицателно от разпределянето на средства на национално равнище; насърчава държавите членки да запазят географския баланс, като предлагат повече интегрирани проекти, но подчертава, че финансовите средства следва да се разпределят на първо място според достойнствата на проектите, а не по начин, който застрашава качеството на проектите;

32.  Отбелязва, че следва да се обръща специално внимание на потенциала на проектите за разпространение, устойчивост и възпроизвеждане на резултатите; призовава Комисията да определи ясни показатели за оценка на потенциала на проектите за разпространение, устойчивост и възпроизвеждане на резултатите с оглед постигане на целите на програмата; насърчава Комисията да проследява по-нататъшното развитие на тези цели;

33.  Призовава Комисията да подобри своите инструменти за управление на програмата, за да се избегнат непрозрачни процедури на подбор; счита, че това включва подобрение на формулярите за оценка, използвани при подбора, въвеждане на подробни модели за оценка на заявените разходи, подходящ мониторинг на проектите, въвеждане на съответни общи показатели за изпълнение и постигнати резултати и подробен последващ мониторинг на проектите;

Част ІV — Специален доклад № 16/2013 на Сметната палата, озаглавен „Преглед на прилагането на модела за „единен одит“ и използването от страна на Комисията на работата на националните одитни органи в областта на сближаването“

34.  Подчертава потенциалните ползи по отношение на ефикасността от основаната на общи принципи и стандарти верига за единен одит; насърчава държавите членки, Комисията и Сметната палата да продължат да полагат усилия в тази насока; счита, че системата за единен одит следва да отчита също така многогодишния цикъл на програмите;

35.  Припомня на Комисията забележките на Парламента(10) относно констатациите на Сметната палата в годишния ѝ доклад за 2012 г.: „[п]одчертава, че констатациите от одита на Сметната палата сочат слабости при „контролите от първо ниво“ на разходите [в държавите членки]; отбелязва, че както и в предходни години, Сметната палата счита, че във връзка с 56 % от засегнатите от грешки операции (количествено измерими и количествено неизмерими) е имало достатъчно информация, която да позволи на органите на държавите членки да открият и коригират поне една или повече от грешките преди да заверят разходите пред Комисията“; отбелязва, че по тази именно причина Парламентът подкрепи резервата, изразена от генералния директор на ГД „Регионална и селищна политика“, относно системите за управление и контрол на ЕФРР/Кохезионния фонд/ИПП за програмния период 2007 — 2013 г. в 17 държави членки (72 програми) и изиска предприемането на бързи действия;

36.  Остава следователно убеден, че държавите членки трябва да бъдат много по-бдителни при управлението на структурните фондове;

37.  Подчертава в този контекст значението на въвеждането на национални декларации, подписани на подходящо, за предпочитане политическо, равнище и основани на годишни декларации за управлението (член 59, параграф 5 от Финансовия регламент);

38.  Приветства факта, че от 2009 г. Комисията провежда задълбочени одити на място за преглед на работата на одитните органи; отбелязва, че тя е осъществила 269 мисии за одит и е извършила преглед на 47 и 84 одитни органа съответно за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ); отбелязва, че мисиите обхващат съответно приблизително 96 и 99% от общите отпуснати средства; счита, че в рамките на даден период на финансиране Комисията следва да осъществи най-малко по един одит на всяка оперативна програма;

39.  Приветства използването от Комисията на прекъсване или временно прекратяване на плащанията при установяване на грешки над прага на същественост от 2%; счита, че това са полезни инструменти за защита на финансовите интереси на Съюза, и е убеден, че Комисията следва да съсредоточи собствените си одитни усилия там, където е установен най-висок процент грешки;

40.  Счита, че държавите членки следва да предоставят на Комисията достатъчно подробна информация за своите одити;

41.  Подкрепя препоръката на Сметната палата Комисията да предприеме подходящи мерки, за да могат одитните органи да използват една стабилна и задължителна методологична рамка, която да гарантира, че разходването на средства на Съюза във всички държави членки се проверява съгласно едни и същи стандарти и че резултатите се отчитат точно;

42.  Отбелязва със задоволство, че на 13 декември 2013 г. Комисията представи съобщение относно прилагането на нетни финансови корекции за държавите членки в областта на селското стопанство и политиката за сближаване (COM(2013)0934); подчертава при все това, че това дали новият инструмент ще доведе до повече нетни корекции, а оттам и до по-нисък процент грешки в рамките на политиката на сближаване, зависи от много фактори;

43.  Призовава Сметната палата и Комисията да разработят одитен инструмент, който, от една страна, да регистрира всяка година грешките и нередностите, а от друга, да отчита финансовата корекция по време на програмния период;

44.  Приветства факта, че Комисията актуализира пътната карта за прилагането и за мониторинг на правилното прилагане на принципа за „единен одит“ през септември 2013 г., спазването на която следва да осигури възможност на националните органи да получат статут за „единен одит“; изисква копие от този документ;

45.  Съзнава, че контролът върху разходите би могъл да представлява административна тежест; счита, че задължението за отчетност не трябва да възпрепятства потенциалните бенефициери да кандидатстват за финансова помощ;

Част V — Специален доклад № 17/2013 на Сметната палата, озаглавен „Финансиране от ЕС на борбата с изменението на климата в контекста на външната помощ“

46.  Приветства специалния доклад, който разглежда финансирането от Съюза на борбата с изменението на климата в контекста на външната помощ като важен принос към общия политически и финансов дебат за политиката и дипломацията на Съюза в областта на климата; отбелязва констатациите, изводите и препоръките и представя своите съображения и препоръки по-долу;

Общи забележки

47.  Приветства констатациите на доклада, които сочат, че Комисията е управлявала добре свързаните с климата разходи на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза и от Европейския фонд за развитие (ЕФР);

48.  Приветства също така започнатата от Комисията и държавите членки работа за създаването на единен стандарт на Съюза за мониторинг, докладване и проверка на публичното финансиране на борбата с изменението на климата;

49.  Отново потвърждава позицията на Парламента, която Сметната палата отбелязва в своя специален доклад и съгласно която се настоява финансирането на борбата с изменението на климата да представлява допълнение към целта от 0,7%; изразява съжаление предвид липсата на потвърждение на концепцията на Парламента за допълняемост в преговорите относно Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР);

50.  Изтъква въпреки това, че е необходимо Комисията да упражнява водеща роля в достатъчна степен, за да постигне максимално международно въздействие и да консолидира инструментите за моделиране на условията за свързаната с климата/зелената дипломация на Съюза през следващите години, особено за постигането на свързаните с климата критерии в рамките на приетия през декември 2013 г. ИСР, в който се заявява, че той „следва да допринесе към целта най-малко 20% от бюджета на Съюза да бъдат насочени към създаване на нисковъглеродно и устойчиво на измененията в климата общество, а най-малко 25% от средствата по програмата за глобалните обществени блага и предизвикателства, предвидена в настоящия регламент, следва да се използват за аспекти на развитието, свързани с околната среда и изменението на климата“ (съображение 20 от ИСР); посочва, че в приложение IV от ИСР се посочва също така, че съгласно програмата за глобалните обществени блага и предизвикателства 27% от средствата се разпределят за околната среда и изменението на климата, а най-малко 50% от средствата по програмата ще служат за действия, свързани с климата, и цели, свързани с околната среда;

51.  Приветства факта, че от 2011 г. насам в близо 40 държави е поет ангажимент за подобряване на съвместното програмиране на ЕС; посочва въпреки това, че координацията между Комисията и държавите членки на финансирането на борбата с изменението на климата за развиващите се държави все още трябва да бъде значително подобрена, не само за да се спази ангажиментът за 2020 г., но също така и за да се позволи на Съюза да остане лидер по отношение на действията, свързани с климата, както и за да се води борба срещу корупцията в развиващите се държави;

52.  Изразява отново подкрепата на Парламента за съвместното програмиране и неговото признание на постигнатия в тази област значителен напредък; очаква да бъде консултиран отново, както беше обещано от Комисията, ако това програмиране води до промени в програмирането на ИСР;

53.  Отбелязва обясненията относно трудностите при проследяването и докладването, дължащи се на различаващите се практики на докладване на държавите членки, посочени в доклада за отчетността по отношение на финансирането за развитие, изготвен от Комисията и публикуван на 3 юли 2014 г. под формата на работен документ на нейните служби и включващ раздел в том I относно финансирането на борбата с изменението на климата, който предоставя информация относно финансирането от Съюза на борбата с изменението на климата; отбелязва, че в доклада се повтаря цифрата 7,3 милиарда евро за „Финансиране за незабавен старт“, предоставени от Съюза и държавите членки и настоятелно се призовава за по-нататъшни подобрения на докладването относно въздействието и резултатите от помощта за развитие;

Бъдещо развитие

54.  Призовава за отделянето на повече средства за конкретни сектори, включително финансиране на борбата с изменението на климата, когато са предоставени чрез бюджетната подкрепа, и за повече прозрачност по отношение на използването на средствата като цяло;

55.  Счита, че Комисията и ЕСВД следва да укрепят своята комуникационна политика относно подкрепата, предоставяна в световен мащаб или на отделни държави получателки, и да отстояват ценностите на Съюза;

56.  Признава, че корупцията продължава да бъде значителна пречка за ефективното финансиране на борбата с изменението на климата, и настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си по отношение на работата с партньорите за развитие по въпросите, свързани с борбата с корупцията;

57.  Изисква от Комисията да предложи на Съвета пътна карта за увеличаване на финансирането за борбата с изменението на климата в посока към постигане на целта за 2020 г., определена в Споразумението от Копенхаген, като включи и определение на частното финансиране;

58.  Изисква от Комисията да извърши независима оценка на Световния алианс за борба с изменението на климата, включваща проучване на причините, поради които повечето държави членки са избрали да не го съфинансират;

59.  Изисква от Комисията и ЕСВД да докладват до каква степен целта за изразходване на 20% от бюджета на Съюза и от ЕФР през периода 2014—2020 г. за действия, свързани с климата, е изпълнена по отношение на помощта за развитие, като посочат сумите, за които са поети задължения, и размера на изплатените средства;

60.  Призовава Комисията и държавите членки, в рамките на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета(11) (Регламент за механизъм за мониторинг), да приемат общи стандарти за мониторинг, докладване и проверка, и по-специално по отношение на определението за „ново и допълнително“ (финансиране), прилагането на маркерите от Рио и докладването относно изплащането на средства за борба с изменението на климата;

61.  Приканва Комисията и държавите членки да задълбочат своето сътрудничество за прилагане на Кодекса за поведение на ЕС за разделението на труда в областта на финансирането на борбата с изменението на климата, и по-специално по отношение на обмена на информация относно разпределените средства по държави, съвместното програмиране и предотвратяването и борбата с корупцията при финансирането, свързано с климата;

Част VІ — Специален доклад № 18/2013 на Сметната палата, озаглавен „Надеждност на резултатите от проверките на държавите членки на разходите в областта на земеделието“

62.  Признава, че системите, разгледани в Специален доклад № 18/2013, бяха променени вследствие на новите разпоредби за общата селскостопанска политик (ОСП), с увеличени отговорности, вменени на сертифициращите органи в държавите членки в областта на проверката на законосъобразността и редовността на разходите и в областта на проверката на изпращаните на Комисията резултати от контрола;

63.  Приветства продължаващите усилия на Комисията за опростяване на ОСП; очаква опростяването на критериите за допустимост да доведе до опростяването на правилата за контрол и че то може да допринесе за постигането на по-нисък процент грешки;

64.  Припомня на Комисията, че следва да предприеме действия, за да не възникват отново вече срещани проблеми; припомня, че в своя годишен доклад за 2012 г. Сметната палата констатира:

   a) че системите на държавите членки за наблюдение и контрол на разходите и на развитието на селските райони са били частично ефективни и че за значителен брой от засегнатите от грешки операции националните органи са разполагали с достатъчно информация за откриването и коригирането на съответните грешки;
   б) че ефективността на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е засегната неблагоприятно, основно от неточните бази данни, използвани при кръстосани проверки;

65.  Подчертава, че на 3 април 2014 г. Парламентът подкрепи резервите на генералния директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в нейния годишен отчет за дейността за 2012 г. по отношение на констатираните от Комисията и Сметната палата недостатъци в допустимостта за подпомагане на земите; припомня, че Парламентът изиска по-специално постоянните пасища да бъдат правилно регистрирани в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и че следва да бъде информиран от Комисията относно постигнатия напредък на всеки шест месеца;

66.  Изисква от Комисията и държавите членки да предприемат незабавни корективни действия в случаите, когато се установи, че системите за администриране и контрол и/или базите данни на ИСАК съдържат недостатъци или не са актуални;

67.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че плащанията се основават на резултати от проверки и че проверките са с необходимото качество за определяне на допустимите площи по надежден и последователен начин;

68.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че работата на разплащателните агенции и на сертифициращите органи е организирана по такъв начин и с такова качество, че да предоставя надеждна база за оценка на законосъобразността и редовността на съответните операции; счита, че с оглед на постигането на това Комисията следва да работи за реализирането на целта за стратегия за единен одит за системата за контрол на ОСП;

69.  Приветства промяната в използвания от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ подход за изчисляване на процента остатъчни грешки при необвързаната с площ помощ за 2012 г., тъй като се взема предвид фактът, че статистическите данни от проверките, декларациите на директорите на разплащателните агенции и извършваната от сертифициращите органи работа могат да бъдат засегнати от недостатъци, които имат въздействие върху тяхната надеждност; призовава през новия период на финансиране този нов подход да обхване всички разходи на ОСП в годишните отчети за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“;

70.  Припомня на Комисията, че подкрепи резервата в годишният отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ във връзка с общите разходи за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за 2012 г. и че тази резерва се дължи на опасения относно качеството на проверките в някои държави членки, както и поради процента грешки, докладван от Сметната палата;

71.  Призовава държавите членки ефективно да провеждат съществуващите административни проверки, като използват цялата необходима информация, налична в разплащателните агенции, тъй като това би им позволило да откриват и коригират по-голямата част от грешките;

72.  Призовава Комисията и държавите членки да съсредоточат вниманието си върху разходната ефективност на проверките като важна област, по-конкретно като развият прилагането на основан на риска контрол;

73.  Призовава Комисията да гарантира в областта на развитието на селските райони, че нейните органи, издаващи одобрения, и нейните одитни органи прилагат и следват по един и същ начин единни стандарти и процедури;

Част VІІ — Специален доклад № 1/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на финансираните от ЕС проекти в областта на обществения градски транспорт“

74.  Подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) са най-важният източник на финансиране от Съюза за проекти в областта на градската мобилност и че тези проекти са не само жизненоважни за достъпността на градските райони в по-слабо развитите региони на Съюза, но също така имат важни социални и свързани с околната среда аспекти за качеството на живот на гражданите на Съюза;

75.  Подчертава нарастващото значение на постоянната финансова помощ от Съюза, по-специално с оглед на отрицателните последици от разрастващата се стихийна урбанизация и перспективите за по-нататъшно постоянно увеличаване на градското население;

76.  Подчертава, че е необходимо да се гарантира, че изпълнението на проекти в областта на градската мобилност както от страна на Комисията, така и от страна на държавите членки, трябва следователно да се осъществява по отговорен, ефективен и ефикасен начин, с цел постигане на конкретни резултати, а не усвояване на наличните средства;

77.  Отправя отново, без да забравя принципа на субсидиарност, призива към държавите членки, съдържащ се в съобщението на Комисията от 17 декември 2013 г., озаглавено „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2013)0913):

   a) да се осигури подробната оценка на настоящата и бъдещата ефективност, координиране и интегриране на плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ) в по-широкообхватни градски и териториални стратегии, като се изменят, когато е необходимо, техническите и другите инструменти, които са на разположение на органите по планирането;
   б) да се съсредоточат усилията върху избора на подходящи превозни средства в допълнение към инфраструктурата като инструмент за постигане на устойчива градска мобилност в градската логистика;

78.  Призовава Комисията и органите на държавите членки, като вземат предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху използването на транспортните системи, да обърнат повече внимание на целите, задачите и показателите, и по-специално тези във формулярите за кандидатстване по проекти, за да идентифицират потенциални рискове и да се предотврати склонност към неоснователно оптимистични оценки в бъдещите проекти и се избегнат закъсненията и преразходите на средства, посочени в специалния доклад;

79.  Настоятелно призовава Комисията да извършва по-задълбочени анализи на разходите и ползите на индикативните бюджети по проектите в областта на градския транспорт и да обменя най-добри практики с държавите членки, както и да насърчава такъв обмен между тях, като по този начин ще подпомогне органите успешно да разработват проекти, които не са предмет на одобрението на Комисията;

80.  Настоява Комисията да насърчава използването на инструмента JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) от държавите членки и да оползотворява в пълна степен неговия потенциал за оказване на съдействие при разработването и оценката на качеството на проектите в областта на градския транспорт, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове;

81.  Обръща обаче внимание на факта, че общественият градски транспорт е не само дейност, която генерира приходи, но също така е важен и понякога незаменим елемент на системите за градска мобилност за много от големите градове, дори и в по-силно развитите региони, тъй като те също страдат от „градския парадокс“ поради съществуването на социално уязвими групи от населението;

82.  Изисква поради тази причина съответните органи да вземат изцяло предвид социалното измерение на проектите в областта на обществения градски транспорт, въз основа на подходящи обосновки, включени във формуляра за кандидатстване;

83.  Изисква Комисията бързо да приеме съответните актове за изпълнение и делегирани актове, с цел да се предотвратят евентуални забавяния, като отчита, че за проектите в областта на транспорта обикновено е необходимо значително време за изготвяне и изпълнение;

84.  Настоява елементите, посочени в приложението към горепосоченото съобщение на Комисията от 17 декември 2013 г., да бъдат изпълнени, в това число:

   a) всеобхватен анализ на настоящото положение и базов сценарий посредством „одит на ефективността, свързана с градската мобилност“, чрез който може да се измери бъдещата ефективност;
   б) определяне на „горещи точки“ в рамките на градските райони, в които ефективността на настоящата транспортна система е особено ниска;
   в) подходящи показатели за ефективност, които впоследствие могат да бъдат надлежно наблюдавани;
   г) специфични цели за ефективност, които са реалистични, но и амбициозни по отношение на задачите на ПУГМ;
   д) измерими цели, основаващи се на реалистична оценка на базовия сценарий и наличните ресурси и отразяващи специфичните задачи на ПУГМ;

85.  Посочва липсата на достатъчно показатели за измерването на ефективността на проектите в областта на градския транспорт, изброени в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета(12) (Регламента за ЕФРР), и настоява Комисията да включи в актовете за изпълнение и делегираните актове, свързани с тези видове проекти, по-подходящи показатели, като се вземат предвид показателите, препоръчани от Сметната палата;

Част VIII — Специален доклад № 2/2014 на Сметната палата, озаглавен „Добре ли се управляват преференциалните търговски режими“

86.  Приветства специалния доклад за оценка на управлението на преференциалните търговски режими в контекста на изключителната компетентност на Съюза като важен принос към цялостната политическа дискусия относно външнотърговската политика и политиката за развитие на Съюза; отбелязва констатациите и препоръките и представя своите съображения и препоръки по-долу;

Общи забележки

87.  Изразява сериозна загриженост относно факта, че Комисията не е оценила по подходящ начин всички икономически последици от преференциалните търговски споразумения, както и че пълната събираемост на приходите не е гарантирана;

88.  Припомня, че основен приоритет е адекватното информиране на лицата, определящи политиките, различните заинтересовани страни и данъкоплатците в Съюза относно основната добавена стойност и недостатъците на различните варианти и сценарии на търговската политика;

89.  Счита за неприемливо, че оценките на въздействието върху устойчивостта в някои случаи липсват, не са пълни или се основават на стара или неактуална информация, а в други случаи (Чили) — са били предоставени на разположение едва след подписването на споразумението;

90.  Настоява преди подписването на ново споразумение свързаната с него оценка на въздействието върху устойчивостта да бъде завършена и публично оповестена;

91.  Изразява съжаление, че не във всички случаи партньорите в рамките на Общата система за преференции (ОСП) са подписали международните конвенции относно правата на човека и трудовите права; призовава Комисията да постави по-голямо ударение върху околната среда и доброто управление в преференциалните търговски споразумения;

92.  Би желал до октомври 2015 г. да бъде осведомен относно мерките, предприети от Комисията въз основа на препоръките и забележките на Парламента и Сметната палата;

Бъдещо развитие

93.  Счита, че за да се подобри оценката на икономическите последици от преференциалните търговски споразумения, Комисията следва:

   a) за всяко преференциално търговско споразумение да извършва оценка на въздействието и оценка на въздействието върху устойчивостта, за да предостави задълбочен, всеобхватен и количествен анализ на очакваните икономически последици, включително точна преценка на пропуснатите приходи;
   б) да включва редовно Евростат в оценката на качеството на източниците на статистически данни, използвани при оценките на въздействието върху устойчивостта, и да гарантира навременното извършване на анализа за преговарящите лица;
   в) да извършва междинни и последващи оценки на всички преференциални търговски споразумения, за да оцени степента, в която преференциалните търговски споразумения със значително отражение постигат своите свързани с политиките цели, и как ефективността им може да бъде подобрена в сектори с първостепенно значение, като също така включва оценка на пропуснатите приходи;

94.  Призовава с оглед подобряване на защитата на финансовите интереси на Съюза Комисията:

   a) да изготвя рискови профили на Съюза за преференциалните търговски споразумения, така че държавите членки да имат общ подход за анализ на риска, за да се намалят загубите за бюджета на Съюза;
   б) да проверява дали държавите членки подобряват ефективността на своите системи за управление на риска и на стратегията си за контрол, за да се намалят загубите за бюджета на Съюза;
   в) да насърчава държавите членки да приемат съответни предпазни мерки при получаване на известия в рамките на системата за взаимопомощ;
   г) да извършва оценки и посещения за мониторинг, основани на риска, на държавите, ползващи се от преференциални режими, особено по отношение на правилата за произход и кумулация;
   д) да изисква от държавите членки да подобрят качеството на предоставяната от тях информация относно административното сътрудничество;
   е) да подобри финансовите действия, предприемани във връзка с разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за да се предотвратят загуби за бюджета на Съюза поради изтекла давност;
   ж) да укрепи позицията на Съюза в реципрочните преференциални търговски споразумения и в по-голяма степен да използва предпазни и защитни мерки, като ги включва във всички бъдещи търговски споразумения;
   з) да предостави незабавно преглед на събиранията, извършени през периода 2010—2014 г.;
   и) да информира Парламента за резултатите от инициативата в Бангладеш;

Част IХ — Специален доклад № 3/2014 на Сметната палата, озаглавен „Изводи от разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) от Европейската комисия“

95.  Приветства констатациите и препоръките на Специален доклад № 3/2014 на Сметната палата;

96.  Отправя критики към Комисията, че при стартирането на проекта не е предоставила достатъчно служители с експертен опит нито от гледна точка на техническото изпълнение, нито от гледна точка на оценката на качеството във връзка с проекта за ШИС II;

97.  Препоръчва интеграцията на всички широкомащабни проекти в областта на информационните технологии в процедурата за управление на информационните технологии, като се включват не само експерти от ГД „Информатика“ на Комисията, но и от други генерални дирекции, както и външни експерти, за да се извличат по-големи ползи от вътрешните експертни познания;

98.  Препоръчва Комисията да се възползва от опита на държавите членки още от началото на всеки широкомащабен проект и да създава експертна група, състояща се от представители на държавите членки, които отговарят за проекта; счита, че мисията на тази група и правомощията на нейните членове следва да бъдат ясно определени;

99.  Отправя критики във връзка с факта, че при стартирането на проекта Комисията, която, наред с другото, е трябвало да представлява интересите на крайните ползватели на ШИС ІІ, и основните заинтересовани страни не са имали никаква представа за техническите изисквания и за изискванията на крайните ползватели;

100.  Очаква, че по отношение на бъдещите проекти Комисията, в сътрудничество с държавите членки, ще установява при стартирането на проекта точен профил на техническите изисквания и на изискванията на крайните ползватели, които трябва да бъдат изпълнени;

101.  Счита, че публикуването от страна на Комисията на обща покана за представяне на предложения за проекта, без да са определени ясно свързаните с него изисквания, е разхищение на парите на данъкоплатците;

102.  Препоръчва Комисията да изготвя реалистичен бизнес план и график за бъдещите проекти в областта на информационните технологии, основани на ясно определени изисквания по отношение на формата и на съдържанието, както и на ясен анализ на разходите и планиране във времето, които вземат предвид рисковете и сложността на проекта;

103.  Отправя критики във връзка с факта, че Комисията се е опитала няколко пъти да прикрие закъснения и увеличения на разходите;

104.  Изисква възможно най-голяма прозрачност в бъдещите проекти в областта на информационните технологии, а именно непрекъснат информационен цикъл по отношение на съответната компетентна комисия на Парламента, особено когато става дума за изключително важни решения, които дават ход на следващи фази от проекта или водят до непредвидени промени в разходите, планирането във времето или алтернативни решения;

105.  Счита, че в договора с основния изпълнител не е следвало да се предвиждат ограничени условия за изпълнение на искове за обезщетение; счита, че бъдещите договори следва да включват ефективен механизъм за санкции, за да се осигурят навременни резултати, отговарящи на необходимите стандарти;

106.  Отправя критики, че Комисията не е прекратила договора с главния изпълнител въпреки слабите резултати, постигнати през първата фаза от проекта;

107.  Отправя критики, че Комисията не е настоявала, във връзка с изпълнението на ШИС II, за основан на компоненти подход за разработване на системата; счита, че евентуалното въвеждане на работни блокове, които да могат да се свързват помежду си, е щяло да позволи предаването на завършените елементи на друг изпълнител, за да се избегне обвързването с един конкретен изпълнител;

108.  Отправя критики, че Комисията е превишила стойността на първоначалната поръчка осем пъти от първоначалната стойност, като е предоговорила договора, въпреки член 126, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията(13), който предвижда, че стойността на поръчката не трябва да надхвърля с повече от 50% нейната първоначална стойност;

109.  Отбелязва, че в това отношение може да се наложи преразглеждането на член 134, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията(14), тъй като обвързването по технически или художествени причини с един изпълнител или агент не следва да заобикаля защитната разпоредба в буква д) от същия параграф и да допуска непропорционално увеличаване на първоначалната стойност на основния договор;

110.  Отбелязва, че в случай на значително увеличаване на първоначалните разходи за проекта или на значителни промени от гледна точка на очакваните ползи, рискове или алтернативни решения, бюджетният орган следва да даде своето предварително одобрение;

111.  Изразява съжаление по повод преразпределянето на бюджетни средства без одобрението на бюджетния орган в няколко случая;

112.  Приветства насоките за управление на проекти, препоръчвани от ГД „Информатика“ от 2011 г. насам; счита, че въз основа на тези насоки управителният комитет трябва да одобри преминаването към следващите етапи на проекта, което е известно като т.нар. „процедури на одобряване“;

113.  Подчертава необходимостта да се гледа в перспектива, тъй като е възможно до края на настоящото десетилетие ШИС II да достигне точка на насищане и да е необходима ШИС III; изразява в това отношение надежда, че подготовката за ШИС III ще бъде проведена по значително по-добър начин;

Част Х — Специален доклад № 4/2014 на Сметната палата, озаглавен „Частичен успех на интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите на ЕС“

114.  Призовава Комисията да предложи на законодателите на Съюза необходимите промени в настоящите инструменти (кръстосано спазване и развитие на селските райони) с оглед гарантиране на съответствието с Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета(15) (Рамковата директива за водите, РДВ) или, по целесъобразност, нови инструменти, в състояние да отговорят на по-амбициозните цели по отношение на интегрирането на целите на политиката за водите в ОСП;

115.  Призовава държавите членки, при спазване на РДВ, да:

   a) преодолеят идентифицираните по време на одита слабости при изпълнението на проверките в контекста на механизма за кръстосано спазване;
   б) да налагат систематично подходящи санкции в случай на нарушение;
   в) да поставят по-силен акцент върху идентифицирането и разрешаването на проблемите, свързани с водите, посредством своите програми за развитие на селските райони (ПРСР) и да гарантират, че те са в съответствие с плановете за управление на речните басейни (ПУРБ);
   г) да изготвят и стриктно да приложат защитни механизми с цел да се предотврати отрицателното отражение върху водите в резултат от дейностите, финансирани от политиката за развитие на селските райони;
   д) да проучат активно и да насърчат по подходящ начин използването на средствата, предназначени за свързаните с водите въпроси, като същевременно спазват принципите на добро финансово управление;

116.  Очаква Комисията да предложи подходящи механизми, които ефективно да упражняват силно положително влияние върху качеството на програмните документи на държавите членки в контекста на РДВ и да предотвратяват забавяния във връзка с определения в РДВ график; счита, че за тази цел преди поемането на задължения срещу средства за развитие на селските райони би следвало да се фиксират минимални условия във връзка с прилагането на РДВ;

117.  Призовава държавите членки спешно да ускорят процеса на прилагане на РДВ и да подобрят качеството на своите ПУРБ за следващия цикъл на управление (2015 г.), като опишат отделните мерки (например по отношение на обхвата, графика, целевите нива и разходите), както и като ги представят по достатъчно ясен и конкретен начин на оперативно ниво, включително на местно равнище/на равнище стопанства;

118.  Призовава Комисията да повиши нивото си на осведоменост относно връзката между качеството/количеството на водите и земеделските практики, като подобри съществуващите си системи за мониторинг и гарантира, че те са най-малкото в състояние да измерят развитието на видовете натиск върху водите в резултат от земеделските практики; счита, че това би подпомогнало процеса на идентифициране на районите, в които финансовите средства на ОСП са най-необходими;

119.  Настоятелно призовава държавите членки да подобрят качеството на изпращаните до Комисията данни, що се отнася до своевременния им характер, надеждността и последователността им, тъй като качеството на информацията относно водите в Съюза като цяло зависи от качеството на изпращаната от държавите членки информация;

Част ХІ — Специален доклад № 5/2014 на Сметната палата, озаглавен „Изграждането на европейския банков надзор — Европейски банков орган (ЕБО) и неговият променящ се контекст“

120.  Изтъква необходимостта от анализ на междусекторното въздействие, както и значението на отчитане на времето, необходимо за изготвяне на технически стандарти; приветства предложението на Комисията да осигури срокове за правомощията за технически стандарти и отбелязва, че се извършва анализ на междусекторното въздействие, проучващ законодателството на Съюза във финансовата област, прието през предходни години във връзка с мерките от регулаторния пакет;

121.  Подчертава, че действията на Европейския банков орган („Органът“) следва да продължат да бъдат неутрални от политическа гледна точка; счита при все това, че е от основно значение възможно най-скоро да се повиши сближаването на надзорните практики с цел да може да изпълнява своите задачи и своята роля;

122.  Счита, че наличието на независима система за контрол е в основата на правилното функциониране на финансовите пазари; изразява поради това загриженост относно вземането на политическото решение Органът да стане само координиращ орган, вместо да извършва микропруденциален надзор в един исторически момент, когато доверието във финансовите институции изисква решителни действия;

123.  Отбелязва ограниченията в правомощията на Органа във връзка с колегиите от надзорни органи, както и неговото въздействие върху сближаването на надзорните практики; приветства постигнатия от Органа напредък в рамките на тези ограничения за подобряване на функционирането на колегиите, и по-специално във връзка с извършването на съвместни оценки на риска и вземане на съвместни решения;

124.  Отбелязва със загриженост, че въпреки засилената роля на Органа за започване и координиране на тестовете за устойчивост в рамките на цялостния пакет за Единния надзорен механизъм, правната отговорност за извършването на тестовете за устойчивост все още е в правомощията на компетентните органи, поради което Органът не разполага с контрол върху резултатите от тестовете;

125.  Отбелязва със загриженост неспособността на Органа да изпълни изцяло мандата си за защита на потребителите, по-специално поради липса на правни средства за решаването на тези проблеми и ограничени правомощия за вземане на правно обвързващи решения за забрана на определени продукти или дейности; подчертава при все това ролята на Съвместния комитет за улесняване и подобряване на размяната на мнения между секторите и изразява съгласие със Сметната палата, че са необходими засилени мерки за защита на потребителите във финансовия сектор на Съюза;

126.  Счита, че по-задълбочената координация с националните органи за защита на потребителите би могла да засили въздействието на Органа в тази област;

127.  Изразява съгласие със Сметната палата, че въвеждането на система за измерване на изпълнението е от основно значение за ефективното наблюдение и потвърждава, че Органът е в процес на въвеждане на система за измерване на изпълнението;

128.  Отбелязва, че банковият надзор в рамките на Съюза изисква ясно разграничение на функциите и отговорността между Органа, Европейската централна банка и националните надзорни органи както в рамките на Единния надзорен механизъм, така и извън него; призовава следователно за допълнително изясняване на техните функции и задължения, с цел да се избегне рискът от припокриване на задачите, възможни пропуски и неясни отговорности;

129.  Счита, че е необходимо да се подобрят действащите правила за надзор, с цел да се включи по-непосредствен надзор на националните банки в трети държави, които са приели еврото, но не са членки на Европейския съюз, като град държава Ватикан, Андора, Монако и Сан Марино;

130.  Счита, че е необходимо да се преразгледат параметрите за рисково претеглените активи, с цел да не се ощетяват банките с най-голяма експозиция в свързани с кредити банкови продукти, както и да не се облагодетелстват банките със слаби или съмнителни финансови продукти, като например деривати;

Част ХІІ — Специален доклад № 6/2014 на Сметната палата, озаглавен „Подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производство на възобновяема енергия — постигнати ли са добри резултати?“

131.  Приветства Специален доклад № 6/2014 на Сметната палата и подкрепя нейните препоръки;

132.  Приветства констатираното от Сметната палата безпроблемно изпълнение на избраните одитирани проекти за възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) и счита, че този факт потвърждава напредналия стадий на развитие, достигнат в ключови технологии в областта на производството на енергия от възобновяеми източници;

133.  Счита, че при проектите за ВЕИ, за които обикновено са необходими няколко години, за да започнат да функционират пълноценно, е трудно да се направи точна оценка на ефективността преди изтичането на този период;

134.  Счита, че принципът на разходната ефективност следва да бъде напълно интегриран в инструментите на политиката на сближаване, както и в други инструменти, като Европейската енергийна програма за възстановяване, а не само в проектите за ВЕИ, дори когато те служат на по-широки цели; посочва, че понятието за разходна ефективност може да бъде дефинирано по няколко начина; предлага поради тази причина Комисията и държавите членки да обсъдят начини за съгласуване на това понятие с цел предоставяне на по-ефективни напътствия за изпълнението на проекти за ВЕИ;

135.  Изразява загриженост, че регулаторната рамка за ВЕИ на Съюза не отговаря напълно на изискванията, определени във финансовите инструменти на Съюза — Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд — които са най-важните източници на финансиране на енергията от възобновяеми източници; приканва Комисията да осъществи задълбочен преглед на законодателството и да поправи съществуващите несъответствия;

136.  Счита, че публичното финансиране в тази област следва да допълва и да играе ключова роля за стимулиране на частното инвестиране; счита при все това, че някои проекти, и особено по-мащабните, изискват повече публични инвестиции;

137.  Счита, че неустановеният и непредвидим характер на стимулите и на режимите за подкрепа възпрепятстват инвестициите в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници; настоява, че съществуващите неясноти изкривяват и процеса на подбор на производствени технологии, което още повече подкопава принципа на разходна ефективност;

138.  Подчертава, че трудностите и неяснотите по отношение на интеграцията на ВЕИ в енергийната мрежа не само възпрепятстват частните инвестиции в сектора на развитието на производство на енергия от ВЕИ, но могат също така да подкопаят и икономическата и финансовата устойчивост на текущи проекти, както и изпълнението на бъдещи програми по линия на ЕФРР и Кохезионния фонд; приканва Комисията да направи преглед на актуалните нормативни и технически бариери на равнището на държавите членки, с цел подобряване на достъпа до енергийната мрежа както за малките, така и за големите проекти за ВЕИ;

139.  Отбелязва, че Комисията трябва да упражнява по-строг надзор върху изпълнението на новата регулаторна рамка за 2014 — 2020 г., включително на началните ѝ цели и показателите за изпълнение, което ще осигури условия за по-ефективен мониторинг и оценка;

140.  Изисква държавите членки да положат допълнителни усилия за обмен на най-добри практики и установяване на общи процедури с цел да хармонизират своите национални административни системи;

141.  Отбелязва, че много подробните критерии за подбор на ВЕИ могат да станат средство за изключване на кандидати; изисква от Комисията да предостави повече напътствия в тази област и внимателно да проследява тези случаи;

142.  Отбелязва отговорите на Комисията, в които тя заявява, че някои от препоръките на Сметната палата вече са изпълнени чрез Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(16) (Директивата за възобновяемите енергийни източници);

Част ХІІІ — Специален доклад № 7/2014 на Сметната палата, озаглавен „Успешно ли подпомага EФРР развитието на бизнес инкубаторите?“

143.  Приветства Специален доклад № 7/2014 на Сметната палата и подкрепя нейните препоръки;

144.  Отбелязва, че бизнес инкубаторите поддържат създаването и по-нататъшното развитие на начинаещ бизнес, който може да постави малките и средните предприятия (МСП) в центъра на икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза;

145.  Счита, че програмите за финансиране по линия на политиката на сближаване, прилагани към одитираните инкубатори, следва да предвиждат структурирано планиране, ясен набор от цели и ефективна оценка; счита, че одитираните инкубатори имат слабости по отношение на всяко от посочените по-горе изисквания;

146.  Припомня, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е предоставил значително финансиране за създаването на инфраструктура на бизнес инкубаторите и че одитираните инкубатори са били създадени правилно, но резултатите от дейността им са ограничени;

147.  Посочва, че броят на бизнес плановете, създадени с подкрепата на инкубатори, броят на инкубираните стартиращи предприятия и броят на създадените работни места е средно много по-малък от броя им в инкубаторите, участващи в сравнителната оценка на Сметната палата;

148.  Отбелязва, че одитираните инкубатори на ЕФРР предлагат по-малък обхват от услуги в сравнение с инкубаторите, участващи в сравнителната оценка, и че уменията и опитът на служителите в инкубаторите на ЕФРР не са толкова широки;

149.  Подчертава, че за да бъдат бизнес инкубаторите ефективни, е важно да се осигури цялостна верига на добавената стойност за предоставяне на подкрепа на стопанската дейност, с висококвалифицирани служители, добри практики и редовен мониторинг;

150.  Отбелязва отговора на Комисията, че държавите членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 г. и в които липсваха бизнес инфраструктура, експертни познания и опит след присъединяването, по тази именно причина не са били в състояние да постигнат по-добри резултати; припомня обаче, че одитът е проведен в 4 + 2 държави членки, само две от които са се присъединили към Съюза през 2004 г.;

151.  Счита, че през програмните периоди 2000 — 2006 г. и 2007 — 2013 г. Комисията не е проявила достатъчна ангажираност в подкрепа на тези предприятия; отбелязва, че това се потвърждава от липсата на насоки от страна на Комисията през тези програмни периоди, особено между 2006 и 2010 г.;

152.  Припомня, че установяването и споделянето на добри практики, особено по отношение на начинаещ бизнес, е важно средство за подобряване на ефективността; изразява съжаление за разочароващите резултати на одитираните инкубатори; приканва Комисията да подобри насоките си за управляващите органи на държавите членки по този въпрос, а последните приканва да прилагат тези насоки ефикасно;

153.  Подчертава, че инвестирането в обучение на служителите за осигуряване на ефективна подкрепа на инкубирани дружества и потенциални клиенти е важно за ефективността на стопанската дейност; изразява съжаление, че този аспект също е бил пренебрегван като цяло от одитираните инкубатори;

154.  Отбелязва, че подкрепата на бизнес инкубаторите би могла да се основава на всеобхватен и задълбочен анализ, както и на индивидуални, специфични и разработени според конкретните изисквания проучвания за специално подкрепяните проекти (като например проучване на осъществимостта, бизнес план и т.н.); счита, че тези проучвания биха могли да представят ясна обосновка за такава подкрепа;

155.  Счита, че успехът от използването на бизнес инкубаторите, които трябва да носят добавена стойност за регионалното и икономическото развитие, зависи и от съответния район; счита, че следва да се подкрепят само инкубатори, които отговарят на определени предварителни условия;

156.  Подчертава, че подкрепа за бизнес инкубаторите би могла да се предоставя и чрез използване на метода на публично-частните партньорства, при които рискът за публичната страна се споделя с частното предприятие, обект на подкрепата;

157.  Отбелязва, че бизнес инкубаторите следва да се създават в тясно сътрудничество с училища и изследователски центрове;

158.  Отбелязва, че е важно да се търсят допълване и взаимодействия при подкрепата на бизнес инкубаторите от източници на ЕФРР, „Хоризонт 2020“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) в периода 2014—2020 г.;

Част ХІV — Специален доклад № 8/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективно ли е управлявала Комисията интегрирането на обвързаното с производството подпомагане в Схемата за единно плащане?“

159.  Подкрепя препоръките на Сметната палата и приветства конструктивната позиция на Комисията;

160.  Изразява съжаление, че според Сметната палата някои държави членки не винаги са следвали принципа на добро финансово управление при определянето на критериите за изчисляване на правата за получаване на плащания;

161.  Отбелязва, че в резултат на това земеделските производители в някои сектори са реализирали неочаквани печалби, които сами по себе не представляват нарушение на действащите разпоредби:

   a) в Испания, съгласно националните разпоредби, правата за получаване на плащания са били с по-висока стойност спрямо средствата, получени от земеделските производители под формата на обвързано с производството подпомагане в миналото;
   б) в Италия на земеделските производители са предоставени права за получаване на плащания, отговарящи на традиционното равнище на подпомагане, въпреки че те междувременно значително са намалили площите, които обработват;
   в) в противоречие със законодателството на Съюза френските органи не са намалили размера на всички права за получаване на плащания с цел да финансират специфичното подпомагане за земеделските производители (член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета(17)); в резултат на това стойността на всички права за получаване на плащания във Франция е завишена с 4,61%, което представлява 357,3 милиона евро; отбелязва, че 74 милиона евро от тази сума засягат подпомагането, интегрирано в Схемата за единно плащане (СЕП) през 2010 г. и че Комисията заявява, че в плана за действие по отношение на Франция са включени корективни мерки;

162.  Поради това призовава Комисията да упражнява достатъчен надзор върху изчисляването на правата за получаване на плащания на земеделските производители от страна на държавите членки, в това число по отношение на спазването на таваните, предвидени за предоставянето на такива права;

163.  Отбелязва със загриженост, че дори в случаите, когато Комисията е установила грешки, правата за получаване на плащания не са били коригирани поради факта, че административните процедури са прекалено бавни;

164.  Призовава Комисията да подобри своевременния надзора и да отделя повече внимание на рисковете, свързани с правата за получаване на плащания;

165.  Отбелязва, че считано от 2015 г. СЕП ще бъде заменена от „Схема за основно плащане“;

166.  Счита, че новата система следва да има за цел намаляването на административната тежест за земеделските производители;

167.  Изразява убеждението, че проверките и одитите на Комисията следва по същество да се основават на риска;

168.  Настоява при новата система да се избягват неоснователни несъответствия при изчисляването на правата за получаване на плащания в различните държави членки, както и неравното третиране на земеделските производители, независимо до каква степен се предоставя свобода при вземането на решения в регламента; изисква от Комисията да увери отново Парламента и неговата комисия по бюджетен контрол, че се взети подходящи мерки за постигането на тази цел;

169.  Изразява загриженост, че неточно изчислените права за получаване на плащания биха могли да водят до неправилни плащания и след 2014 г., тъй като държавите членки могат да избират да плащат до 2021 г. част от бъдещите помощи въз основа на настоящото равнище на подпомагане по СЕП; счита, че макар такива плащания да могат да бъдат коригирани и възстановени, те следва преди всичко да бъдат избягвани;

170.  Припомня на Комисията, че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз „Комисията изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки [...], на своя собствена отговорност и в рамките на заделените бюджетни кредити, съгласно принципа на доброто финансово управление“; очаква от Комисията да предостави следователно достатъчно насоки на държавите членки, за да могат те да прилагат Схемата за основно плащане в съответствие с принципите на добро финансово управление, както и да изгради необходимите структури за наблюдение, с цел да поеме обща отговорност за изпълнението на бюджета;

Част ХV — Специален доклад № 9/2014 на Сметната палата, озаглавен „Добре ли се управлява предоставяната от ЕС подкрепа за инвестиции и за популяризиране на лозаро-винарския сектор и могат ли да се видят резултатите ѝ по отношение на конкурентоспособността на вината от ЕС?“

171.  Приветства констатациите и препоръките на Специален доклад № 9/2014 на Сметната палата;

172.  Отбелязва приемането от Съвета и Парламента на Регламент (ЕС) № 1308/2013(18) относно новата обща организация на пазарите за периода 2014—2020 г.;

173.  Припомня Специален доклад № 7/2012 на Сметната палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.), озаглавен „Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък“ и последвалия го доклад на комисията по бюджетен контрол;

174.  Напълно подкрепя становището, че схемата за помощ следва да бъде рационализирана и че Комисията следва да извършва периодично мониторинг на усвояването на средствата; настоява, че е абсолютно необходимо инвестиционната мярка да бъде ориентирана към предприятията и към постигането на резултати и че следва да се насърчават модели на най-добри практики и да се извличат поуки от тях;

175.  Изразява своята загриженост във връзка с неуспешните усилия за привличане на повече малки и средни предприятия (МСП) в подкрепата на Съюза за популяризиране на лозаро-винарския сектор; счита, че процентите на съфинансиране следва да бъдат преразгледани в полза на МСП, като по този начин се улесни участието на потенциални бенефициери сред тях, и особено на МСП с ограничен административен и финансов капацитет;

176.  Счита, че е необходимо да бъде въведена обща система за оценяване на мярката за популяризиране, за да се гарантира, че Комисията и държавите членки ще могат да анализират степента на напредък и постигане на определените цели, както и въздействието им върху конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор на равнището на държавите членки; посочва, че увеличението на глобалния пазарен дял на съответното лозаро-винарско предприятие би могло да бъде част от тази обща система за оценяване;

177.  Подкрепя препоръката на Сметната палата съпътстващите разходи, като разходите на изпълнителните организации и административните разходи, да бъдат надлежно оправдавани и ограничавани до максимален процент от общите разходи;

178.  Подчертава голямото значение на наличието на подходящ микс от политики за инвестиране и популяризиране; счита, че Комисията и държавите членки следва да бъдат по-ефективни в прилагането на мерките; отбелязва, по-специално по отношение на мярката за популяризиране, че от бенефициерите следва да се изисква да докажат, че се нуждаят от помощ от Съюза, че обичайните оперативни разходи не следва да бъдат финансирани и че подкрепата за бенефициери, които представят за всеки програмен период програми за популяризиране в едни и същи целеви държави, следва да бъде ограничена; посочва освен това, че резултатите от дейностите за популяризиране следва да бъдат оценявани по-скоро на ниво бенефициер, отколкото по отношение на целия лозаро-винарски сектор в Съюза;

179.  Подкрепя препоръката на Сметната палата Комисията да анализира по какъв начин бюджетът, предвиден за националните програми за подпомагане за периода 2014—2018 г., съответства на потребностите на лозаро-винарския сектор в Съюза, да анализира капацитета за усвояването му в държавите членки и когато е необходимо, да коригира бюджета; приканва Комисията да разгледа необходимостта от допълнителен финансов инструмент за лозаро-винарския сектор в сравнение с други селскостопански сектори;

180.  Приветства положителното развитие на износа на Съюза на качествени вина; посочва, че Съюзът следва да определи и да използва своето конкурентно предимство на многостранния и все по-конкурентен световен пазар на вино и следва да насърчава винопроизводителите в Съюза да създават вина от световна класа, които помагат за постигане на още по-добро балансиране между търсенето и предлагането в Съюза;

181.  Насърчава Комисията да допринесе за по-голяма прозрачност на действията за популяризиране на вина в трети държави чрез по-добра система за контрол и мониторинг на финансираните проекти; посочва, че тази мярка следва също да помогне за избягването на двойно финансиране;

Част ХVІ — Специален доклад № 10/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на подпомагането на аквакултурите, предоставяно от Европейския фонд за рибарство“

182.  Подкрепя основните препоръки на Сметната палата, като същевременно отбелязва, че Комисията разработва исканите насоки за прилагането на Рамковата директива за водите и Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19) (Рамкова директива за морска стратегия); приветства вземането предвид от страна на Комисията на препоръките във връзка с морското пространствено планиране и необходимостта от опростяване на административните процедури;

183.  Приветства включването на поуките от периода 2007—2013 г. в новия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014—2020 г.; подчертава все пак необходимостта Комисията да гарантира прилагането на практика на всички препоръки;

184.  Разбира, че финансовата криза е оказала критично въздействие върху постигането на целите за растеж и заетост в сектора на аквакултурите; отбелязва обаче, че една от основните цели на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) — растеж и устойчивост на аквакултурите — не е постигната и поради други фактори; подчертава, че вместо да отбелязва растеж, производството на аквакултури е в стагнация от много години, за разлика от положението в други части на света;

185.  Изразява разочарование от липсата на приоритизиране на ниво проекти и на стратегическо планиране на национално равнище; настоятелно призовава Комисията да подобри следователно изготвянето на програмите с цел укрепване на мерките в подкрепа на аквакултурите и призовава Комисията да гарантира по-добро изпълнение;

186.  Посочва, че въпреки че, от една страна, укрепването на производство на аквакултури и неговото устойчиво развитие са една от основните цели на Комисията, от друга страна, е направено много малко за успешното постигане на тази цел в рамките на ЕФР; отбелязва, че това е системна грешка, която може да бъде открита и в други програми, поради което отчита, че Комисията постоянно не успява да постигне целите си;

187.  Настоятелно призовава Комисията да преструктурира финансовото си управление и да промени подхода си от изразходване на всички налични ресурси към съсредоточаване върху това дали разходите са в съответствие с правилата, дали са икономически изгодни и дали предоставят ефективна подкрепа за постигането на основните цели;

188.  Отбелязва, че държавите членки трябва да решат проблема с лошия подбор на проекти, вместо да предоставят средства за всички проекти, и че трябва да гарантират, че процедурата на подбор се основава на подробни правила за оценка на потенциала на проектите за постигане на резултати и добро съотношение между качество и разходи, които да допринесат като цяло за изпълнението на цели на ЕФМДР като растеж и заетост; подчертава, че Комисията следва да подкрепя държавите членки в тези им усилия и че следва да насърчава последващ мониторинг на резултатите от проектите и да установи система за по-комплексна оценка след изпълнението на проектите, която да се използва като поука за следващи проекти;

189.  Изразява убеждение, че държавите членки ще подобрят своите инструменти и канали за докладване, тъй като предоставяните на Комисията данни често са неточни; препоръчва на Комисията: а) да разработи средства за оказване на по-силен натиск върху държавите членки за предоставяне на надеждни данни, особено при наличието на явни несъответствия, и б) да разгледа възможността за налагане на наказания на държавите членки, заподозрени в умишлено предоставяне на неверни данни;

190.  Посочва необходимостта Комисията да разработи по-стабилна рамка за всичките си финансови програми, включително новите мерки на ЕФМДР за аквакултурите; счита, че Комисията следва да се опита да бъде по-последователна в подхода си и да работи за укрепване на интегритета;

191.  Призовава Комисията да гарантира изясняването от страна на държавите членки на собствените им стратегии и изпълнението на тези стратегии по начин, който допълва целите на ЕФМДР; изисква Комисията да проследи полагането на допълнителни усилия от страна на държавите членки във връзка с оценката на проектите и за преодоляване на липсата на стратегическо мислене по отношение на проектите; подчертава, че е необходимо да се гарантира оценяването на проектите от оценителите с ясно съзнание и ясни очаквания;

192.  Препоръчва финансирането на проекти, чието изпълнение вече е започнало, да се преразгледа, тъй като няма допълнително въздействие; съветва Комисията и държавите членки да избягват просто да маркират дейностите като приключени, за да се избегне липсата на добавена стойност;

193.  Насърчава опростяването на административните процедури, за да се гарантира високото качество на проектите, кандидатстващи за финансиране;

194.  Приветства предложението за нова система за мониторинг в ЕФМДР, която ще включва база данни на равнище държави членки, в която ще се съхранява информация за всяка операция, и обобщен доклад, в който ще се предоставя важна информация, но настоява за изпълнението на това предложение с придържане към високи стандарти;

Част ХVІІ — Специален доклад № 11/2014 на Сметната палата, озаглавен „Създаване на Европейската служба за външна дейност“

195.  Приветства Специален доклад № 11/2014 на Сметната палата и подкрепя нейните препоръки;

196.  Счита, че поради ограничените ресурси Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) все още не е пълноправна дипломатическа служба на Съюза; счита, че Комисията и държавите членки могат да изиграят важна роля за насърчаване консолидирането на ЕСВД;

197.  Посочва, че принципът на бюджетен неутралитет се приветства; счита обаче, че това не следва да се разглежда изолирано от икономиите, които държавите членки реализираха след създаването на ЕСВД;

198.  Счита, че в ЕСВД продължава да има голям брой ръководни кадри, което трябва да бъде коригирано; счита, че вече приложените мерки за коригиране на този проблем са в правилната посока, и отправя искане към Комисията да засили ангажимента си за подобряване на междуведомственото сътрудничество;

199.  Счита, че отговорностите на специалните представители на Съюза не са много ясни и че липсва подходящ мониторинг и анализ на резултатите от дейността; предлага те да бъдат включени в ЕСВД, за да се преодолее този недостатък;

200.  Счита за положителни направените промени в областта на човешките ресурси, въпреки че изразява съгласие със забележките на Сметната палата, че тематичният експертен опит е особено необходим в делегациите; приканва Комисията, заедно с ЕСВД, да въведе съгласуван подход за подобряване на профила на служителите на делегациите;

201.  Приканва ЕСВД да осигури по-добра информация за разходите, направени във връзка с процедурите за набиране на персонал; призовава ЕСВД да използва новаторски решения, като например видеоконферентна връзка, за събеседванията с кандидатите за работа, и да направи, доколкото е възможно, подобни предложения и за обучението на персонала;

202.  Насърчава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за насърчаване на по-добра координация и сътрудничество между своите служби за външни отношения и ЕСВД, без да пренебрегват хоризонталните тематични въпроси;

203.  Подчертава необходимостта от осигуряване на по-голяма гъвкавост на финансирането на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), за да се гарантира вътрешната и външната сигурност на Съюза предвид опасността, породена от конфликтите в граничните му държави, както и повишения риск от евентуални терористични дейности, свързани с „Ислямска държава“;

204.  Настоятелно призовава ЕСВД да постигне максимални ползи от икономиите от мащаба чрез създаване на нови взаимодействия между седалището и делегациите на ЕСВД, както и в сътрудничеството с държавите членки и националните дипломатически служби, в дух на една истинска външна политика и истински външни служби на Съюза; отбелязва със задоволство, че съвместното ползване на помещения от делегациите на Съюза и дипломатическите представителства на държавите членки зачестява, макар че продължава да бъде ограничено, и приветства ЕСВД, че счита това за въпрос от първостепенно значение в своите действия;

205.  Приема, че все още предстои доста работа по отношение на консулските услуги;

Част ХVІІІ — Специален доклад № 12/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективно ли е финансирането по ЕФРР на проекти, пряко насърчаващи биологичното разнообразие съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.?“

206.  Посочва, че Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) определя биологичното разнообразие като многообразието между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми, и екологичните комплекси, към които принадлежат; посочва освен това, че КБР определя няколко сериозни заплахи за биологичното разнообразие, като например загубата или фрагментирането на местообитанията, прекомерната експлоатация на горите, океаните, реките, езерата и почвите, замърсяването, изменението на климата и чуждоземните видове, които се конкурират с местната флора и фауна;

207.  Подчертава, че биологичното разнообразие е от съществено значение за човешкия живот и за социалното благополучие; подчертава освен това, че изменението на климата, намаляването на биологичното разнообразие, заплахите от инвазивните видове и свръхпотреблението на природни ресурси са големи предизвикателства, които засягат всички граждани на Съюза;

208.  Изразява съжаление, че Съюзът не успя да постигне голямата си цел за спиране на загубата на биологично разнообразие в Съюза до 2010 г.;

209.  Отбелязва, че от икономическа гледна точка намаляването на биологичното разнообразие води до огромни разходи за обществото, които досега не са били отчитани в достатъчна степен в световните политики; отбелязва освен това, че според проучването относно икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие разходите за бездействието и влошаването на екосистемните услуги биха могли да достигнат 7% от световния БВП на година през 2050 г.(20);

210.  Изразява убеждение, че по тази причина съществува неотложна необходимост да се действа и да се отдаде по-голямо политическо значение на биологичното разнообразие с цел да бъдат спазени ангажиментите за 2020 г. в тази област;

211.  Отбелязва, че резултатите от проектите често се бавят, което затруднява тяхното оценяване;

212.  Счита, че независимо от ограниченията във връзка с малкото средства, разпределяни за биологичното разнообразие, и с трудностите при оценяването на тяхното използване, е изключително важно те да бъдат запазени на този етап;

213.  Подчертава факта, че опазването на биологичното разнообразие не е само благородна екологична цел, но и че подобна политика притежава също така значителен потенциал за създаване на нови умения, работни места и възможности за стопанска дейност;

214.  Подчертава значението на интегрирането на опазването и съхраняването на биологичното разнообразие при разработката, прилагането и финансирането на всички други политики на Съюза (включително в областта на селското стопанство, горското и рибното стопанство, регионалното развитие и сближаване, енергетиката, промишлеността, транспорта, туризма, сътрудничеството и помощта за развитие, научните изследвания и развойната дейност) с цел по-добре да се съгласуват секторните и бюджетните политики на Съюза и да се гарантира, че Съюзът изпълнява своите обвързващи ангажименти за опазване на биологичното разнообразие; посочва в този контекст, че сътрудничеството между местните, регионалните и националните органи и органите на Съюза следва да бъде засилено;

215.  Отбелязва, че въпреки осигурените от Комисията насоки и стимули, именно държавите членки имат изричното правомощие да определят приоритетите за финансиране в зависимост от собствените си потребности и че повечето държави членки не използват Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) като инструмент за опазване на биологичното разнообразие;

216.  Счита по тази причина, че предвид ниската степен на използване (0,79%) трябва да се обмисли възможността част от средствата по ЕФРР (чийто дял следва да бъде определен) да се заделят за насърчаване на биологичното разнообразие;

Част ХІХ — Специален доклад № 13/2014 на Сметната палата, озаглавен „Подкрепа от ЕС за възстановяване след земетресението в Хаити“

217.  Приветства Специален доклад № 13/2014, оценяващ подкрепата на Съюза за възстановяване след земетресението в Хаити като важен принос към общия политически дебат относно външната хуманитарна политика и политиката за развитие на Съюза; отбелязва констатациите и препоръките;

218.  Приветства и приема за сведение основните заключения и препоръки в окончателния доклад относно оценката на сътрудничеството на Съюза с Република Хаити, изготвен от ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията по искане на Парламента, и излага своите съображения и препоръки по-долу;

Общи забележки

219.  Изразява отново задоволството си като цяло от работата и усилията на службите на Комисията в отговор на земетресението в Хаити през 2010 г., имайки предвид при това изключително критичната ситуация, в която се намираха делегацията на Съюза и нейните служители; приветства в това отношение възможността, която Комисията има да задържа плащания и отпуснати суми при незадоволителен напредък във финансовото управление от страна на правителството и недостатъци в националните процедури за възлагане на обществени поръчки;

220.  Изразява съжаление за установените слабости в координацията между донорите и между службите на Комисията, както е посочено и в оценката на сътрудничеството на Съюза с Република Хаити (2008 — 2012 г.)(21), издадена от името на Комисията; призовава във връзка с това за по-добро съгласуване на хуманитарната помощ и на помощта за развитие с укрепване на връзката между помощ, възстановяване и развитие посредством постоянна рамка за установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие; счита, че когато е възможно, трябва да се установяват интегрирани подходи с ясно посочени координационни цели и съгласувана стратегия по държави между ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията, наред с обмен на най-добри практики; приветства в това отношение включването на системното интегриране на подхода за установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие в цикъла на финансиране за периода 2014—2020 г.; призовава освен това службите на Комисията за подобряване на прехода от краткосрочни хуманитарни дейности към дългосрочни дейности за развитие и за последователно съгласуване не само между различните участници от Съюза, но и с националните приоритети чрез обща стратегия, основана на съвместна рамка за хуманитарна помощ и развитие; приканва Комисията да започне диалог с Парламента, ако ефективното съгласуване между различните финансови инструменти на хуманитарната помощ и помощта за развитие е възпрепятствано от действащата правна рамка; счита освен това, че участието на неправителствените организации на местното гражданско общество може да засили използването на местната база от знания с оглед на по-добро набелязване на потребностите от възстановяване и контролиране на напредъка, постигнат от националните органи;

221.  Припомня препоръките след посещението на делегацията на комисията по бюджетен контрол на Парламента в Хаити през февруари 2012 г. и настоява, като постоянен принцип, за проследимост и отчетност на средствата на Съюза за развитие, и по-специално чрез обвързване на бюджетната подкрепа с постигнатите резултати, преди всичко чрез ясно определяне на отговорностите и задълженията в националната администрация, за да се гарантират достатъчно прозрачност, проследимост и отчетност; отново призовава за поставяне на по-силен акцент върху борбата срещу ендемичната корупция; посочва, че хуманитарната помощ следва да се основава на стратегия за излизане и подчертава, че финансовите средства следва да бъдат отпускани с посредничеството на институциите на Хаити, винаги когато това е възможно, в рамките на Споразумението от Котону, за да се гарантира ангажираност и да се подкрепи укрепването на националните органи, в т.ч. агенцията за обществени поръчки, която следва да действа като контролен филтър; приканва Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да подчертаят обвързаността с условия на секторната бюджетна подкрепа;

222.  Припомня, че „държавното изграждане“ е в центъра на стратегията на Съюза за развитие и крайъгълен камък при всяка подобна кризисна ситуация, в съответствие с принципите за намеса в условия на нестабилност; отбелязва, че това включва подкрепа за изграждане на институционален капацитет, за прозрачност и ефикасност на управлението на публичните финанси, за разпределението на бюджета и ефективността на публичните разходи, със засилен политически диалог и диалог по политиките;

223.  Призовава за приемане на определение на добър микс от политики в интервенционната логика на Съюза чрез всеобхватен подход към държавни и недържавни/неправителствени заинтересовани страни и към секторната подкрепа, която да бъде предоставяна чрез бърза оценка на секторните потребности в полза на жизнеспособността, взаимното допълване и устойчивостта на проектите;

Предложения за бъдещето

224.  Счита, че извън рамките на положението в Хаити трябва да бъдат обсъдени и подобрени мерки с оглед укрепване на рамката на политиката за интервенция и намаляване на риска от бедствия, с крайна цел свеждане до минимум на риска за живота на хората и за условията им на живот; счита, че инвестициите за намаляване на риска от бедствия са от решаващо значение за пълноценното устойчиво развитие, както и високоефективни по отношение на разходите, тъй като създадат условия за значително по-ефикасно и ефективно използване на ресурсите, отколкото плащането на сметката за реагиране при бедствия;

225.  Счита, че ситуациите на криза и нестабилност изискват разработването на политики, за които са необходими нови подходи, нови методи и експертни познания, и по-специално по отношение на дейности като i) определяне на рисковете на различни оперативни равнища, ii) изработване на сценарий и прогнози за вероятни последици и iii) създаване на инструменти за избягване и намаляване на рисковете и потенциалните бедствия и подготовката за тях; призовава за гъвкав подход, за да се даде възможност на Комисията да адаптира своите мерки и инструменти за помощ адекватно и бързо към съответната кризисна и следкризисна ситуация; отбелязва в този контекст, че междувременно Комисията създаде система за мобилизиране на експерти в различни области на компетентност, за да може в кратък срок да се изпраща допълнителен персонал в делегациите или централните служби на Съюза в случай на недостиг на персонал;

226.  Насърчава Комисията и ЕСВД да работят систематично по четирите фази на цикъла на управление на бедствията, а именно смекчаване на последиците и подготвеност, реагиране и възстановяване, за определяне на стратегическа рамка за управление на риска от бедствия и изграждане на устойчивост; призовава Комисията и ЕСВД да информират Парламента относно развитието, и по-специално по отношение на управлението на риска и подготвеността за изпълнение и постигане на целите на програмата в контекст след бедствие;

227.  Припомня, че в условията на подобни кризи следва да се обръща необходимото внимание на надеждността и оперативната ефективност на националната рамка за управление на намаляването на риска от бедствия, като предпоставка за успеха на намесата на Съюза; припомня, че оценката на националните рамки за управление следва да отчита, inter alia, съществуващите рамки за отчитане на резултатите, съществуващите определение и разпределение на отговорностите на централно и местно равнище и наличието на ясна верига за командване и контрол и на информационни канали между различните участници/донори, заедно с механизми за обратна връзка по проекти;

228.  Подкрепя препоръките на Сметната палата по отношение на подкрепата на Съюза за възстановяване след земетресението в Хаити и приветства отговора на Комисията, че също приема препоръките;

Част ХХ — Специален доклад № 14/2014 на Сметната палата, озаглавен „Как институциите и органите на ЕС изчисляват, намаляват и компенсират своите емисии на парникови газове?“

229.  Счита, че всички институции и органи на Съюза следва да се стремят към определянето на общ подход по отношение на своите емисии на парникови газове и тяхното възможно намаляване; счита, че за постигането на тази цел те трябва да изчисляват общите си емисии на парникови газове и не следва да се въздържат от публикуване на своите резултати;

230.  счита, че за да съхрани своя авторитет при воденето на преговори в областта на околната среда с трети страни, Комисията следва да полага повече усилия за събирането на по-голям обем данни относно собствените си емисии на парникови газове;

231.  Приканва институциите и органите на Съюза, които не разполагат със сертификат от Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), да обмислят бързото му прилагане; подчертава при все това, че EMAS следва да се разглежда като средство за структуриране, наред с другото, на емисиите на парникови газове, а не да се разглежда като единствена крайна цел на политиката на институциите в областта на околната среда;

232.  Посочва, че компенсирането на емисиите на парникови газове може да се използва от институциите и органите на Съюза в по-голяма степен с цел намаляване на техния въглероден отпечатък; изразява съгласие със Сметната палата, че тези въпроси ще бъдат решени по подходящ начин, като се използват висококачествени компенсации в допълнение към мерките за намаляване на емисиите (а не вместо подобни мерки); отбелязва обаче, че компенсирането следва да се нарежда на второ място след инвестирането на средствата за допълнително усъвършенстване на политиката в областта на околната среда на институциите и органите на Съюза;

233.  Приветства факта, че някои от институциите на Съюза са започнали пилотни проекти за екологосъобразни обществени поръчки; изразява надежда, че резултатите ще се окажат обещаващи и че екологосъобразните обществени поръчки ще се използват като стандартна процедура от институциите и органите на Съюза в бъдеще;

234.  Подчертава, че при изпълнението на тези политики човешкият фактор запазва първостепенното си значение; настоятелно призовава по тази причина институциите и органите на Съюза, които отговарят за тези политики, да се подготвят и да усъвършенстват своите умения и разбиране за значението на емисиите на парникови газове на институциите; изразява надежда, че съставянето на новия колегиум на членове на Комисията през 2014 г. предоставя нова благоприятна възможност за въвеждането на по-високи стандарти в Комисията и в нейните агенции;

Част ХХІ — Специален доклад № 15/2014 на Сметната палата, озаглавен „Фондът за външните граници е насърчил финансовата солидарност, но е необходимо по-добро измерване на резултатите и по-голяма европейска добавена стойност“

235.  Отбелязва със загриженост, че стратегическите цели на Фонда за външните граници (ФВГ) не са били ясни и по-специално, че съществува напрежение между общия характер на ФВГ като механизъм за солидарност и съсредоточаването му върху конкретни цели за подобряване на сътрудничеството в областта на граничния контрол и визите;

236.  Отбелязва, че за Комисията успешното стартиране на проектите ШИС II, ВИС и Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) във всички държави членки показва приноса на ФВГ; счита обаче, че едно такова общо твърдение не може в никакъв случай да бъде задоволителен отговор на конкретните критики на Сметната палата за липса на показатели за изпълнение;

237.  Отбелязва, че подобни проблеми могат да възникнат по отношение на целите на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), тъй като този инструмент също служи както за солидарността между държавите членки по отношение на управлението на граничния контрол, така и за осъществяването на еднакво и високо равнище на контрол на външните граници и ефективно обработване на шенгенските визи при спазване на ангажимента на Съюза по отношение на основните свободи и правата на човека;

238.  Подчертава, че държавите членки, въпреки че признават значението на ефективния граничен контрол на общите външни граници като част от достиженията на правото от Шенген, продължават да считат управлението на граничния контрол и в по-малка степен, обработването на визите, като по същество национално правомощие;

239.  Призовава държавите членки да включат следователно ФВС в националните стратегии за управление на границите с цел да допринасят за консулското сътрудничество, за операциите на Frontex или за спешни действия или специфични действия, които са от значение за шенгенското пространство като цяло; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подобрят своето сътрудничество в това отношение;

240.  Изисква Комисията до проучи дали не би било уместно частта за граничния контрол и визите на ФВС да се раздели на няколко отделни сегмента: един за солидарност, един за осъществяване на консулско сътрудничество, за операциите на Frontex и за спешни и специфични действия, и един за действия от особено значение от национална гледна точка;

241.  Препоръчва държавите членки да разработят и използват подходящи и измерими показатели за резултатите, последствията и въздействието на финансираните проекти; подчертава, че следва да се извършват висококачествени предварителни проверки, за да се гарантира, че всички финансирани проекти служат на конкретни и измерими цели и имат добавена стойност; отбелязва, че последващите проверки биха помогнали за осигуряването на механизми за контрол на качеството;

242.  Посочва, че може да се постигне по-голяма добавена стойност на Съюза чрез допълнителен принос на държавите членки за операциите на Frontex, като вписването на поне част от съфинансираните активи на ФВС в инвентара от техническо оборудване на Frontex стане задължително;

243.  Изразява тревога във връзка с нередностите, установени от Сметната палата в различните национални политики за възлагане на обществени поръчки, и заявява, че клаузата за изключения за обществени поръчки в сферата на отбраната и сигурността не може да се прилага в случаите, при които може да се използват по-малко рестриктивни процедури, без да се застрашава сигурността; препоръчва рационализирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с цел гарантиране на своевременното усвояване на финансирането;

244.  Поздравява Комисията за предприемането на корективни финансови мерки във връзка с проект, за който беше установено, че нарушава основни свободи и права на човека, но призовава Комисията да установява на възможно най-ранен етап възможни рискове в това отношение, особено когато става въпрос за начина на осъществяване на граничен контрол по отношение на правото на търсене на убежище;

245.  Подчертава необходимостта от усъвършенстване на стандарта за събиране на данни за финансираните проекти на национално равнище с цел повишаване на степента на прозрачност;

Част ХХІІ — Специален доклад № 16/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефективност на смесването на безвъзмездна финансова помощ по регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции с цел подпомагане на външните политики на ЕС“

246.  Приветства специалния доклад, посветен на оценката на ефективността на смесването на безвъзмездната финансова помощ от регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции за подпомагане на външните политики на ЕС, и излага своите съображения и препоръки по-долу;

Общи забележки

247.  Насърчава Сметната палата да продължи да задълбочава одитната дейност в тази нововъзникваща област на сътрудничество, за да може да предоставя редовно на политиците цялостна оценка на срещнатите проблеми и рискове;

248.  Признава, че повишеният интерес към смесеното финансиране и възможностите, които предлага използването на нови механизми за финансови инвестиции, е мотивиран главно от съчетанието на съществени предизвикателства по отношение на развитието със силно ограничени публични средства, от което следва развитието на нови финансови средства, които съчетават безвъзмездна финансова помощ от Съюза и небезвъзмездни средства;

249.  Подчертава, че новите финансови инструменти и смесеното финансиране трябва да продължат да съответстват на целите на политиките на Съюза за развитие, които се основават на критериите за официалната помощ за развитие (ОПР) и са посочени в програмата за промяна, т.е. подобряване на качеството, ефикасността, устойчивостта и скоростта на осъществяване на намесата на Съюза; счита, че тези инструменти трябва да се фокусират върху приоритетите на Съюза, където икономическата и неикономическата добавена стойност и въздействие са най-големи, и счита, че те трябва да се използват по стратегически начин в секторите, където финансовата подкрепа от Съюза е от съществено значение за жизнеността на инвестициите и където смесеното финансиране може да се прилага по най-полезен начин; изразява по тази причина съжаление, че специалният доклад разглежда главно финансовите аспекти на смесването на безвъзмездната финансова помощ от регионалните механизми за инвестиции, а същевременно тяхната ефикасност и ефективност не са оценени в достатъчна степен;

250.  Изисква, като основен постоянен принцип, да се избягва рискът финансовите стимули да превишават по значение принципите за развитие (финансовите цели може да надделеят над свързаните с развитието въпроси) и да се зачитат принципите на устойчиво развитие като социалните и екологичните стандарти и достъпът до основни обществени блага;

251.  Приема за сведение резултатите от прегледа на платформата на ЕС за смесено финансиране в областта на външното сътрудничество с първоначалната цел да се увеличи ефективността, ефикасността и качеството на съществуващите механизми за смесено финансиране, като се има предвид, че хармонизирането на основните принципи, валидни за всички регионални механизми и финансови инструменти, ще бъде от решаващо значение за новата многогодишна финансова рамка (МФР); в зависимост от резултатите от преразглеждането на МФР след изборите приканва Комисията и ЕСВД да продължат да провеждат структуриран/стратегически диалог, по-специално по въпроса относно начина на гарантиране и постоянно повишаване на прозрачността и отчетността;

252.  Счита, че на етапа на планиране Комисията следва да се съсредоточи върху постигането на устойчиви, дългосрочни, икономически и социални цели и цели относно околната среда в областите, към които трябва да се насочат инвестициите;

253.  Изисква, като основен принцип, средствата на Съюза да се насочват предимно към проектите, които не биха били осъществени без средствата от Съюза, като например проектите с ниска рентабилност, които обаче могат да доведат до подобрение в социалната сфера, в областта на околната среда и на правата на човека;

254.  Изисква, като основен принцип, да се наблюдават и проследяват резултатите и средносрочното/дългосрочното въздействие на проектите, осъществени в социалната сфера, в областта на околната среда и на правата на човека; счита, че констатациите от тези последващи оценки следва да се използват пряко за докладване относно постигнатите дългосрочни цели и за подобряване на етапа на планиране/подбора на проектите за бъдещото финансиране;

255.  Изисква да се засили политическата роля на Комисията, която е политически отговорен орган в тази област;

256.  Изисква въвеждането на общи стандарти за управление за такива финансови дейности, както и определянето на най-добри практики и добре дефинирани критерии за допустимост и оценка за използването на тези финансови инструменти; счита, че съгласуваните правила за управление, като например структурирано докладване, ясни рамки за мониторинг и условия за надзор, ще доведат до намаляване на разходите за транзакции или на евентуалното дублиране на разходите;

257.  Счита, че е наложително да се проектират подходящи управленски структури за различните механизми, за да се насърчи ангажираността на държавите получателки, бенефициерите или заинтересованите страни с тези инструменти; припомня, че развитието на разпределяната чрез механизми смесена официална помощ за развитие изисква добре организирано сътрудничество между Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), държавите членки и Парламента; призовава за засилено участие на делегациите на Съюза в процеса на вземане на решения, и по-специално на етапа на идентифициране на проектите чрез принос към предварителната оценка или оценката на въздействието и в по-общ план за осигуряването на тежестта на Съюза в политическия диалог с държавите партньори, а също така и като посредник в отношенията с местното гражданско общество;

258.  Настоява, че е необходимо да се постигне възможно най-високо равнище на прозрачност и отчетност посредством достъп до изчерпателна и достоверна бюджетна информация и финансови данни относно проектите, финансирани от тези инвестиционни механизми, за да може Парламентът да упражнява правомощията си за контрол и одобрение; призовава да му се докладва редовно относно използването на тези финансови инструменти и постигнатите резултати, по-конкретно относно оценяването на финансовия и нефинансовия ефект на лоста и допълняемостта, като същевременно припомня да се спазват разпоредбите на член 140 от Финансовия регламент;

259.  Подкрепя препоръките на Сметната палата, като първа стъпка в правилната посока, по отношение на ефективността на смесването на безвъзмездната финансова помощ от регионалните механизми за инвестиции със заеми от финансови институции за подпомагане на външните политики на Съюза и приветства отговора на Комисията, че също приема препоръките;

Част ХХІІІ — Специален доклад № 17/2014 на Сметната палата, озаглавен „Може ли инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения да допринесе ефективно за намаляване на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове, идващи от страни извън ЕС?“

260.  Приветства инициативата за химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) центрове за високи постижения; счита, че структурата на управление подчертава мрежовия характер на инициативата;

261.  Приветства общите положителни насоки на Специален доклад № 17/2014 и препоръките на Сметната палата, които бяха приети в тяхната цялост от Комисията;

262.  Отбелязва, че инициативата представлява новаторски подход, който осигурява условия за работа в мрежа, регионални и международни партньорства, консолидиране, координиране и оптимизиране на съществуващите способности във връзка с опита, обучението, техническата помощ или оборудването;

263.  Посочва факта, че тези структури са неизменно сложни, което затруднява изграждането им и ефективното им управление;

264.  Припомня, че за тази инициатива бяха отпуснати 100 милиона евро за периода 2010—2013 г.;

265.  Счита, че най-ценното на тази инициатива е нейният подход от основата към върха, като за основа се ползва опитът на държавите партньори; счита, че делегациите на Съюза следва да бъдат информирани редовно и трябва да играят по-активна роля при провеждането на консултации с органите на съответната държава партньор;

266.  Би желал да подчертае същевременно, че зачитането на „отговорността“ на държавите партньори по проекта не следва да възпрепятства Комисията да изготвя предложения, включващи обща реакция (например при борбата с избухналата епидемия от Ебола);

267.  Изразява убеждението, че проектите следва да се избират по такъв начин, че ограничените налични средства да бъдат насочвани към областите от най-голямо значение за сигурността на Съюза; счита, че при подбора на проектите институциите на Съюза биха могли да изпълняват по полезен начин функцията на клирингова къща;

268.  Отбелязва, че техническият опит на регионалните секретариати следва да бъде разширен, за да се улесни идентифицирането на проблемите, които да бъдат разрешавани чрез изпълнението на инициативи, както и за да се оптимизират подготовката и изпълнението на отделните проекти;

269.  Приветства факта, че от май 2013 г. държавите партньори могат да предлагат проекти по всяко време, което увеличава способността за реакция по отношение на възникващите заплахи;

270.  Отбелязва, че следва да се намали допълнително забавянето между момента на подаване на предложението за проект и последващото одобрение и изпълнение на проекта;

271.  Подчертава, че е необходимо по-широко стратегическо сътрудничество с цел подобряване на съгласуваността и координацията на различните инструменти за финансиране в областта на сигурността; подчертава, че засилената координация между съответните участници в областта на ХБРЯ рискове би повишила ефективността на съществуващите инициативи;

272.  Счита, че инициативата може да спечели от по-ясното разграничение между вътрешното и външното измерение на ХБРЯ дейности(22);

Част ХХІV — Специален доклад № 19/2014 на Сметната палата, озаглавен „Предприсъединителна помощ от ЕС за Сърбия“

273.  Приканва сръбските органи да повишат качеството на своите национални стратегии и планове за действие и да ги рационализират в още по-голяма степен, както и да търсят адекватни решения на различните политически и социално-икономически проблеми; приканва Комисията, в случай на необходимост, да предложи съдействие за предоставянето на необходимата техническа помощ във връзка с това;

274.  Подчертава, че е важно да се изготвят национални стратегии за политически чувствителните области; изисква от съответните органи да подготвят стратегии в следните основни области на управление и да включат реалистични срокове за изпълнение: териториална децентрализация и стратегия за координиране на изпълнението на реформата в управлението на публичните финанси;

275.  Настоятелно призовава Комисията и делегацията на Съюза в Сърбия да предотвратяват проблемите, които възникнаха по време на първата част на програмния период 2007 — 2013 г., а именно избора на непълноценно разработени или проблематични проекти; подкрепя сътрудничеството между Комисията и сръбските органи за преодоляване на установените проблеми, включително липсата на подкрепа от страна на националните органи, липсата на междуинституционална координация, некачествените разработки на проектите, лошо формулираните задания, неустойчивите финансови решения и неизвличането на поуки от грешките, допуснати в предходни проекти;

276.  Приветства факта, че като цяло свързаните с управлението проекти са постигнали добри резултати, но счита, че системите за изпълнение и контрол на проектите са слаби или неефективни, особено като се има предвид, че Сметната палата установи значителни недостатъци в четири от осемте одитирани проекта в областта на управлението по Инструмента за предприсъединителна помощ;

277.  Посочва, че по отношение на реформата в съдебната система се отчита несъществен напредък от 2007 г. насам;

278.  Изтъква необходимостта от повишаване на съществуващата степен на защита на лицата, които подават сигнал за нередности, както се изтъква в националната стратегия за борба с корупцията за периода 2013—2018 г.; настоява сръбските органи да ускорят подготовката на ново законодателство относно подаването на сигнали за нередности, като това законодателство следва да внушава доверие и да насърчава подаването на сигнали;

279.  Подкрепя препоръките на Сметната палата и изисква от Комисията да отдели нужното внимание за определяне на целите, оценка на потребностите и извличане на поуки от предходни проекти, както и за избягване на забава и неефикасни или неефективни процедури за възлагане на обществени поръчки; подчертава значението на устойчивостта, тъй като резултатите повдигнаха редица въпроси в този смисъл в две трети от проектите, и особено в проектите, свързани с управлението;

Част XXV — Специален доклад № 20/2014 на Сметната палата, озаглавен „Ефикасна ли е помощта от ЕФРР за МСП в областта на електронната търговия?“

280.  Приветства Специален доклад № 20/2014 на Сметната палата и подкрепя нейните заключения и препоръки;

281.  Приветства също така конструктивната реакция на Комисията по отношение на препоръките на Сметната палата;

282.  Отбелязва, че технологиите за електронна търговия са от жизненоважно значение за засилване на развитието и конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП); подчертава значението на МСП за икономическото развитие и създаването на работни места в Съюза;

283.  Потвърждава, че специалният доклад на Сметната палата подчертава колко са важни измерването на резултатите и европейската добавена стойност;

284.  Отбелязва, че въпреки факта, че наличността на бизнес услуги онлайн се е увеличила, определените за инвестиране проекти са били слаби; отбелязва, че липсата на сравнителен подбор на заявленията и на подробна бизнес информация са били причина в над една трета от случаите да не се предлага или да се предлага ниска икономическа ефективност;

285.  Посочва, че десет от тридесетте одитирани съфинансирани проекта са щели да бъдат изпълнени и без публично съфинансиране, пет от тези проекти са стартирали преди уведомлението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а три от тях са стартирали дори преди предприятието да представи заявление за получаване на съфинансиране;

286.  Счита, че представянето на бизнес план, показващ европейската добавена стойност, следва да е задължително с цел избягване на икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите;

287.  Подчертава, че държавите членки следва да въведат критерии и процедури за подбор, които гарантират, че избраните проекти водят до постигането на максимална добавена стойност по отношение на приноса за развитието на електронната търговия в МСП и постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа;

288.  Отбелязва, че липсата на мониторинг от страна на Комисията направи невъзможно извършването на оценка на това в каква степен помощта от ЕФРР е допринесла за постигането на целите в областта на информационните технологии на национално равнище и на равнището на Съюза, както и за собствените бизнес планове на МСП;

289.  Счита, че Комисията следва да гарантира, че тя получава последователна и надеждна информация от държавите членки за използването на финансирането от ЕФРР; счита, че информацията следва да указва напредъка на оперативните програми, не само от финансова гледна точка, но и от гледна точка на изпълнението;

290.  Споделя становището на Сметната палата, че в споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат определени минимален набор от стабилни показатели и съответни стойности, които да се измерват и да се подлагат на последващ мониторинг, както след приключване на изпълнението на проекта, така и докато се изпълнява, както и на по-късен етап с оглед на извършването на оценка на изпълнението;

Част ХХVІ — Специален доклад № 21/2014 на Сметната палата, озаглавен „Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност“

291.  Потвърждава, че Комисията вече е въвела промени с цел да се осигури решение на много от въпросите, посочени в специалния доклад, и подкрепя по принцип новата регулаторна рамка, описана от Комисията; предлага с оглед на това една година след приемането на настоящата резолюция Комисията да докладва на комисията по бюджетен контрол на Парламента относно напредъка по тези препоръки;

292.  Подкрепя препоръката на Сметната палата държавите членки да прилагат съгласувани планове за развитие на летищата и препоръчва тези планове да се одобряват от Комисията, преди да се отпусне финансирането за конкретните проекти; препоръчва освен това в обхвата на тези регионални, национални или наднационални планове да попада не само въздушният транспорт, но и други видове обществен транспорт с продължителност на пътуването, която е сходна на продължителността на полетите, в т.ч. влакове и автобуси, за да се избегне насищане на пазара и да се увеличи жизнеспособността на услугата;

293.  Препоръчва да се предоставя финансиране само на финансово жизнеспособни летища;

294.  Препоръчва Комисията да проучва всички нови проекти в светлината на анализ на районите на обслужване, за да се гарантира тяхната жизнеспособност, като взема предвид във всеки отделен случай значението на регионалните летища за достъпността и мобилността в Съюза;

295.  Счита, че Комисията следва да наблюдава отблизо и с приоритет държавите членки, за които в доклада се посочва, че в миналото са изпълнявали особено проблемни проекти;

o
o   o

296.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0118.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).
(10) Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (OВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 32).
(11) Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (OB L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).
(12) Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).
(13) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).
(14) Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(15) Директива 2000/60/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(16) Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).
(17) Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
(18) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
(19) Директива 2008/56/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(20) Leon Braat, Patrick ten Brink (eds. et al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target (Цена на политическото бездействие: непостигането на целите за 2010 г. в областта на биологичното разнообразие), Wageningen/Brussels, 2008 г., стр. 28.
(21) Оценка на сътрудничеството на ЕС с Република Хаити (2008 – 2012 г.), Particip GmbH, проведено от името на Комисията, август 2014 г.
(22) Вж. също резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2010 г. относно укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз – план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (ОВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 8).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — 8-и, 9-и и 10-и ЕФР
PDF 643kWORD 167k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година (2014/2077(DEC))
P8_TA(2015)0120A8-0102/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите за Осмия, Деветия и Десетия европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията от 14 април 2014 г. относно финансовото управление на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие през 2013 г.,

—  като взе предвид финансовата информация за Европейския фонд за развитие (COM(2014)0350),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР) за финансовата 2013 г., придружен от отговорите на Комисията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2013 година (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8‑0052/2015),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за бюджетната 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SWD(2014)0285 и SWD(2014)0286),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(3) и изменено в Уагадугу, Буркина Фасо, на 22 юни 2010 г.(4),

—  като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските държави и територии с Европейската общност („Решението за отвъдморско асоцииране“)(5),

—  като взе предвид член 33 от Вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(6),

—  като взе предвид член 32 от Вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за финансирането и управлението на помощите, предоставени от Общността съгласно Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и за предоставянето на финансова помощ, предназначена за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на част ІV от Договора за ЕО(7),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността по многогодишната финансова рамка за периода от 2008—2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които са приложими разпоредбите от част ІV на Договора за ЕО(8),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим към сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(9),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(10),

—  като взе предвид член 142 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(11),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и Приложение V от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (А8 0102/2015),

1.  Освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за Осмия, Деветия и Десетия Европейски фондове за развитие за финансовата 2013 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година (2014/2077(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид финансовите отчети и отчетите за приходите и разходите за 8-ия, 9-ия и 10-ия европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година (COM(2014)0487 – C8‑0146/2014),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията от 14 април 2014 г. относно финансовото управление на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие през 2013 г.,

—  като взе предвид финансовата информация за Европейския фонд за развитие (COM(2014)0350),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР) за финансовата 2013 г., придружен от отговорите на Комисията(12),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(13) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръките на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на операциите на Европейските фондове за развитие за финансовата 2013 година (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за бюджетната 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, придружаващи този доклад (SWD(2014)0285 и SWD(2014)0286),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(14) и изменено в Уагадугу, Буркина Фасо, на 22 юни 2010 г.(15),

—  като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските държави и територии с Европейската общност („Решението за отвъдморско асоцииране“)(16),

—  като взе предвид член 33 от Вътрешното споразумение от 20 декември 1995 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО(17),

—  като взе предвид член 32 от Вътрешното споразумение от 18 септември 2000 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за финансирането и управлението на помощите, предоставени от Общността съгласно Финансовия протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави членки, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., и за предоставянето на финансова помощ, предназначена за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат разпоредбите на Част ІV от Договора за ЕО(18),

—  като взе предвид член 11 от Вътрешното споразумение от 17 юли 2006 г. между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Общността по многогодишната финансова рамка за периода от 2008 – 2013 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, и относно разпределянето на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които са приложими разпоредбите от Част ІV на Договора за ЕО(19),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 74 от Финансовия регламент от 16 юни 1998 г., приложим към сътрудничеството за финансиране на развитието съгласно Четвъртата конвенция АКТБ – ЕО(20),

—  като взе предвид член 119 от Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за 9-ия Европейски фонд за развитие(21),

—  като взе предвид член 142 от Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(22),

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и Приложение V от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (А8‑0102/2015),

1.  Отбелязва, че окончателните годишни отчети за Осмия, Деветия и Десетия европейски фондове за развитие са както е посочено в таблица 2 от годишния доклад на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета за Осмия, Деветия и Десетия европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 г. (2014/2077(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението си относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 93, член 94, трето тире и Приложение V от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по развитие (А8‑0102/2015),

A.  като има предвид, че основната цел на Споразумението от Котону, като рамка на отношенията на Съюза с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и отвъдморските страни и територии (ОСТ), е да се намали и постепенно да се изкорени бедността, в съответствие с целите на устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ и ОСТ в световната икономика;

Б.  като има предвид, че конкретните цели на политиката за развитие трябва да бъдат защитавани в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); подчертава, че други съображения, като тези, свързани с търговската политика и външната политика и политиката за сигурност, не следва да пречат на приоритетите на Съюза за развитие;

В.  като има предвид, че Европейските фондове за развитие (ЕФР), финансирани от държавите членки, са основният финансов инструмент на Съюза за предоставяне на сътрудничество за развитие на държавите от АКТБ, за който Комисията отговаря в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Г.  като има предвид, че инструментите за предварително финансиране, изплащани от Европейската комисия, достигнаха 424 милиона евро и че оперативните приходи за финансовата 2013 година възлизаха на 124 милиона евро;

Д.  като има предвид, че ЕФР е определил своята стратегия и приоритетни области въз основа на предпочитания по отношение на политиките, както и на икономически и финансови критерии, свързани с общи критерии за ефективност, и работи с подходящи финансови инструменти за изпълнение на тези приоритети с устойчив и дългосрочен хоризонт;

Е.  като има предвид присъщото на развиващите се страни високо равнище на риск, поради геополитическа, институционална и административна среда, която често се асоциира с нестабилен и неустойчив контекст;

Ж.  като има предвид, че равнището и естеството на участието на Съюза трябва да бъдат диференцирани и обвързани с условия, в зависимост от постигнатия измерим напредък в различни области, като демократизация, права на човека, добро управление, устойчиво социално и икономическо развитие, върховенство на закона, прозрачност и борба с корупцията;

З.  като има предвид, че използването на иновативни финансови инструменти, като например механизмите за смесено финансиране, се разглежда като един от начините за разширяване на обхвата на съществуващите инструменти като безвъзмездните помощи и заемите, но е свързано и с предизвикателства по отношение на контрола и управлението;

И.  като има предвид, че е много важно да се гарантира видимостта на Съюза и да се насърчават ценностите на Съюза при всички интервенции на Съюза;

Й.  като има предвид, че включването на ЕФР в бюджета, т.е. инкорпорирането и интегрирането му в структурата на бюджета на Съюза, остава приоритет на Парламента; като има предвид, че включването на ЕФР в общия бюджет ще доведе до по-голяма финансова сигурност за страните получателки, а също така и до подобряване на съгласуваността на политиките и на демократичния контрол;

K.  като има предвид, че бюджетната подкрепа е свързана със значителен фидуциарен риск и по-специално с редица предизвикателства по отношение на прозрачността, отчетността и доброто финансово управление; като има предвид, че бюджетната подкрепа изисква внимателно наблюдение и диалог по политиките между Съюза и държавите партньори относно целите, напредъка към договорените резултати и показателите за изпълнение, както и анализ на системния риск и засилена стратегия за намаляване на риска.

Декларация за достоверност

Надеждност на отчетите

1.  Приветства становището на Сметната палата, че годишните отчети на Осмия, Деветия и Десетия ЕФР за 2013 година дават вярна представа, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на ЕФР към 31 декември 2013 г., и че резултатите от техните операции, парични потоци и промени в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година са в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент за ЕФР и международно приетите счетоводни стандарти в публичния сектор;

2.  Отбелязва със задоволство подобрението, постигнато по отношение на броя и стойността на събраните вземания в сравнение с 2012 г., с 24 възстановявания на неправомерно изплатени суми през 2013 г., възлизащи на 4,7 млн. евро, в сравнение с 13 възстановявания на неправомерно изплатени суми през 2012 г., възлизащи на 1,3 млн. евро;

3.  Изразява дълбока загриженост обаче, че вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити все още не спазват систематично правилото, че за плащания, свързани с авансово финансиране в размер от над 750 000 евро, от Комисията се изисква да събира вземанията си по лихви ежегодно и че и размерът на приходите от лихви, обявен в отчетите, се базира отчасти на прогнозни изчисления;

4.  Изразява съжаление освен това, че лихвите, получени от авансовото финансиране в рамките на 250 000—750 000 евро все още не се признават като финансови приходи във финансовите отчети, защото Комисията все още не е приключила с разработването на Общата информационна система в областта на външните отношения (CRIS);

Законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции

5.  Приветства становището на Палатата, че свързаните с отчетите приходи и поети задължения за финансовата 2013 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

6.  Въпреки това изразява загриженост във връзка с оценката на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания, според която системите за наблюдение и контрол на централните служби на EuropeAid и делегациите на Съюза са само частично ефективни при осигуряване на законосъобразността и редовността на плащанията;

7.  Изразява съжаление, че според изчисленията на Сметната палата най-вероятният процент на грешки за разходните операции по Осмия, Деветия и Десетия ЕФР е 3,4%, което показва леко увеличение в сравнение с 2012 г. (3%), но все пак остава под пика от 2011 г. (5,1%);

8.  Приема за сведение, че според годишния доклад на Палатата относно дейността на ЕФР през финансовата 2013 година процентът на грешки се е увеличил в сравнение с предходната година и този процент остава твърде висок; настоятелно призовава Комисията да работи за постигане на договорената цел за свеждане на процента на грешки до 2%;

9.  Отбелязва и изразява съжаление, че свързаните с отчетите плащания са съществено засегнати от грешки в резултат от слабости в системата за контрол; отбелязва, че 27% от плащанията са засегнати от грешки, а именно 45 от общо 165-те плащания, одитирани от Сметната палата;

10.  Приема за сведение резултатите от одитираната извадка от плащания по проекти, според които 42 от общо 130 плащания (32%) са засегнати от грешки и по-специално факта, че 30 от тези 42 плащания са засегнати от количествено измерими грешки, като 17 са окончателни операции, които са били разрешени след извършване на всички предварителни проверки;

11.  Изразява съжаление, че въпреки плана за действие за справяне с установените слабости, приет през май 2013 г., видът на установените грешки е до голяма степен сходен на този от предходни години, а именно липса на оправдателни документи, неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки от страна на бенефициента и недопустими разходи; отбелязва, че тези грешки са свързани и със следните дейности i) програмни разчети, ii) безвъзмездна финансова помощ и iii) споразуменията за отпускане на финансови средства между Комисията и международни организации;

12.  Настоятелно призовава Комисията за повече усилия в тези конкретни области на сътрудничество чрез прецизиране на приетия план за действие за справяне с установените слабости, особено когато количествено измеримите грешки сочат слабости в контрола от страна на международни организации на спазването на договорните разпоредби, като част от общите усилия за подобряване на методите на управление на риска и на системите за контрол и управление като цяло;

Рискове по отношение на редовността и ефективността на механизмите за контрол

13.  Признава, че изпълнението на ЕФР по множество начини и с използване на разнообразни методи на предоставяне на помощта (пряко централизирано управление и непряко управление), посредством сложни правила и процедури, като обявяване на търгове и възлагане на поръчки, и широкото географско покритие, представляват висока степен на присъщ риск, което затруднява оптимизирането на системата за контрол и увеличаването на прозрачността на финансирането по ЕФР;

14.  Изразява дълбока загриженост, че според оценката на Сметната палата в предварителните проверки преди извършването на плащанията по проекти все още има значителни слабости;

15.  Призовава Комисията редовно да следи за качеството и адекватността на предварителните проверки, извършвани от всички участници (служители на Комисията и външни одитори) преди осъществяването на плащанията по проекти, особено в среда с висок политически и оперативен риск;

16.  Отбелязва, че както при бюджетната подкрепа (за която през 2013 г. са извършени плащания от ЕФР, възлизащи на 718 милиона евро), така и при финансовото участие на Съюза в проекти с множество донори, изпълнявани от международни организации като напр. Организацията на обединените нации (за които плащанията по линия на ЕФР през 2013 г. възлизат на 458 милиона евро), естеството на инструментите и условията за извършване на плащания ограничават възможността операциите да бъдат засегнати от грешки;

17.  Изразява безпокойство във връзка с това, че грешки, засягащи окончателните заявления за разходи продължават да се откриват непрекъснато, въпреки външните одити и проверките на разходите;

18.  Настоятелно призовава ГД „Развитие и сътрудничество“ на Комисията да предприеме действия във връзка с отправената през 2011 г. препоръка от Сметната палата за засилване на капацитета на структурата ѝ за вътрешен одит във възможно най-кратки срокове, така че тя да може да изпълнява задачите си по-ефективно;

Стратегия и приоритети

19.  Подчертава, че всички дейности по линия на ЕФР трябва точно да следват общата стратегия и приоритетните области, основани на предпочитания по отношение на политиките, както и на критерии за икономическа и финансова ефективност, които впоследствие се отразяват в управлението на изпълнението, включително управлението на риска и дейностите по осъществяване на контрол и конкретната форма на финансовите инструменти за тази цел;

20.  Обръща внимание, предвид засиления акцент върху ефективността на помощта на Съюза, на факта, че Субсахарска Африка е регионът, който изостава най-много по отношение на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), и е единственият регион в света, в който според прогнозите бедността най-вероятно няма да намалее наполовина до 2015 г.; изразява загриженост, че намаляващият размер на официалната помощ за развитие (ОПР) за социалните услуги през последните няколко години, особено за секторите на образованието и репродуктивното здраве, заплашва да заличи постигнатия напредък по отношение на развитието на човешкия капитал;

21.  Заключава, че е необходимо да се увеличат усилията, за да се ускори постигането на ЦХР в Африка до определената целева дата 2015 г.; призовава Комисията да взема предвид програмата за развитие за периода след 2015 г. и преговорите по целите за устойчиво развитие, след като бъдат приети, като основа за одитите на изпълнението на Сметната палата; приветства факта, че ЕФР, които са основният инструмент за предоставяне на помощ от Съюза за сътрудничество за развитие на страните от АКТБ, представляват не по-малко от 45% от общата стойност на новите договори, сключени от ГД „Развитие и сътрудничество“ на Комисията през 2013 г.;

22.  Отбелязва, че през 2013 г. беше постигнато споразумение относно създаването на Единадесетия ЕФР на обща стойност от близо 27 милиарда евро (по цени от 2011 г.), което на практика представлява замразяване на средствата на равнището на Десетия ЕФР вместо увеличаване с 13%, както предлагаше Комисията, въпреки поетия от Съюза ангажимент за увеличаване на финансирането за развитие през идните години;

Мониторинг и надзор

23.  Е сериозно загрижен за продължаващите слабости в управленската информационна система по отношение на резултатите от външни одити и проследяването на действията във връзка с тях, проверките на разходи и посещенията за мониторинг, въпреки ангажимента на Комисията през последните години за подобряване на качеството на данните в Общата информационна система в областта на външните отношения (CRIS);

24.  Припомня, че надеждността и точността на управленската информационна система играе ключова роля, което изисква постоянна бдителност; настоятелно призовава Комисията да продължи усилията си за разработване и въвеждане на нови функции на модула за одит на своята управленска система CRIS, по-специално за проследяване на предприетите действия във връзка с всички одитни доклади и всякакви видове оценки; счита, че е изключително важно да има последователни, ориентирани към резултатите системи за мониторинг за предоставяне на адекватна и надеждна информация относно постигнатите резултати с цел регулиране на стратегическите приоритети;

25.  Като има предвид, че изпълнението на по-голямата част на ЕФР се възлага на делегациите на Съюза, приканва централата на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ (ГД DEVCO) последователно да ги подкрепя в управлението на тяхното портфолио според съответните компоненти на риска чрез CRIS; отново посочва и насърчава по-доброто използване на възможностите, предоставяни от оценката на риска в рамките на проследяването на резултатите от действията на делегациите на Съюза;

26.  Приветства въвеждането на проучване за измерване на процента на остатъчна грешка при приключените трансакции като пример на добра практика на управленската среда на ГД DEVCO на Комисията в действие;

27.  Отбелязва, че въз основа на второто проучване през 2013 г.процентът на грешки, изчислен от ГД DEVCO се оценява на 3,35 % (което се равнява на около 228,55 млн. евро), в сравнение с 3,4 % според оценки на Сметната палата; отбелязва със загриженост, че установените основни причини са липса на задоволителна документация от организациите бенефициенти, грешки, поради недостатъчни доказателства за проверка на редовността на операциите, неспазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки и несъбрани и некоригирани суми;

28.  Счита, че приоритизирането би могло да бъде включено в плана за действие, разработен от ГД DEVCO за намаляване на риска чрез фокусиране върху конкретни и критични области, предизвикващи загриженост, и възможностите за постигане на разходна ефективност; призовава ГД DEVCO да посочва в годишния си отчет за дейността постигнатия напредък или трудностите, които е срещнала при изпълнението на плана за действие;

29.  Счита, че би било полезно ясно да се установи, кои дейности по основаното на дейности бюджетиране се характеризират с най-много слабости, грешки и най-висока степен на уязвимост; счита, че за да се поддържат разходите за контрол на разумно равнище, обработката и анализа на тези конкретни области следва да се извършват на базата на многогодишна ротация;

30.  Констатира във връзка с разходната ефективност на механизмите за контрол, че целта не е да се добавят допълнителни равнища на контрол, а да се подобри ефективността на рамката на контролните дейности и тяхното взаимно допълване въз основа на принципите на доброто управление;

31.  Приветства включването на прегледа на всички разходи от годишния отчет за дейността, включително административните разходи и разходите за системите за контрол и мониторинг;

32.  Приветства прегледа на докладите за управлението на външната помощ, който вече включва кратко описание на коригиращите мерки за всяка установена грешка и въвеждането на уверение от ръководителите на делегациите, че те ще повишат равнището на отчетност в общата верига на достоверност и изчерпателността на отчетите на делегациите на Съюза;

Бюджетна подкрепа

33.  Констатира с интерес и приветства прилагането на новия подход на Комисията за бюджетната подкрепа; отбелязва, че през 2013 г. бяха разпределени общо 660 милиона евро за нови операции за бюджетна подкрепа в Африка, които бяха използвани отчасти за изпълнение на „инициативата ЦХР“, с цел да се подпомогнат онези страни, които изостават във важни сектори като здравеопазване, водоснабдяване, канализация, продоволствена сигурност и изхранване;

34.  Като има предвид целта на бюджетната подкрепа, при която вноските се превеждат директно в общия бюджет на държавите получателки или в бюджет, предназначен за конкретна обща политика или цел, настоява бюджетната подкрепа да спазва и строго да свързва общите условия за допустимост с постигането на съществен напредък от държавите партньори, по-специално в управлението на публичните финанси; би приветствал разработването на задължителни ключови показатели за изпълнението в опит за намаляване на риска;

35.  Обръща внимание на необходимостта от оказване на подкрепа на борбата срещу измамите и корупцията във всички области на управлението, обхванати от стратегията на Съюза за развитие; подчертава, че рискът от отклоняване на средства остава висок и че именно областите, в които се управляват публични средства, предоставят възможности за корупция и измами;

36.  Отново посочва, че солидни и подлежащи на обективна проверка ключови показатели за изпълнението (КПИ) трябва да се прилагат към всяка текуща програма за бюджетна подкрепа; подчертава, че следва да се поставя акцент върху принципа на диференциация за да се избегне по-широко тълкуване на обвързаността с условия на отпускането на бюджетна подкрепа; отправя искане за силна подкрепа на механизмите за борба с корупцията, тъй като корупцията се очертава като един от основните проблеми, които намаляват ефективността на програмите за подкрепа и по този начин водят до липса на ефективност на европейското сътрудничество за развитие; подчертава поради това необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на мерките за добро управление и борба с корупцията;

37.  Критикува факта, че средствата, предоставяни от Съюза накрая се съчетават със собствените бюджетни средства на страната партньор и че в резултат на това средствата на Съюза не могат да бъдат проследени; призовава за публикуване на подробни отчети за начина, по който финансовите средства се използват, за да се увеличи прозрачността и да се гарантира по-лесна проследимост на средствата, предоставяни от Съюза;

38.  Приканва Палатата в този контекст да отделя все повече внимание на корупцията и да се опита да намира количествен израз и да посочва степента на корумпираност в своите специални доклади, както и в своя годишен отчет за дейността;

39.  Изисква по отношение на секторната бюджетна подкрепа да се прилага систематично и засилва обвързаността с условия и да се определят подходящи показатели за намеса на Съюза; би приветствал едно постепенно превръщане на всички програми за бюджетна подкрепа в програми за секторна бюджетна подкрепа с цел повишаване на равнището на контрол и отчетност за по-нататъшна защита на финансовите интереси на Съюза;

40.  Изтъква значението на осигуряването на подходящ основан на стимули диалог по политиките, на постоянно наблюдение на секторните реформи и на програмите, измерващи изпълнението и устойчивостта на резултатите чрез системите на Комисията за финансово управление, за усвояването на бюджетната подкрепа в държавите партньори;

41.  Призовава Комисията силно да подкрепя развитието на парламентарен контрол и на надзорни органи, компетентността и способностите в държавите бенефициенти също така чрез непрекъснато предоставяне на техническа помощ; настоява, че съществуването на независим национален одитен орган трябва да бъде предварително условие за предоставяне на бюджетна подкрепа;

42.  Силно подкрепя възможността Комисията да спира трансфера на средства в страни получателки при неспазване на предварителните условия, и по-специално на необходимите макроикономически условия; призовава Комисията да блокира трансфера на средства в страни, които имат високо равнище на корупция и които не следват политики за борба с това явление;

Сътрудничество с международни организации

43.  Предлага по време на новия парламентарен мандат да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за подобряване на обмена на информация със Световната банка и с институциите на Организацията на обединените нации (ООН), с цел оптимизиране на сътрудничеството;

44.  Отново изразява подкрепата си за определянето и обменянето на добри практики, с цел установяване на сходни и устойчиви основни принципи на достоверност и спазване на финансовите правила на Съюза;

45.  Подкрепя по-широкото оповестяване на одитните доклади на институциите на ООН за постигане на по-добро разпореждане със средствата на Съюза;

46.  Счита, че следва да има стремеж към непрекъснато сближаване на съответните системи за управление и на вътрешните и външните одити за сравняване на техните данни, методологии и резултати;

47.  Призовава за стриктно спазване на изискването за видимост на финансирането от Съюза при инициативи с множество донори, особено когато се предоставя финансиране в среда, характеризираща се с висока степен на риск;

48.  Приветства задълбочаването на връзките между Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Световната банка с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с приемането на насоки на OLAF относно обмена на информация и стратегии;

49.  Изразява загриженост по отношение на изпълнението на Единадесетия ЕФР във връзка с това, че упълномощени субекти могат, от своя страна, да възлагат задачи по изпълнението на бюджета на други частноправни организации с договор за услуги, като по този начин се създава верига от взаимоотношения на доверително управление; призовава Комисията да прилага строги условия по отношение на подизпълнителството и припомня, че при този начин на изпълнение упълномощените субекти следва да гарантират ефективно равнище на защита на финансовите интереси на Съюза;

50.  Изисква бързо да бъдат предоставени допълнителни разяснения относно обединяването на средства (включително доверителни фондове) и свързаните с това рискове по отношение на редовността на операциите, а именно когато финансовото участие на Комисията в проекти с множество донори се обединява със средствата от други донори, без да се заделя целево за определени конкретни разходи, допустими за подпомагане;

51.  Изисква да бъде информиран за предварителния преглед на системите за контрол и управление, извършван от Комисията на други асоциирани международни организации; освен това изисква информация за равнището на съпоставимост и последователност на вече съществуващите системи;

52.  Изисква да бъде информиран относно превантивните, смекчаващите или други мерки, които могат да се задействат в случай на особено мнение относно степента на увереност, която трябва да бъде постигната, и свързания с това риск за разходите като цяло;

Инвестиционен механизъм на Европейската инвестиционна банка

53.  Отново посочва и е твърдо убеден, че инвестиционният механизъм, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от името на Съюза, следва също да подлежи на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от Парламента, тъй като инвестиционният механизъм се финансира с пари на данъкоплатците на Съюза;

54.  Отбелязва, че тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на начините на контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки, трябва да бъде подновено през 2015 г.; призовава ЕИБ да актуализира правомощията на Европейската сметна палата в това отношение, като включи всички нови финансови инструменти на ЕИБ, които използват публични средства от Съюза или Европейския фонд за развитие;

55.  Приветства включването в работния план на Сметната палата на одит на инвестиционния механизъм на ЕФР, след искането, отправено от Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за 2012 г., и очаква с интерес резултата от този специален доклад през 2015 г.;

56.  Признава, че ЕИБ подкрепя проекти в среди с висок риск, а именно с политически риск, свързан с нестабилността на държавите получателки;

57.  Приветства ориентирания към резултатите подход на ЕИБ, по-специално с въвеждането на рамка за измерване на резултатите, която дава възможност за оценяване на стабилността на проектите, тяхната финансова и икономическа устойчивост, както и на собствената добавена стойност на ЕИБ; отправя искане за осигуряване на постоянен диалог относно показателите за измерване и за съпоставяне на резултати с асоциираните партньори;

58.  Подчертава значението на политиката на ЕИБ на нулева толерантност към измамите и корупцията; обръща внимание на това колко е важно да не се финансират предприятия с доказано участие в измами и корупция; счита за неподходяща настоящата политика на ЕИБ по отношение на неоказващите съдействие юрисдикции, включително последното допълнение, и призовава ЕИБ незабавно да започне да следва нова „отговорна данъчна политика“, съгласно която да прави задълбочена проверка (forensic review) на действителните собственици (beneficial owners) на предприятията, които се финансират и, когато финансирането се получава от многонационални дружества, да изисква последните предварително да предоставят разбивка на приходите и печалбите, които генерират и данъците, които плащат във всяка от държавите, в които оперират;

59.  Подчертава значението на това проектите, финансирани от ЕИБ, да имат широко социално въздействие и да подкрепят местни дружества, вместо да подклаждат спекулативни трансакции; призовава за подробна годишна оценка на социалното въздействие на проектите, финансирани от ЕИБ;

60.  Отправя искане предоставянето на финансова помощ от Съюза да се възлага само на финансови посредници, които не извършват дейност в офшорни финансови центрове, в които местни лица притежават значителен дял от собствеността и които разполагат с необходимото за прилагането на насърчаващ развитие подход, който подкрепя местната специфика малките и средните предприятия във всяка държава; отправя искане ЕИБ да не си сътрудничи с финансови посредници с предходен отрицателен опит по отношение на прозрачността, измамите, корупцията и въздействието върху околната среда и социалните последици; подчертава, че съвместно с Комисията ЕИБ ще състави и публикува списък със строги критерии за подбор на финансови посредници;

61.  Насърчава ЕИБ да финансира продуктивни инвестиции и да съчетава отпускането на заеми с техническа помощ, когато е необходимо да се повиши ефективността на проектите и да се осигури реална добавена стойност за Съюза по отношение на допълняемостта и да се постигне по-голямо въздействие върху развитието;

62.  Припомня, че постигането на съгласуваност с целите на Съюза е от ключово значение и че следва да се обърне надлежно внимание на капацитета за усвояване на страните от АКТБ;

63.  Призовава за задълбочена проверка на потенциалните местни участници и посредници при определянето и подбора на такива участници и посредници;

Смесено финансиране

64.  Констатира, че повишеният интерес към смесеното финансиране е предизвикан главно от съчетаването на значителни предизвикателства в областта на развитието със силно ограничени публични финанси, което доведе до появата на нови финансови средства, които обединяват безвъзмездна финансова помощ от Съюза и небезвъзмездни средства; насърчава Палата да предоставя редовна подробна оценка на дейностите, финансирани чрез смесване на финансови инструменти;

65.  Констатира, че чрез смесване на безвъзмездна финансова помощ с допълнителни публични и частни средства (като например заеми и дялово финансиране) може да се постигне значителен ефект на лоста на безвъзмездната финансова помощ и разработване и въздействие на по-силни политика на Съюза, с цел отключване на допълнително финансиране;

66.  Подчертава, че новите финансови инструменти и смесването трябва да останат в съответствие с целите на политиката на Съюза в областта на развитието, основани на критериите за официалната помощ за развитие и залегнали в Програмата за промяна; счита, че тези инструменти следва да се фокусират върху приоритетите на Съюза, при които добавената стойност и стратегическо въздействие са най-големи;

67.  Отбелязва резултатите от прегледа на Платформата на ЕС за смесено финансиране в областта на външното сътрудничество, чиято първоначална цел е увеличаване на ефективността, ефикасността и качеството на съществуващите механизми и инструменти за смесено финансиране;

68.  Изисква въвеждането на общи стандарти за извършването на такива финансови дейности, както и определянето на най-добри практики и на критерии за допустимост и оценка; счита, че съгласуваните правила за управление, като например структурирано отчитане, ясни рамки за мониторинг и условия за надзор, ще намалят разходите за трансакции и евентуалното дублиране на плащания поради по-високото равнище на прозрачност и отчетност;

69.  Призовава за редовно отчитане пред Парламента относно използването на тези финансови инструменти и постигнатите резултати, за да може Парламентът да упражнява правомощията си за контрол и одобрение, по-конкретно при оценяването на финансовия и нефинансовия ефект на лоста и допълняемостта;

Помощ от Съюза за Демократична република Конго

70.  Отново изразява становището си относно тревожното положение в Демократична република Конго (ДРК), по-специално по отношение на реформата в съдебната система, както и върховенството на закона, публичните финанси и въпроса за децентрализацията;

71.  Приветства оценката на Сметната палата относно помощта на Съюза за развитие, финансирана посредством ЕФР; е съгласен, че липсата на политическа воля, както и липсата на капацитет за усвояване са до голяма степен в основата на минималния успех, постигнат в подобряването на управлението в ДРК;

72.  Потвърждава, че ДРК е широко призната за една от най-нестабилните държави в света; настойчиво предлага разработването на задължителни ключови показатели за изпълнението и референтни показатели за надеждна оценка на подобрението; също така настоява тези ключови показатели за изпълнението и референтни показатели да бъдат реалистични;

73.  Отправя искане към Комисията и ЕСВД да предоставят най-новия списък на приоритетите при отпускане на помощ за развитие от ЕС на ДРК, като следствие на миналогодишния доклад относно освобождаването от отговорност, в който се предлага по-ограничен брой приоритети за по-добра и по-целенасочена стратегия за предоставяне на помощ за развитие;

Подкрепата на ЕС в Хаити

74.  Отново изразява задоволството си като цяло от работата и усилията на службите на Комисията в отговор на земетресението в Хаити през 2010 г., при изключително критичната ситуация, в която се намираха делегацията на Съюза и нейните служители; приветства възможността, която Комисията има да задържа плащания и отпуснати суми при недостатъчен напредък във финансовото управление от страна на правителството на Хаити и слабости в националните процедури за възлагане на обществени поръчки;

75.  Отбелязва слабостите, установени от Сметната палата по отношение на координирането и в този смисъл подчертава значението на поддържането на тясна координация между донорите и между службите на Комисията; призовава за непрекъснато съчетаване на хуманитарната помощ и помощта за развитие с укрепване на връзката между помощ, възстановяване и развитие, посредством постоянна платформа между службите за обвързване на помощта, възстановяването и развитието; счита, че където е възможно трябва да се установяват интегрирани подходи, с ясно посочени координационни цели и съгласувана стратегия по държави между ГД „Хуманитарна помощ“ и EuropeAid, съчетани с обмен на най-добри практики; отправя покана към Комисията да започне диалог с Парламента; счита също така, че участието на местното гражданско общество може да засили използването на местната база от знания;

76.  Припомня препоръките след посещението на делегацията на комисията по бюджетен контрол в Хаити през февруари 2012 г., и отново настоява за проследимост и отчетност на средствата на Съюза за развитие, по-специално чрез обвързване на бюджетната подкрепа с постигането на целеви резултати; приканва Комисията и ЕСВД да подчертаят обвързаността с условия на секторната бюджетна подкрепа;

77.  Припомня, че мерките за подпомагане на изграждането на държавни структури трябва да са в центъра на стратегията на Съюза за развитие и да лежат в основата на всеки план за действие при кризисна ситуация; призовава за определяне на добър микс от политики, съответстващ на интервенцията на Съюза;

78.  Счита, че при подобни ситуации на криза и нестабилност е необходимо разработването на нови подходи, особено по отношение на дейности като i) определяне на рисковете на различни оперативни нива, ii) изготвяне на прогнози за вероятни последици и iii) създаване на инструменти за намаляване на рисковете и подготовка за рискове и потенциални бедствия, които позволяват достатъчно ниво на гъвкавост и дават възможност за мобилизиране на експерти в различни области на компетентност;

79.  Насърчава Комисията и ЕСВД да работят по-систематично и съвместно по четирите фази на цикъла на управление на бедствия; призовава Комисията и ЕСВД да информират Парламента относно развитието на ситуацията, по-специално по отношение на управлението на риска и подготовката за изпълнение и постигане на целите на програмата в условия след бедствие;

80.  Припомня, че при подобни кризи следва да се обръща необходимото внимание на надеждността и оперативната ефективност на националната управленска рамка за намаляване на риска от бедствия, като предпоставка за успеха на намесата на Съюза;

Бъдещето на ЕФР

81.  Препоръчва стратегиите и приоритетите на бъдещите дейности по линия на ЕФР да бъдат точно определени и на тази основа да се изгради система от финансови инструменти, при спазване на принципите на ефективност и прозрачност;

82.  Изразява съжаление, че новите финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012), не включват ЕФР в общия бюджет на Европейския съюз;

83.  Припомня, че Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха финансовите правила да бъдат преразгледани, за да бъдат включени необходимите изменения във връзка с резултата от преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., включително по въпроса за евентуално включване на ЕФР в бюджета на Съюза; повтаря призива си към Съвета и държавите членки да дадат своето съгласие за пълно включване на ЕФР в бюджета на Съюза;

84.  Счита, че новият парламентарен мандат дава нова политическа възможност за насърчаване на институциите на Съюза да инициират в най-скоро време разсъждения върху и оценка на сценария за след 2020 г. за евентуална замяна на настоящото споразумение от Котону; припомня, че според Парламента ЕФР трябва да се включи в общия бюджет възможно най-скоро;

85.  Счита, че интегрирането на ЕФР в общия бюджет ще засили демократичния контрол, като включи Парламента в определянето на стратегическите приоритети по отношение на разпределянето на средства и ще осигури също така по-ефективно прилагане, с по-добри механизми за съгласуване, както на централно равнище в Комисията, така и на място; отново отправя искане към Комисията да разгледа надлежно финансовото въздействие на включването на ЕФР за държавите членки в предстоящата оценка, както и възможна задължителна формула за изчисляване на вноските на държавите членки;

86.  Счита, че рационализирането и сближаването на правилата на ЕФР е възможно да доведе до намаляване на риска от грешки и неефективност и да увеличи нивото на прозрачност и правна сигурност; насърчава Комисията да предложи единен финансов регламент за всички ЕФР; изразява съжаление, че при обсъждането на бъдещото споразумение за Единадесетия ЕФР Комисията не направи предложение за единен финансов регламент с цел опростяване на управлението на ЕФР;

Проследяване на действията, предприети във връзка с резолюции на Парламента

87.  Призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети във връзка с препоръките на Парламента в неговата годишна резолюция относно освобождаването от отговорност.

(1) ОВ С 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(2) OВ C 401, 13.11.2014 г., стр. 264.
(3) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(4) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(5) OВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1 и OВ L 324, 7.12.2001 г., стр. 1.
(6) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(7) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(8) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(9) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(10) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(11) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(12) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(13) OВ C 401, 13.11.2014 г., стр. 264.
(14) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(15) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(16) OВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1 и OВ L 324, 7.12.2001 г., стр. 1.
(17) ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.
(18) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.
(19) ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.
(20) ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.
(21) ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.
(22) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
PDF 797kWORD 289k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент (2014/2078(DEC))
P8_TA(2015)0121A8-0082/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8–0147/2014)(2),

—  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление за финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент(3),

—  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид решението на Бюрото от 27 април 2005 г. относно вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(8), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2013 година — раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2013 година(10),

—  като взе предвид член 94 и член 98, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2015),

A.  като има предвид, че на 25 юни 2014 г. председателят прие отчетите на Парламента за финансовата 2013 година;

Б.  като има предвид, че на 6 ноември 2014 г. генералният секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчно увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение и в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

В.  като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на административните разходи за 2013 г. всички институции са прилагали по задоволителен начин системите за наблюдение и контрол, които се изискват съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

Г.  като има предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  Освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел І — Европейски парламент (2014/2078(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел І – Европейски парламент,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и член 98, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0082/2015),

A.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети счетоводителят на Парламента декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички съществени аспекти и че не е бил запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

Б.  като има предвид, че в своя одит Сметната палата заключи, че при извършването на одита не са установени съществени слабости по одитираните въпроси по отношение на Европейския парламент и че системите за наблюдение и контрол са оценени като ефективни по отношение на административните разходи за 2013 г.;

В.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура на администрацията на Парламента беше изпратен въпросник, а голяма част от отговорите бяха обсъдени от комисията по бюджетен контрол в присъствието на заместник-председателите, отговарящи за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор; като има предвид, че за първи път редица въпроси на членовете на ЕП не получиха нито писмени, нито устни отговори, което възпрепятства Парламента да получи съответната информация и да може да вземе информирано решение относно определени важни аспекти, свързани с освобождаването от отговорност на ЕП;

Г.  като има предвид, че контролът е необходим, за да се гарантира, че администрацията на Парламента и политическото ръководство носят отговорност пред гражданите на Съюза; като има предвид, че съществува постоянна възможност за подобрение по отношение на качеството, ефикасността и ефективността при управлението на публичните финанси;

Д.  като има предвид, че в доклада на Сметната палата, приет на 11 юли 2014 г., се посочва, че потенциалните икономии за бюджета на Съюза ще бъдат около 114 милиона евро годишно, ако Парламентът централизира своите дейности;

Е.  като има предвид, че Парламентът е единствената институция сред всички институции, която освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета не действащия генерален-секретар или някой от заместник‑председателите, а своя председател;

Отчети на Европейския парламент

1.  Отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2013 г. възлизат общо на 1 750 463 939 EUR, или 19,07% по функция V от многогодишната финансова рамка, заделени общо за административни разходи на институциите на Съюза за 2013 г., което представлява увеличение от 1,9% спрямо бюджета за 2012 г. (1 717 868 121 EUR);

2.  Отбелязва, че общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2013 г., възлиза на 158 117 371 EUR (2012 г.: 175 541 860 EUR), включително 25 991 783 EUR като целеви приходи (2012 г.: 22 274 843 EUR);

3.  Отбелязва, че четири глави съставляват 70% от общия размер на поетите задължения: глава 10 (Членове на институцията), глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители), глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) и глава 42 (Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП);

4.  Отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2013 година, а именно:

a)  Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2013 г.

1 750 463 939

неавтоматични преноси от финансовата 2012 година

0

автоматични преноси от финансовата 2012 година

305 457 875

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2013 г.

25 991 783

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2012 г.

106 900 532

Общо

2 188 814 129

б)  Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2013 година (EUR)

поети задължения

2 162 476 429

извършени плащания

1 769 756 705

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи

384 709 057

неавтоматично пренесени бюджетни кредити

734 000

освободени бюджетни кредити

33 114 755

в)  Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2013 г.

158 117 371

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2013 г. (EUR)

1 573 957 198

5.  Отбелязва, че през 2013 г. за 99,02% от бюджетните кредити, записани в бюджета на Парламента, е поето задължение, като процентът на анулиране беше 0,8% и че, както и през предходни години, беше постигната много висока степен на изпълнение на бюджета;

6.  Посочва обаче, че този висок процент на изпълнение на бюджета не показва дали в него са включени трансфери с цел пренасяне на всички налични бюджетни кредити в края на годината по бюджетните редове за сгради, и по-специално за авансови капиталови плащания с оглед намаляване на бъдещи плащания на лихви; следователно изисква да получи данните за изпълнението на бюджета преди началото на процедурата за извършване на сборни трансфери;

7.  Отбелязва в този контекст, че сумата от 54 000 000 EUR е била пренесена от бюджетните редове за провизии и от други източници, за да се допринесе за финансирането на разширяването и модернизирането на сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), която е основният строителен проект в Люксембург;

8.  Разбира, че това ще доведе до очаквано намаление с 18 100 000 EUR на разходите за такси за срока на строителство и амортизация на заема; при все това припомня на своите компетентни органи, че предварителното финансиране или погасяването на вноски за сградите следва да се заложи в бюджетната стратегия; следователно призовава своите компетентни органи да заложат в бюджета с достатъчна яснота политиката на Парламента относно сградния фонд, с оглед на бъдещо придобиване на недвижимо имущество;

9.  Припомня на своята администрация, че Парламентът многократно е призовавал за правилно залагане в бюджета на неговата политика относно сградния фонд; очаква това да бъде осъществено до финансовата 2016 година;

10.  Критикува факта, че равнището на преносите към 2013 г. в размер на 305 457 875 EUR продължава да нараства (2012 г.: 222 900 384 EUR);

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2013 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

11.  Изразява задоволство от факта, че при одита не са установени съществени слабости по одитираните въпроси във връзка с Парламента;

12.  Припомня, че Сметната палата извършва специфична оценка на административните и другите разходи като единна група политики за всички институции на Съюза;

13.  Отбелязва, че съгласно констатациите на Сметната палата тестването на операциите показва, че вероятният процент на грешки в популацията на тази група политики е 1% и следователно тя не е засегната от съществено ниво на грешки, както и че системите за наблюдение и контрол са оценени като ефективни;

14.  Отбелязва, че одитът се е изразявал в проверка на извадка от 153 операции по плащания, а именно 95 операции за разходи, свързани с персонала, 17 – за разходи за сгради и 41 – за други разходи; подчертава, че административните и другите разходи се считат за нискорискова област и призовава Сметната палата да съсредоточи допълнително своя анализ върху областите, за които вероятността от грешки е по-голяма, а именно неспазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, разходи, свързани със сгради, както и изпълнението на договори;

15.  Припомня, че биха могли да се реализират значителни икономии, ако Парламентът има само едно седалище;

Годишен доклад на вътрешния одитор

16.  Отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 26 януари 2015 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад, подписан на 23 юли 2014 г., като заяви, че през 2013 г. е извършил следната одитна дейност във връзка с администрацията на Парламента:

   задача за провеждането на консултации относно разходите за приеми и представителните разходи на парламентарните комисии и междупарламентарните делегации;
   хоризонтално проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит – етапи I и ІІ от 2013 г.;
   одит на външните експертни становища, получени от STOA (оценка на научно-технологичните възможности);
   периодичен преглед на проекта за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD) – етап 1: управление на проекта и системи за управление;
   преглед на проекта за новата система за финансово управление (FMS) – етап 1: обхват на проекта, управление, ресурси и управление на риска;
   одит на външните експертни становища, получени от Генерална дирекция по външни политики;
   одит на информационните бюра и на процедурата по уреждане на авансовите разходи;

17.  Подчертава в прегледа на одита на проекта за сградата „Конрад Аденауер“ (KAD), че:

   следва да се осигури трайна ефикасност и ефективност на партньорството с органите на Люксембург за целия срок на изпълнение на проекта;
   следва да се осигури необходимият персонал за екипа, работещ по проекта KAD, за целия срок на изпълнение на проекта;
   следва допълнително да се определят и разяснят процедурите за финансово управление и контрол, прилагани по отношение на изпълнението на лизинговото споразумение, сключено с дружеството за недвижимо имущество „SI KAD PE“;

18.  Изисква кратко обобщение (три страници) на основните критики в годишния доклад на Службата за вътрешен одит, който ще бъде изготвен до 20 май 2015 г.;

Одит на рамката за вътрешен контрол на Парламента

19.  Отбелязва, че към края на 2013 г., след поредица от последващи одити, 13 от общо 452 първоначално договорени действия от рамката за вътрешен контрол все още остават незавършени; отбелязва напредъка, постигнат по четири от тези 13 действия, който позволи извършването на нова оценка на остатъчния риск и преквалифицирането му от „значителен“ на „умерен“;

20.  Настоятелно призовава началниците на отдели и централното ръководство да изпълнят незабавно оставащите „незавършени действия“; призовава ги да приемат по-строги графици за действията, които трябва да бъдат изпълнени; призовава вътрешния одитор да информира редовно комисията по бюджетен контрол относно напредъка, постигнат по отношение на тези действия; призовава ги също така да дадат количествен израз на разходите и икономиите, произтичащи от новите мерки, предложени в настоящата резолюция, както и да ги включат в мониторинга на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.;

Последващи действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година

21.  Отбелязва писмените отговори, имащи отношение към резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, предоставени на комисията по бюджетен контрол на 28 октомври 2014 г., както и изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания, записани в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2012 г., както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП; изразява съжаление, че не са били предприети подходящи последващи действия във връзка с някои от препоръките на ЕП;

22.  Отбелязва, че след пет години прилагане на новия правилник за положението на парламентарните сътрудници оценката следваше да бъде представена до края на 2014 г. съгласно поетия от генералния секретар ангажимент в неговите устни и писмени отговори относно последващите действия, предприети по отношение на препоръките на ЕП във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2012 г.; отправя искане оценката да се извърши в сътрудничество с представителите на акредитираните парламентарни сътрудници от предходния законодателен мандат, които продължават да работят в рамките на ЕП; призовава тази оценка да бъде представена до 30 юни 2015 г., като комисията по бюджетен контрол бъде информирана за резултатите от нея; посочва, че към 31 декември 2013 г. в Европейския парламент работят 1763 акредитирани парламентарни сътрудници;

23.  Отбелязва, че в края на 2013 г. във връзка с услугите за обществено хранене беше регистриран дефицит в размер на 3 500 000 EUR; изразява учудване, че увеличаването на клиентите с около 150% за периода 2002 – 2011 г. не е предоставило възможност за балансирано финансово положение; отново отправя своето искане, в контекста на второто преразглеждане на цените (одобрено от Бюрото на 10 юни 2013 г.), ценовите политики в Парламента да не се отклоняват от практиката в другите институции; изтъква, например, различната ценова структура в областта на услугите за обществено хранене и кафенетата на Комисията; освен това посочва, че значителното увеличение на цените на предлаганите менюта не е било съпроводено от подобряване на качеството или на разнообразието, които, напротив, са се влошили съществено;

24.  Поставя под въпрос причината за повишената цена на предлаганото кафе на входа на някои от заседателните зали на парламентарните комисии, което струва с 20% повече от същия продукт, който може да бъде получен от същия вид автомати за кафе или в кафенетата на Парламента; посочва, че услугата се предоставя от същото предприятие, което носи отговорност за услугите за обществено хранене, като то управлява и автоматите за кафе „Неспресо“, монтирани в Парламента; счита, че е необходимо да се даде обяснение относно допълнителните разходи във връзка с удължаването на договора между Парламента и този концесионер;

25.  Счита, че трябва да се отдаде специално значение на подобряването на възможностите за достъп на малките и средните предприятия (МСП) до всички пазари на концесии в Съюза; счита, че концесията, възложена от ЕП на настоящото предприятие, което носи отговорност за услугите за обществено хранене в седалището на Парламента в Брюксел, представлява пречка за свободното предоставяне на услуги, тъй като лишава другите малки и средни предприятия от търговските права и възможности, с които са се ползвали до неотдавна; призовава за въвеждането на определена гъвкавост в договорите за концесии с цел гарантиране на ефективен и недискриминационен достъп на другите оператори до отделни услуги; счита, че това ще благоприятства също така по-оптималното използване на средствата и ще позволи ползването на по-качествени услуги на по-добра цена;

Процедура по освобождаване на Парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година

26.  Отбелязва размяната на мнения, проведена на 26 януари 2015 г. между заместник-председателите, отговарящи за бюджета, генералния секретар и комисията по бюджетен контрол, в присъствието на компетентния член на Сметната палата и на вътрешния одитор;

27.  Отново потвърждава, че в хода на цялата процедура по освобождаване от отговорност ръководните органи и администрацията на Парламента носят отговорност за средствата, предоставени на разположение на Парламента, и че поради това е от съществено значение цялата процедура на вземане на решения да се провежда по напълно прозрачен начин, за да се гарантира, че на гражданите на Съюза се предоставя вярна и точна информация за начина, по който Парламентът взема своите решения и използва предоставените му средства;

28.  Отправя критики във връзка с факта, че генералният секретар не е отговорил на редица въпроси, зададени от членовете на ЕП; отново подчертава, че ефективният мониторинг на изпълнението на бюджета на Парламента винаги е изисквал и ще продължава да изисква тясно сътрудничество между администрацията на Парламента и комисията по бюджетен контрол; следователно призовава генералния секретар да попълни въпросника, като даде писмен отговор на следните въпроси:

  

Стратегическа рамка за изпълнение на Европейския парламент

   а) Когато представи Стратегическата рамка за изпълнение на Европейския парламент на 3 юни 2014 г., генералният секретар заяви, че рамката се основава на академична теория, разработена в Инженерното училище в Станфорд, Пало Арто (Калифорния). Може ли генералният секретар да обясни как Парламентът е стигнал до избора на тази теория за изготвянето на Стратегическата рамка за изпълнение? Били ли са разгледани, проучени и съпоставени други теории, разработени от други университети или специализирани структури, по-конкретно в Европа, или от други международни институции, преди Парламентът да се спре на теорията от Станфорд? Ако това е било направено, защо е била избрана теорията, разработена от Инженерното училище в Станфорд? Как е било взето решението и от кого?
   б) Може ли теорията от Станфорд да се използва безплатно или Парламентът трябва да заплати някаква такса? В случай че има такса, какъв е нейният размер?
   в) При разработването на Стратегическата рамка за изпълнение било ли е необходимо служители на Парламента да преминат през специфично обучение в Станфорд или в друго учебно заведение? Ако това е така, кои служители (степен и длъжност) са участвали в обучението и колко е струвало то за всеки от тях? Ще бъде ли необходимо допълнително обучение в бъдеще? Ако да, колко ще струва то?
   г) Планира ли се обсъждане между различните отдели или обсъждане с Комитета по персонала и синдикалните организации относно Стратегическата рамка за изпълнение? Как и кога ще бъде приведена в изпълнение Стратегическата рамка за изпълнение и какви са прогнозните разходи?
  

Стратегически документи

   д) През последните месеци генералният секретар представи на Бюрото поредица от стратегически документи относно функционирането на Парламента, които ще окажат решаващо въздействие не само върху административния живот, но и върху подхода на Парламента към законотворчеството и политиките. Като се има предвид важността на тези документи за организацията и бъдещото развитие на нашата работа, защо не е предвидена процедура на обсъждане и вземане на решения, в която да бъдат включени всички заинтересовани страни, а не само Бюрото на Парламента?
  

Стратегия относно мерки за ефективност на ресурсите

   е) Преди да бъде предложен и въведен новият график за заседанията, беше ли проучено въздействието на промяната върху работата на членовете на ЕП (ограничено време за заседания, работни срещи, срещи с организации и представители на обществеността и др. извън официалните заседания)? Защо не бяха проведени консултации с членовете на ЕП във връзка с решение, което има такова безспорно отражение върху тяхната работа?
  

Членове на ЕП

   ж) След като вече функционира от няколко месеца, доколко ефективна е структурата за обслужване на едно гише за предоставяне на парламентарни услуги на членовете на ЕП?
  

Генерална дирекция за комуникацияКомуникационна стратегия и подготовка на информационната кампания за изборите през 2014 г.

   з) Срещата на европейската младеж, състояла се през май 2014 г. като част от кампанията, събра 5000 млади хора в Страсбург. По време на подготовката на събитието бяха ли надлежно взети под внимание икономическата обстановка в Европа и начинът, по който разходите във връзка с провеждането на мероприятие от такъв мащаб ще бъдат възприети от младите европейци?
   и) Концепцията „Действай, Реагирай, Въздействай“ счита ли се принципно за успешна? Какви са показателите за изпълнение за измерване на този успех? Как се използва концепцията след изборите и изготвен ли е доклад за оценка след законодателната кампания и кампанията за ценностите на ЕП? Моля да се предостави копие от оценката на комисията по бюджетен контрол.
   й) Каква оценка е изготвена за многогодишната програма за отпускане на безвъзмездни помощи за периода 2012 – 2014 г., насочена към повишаване на информираността относно ролята на Европейския парламент, и може ли тази оценка да бъде предоставена на комисията по бюджетен контрол?
  

Акредитирани парламентарни сътрудници

   к) Направена ли е вече оценка на ефективността на инструмента за набиране на акредитирани парламентарни сътрудници APA-PEOPLE, който беше въведен в началото на парламентарния мандат?
   л) Коя беше причината за включването на някои акредитирани парламентарни сътрудници в съответните списъци с електронни адреси на ЕП (сътрудници по време на осмия парламентарен мандат в Брюксел) с няколко месеца закъснение, което им попречи да получават информация, свързана с тяхната работа? Взети ли са някакви мерки?
  

Генерална дирекция за инфраструктури и логистикаУслуги в областта на общественото хранене

   м) Би желал да узнае причината, поради която цените в сградата „SQM“ са с 25% по-високи от тези в столовата „ASP“ и дали това може да попречи на намерението за пренасочване на клиенти от препълнената столова „ASP“ към други столови?
  

Генерална дирекция за сигурността и безопасността

   н) Какви мерки са определени за повишаване на сигурността след неотдавнашните нарушения, по-специално на 7 октомври 2014 г. от страна на протестиращи кюрди? Ще се актуализира ли новата концепция за глобална сигурност?
   о) Парламентът закупил ли е електронна система за разпознаване за регистрационните номера на автомобилите? Какви са разходите? Инсталирана ли е тази система и използва ли се на входовете на паркинга за проверка дали регистрационните номера съвпадат с информацията на пропуските за влизане?

29.  Препоръчва, с цел по-голяма прозрачност и ефикасност на политическата и административната дейност на Парламента, всички членове на ЕП, служителите на Парламента и широката общественост да бъдат информирани незабавно и редовно относно всички дневни редове и протоколи от заседанията, както и относно решенията, вземани от органите за вземане на решения на ЕП; припомня полезността на предишната комисия по Правилника за дейността като форум за обсъждане и подобряване по прозрачен и публичен начин както на процеса по регламентиране, така и на вътрешните дейности на Парламента; във връзка с това препоръчва създаването на неутрална комисия по Правилника за дейността и вътрешните работи, което ще позволи разглеждането на всички тези въпроси, и впоследствие легитимирането им на пленарно заседание от Парламента;

30.  Изразява дълбока загриженост за това, че за периода 2013 – 2014 г. Парламентът е отпуснал 17 800 000 EUR за промоционални дейности, описани като институционална предизборна кампания, а избирателната активност на изборите за ЕП през 2014 г.отново е намаляла до 42,54% (2009 г.: 43%); насърчава приемането на нова стратегия, насочена към повишаване на привлекателността на изборите за ЕП в държавите членки;

31.  Подчертава, че до юни 2015 г. се очаква външен доклад за последваща оценка на комуникационната стратегия за изборите през 2014 г.; отправя искане комисията по бюджетен контрол да бъде информирана за датата на публикуване; очаква подробен анализ на констатациите в доклада;

32.  Отбелязва, че проучването на Европейския парламент Евробарометър (EB/EP 82.5) показва, че при провеждането на предизборната кампания през 2014 г. 23% от анкетираните са имали много отрицателна представа за Парламента, а 43% са имали неутрална представа за него; изтъква, че според медийния анализ отрицателната представа често се свързва с финансовите условия, осигурени за членовете на ЕП, като например надбавки и възнаграждения, както и бюджета на Европейския парламент като цяло; следователно изразява убеждението си, че за повишаване на доверието и подкрепата за Парламента са необходими някои структурни подобрения, като например осигуряване на пълна прозрачност и отчитане на надбавките за общи разходи;

33.  Отбелязва създаването на новата Генерална дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания, която ще предоставя независими академични справки основно на отделни членове на ЕП, като по този начин се допълва работата на тематичните отдели, които се грижат за удовлетворяване на потребностите на парламентарните органи;

34.  Приветства създаването на служба за оценка на въздействието на законодателството на Съюза; изисква тази служба да съсредоточи дейността си върху договорените от Парламента компромиси и измененията по предложенията на Комисията; призовава за разработване на подход за бърза оценка на законодателството и неговото въздействие, за популяризиране на въпросната служба сред членовете на ЕП и за изготвяне на разбивка на общите разходи до 30 октомври 2015 г.; призовава за редовен обмен на мнения между тази служба и съответните служби на Комисията, Съвета и националните парламенти;

35.  Отбелязва споразумението за сътрудничество между Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Парламента, което беше окончателно подписано на 5 февруари 2014 г. и което започна с трансфер на важен персонал от двата комитета в новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); счита, че ефективното междуинституционално сътрудничество следва да се подобри, и смята, че обединяването на експертен опит и покупателна способност в области, в които институциите се нуждаят от подобна помощ, следва да подобри доставките и може да намали общите разходи; очаква развитието на това споразумение между трите институции да постигне тези цели и да има балансиран характер, като и трите институции извлекат еднаква полза от него; изисква от всяка от тези институции, след изтичането на една година от това сътрудничество, да извършат индивидуална оценка на въздействието на въпросното споразумение от гледна точка на човешките ресурси, разходите, полезните взаимодействия, добавената стойност и съдържанието;

36.  Отбелязва създаването на Генерална дирекция за сигурността и безопасността; припомня, че вътрешното изпълнение на задачите на службите за сигурност на Парламента доведе до икономии в размер на 195 000 EUR през 2013 г. и се очаква да доведе до икономии в размер на повече от 11 милиона евро за периода 2013 – 2016 г.; счита, че е целесъобразно да се преговаря с белгийското правителство за по-голям принос от негова страна във връзка със сигурността на Парламента поради факта, че Белгия извлича икономически ползи от присъствието на европейските институции на нейна територия; призовава за изготвянето на оценка относно качеството на услугите по сигурността преди и след създаването на Генералната дирекция за сигурността и безопасността, която да бъде представена на комисията по бюджетен контрол до 30 септември 2015 г.; настоява за извършването на сравнително проучване на системите за сигурност на други институции;

37.  Отново подчертава, че обезпечаването на сигурността на сградите на Парламента и непосредственото им обкръжение трябва да бъде основен приоритет; изисква, като част от тази работа, подобряване на сигурността в автомобилните паркинги;

38.  Изразява загриженост във връзка с липсата на равнопоставеност в администрацията, като жените съставляваха 29% от началниците на отдели, 34% от директорите и 33% от генералните директори към 31 декември 2013 г.; призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

39.  Изисква балансирано разпределение по държави на произход на ръководните длъжностите в администрацията на Парламента; очаква до края на 2015 г. да бъде изготвен доклад относно напредъка във връзка с постигането на тази цел;

40.  Изисква представянето до края на 2015 г. на годишна оценка за промените във връзка с числеността на персонала и разходите за персонал, с разбивка по степен и равнище на управление; призовава администрацията на Парламента да предостави информация относно това дали от съпоставими проучвания във връзка с администрациите на международни парламентарни асамблеи могат да се извлекат важни поуки за работата на Парламента; отбелязва, че възложената на външни изпълнители работа следва също да бъде включена в докладите за насърчаване на прозрачността, като същевременно се обслужва висшият интерес на избирателите; отбелязва със загриженост, че големият брой служители, които работят в кабинета на председателя на Европейския парламент, а именно 35 души, включително двама шофьори и личен портиер, е твърде спорен въпрос, както и че това е лош пример във връзка с целта за намаляване на разходите и фискалната отговорност на Парламента;

41.  Отбелязва, че мерките за прилагане на Кодекса за поведение на членовете на ЕП бяха приети от Бюрото на 15 април 2013 г.; все пак изразява загриженост относно недоброто изпълнение и различното тълкуване на разпоредбите, за което беше докладвано от коалиция на неправителствени организации(11), и призовава за засилване на позицията на Консултативния комитет, като му се предостави право на инициатива за започване на случайни проверки на декларациите за интереси на членовете на ЕП;

42.  Приветства факта, че членовете на ЕП трябва да осигурят повече прозрачност по отношение на страничните дейности, извършвани от тях, докато заемат публична длъжност; припомня обаче, че членовете на ЕП, подобно на членовете на националните парламенти, нямат изключителен мандат и следователно могат да упражняват и други професионални дейности; счита, че един по-подробен образец на декларация за членовете на ЕП би спомогнал за увеличаване на прозрачността и за избягване на потенциални конфликти на интереси; изисква от генералния секретар да създаде публична база данни, която да бъде достъпна чрез уебсайта на Парламента, относно всички странични дейности на отделните членове на ЕП;

43.  Подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност по отношение на надбавките за общи разходи на членовете на ЕП; призовава Бюрото да работи за определянето на по-точни правила относно отчитането на разрешените разходи в рамките на тази надбавка, без това да води до допълнителни разходи за Парламента;

44.  Изразява загриженост във връзка с липсата на последващи проверки за ползването на служебни автомобили от членове на ЕП и поставя под въпрос необходимостта от два служебни автомобила за председателя на Европейския парламент;

45.  Потвърждава факта, че съкращаването с 5% на пътните разноски на членовете на ЕП и командировъчните разходи на служителите доведе до икономии в размер на 4 милиона евро през 2013 г.; счита, че е препоръчително да се следва строга политика за намаляване на пътните разноски чрез договаряне на споразумения с авиокомпаниите; призовава генералния секретар да представи предложения за тази цел;

Управление на схемата за безвъзмездно финансиране на групи посетители

46.  Изразява дълбока загриженост, че Сметната палата, в своя обзорен преглед на финансовото управление на бюджета на Съюза е отчела практиката за извършване на плащания в брой при възстановяването на разходи на групи посетители като „високорисков въпрос“; подчертава, че през 2013 г. 73% от безвъзмездните средства са предоставени в брой, а само 27% – чрез банков превод; изразява загриженост относно големия риск за репутацията на Парламента и съществения риск за сигурността, свързан с извършването на плащания в брой за групи посетители;

47.  Подчертава, че е необходимо и полезно групите посетители да се информират, преди тяхното посещение, за устойчиви транспортни средства до Парламента; препоръчва въвеждането на различни ставки за възстановяването на разходи в зависимост от избраните транспортни средства и нивото на техните емисии;

48.  Подчертава, че Парламентът и Съветът, с цел постигане на дългосрочни икономии в бюджета на Съюза, трябва да намерят решение във връзка с потребността от пътна карта за едно седалище на ЕП, както бе посочено от Парламента в няколко предходни резолюции;

Генерална дирекция за вътрешни политики и Генерална дирекция по външни политики

49.  Посочва разходите във връзка с делегациите, съвместните парламентарни асамблеи, ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори извън рамките на Съюза през 2013 г., които възлизат на около 5 794 360 EUR; изисква до края на 2015 г. да бъде изготвена съответна разбивка на разходите за тези области за периода 2005 – 2015 г.;

50.  Отбелязва със загриженост, че разходите за една делегация на Парламентарната асамблея възлизат на 493 193 EUR; приканва Бюрото да изготви прости, но ефективни принципи за по-икономична структура на разходите във връзка с посещенията на делегациите, по-специално като се отчита тяхното политическо значение, продължителност и резултати;

Междупарламентарни делегации

51.  Счита, че важно незабавно да се доразработи и увеличи съдържанието на уебстраниците на междупарламентарните делегации; също така счита, че е много важно, ако бюджетът позволява това, публичните заседания на делегациите да бъдат пряко излъчвани посредством предаване на живо по интернет, какъвто е случаят със заседанията на парламентарните комисии;

Генерална дирекция за комуникация

52.  Изразява съжаление във връзка с факта, че разходите по многогодишната програма за отпускане на безвъзмездни средства за периода 2012 – 2014 г., която цели повишаване на осведомеността относно ролята на Парламента, възлизат на около 14 500 000 EUR; изразява съмнения относно това дали реализацията на тази програма за отпускане на безвъзмездни средства спада към основните правомощия на Парламента и задачите, произтичащи от неговите законодателни, бюджетни и свързани с освобождаването от отговорност прерогативи; призовава своята администрация да предостави на комисията по бюджетен контрол външна оценка на тази програма за отпускане на безвъзмездни парични средства навреме, във връзка с провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност за 2014 г.;

53.  Изисква представянето на пълна разбивка на всички безвъзмездни средства за комуникационни проекти, финансирани от бюджета на Парламента, включително съответните суми и получатели;

54.  Изисква представянето на разбивка на разходите, когато има такива, за организациите „MEP Ranking“ (Класиране на членовете на ЕП) и „Vote Watch Europe“ (Наблюдение на гласуването в Европа) от бюджета на Парламента; изразява съжаление за това, че работата на членовете на ЕП в тези организации се оценява съгласно количествени критерии, което може да създаде фалшиви стимули и излишна работа; счита, че членовете на ЕП се сблъскват с все по-голяма бюрокрация и по-значими ограничения на свободата във връзка с изпълнението на техните задължения;

Europarl-TV

55.  Припомня, че бюджетът за EuroparlTV възлизаше на сумата от 8 000 000 EUR през 2013 г. и 5 000 000 EUR през 2014 г., и оценява факта, че изпълнението на услугата бе подобрено чрез редица нови дейности и проекти; отбелязва, че за периода 2012—2014 г. средният месечен брой на гледаните видеоматериали се е увеличил от 53 000 на 400 000;

56.  Припомня, че вследствие на решението на Бюрото от 12 декември 2012 г., през 2014 г. стартира външно проучване с цел предоставяне на информация относно бъдещото развитие на онлайн видео услугата на Парламента (Europarltv); отбелязва, че препоръките от това проучване следва да бъдат изпълнени през първата половина на 2015 г.;

Наградата „LUX“

57.  Отбелязва, че през 2013 г. разходите за наградата „LUX“ са възлизали на 448 000 EUR, спрямо разходите за 2012 г. (434 421 EUR), като те са покривали:

   процедурата, свързана с извършването на официалния подбор и провеждането на конкурса;
   комуникационните разходи в Брюксел и Страсбург;
   популяризирането сред членовете на ЕП и специализирани медийни партньори, както и сред широката общественост;
   разходите за субтитри на 24-те официални езика;
   създаването на адаптирана версия на филма победител за лица с увредено зрение или слух;
   участието на Парламента във важни европейски филмови събития с цел популяризиране на наградата „LUX“;

58.  Призовава за търсене на ефективност във връзка с бюджета за наградата;

59.  Призовава за провеждането на представително проучване сред членовете на ЕП до края на 2015 г. за това дали наградата LUX е популярна, и по целесъобразност, как тя се оценява в съответните държави членки;

Информационни бюра

60.  Отбелязва със загриженост, че през 2013 г. разходите за командировки на информационните бюра възлизаха на 1 839 696 EUR, като сумата за командировки в Страсбург беше 1 090 290 EUR; изразява съжаление за това, че разходите за командировки на информационните бюра до Страсбург са се увеличили с около 7% в сравнение с 2012 г., като допълнителното увеличение от 2% се дължи на създаването на новото информационно бюро в Хърватия; призовава за предоставянето на информация относно основните причини за командировките на служители на информационното бюро до Страсбург и Брюксел; изисква предоставянето на оценка за командировките, извършени от служителите на различните информационни бюра през 2005, 2010 и 2015 г., за да може да се направи съпоставка на данните; настоява, че следва да се отдава приоритет на използването на видеоконференции, като това ще доведе до съкращаване на структурните разходи в бюджета на Парламента и подобряване на околната среда, без да се накърнява работата на Парламента;

61.  Посочва, че уебсайтовете на няколко информационни бюра в държавите членки не са актуализирани след изборите; насочва вниманието към евентуалното въздействие на този факт върху доверието на широката общественост в Парламента; настоява да се проведе разследване във връзка с използването на средствата, предоставени на информационните бюра, като се обяснят значителните разлики в разходите за интернет връзка между различните държави членки;

Лого на Парламента

62.  Отбелязва, че логото на Парламента бе променено; подчертава своето несъгласие, че за пореден път не е бил своевременно информиран относно дадено решение; призовава отговорните служби да обяснят защо са извършили тази промяна, какъв е бил процесът на вземане на решение и какви са разходите, свързани с тази промяна;

63.  Призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за планиране (включително предварително планиране), инвестиционни и текущи разходи (включително строителство и резерв за поддръжка, разходи за персонал, разходи за изложби); отбелязва, че Комисията подкрепя финансирането на Дома на европейската история с годишна сума от 800 000 EUR; посочва, че Домът на европейската история ще има положителен ефект не само върху институциите на Съюза, но и върху белгийската държава под формата на нова туристическа атракция, чрез която ще се генерират приходи; следователно препоръчва белгийската държава да бъде приканена да подкрепи създаването на Дома на европейската история;

Генерална дирекция за персонала

64.  Отбелязва, че длъжностните лица на Парламента (постоянните служители) могат принципно да бъдат наемани на работа само чрез организирането на публични конкурси, като приблизително 10% от одобрените кандидати са на средна възраст от 34 години; изразява загриженост, че макар младежката заетост да представлява един от основните приоритети на Съюза, европейските институции, включително и Парламентът, нямат никаква политика за насърчаване на заетостта сред младите хора на възраст до 30 години;

65.  Посочва трудностите при набирането на длъжностни лица или други служители, по-специално от някои държави членки; отбелязва, че настоящите схеми на заплащане и условията за постъпване на работа, предлагани от институциите, са по-малко привлекателни за новите служители; подчертава, че те не предлагат нито конкурентно заплащане, нито привлекателни възможности за кариера за много граждани на държавите членки от ЕС‑15, и по-специално за лицата, които понастоящем достигат пенсионна възраст; настоява, че това неизбежно намаляване на европейската публична администрация ще предизвика в близко бъдеще влошаване на качеството на предоставяните услуги и ще доведе до риск от увеличаване на географския дисбаланс;

66.  Изисква да бъдат разгледани дейностите, организирани и финансирани от Комитета по персонала, като се представят подробно видовете дейности, понесените разходи и съответствието с доброто финансово управление;

67.  Призовава Генерална дирекция за персонала и отговорните служби да насърчават активно жените да заемат високи длъжности в Парламента или „да направят оценка на причините“ за липсата на равнопоставеност и впоследствие да предложат мерки за улесняване интеграцията на жените на високи длъжности в администрацията на Парламента;

68.  Отбелязва високите разходи за „дни извън работното място“ и подобни прояви за служителите през 2013 г. (140 730 EUR за 8 прояви); счита, че във време на криза и повсеместни бюджетни съкращения разходите за „дни извън работното място“ на служители на европейските институции трябва да бъдат пропорционални и че по възможност заседанията следва да се провеждат в сградите на самите институции, тъй като добавената им стойност не оправдава толкова високи разходи;

Парламентарни сътрудници

69.  Изразява своята подкрепа за мерките, предприети за организиране на управлението на процеса по прекратяване на договорите на около 1 700 акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с края на седмия парламентарен мандат и началото на осмия парламентарен мандат, и по-специално прилагането на инструмента APA-People; при все това счита, че следва да се осигури повече административен персонал във връзка с назначаването на акредитирани парламентарни сътрудници в някои области, с цел обезпечаване на по-бърза и ефективна реакция; подчертава, че осигурените човешки и технически средства не бяха достатъчни за избягване на забавяния при подписването на договорите на сътрудниците, прекъсването на договори и забавяния при възстановяването на разходи, изплащането на надбавки и възнаграждения; независимо от това признава, че процедурата е подобрена значително в сравнение с 2009 г., като същевременно отбелязва, че Парламентът трябва да продължи да работи за повишаване на бързината и ефективността на своите процедури по назначаване; обезпокоен е от обстоятелството, че не е намерено решение за акредитираните парламентарни сътрудници, чиито права са били накърнени, тъй като срокът на договорите им е бил съкратен с най-малко един месец заради по-ранното провеждане на изборите за Европейски парламент; настоява, че законодателството относно трудовия стаж, необходим за придобиване на пенсионни права, трябва да се приведе в съответствие с промените, засягащи действителния парламентарен мандат;

70.  Изразява съжаление, че социалният доклад на ЕП за 2013 г., както и предишните доклади, почти не включва данни за акредитираните парламентарни сътрудници, въпреки че те представляват 29,4% от служителите на Парламента; призовава за решаване на този проблем предвид голямата значимост на този документ за подобряване на управлението на персонала на ЕП;

71.  Изразява съжаление относно решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 12 декември 2013 г. по дело F-129/12 и изразява дълбоко съжаление за факта, че Парламентът беше осъден за това, че не можа да помогне на акредитираните парламентарни сътрудници в някои случаи на тормоз и неправомерни уволнения; отбелязва решението на Бюрото от 14 април 2014 г. за създаване на Консултативен комитет за предотвратяване на психическия тормоз на работното място, с цел да се избегне излагането на акредитирани парламентарни сътрудници на такъв тормоз; при все това изразява загриженост във връзка с небалансирания състав на този комитет, който е съставен от трима квестори, един представител на администрацията и един представител на акредитираните парламентарни сътрудници; отбелязва, че най-малко до ноември 2014 г. комитетът е разгледал три случая и квесторите са взели решение, че няма основания за предприемането на по-нататъшни действия; поради това призовава Бюрото да преразгледа решението си относно състава на комитета, за да се осигури по-балансирано представителство, с поне двама представители на акредитираните парламентарни сътрудници;

72.  Отбелязва със загриженост високия процент на незавършване на езиковите курсове от страна на акредитираните парламентарни сътрудници – 32% в сравнение с 8% за останалите служители; призовава за извършването на промени в програмата на езиковите курсове, с цел те да се адаптират по-добре към специфичните условия на труд на акредитираните парламентарни сътрудници;

73.  Призовава да се проучат възможните причини за големите разлики между акредитираните парламентарни сътрудници и останалите служители по отношение на ползването на отпуск по болест;

74.  Обръща внимание на факта, че акредитираните парламентарни сътрудници получават за пътуванията си в Страсбург дневни надбавки, които са между 30 и 45% по-ниски от тези на останалите служители; също така обръща внимание на обстоятелството, че разходите на самите акредитирани парламентарни сътрудници се възстановяват съобразно тристепенна система, което означава, че в някои случаи може дори да не се платят командировъчни за пътуване до Страсбург; изисква от Бюрото да приеме необходимите мерки за преустановяване на тази неравнопоставеност и за привеждане на правата на акредитираните парламентарни сътрудници в съответствие с тези на останалите служители;

75.  Изразява загриженост във връзка с факта, че през 2013 г. броят на местните сътрудници, наети от членовете на ЕП, е варирал в широки граници – между 0 и 43; призовава за провеждането на разследване, за да се прецени дали процедурите за набиране на персонал са били следвани при случаите на назначаване на голям брой местни сътрудници и да се направи оценка на причините за този голям брой; изисква оценка на процедурите за набиране на местни сътрудници и изготвяне на предложения за подобряване на положението, за да се избегне назначаването на прекалено много местни сътрудници на отделен член на ЕП; призовава за по-голяма прозрачност по отношение на работата на местните сътрудници и доставчици на услуги; изисква да се публикува в интернет списък с имената на всички ангажирани от членове на ЕП доставчици на услуги;

76.  Обръща внимание на факта, че член 43, буква г) от Мерките за прилагане на Устава на членовете на ЕП, приети през юли 2008 г., изключва възможността членове на ЕП да наемат на работа като сътрудници техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо извънбрачно съжителство, нито техните родители, деца, братя или сестри;

77.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава за незабавно прилагане на тези правила;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

Политиката на Парламента в областта на сградния фонд

78.  Отбелязва, че сградите на Парламента на трите му работни места заемат площ от 1,1 млн. м², като той притежава 81% от тази площ; счита, че е много важно да се изготвят подходящи мерки, за да се гарантира устойчивостта на сградите на Парламента спрямо повишаването на разходите за поддръжка;

79.  Призовава за сключване на споразумение за сътрудничество между Парламента и Комисията относно съвместното управление на Домовете на Европа с цел, от една страна, създаване на рамка за многогодишни проучвания за планиране на собствеността с оглед закупуване или наемане на недвижими имоти, и от друга страна, опростяване на административните и финансовите процедури за ежедневното управление;

80.  Отбелязва, че от юли 2013 г. Домът на Европа в София вече функционира пълноценно; отбелязва, че разходите във връзка с отстраняване на неизправностите и несъответствията в конструкцията на сградата са поети от продавача преди подписването на договора за покупко-продажба;

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции и Генерална дирекция за писмени преводи и публикации

81.  Отбелязва със задоволство, че прилагането на решението на Бюрото относно ефективното използване на ресурсите в областта на езиковото многообразие доведе през 2013 г. до икономии в размер на 15 млн. евро за услугите по устни преводи и 10 млн. евро за услугите по писмени преводи, без да се засяга принципът на езиково многообразие или да се намали качеството на работа на Парламента; отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество е от съществено значение за обмена на добри практики, които насърчават ефективността и позволяват осъществяването на икономии;

Генерална дирекция по финанси

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

82.  Отбелязва, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е увеличил очаквания си актюерски дефицит, изчислен на базата на активите на фонда, до 197,5 млн. евро в края на 2013 г.; подчертава, че тези планирани бъдещи пасиви се разпростират върху няколко десетилетия;

83.  Отбелязва, че в крайна сметка не може да се прецени дали фондът се управлява по ефективен и целесъобразен начин и настоятелно призовава за извършването на външна оценка;

84.  Отбелязва все пак, че това предизвиква някои опасения относно възможното изчерпване на фонда, както и че Парламентът гарантира изплащането на пенсионните права, когато и ако този фонд не е в състояние да изпълни задълженията си;

85.  Отбелязва, че през 2013 г. Съдът на Европейския съюз потвърди действителността на решението за увеличаване на пенсионната възраст за членовете на фонда от 60 на 63 години, с цел предотвратяване на преждевременното изчерпване на капитала и привеждане на фонда в съответствие с изискванията на новия Устав на членовете на Европейския парламент;

Услуги, предоставяни на членовете на ЕП

86.  Призовава Парламента да публикува на уебсайта на членовете на ЕП имената на доставчиците на услуги и предоставяните на членовете на ЕП услуги до данните относно акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

87.  Отбелязва процеса за вътрешно изпълнение на задачите от служители на Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване и обещаното намаление на разходите и увеличено равнище на експертен опит сред служителите, работещи в областта на информационните технологии; припомня, че увеличеното равнище на експертен опит във връзка с постоянните иновации беше също така причината за възлагане на задачи на външни изпълнители в този сектор преди няколко години; призовава генералния секретар да си сътрудничи с Европейската служба за подбор на персонал за намирането на начини за ускоряване на процедурата за набиране на персонал и за привличане на най-добрите експерти в областта на информационните технологии и сигурността;

88.  Припомня, че лични и поверителни лични адреси за електронна поща на някои членове на ЕП, парламентарни сътрудници и служители бяха засегнати, след като Парламентът беше обект на хакерско нападение, като хакер прихвана комуникацията между частни смартфони и публичната Wi-Fi мрежа на Парламента;

89.  Отбелязва извършването на независима проверка на информационната сигурност от трета страна по отношение на всички информационни и телекомуникационни системи на ЕП, с оглед изготвянето на ясна пътна карта за по-надеждна политика в областта на информационната сигурност през 2015 г.; посочва, че одитът на сигурността на ИКТ трябваше да бъде извършен през декември 2014 г.; напомня, че с оглед на настоящата повишена заплаха за сигурността това следва да бъде приоритетен въпрос; изисква комисията по бюджетен контрол да бъде информирана за резултатите веднага, след като докладът бъде завършен;

90.  Отбелязва незабавните средносрочни мерки, приети от Бюрото на 9 декември 2013 г., с цел подобряване на правилата за сигурност на Парламента по отношение на използването на мобилни устройства;

91.  Настоява Парламентът да продължава да си сътрудничи с ГД „Информатика” на Комисията за откриването на подходящи заместители на старите информационно-технологични инструменти и инфраструктури, които да са насочени към отворени, оперативно съвместими и независещи от доставчици решения, с оглед обезпечаване на икономически ефективна и качествена информационна среда за Парламента;

92.  Приветства внедряването преди няколко години на изключително полезното и успешно приложение at4am за представяне на предложения за изменения; счита, че е необходимо да се пристъпи към подобряването и актуализирането му, по-специално по отношение на такива полезни функции като самостоятелното коригиране и запазването на резервно копие;

93.  Изисква, с цел осигуряване на прозрачност и равен достъп до документите, приложението „Електронна петиция“ (ePetition), позволяващо достъп до всички петиции, внесени от граждани до комисията по петиции, да бъде отворено за всички членове на ЕП, а не само за пълноправните членове на комисията или техните заместници;

Екологосъобразен Парламент

94.  Запознат е с концепцията на Парламента за нова трудова среда, акредитацията на EMAS и съответния процес, както и с програмата за среда без документи на хартиен носител, включително приложенията „Електронна комисия“ (e-Committee) и „Електронни заседания“ (e-Meeting); призовава за свързване на тази програма с наличните приложения за смартфони и таблети;

95.  Насочва вниманието към факта, че възможностите за телеконференции и дистанционна работа могат да допринесат за по-ефективно използване на времето и за по-екологосъобразен Парламент, като така се намаляват административните и пътните разходи;

96.  Отбелязва, че емисиите на парникови газове, отделени във връзка с пътуванията на служители на Парламента между Брюксел, Люксембург и Страсбург, са намалели с 34% през 2012 г. в сравнение с 2006 г.; призовава Бюрото да гарантира пълна прозрачност и също така да отчита емисиите, предизвикани в резултат на пътуванията на членове на ЕП от техните държави по произход до Брюксел и Страсбург; приветства мерките за компенсиране на тези емисии, които не могат да бъдат намалени и са неизбежни; препоръчва прилагането на допълнителни компенсаторни политики чрез изпълнението на проекти в съответствие с признатия от ООН „златен стандарт“ МЧР (механизъм за чисто развитие);

97.  Призовава генералния секретар да разработи план за намаляване броя на наличните контейнери за пътуванията, осъществявани във връзка с дейността на Парламента; предлага използването на по-малки контейнери или прилагането на обща система, като по този начин се намалят разходите както във финансово изражение, така и по отношение на въглеродния отпечатък;

98.  Призовава отговорните служби да разработят устойчива и систематизирана концепция за максимално използване на средствата по бюджетен ред 239 за неутрализиране на емисиите на CO2, с цел компенсиране на неизбежните емисии на CO2 на Парламента чрез проекти в съответствие с признатия от ООН „златен стандарт“ МЧР;

99.  Призовава климатичната инсталация да бъде насочена към енергийна ефективност, с цел гарантиране на възможно най-малко екологично въздействие;

Годишен доклад относно възложените обществени поръчки

100.  Отбелязва, че от общо 264 обществени поръчки, възложени през 2013 г., 120 поръчки, на стойност 465 милиона евро, са били възложени след открита или ограничена процедура, а 144 поръчки, на обща стойност 152 милиона евро, са били възложени след процедура на договаряне; отбелязва, че макар общият брой поръчки, възложени чрез процедури на договаряне, да е с 37% по-нисък през 2013 г. (144 в сравнение с 241 през 2012 г.), по отношение на стойността на процедурите на договаряне няма значима промяна;

101.  В този контекст подчертава необходимостта от прилагане на концепцията за екологосъобразни обществени поръчки за всички договори и призовава за представяне на оферти; призовава за по-високи и амбициозни обвързващи цели за екологосъобразни обществени поръчки, по-специално в следните области: храна и кетъринг, МПС и транспорт, ВиК съоръжения, употреба на хартия, управление на отпадъци, информационни технологии и оборудване за възпроизвеждане на изображения, осветление, почистване и обзавеждане;

102.  Отбелязва, че по-голямата част от възложените през 2013 г. обществени поръчки са били договори за услуги (61%) на обща стойност 374 милиона евро, както и че три генерални дирекции са възложили 14 обществени поръчки на стойност над 10 милиона евро; подчертава, че е необходимо да се гарантира внедряването на подходящи системи за контрол специално за тези договори на висока стойност, с цел непрекъснато наблюдение на изпълняваните поръчки;

103.  Отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2013 и 2012 г., по вид на използваната процедура, както следва:

Вид на договора

2013 г.

2012 г.

Брой

В проценти

Брой

В проценти

Услуги

Канцеларски материали

Строителство

Сгради

189

48

19

8

72%

18%

7%

3%

242

62

36

4

70%

18%

12%

1%

Общо

264

100%

344

100%

Вид на договора

2013 г.

2012 г.

Стойност (EUR)

В проценти

Стойност (EUR)

В проценти

Услуги

Канцеларски материали

Строителство

Сгради

374 147 951

91 377 603

15 512 763

136 289 339

61%

15%

2%

22%

493 930 204

145 592 868

48 386 872

180 358 035

57%

17%

5%

21%

Общо

617 327 656

100%

868 267 979

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2013 г., стр. 7)

104.  Отбелязва разбивката на обществените поръчки, възложени през 2013 и 2012 г., по вид на използваната процедура, както следва:

Вид на процедурата

2013 г.

2012 г.

Брой

В проценти

Брой

В проценти

Открита

Ограничена

Процедура на договаряне

Конкуренция

Изключение

106

14

144

-

-

40%

5%

55%

-

-

98

5

241

-

-

28%

2%

70%

0%

0%

Общо

264

100%

344

100%

Вид на процедурата

2013 г.

2012 г.

Стойност (EUR)

В проценти

Стойност (EUR)

В проценти

Открита

Ограничена

Процедура на договаряне

Конкуренция

Изключение

382 045 667

83 288 252

151 993 737

-

-

62%

13%

25%

-

-

381 116 879

245 156 318

241 994 782

-

-

44%

28%

28%

0%

0%

Общо

724 297 066

100%

603 218 807

100%

(Годишен доклад относно обществените поръчки, възложени от Европейския парламент, 2013 г., стр. 9)

Извънредни процедури на договаряне

105.  Отбелязва, че извънредните процедури на договаряне са представлявали 39% от процедурите на договаряне, стартирали през 2013 г.; изразява загриженост за това, че през 2013 г. Парламентът е използвал извънредната процедура на договаряне за възлагането на 56 поръчки и изисква посочването не само на общия брой договори, но също така и общата стойност на тези договори;

106.  Счита, че разпоредителите с бюджетни кредити следва да предлагат всеобхватни и прозрачни обосновки за използването на извънредната процедура на договаряне; изисква тази информация да се събира от Централната финансова служба в годишния доклад относно възложените обществени поръчки до органа по освобождаване от отговорност;

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

107.  Отбелязва, че през 2013 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0, предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва:

Група

2013 г.

2012 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период (2011 г.)

PPЕ

21 680

4 399

18 437

85,04%

7 642

21 128

2 024

18 974

89,81%

4 178

S&D

15 388

6 849

17 649

114,69%

4 588

14 908

6 313

14 520

97,40%

6 702

ALDE

6 719

2 172

7 142

106,30%

1 749

6 673

2 281

6 855

102,72%

2 100

Verts/ALE

4 366

1 787

4 778

109,44%

1 375

4 319

1 460

4 002

92,65%

1 778

GUE/NGL

2 658

1 076

3 317

124,79%

416

2 563

1 094

2 602

101,52%

1 055

ECR

4 046

1 602

4 598

113,64%

1 050

3 765

1 219

3 407

90,51%

1 577

EFD

2 614

939

2 422

92,65%

1 132

2 538

881

2 494

98,29%

925

Независими членове на ЕП

1 316

367

931

70,74%

441

1 362

413

963

70,73%

367

Общо

58 786

19 193

59 274

100,83%

18 394

57 255

15 687

53 817

94,00%

18 680

* всички суми са в хиляди евро

Европейски политически партии и европейски политически фондации

108.  Отбелязва, че през 2013 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са усвоени, както следва(12):

Партия

Съкращение

Собствени средства*

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като% от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък или загуба на приходи (трансфер към резерви)

Европейска народна партия

PPЕ

1 439

6 464

9 729

85%

192

Партия на европейските социалисти

PES

1 283

4 985

6 841

85%

118

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

518

2 232

3 009

85%

33

Европейска зелена партия

EGP

461

1 563

2 151

78%

-36

Алианс на европейските консерватори и реформисти

AECR

307

1 403

1 970

85%

45

Партия на европейската левица

EL

233

948

1 180

68%

-258

Европейска демократическа партия

PDE

91

437

528

85%

0

ЕС демократи

EUD

48

197

245

85%

12

Европейски свободен алианс

ALE

93

439

592

85%

12

Европейско християнско политическо движение

ECPM

61

305

366

85%

8

Европейски алианс за свобода

EAF

68

384